Beslutningsprotokol

torsdag den 9. april 2015 kl. 16:00

Mødested: Den Gyldne Løve, Varnæsvigvej 50, 6200 Aabenraa
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 9. april 2015

  Kl. 16.00

  Den Gyldne Løve

  Varnæsvigvej 50

  6200 Aabenraa

  BEMÆRK, der er dialogmøde med Landsbyrådet fra kl. 15.00 og efterfølgende Vækst- og Udviklingsudvalgsmøde.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Godkendt, idet punkt 50 og 51 bliver fremrykket i dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Formålet med dagsordenspunktet er, at træffe beslutning om, hvorvidt områdecenteret Padborg-Bov-Kruså kan omfattes som anvendelsesområde for Pulje til Landsbyfornyelse.

  Puljen har statslig medfinansiering på 40% og udgør i årene 2015 - 2016 i alt 6,8 mio. kr. pr. år, og er placeret under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Padborg-Bov-Kruså er områdecenter i kommunens bymønster. Området består af Frøslev, Bov og Smedeby, samt byerne Padborg og Kruså, som er vokset sammen til et sammenhængende bysamfund.

  1. januar 2013 blev der registreret 6.107 indbyggere i områdecentret. De fleste indbyggere bor i Padborg og Kruså.

  Pulje til Landsbyfornyelse skal anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land.

  Idet Kultur, Miljø & Erhverv modtager en del henvendelser fra bl.a. Bov, Kruså og Padborg foreslås det, at kigge nærmere på forudsætninger for, at øge det geografiske anvendelsesområde til disse også disse byer.

  Selv om byerne er vokset sammen fysisk, er det forvaltningens opfattelse, at byerne enkeltvis falder inden for anvendelseskriteriet som enkeltstående byer med færre end 3.000 indbyggere, og at intentionerne med de støtteberettigede aktiviteter dermed overføres hertil, når puljen fremadrettet administreres i forvaltningen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Puljen til Landsbyfornyelse 2014 - 2015 fremadrettet kan finde anvendelse i Padborg, Bov og Kruså.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

  Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.

  Aabenraa Kommune har tidligere modtaget endelig tilsagn om støtte fra ministeriet.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018. De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse er påbegyndt med ministeriets tilsagn.

  Der er etableret en administrativ styregruppe, bestående af afdelingscheferne i Kultur, Miljø & Erhverv samt en projektgruppe med en projektleder. Rådgivningsfirmaet Kuben Management har forestået processen omkring EU-udbud og tilbudsprocessen.

  Efter en længere proces med EU-udbud, hvor 18 teams med i alt 65 kompetente virksomheder søgte om prækvalifikation, blev 5 teams udvalgt til det videre forløb. De 5 teams har været gennem en tilbudsrunde, hvor valget af den endelige totalrådgiver blev truffet, ud fra kriterier som pris, projektorganisation, kompetencer, proces- og metodebeskrivelse samt motivationsbeskrivelse.

  Den endelige vinder af udbuddet blev et team bestående af: Adept (arkitekter), Topotek1 (landskabsarkitekter), Atkins (ingeniører) og PrimusMotor (borgerinddragelse m.m.).

  Der blev i oktober 2014 frigivet 1 mio. kr. til, at igangsætte realiseringen af områdefornyelsens delprojekter, herunder midler til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

  Der er imidlertid behov for, at få yderligere midler frigivet, før en endelig kontrakt med totalrådgiveren kan indgås for perioden 2015 - 2018. Totalrådgiverkontrakten er 8,7% af det afsatte beløb på 42 mio. kr. i EU-udbuddet (ca. 3,7 mio. kr.), hertil kommer udgifter i forbindelse med proces og etablering af den indledende fase, forundersøgelser, landinspektør, registrering osv.     

  Der søges hermed om 5 mio. kr. frigivet til indgåelse af totalrådgiverkontrakt samt nødvendige arbejder forud for forventet anlægsstart ultimo 2015.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der var på investeringsoversigten for 2013 afsat 5,5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby, heraf er der den 18. september 2013 frigivet 2,15 mio. kr. til udarbejdelse af Program for områdefornyelse i Aabenraa Midtby og til projektmedarbejder i 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber.

  I oktober 2014 er der yderligere frigivet 1 mio. kr. til iværksættelse af EU-udbud, rådgivere samt de første processer omkring projektet.

  Overført rådighedsbeløb i korrigeret budget 2015 er 2,35 mio. kr.

  Jf. det detaljerede budget udgør det samlede udgiftsbehov 51 mio. kr. Der er i budgettet afsat 5,5 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016. Der er tale om nettobevillinger, idet der er indregnet 95% lånefinansiering samt statsrefusion på 5 mio. kr. 

  En andel af de ansøgte 5 mio. kr. (ca. 3,7 mio. kr.) skal anvendes til betaling af totalrådgiver gennem den femårige anlægsperiode. Herudover er der udgifter til forundersøgelser, landinspektører, registrering, interessentinddragelse etc. Beløbet er dog stadig afhængig af de enkelte delprojekter i hele områdefornyelsen. 

  En periodisering af forbruget af rådighedsbeløbet vil indgå i budgetprocessen. 

  Udbetaling af bevilling fra ministeriet

  Kultur, Miljø & Erhverv vil løbende bede om refusion fra ministeriet i takt med forbrug på projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Bevillingen finansieres af overført rådighedsbeløb oprindeligt afsat i investeringsoversigten for 2013 ”Områdefornyelse Aabenraa Midtby, med 2,35 mio. kr., samt 2,65 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16903, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionen for Sønderjylland har afsagt kendelse om, at Aabenraa Kommune frikendes for kravet om overtagelse af ejendommen Bjerggade 1, Aabenraa.

  Aabenraa Kommune skal betale 25.000 kr. til delvis dækning af ejers sagsomkostninger.

  Ejeren havde nedlagt påstand om, at Aabenraa Kommune skulle overtage ejendommen på baggrund af kommunens afslag til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom samt lokalplanlægning i området, der har til formål at hindre nedrivning af ejendommen.

  Taksationskommissionen afviser ejers begæring om overtagelse med begrundelsen om, at der ikke forelå nogen årsagssammenhæng mellem kommunens forbud mod nedrivning af ejendommen og ejendommens udnyttelsesgrad.

  Ejer har mulighed for, at anke kendelsen inden for 4 uger.

  Som det fremgår, tilkendes ejer 25.000 kr. i omkostninger.

  Det er helt sædvanligt, at ejeren tilkendes omkostninger, selv om der ikke opnås medhold – det følger af princippet i Vejlovens §61 (og gælder således i modsætning til retssager, hvor omkostninger normalt kun tillægges den part, som opnår medhold).

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41006, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i en årrække udnævnt en landsby til at være ”Årets Landsby”. Traditionen stammer fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvor initiativet blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Med udnævnelsen fulgte et kontant beløb på 0,01 mio. kr. som skulle anvendes til fordel for det lokale foreningsliv.

  Ordningen fungerede sådan, at de enkelte landsbyer meldte sig som kandidater til ”Årets landsby”. Kultur, Miljø & Erhverv behandlede indkomne ansøgninger, og udarbejdede indstilling til det politiske udvalg, som traf endelig beslutning om, hvilken landsby der skulle tildeles titlen.

  Ifølge oplysninger fra den daværende landdistriktskoordinator, kom der i forbindelse med ansøgningsrunder typisk en til to ansøgninger om, at komme i betragtning som Årets landsby.

  På møde den 3. februar 2015 traf Aabenraa Kommunes Landsbyråd beslutning om de kriterier (Henholdsvis sundhed, lokaldemokrati og borgerdreven innovation) som skulle ligge til grund for Årets Landsby 2015. Kriterierne blev godkendt af Aabenraa Kommunes Landsbyråd, og det blev ved samme lejlighed oplyst, at motiverede ansøgninger indsendes senest den 25. marts 2015. De lokale landsbyråd kunne indsende ansøgninger til enten forvaltningen eller til kommunens landdistriktscoach.

  Situationen er den, at der ikke er indkommet ansøgninger om, at blive Årets landsby 2015.

  Det skal desuden bemærkes at:

  • ”Blomstrende Landsby” ordningen er ved at få godt rodfæste. Holbøl og Ravsted er optaget i programmet og Felsted er ”under optagelse”.
  • Vækst- og Udviklingsudvalget har tilldelt Aabenraa Kommunes Landsbyråd 0,07 mio. kr. som de enkelte lokalråd kan ansøge om at få del i.
  • Vækst- og Udviklingsudvalget har tilkendegivet, at Aabenraa Kommunes Landsbyråd kan indstille projekter til godkendelse i Udvalget, inden for en ramme op til 0,225 mio. kr.  

  Der kan argumenteres for, at en række øvrige initiativer har vundet frem. Initiativer som måske i højere grad end ”Årets landsby” ordning, er med til at styrke det lokale initiativ og den lokale sammenhængskraft. En udnævnelse som ”Årets landsby” har efter forvaltningens vurdering mest symbolsk værdi.

  På den baggrund, anbefaler forvaltningen at ”Årets landsby” ordning ophører og at fokus rettes mod de øvrige ovenfor nævnte initiativer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  ”Årets landsby” støttes med 0,01 mio. kr.

  Et ophør af ”Årets landsby” betyder en besparelse på 0,01 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at initiativet ”Årets landsby” ophører.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8586, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget har modtaget en ansøgning fra Aabenraa Kommunes Landsbyråd omkring deltagelse i projekt ”Landsbyhøjskolen – et udviklingsværktøj for Aabenraa Kommunes Landdistrikter”.

  Der er tale om et kursus, som sætter fokus på fremtidens landsbyer, med fokus på hvordan man skaber engagement, handlekraft og nye fællesskaber.

  Økonomi og afledt drift

  For området ´udmøntning af landdistriktspolitikken´ er der en samlet ramme på 0,35 mio. kr. 

  Landsbyrådet ansøger Vækst- og Udviklingsudvalget om 0,08 mio. kr.

  Udgifterne fordeles således:

  Honorar til Landsbyhøjskolen for procesfacilitering i to landsbyer

  0,016 mio. kr.

  Deltagergebyr til højskolen for 11 personer

  0,046 mio. kr.

  Lokaleleje, bespisning samt mødeudgifter i øvrigt i to landsbyer

  0,015 mio. kr.

  Diverse udgifter

  0,003 mio. kr. 

  I alt

  0,080 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget bevilliger 0,08 mio. kr. til Aabenraa Kommunes Landsbyråd til deltagelse i projekt Landsbyhøjskolen. Finansieret af midler afsat til udmøntning af Landdistriktspolitikken.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  •    Status på pulje til landsbyfornyelse

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  · Status på pulje til landsbyfornyelse

  · Taksationssag

  · Højspændingtracé mellem Kassø og Grænsen

  · Status lokalplan Stegholt

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-04-2015

  Intet.