Tillægsdagsorden

torsdag den 19. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8125, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan efter Byfornyelseslovens §77, stk. 2 træffe beslutning om påbud om nedrivning af ejendomme, hvor der er sundhedsfare. Bestemmelserne gælder også for ejendomme, der er ejet af offentlige myndigheder.

  Kravene for et nedrivningspåbud med kondemnering er:

  · Bygningen er eller har været anvendt til ophold.  

  · Der er dokumenteret sundhedsfare ved ophold.

  · Bygningen er af en sådan karakter, at det ikke er økonomisk og teknisk forsvarligt at gennemføre en istandsættelse.

  Brundlundskolen opfylder disse krav.

  Der ligger en perioden fra 2007 til 2012 en række uløste problemer om fugt og skimmelsvamp, som trods en række afværgeforanstaltninger har ledt til konklusionen om, at skolen må kondemneres. Det er besluttet, at bringe anvendelsen af lokalerne til ophør af samme grund.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der søges om statsligt tilskud til nedrivning, idet der kan opnås statslig refusion på op til 50% af kondemneringsudgifterne.

  Idet Aabenraa Kommune i 2015 endnu ikke har ansøgt om projekter, sker ansøgningen på baggrund af om der kan tilvejebringes supplerende byfornyelsesramme i 2015 - 2016 fra andre kommuner. Det kan ikke garanteres, at det er muligt at få ramme til dækning af de fulde beløb.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Ved beslutning om nedrivning efter Byfornyelseslovens §77, stk. 2 kan der hjemtages statsrefusion på 50% til dækning af nedrivningsudgifterne.

  Udgiften til nedrivning er foreløbigt opgjort til 8,2 mio. kr. Statsrefusionen udgør 50%.


  Der skal tilvejebringes supplerende byfornyelsesramme i 2015 - 2016 fra andre kommuner, og det kan ikke garanteres, at det er muligt at få ramme til dækning af de fulde beløb.

  Sagen er i øvrigt behandlet i Økonomiudvalget den 17. februar 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der træffes beslutning om, at nedrivning af Brundlundskolen sker efter §77, stk. 2 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt at nedrivningen skal være gennemført senest den 31. december 2015, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til, at søge om statsrefusion på 50% af kondemneringssummen på 8,2 mio. kr.