Beslutningsprotokol

torsdag den 7. maj 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 7. maj 2015

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6915, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 31. marts 2015.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  3. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg og jordforsyning.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2015

  Ændring

  Serviceudgifter

  4.366

  4.833

  862

  5.029

  196

  Anlæg

  7.611

  29.447

  1.875

  57.877

  28.430

  Jordforsyning

  7.750

  27.677

  610

  27.677

  0

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. en omplacering indenfor udvalgets ramme i 2015 på 0,285 mio. kr. fra budgettet til landsdistrikter til budgettet for planlægning, jf. beskrivelse i bilag I2.
  2. en tillægsbevilling mellem udvalg på i alt 0,196 i 2015 samt rammekorrektion i 2016 og frem på 0,200 mio. kr. vedr. primært flytning af forpagtningsindtægter til Teknik- og Miljøudvalget jf. beskrivelse i bilag B2.

  Ændring af anlæg vedrører projektet Aabenraa Midtbyplan, hvor der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev afsat en nettobevilling på 1,5 mio. kr. Byfornyelsesprojekter kan lånefinansieres med 95%, hvilket ikke blev indarbejdet i budgettet. Der søges således om en udvidelse af rådighedsbeløbet på 28,430 mio. kr. finansieret af en øget låneoptagelse. 

  En status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceret 0,285 mio. kr. i 2015 fra politikområdet landdistrikter til politikområdet planlægning, jf. bilag I2,

  at der meddeles en tillægsbevilling mellem udvalg på 0,196 mio. kr. i 2015 og 0,200 mio. kr. i 2016 jf. bilag B2 vedr. primært flytning af budgettet til forpagtningsindtægter til Teknik- og Miljøudvalget, og

  at rådighedsbeløbet til projekt Aabenraa Midtbyplan bruttoficeres med 28,430 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, jf. bilag A2.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  1. at godkendt, og

  2. og 3. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Driftsramme

  Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2015 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2016 og overslagsårene 2017 - 2019.

  For Vækst- og Udviklingsudvalgets vedkommende indeholder rammeudmeldingen følgende:

  2016

  2017

  2018

  2019

  Godkendt budget 2015

      3.966.000

          3.965.000

            3.964.000

            3.964.000

  DMO aftale

  (BY 18/12-14)

          99.000

              99.000

                 99.000

                 99.000

  P/L

          47.000

              47.000

                 47.000

                 47.000

  Driftsramme Rammeudmelding

    4.112.000

        4.111.000

          4.110.000

          4.110.000

  Budgetbidrag

  Vækst- og Udviklingsudvalget skal den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til beredskabskatalog og udvidelsesønsker.

  Beredskabskatalog

  Der skal samlet for Aabenraa Kommune udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr. Vækst- og Udviklingsudvalget er ikke blevet bedt om bidrag hertil.

  Driftsudvidelsesønsker

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1% af budgetrammen til servicedrift, som primært bør være begrundet i vækstplanen.

  For Vækst- og Udviklingsudvalget kan der afleveres ønsker for i alt 0,041 mio. kr.

  Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget samt driftsudvidelsesforslagene, vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016 - 2019 til byrådet.

  ANLÆG

  Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør følgende:

  1. De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016 - 2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag, som Vækst- og Udviklingsudvalget fremsender til Økonomiudvalget.
  2. De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.
   Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016 - 2019.
  3. De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag, der har et effektiviseringspotentiale.
   Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016 - 2019.

  Der blev på fællesmødet mellem Vækst- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2015, drøftet emner til anlæg for budget 2016 - 2019.

  Hertil kommer, at der skal udarbejdes bidrag til investeringer vedr. bolig- og erhvervsformål.

  PROCES

  Vækst- og Udviklingsudvalget drøftede på mødet den 5. marts 2015 tidsplan og procedure for budgetprocessen, en opsummering af tidsplanen er følgende:

  22. april

  Fællesmøde med Vækst- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget om forslag til anlægsemner

  April-
  medio maj

  Forvaltningen gennemregner basisbudgettet,identificerer eventuelle budgetudfordringer i udvalgets budget, samt udarbejder emner til driftsudvidelsesønsker, samt kvalificerer forslag til anlægsønsker

  21. maj

  Vækst- og Udviklingsudvalget 1. behandler forslag til budgetbidrag, driftsudvidelsesønsker samt anlægsønsker

  4. juni

  Vækst- og Udviklingsudvalget 2. behandler forslag til budgetbidrag, driftsudvidelsesønsker samt anlægsønsker

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11567, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Som led i Vækstplan DK, har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på 400 mio. kr. i alt til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3000 indbyggere og landdistrikter.

  Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Aabenraa Kommune har fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014, som har fundet anvendelse i landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa og Rødekro.

  Puljen til landsbyfornyelse 2015 følger Byfornyelseslovens nye vejledning og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i de kommende to år.

  Følgende nævnes nogle væsentlige ændringer i den ny vejledning:

  • Forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger – procent tilskudssatser er generelt hævet.
  • Boliger opført før 1960 er nu omfattet af lovens anvendelsesområde.

  Prioritering

  Byrådet har for 2014-puljen truffet beslutning om, at yde støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

  1. Nedrivning af nedslidte boliger
  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger
  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes, at være bevaringsværdige
  6. Istandsættelse af forsamlingshuse
  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger
  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme, med henblik på istandsættelse.

  Samme prioritering danner baggrund for anvendelsen af puljen for 2015.

  Der er udarbejdet ansøgningsskemaer, med indhentning af relevante oplysninger vedr. projektet og ejerens økonomi, herunder krav til projektmateriale, budget, tidsplan m.v., som er let tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Indsatser

  Kultur, Miljø & Erhverv vil gerne løfte opgaven til et niveau, hvor kommunen sammen med interesserede landsbyråd, kvalificerer og koordinerer kommunens muligheder for bl.a. opkøb og forskønnelse.

  Da puljens udmøntning er basseret på frivillige aftaler, kræver det en ekstra indsats, at håndtere henvendelser fra tredje part og her kan landsbyrådenes bidrag være en gevinst. Ordningen med tilknyttet konsulentydelse fortsættes i arbejdet med puljen for 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering.

  Der er i budget 2015 i investeringsoversigten afsat i alt 6,8 mio. kr. idet der er forudsat en statslig medfinansiering på 4,1 mio. kr., svarende til 60%.

  For 2015-puljen øremærkes jf. tidligere beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget 200.000 kr. af den kommunale andel til konsulentydelser.

  Den kommunale andel udgør 2,7 mio. kr.

  Finansiering af en konsulent kan alene trækkes af kommunens andel og vil medføre en tilsvarende reduktion af statslige tilskud.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra puljen til Landsbyfornyelse 2015, yder støtte til de ovenfor 8 nævnte aktiviteter i den angivne prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler,

  at forvaltningen bemyndiges til, at administrere ordningen indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. projekt,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015, og
  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10619, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om godkendelse af et projektforslag til færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby.

  Baggrund og status

  I 2007 blev første del, 40 meter, af Margrethegårdsvej udbygget. Formålet med udbygningen var på det tidspunkt, at sikre en god vejforbindelse til den kommende byggemodning øst for vejen.

  Boligområdet er nu udbygget. Den resterende del af stamvejen Margrethegårdsvej henligger som en ældre vej med et vejprofil på 3,5 meter uden kantsten og vejafvanding. Herved fremstår vejen som ufærdig.

  Byggemodningsaktivitet

  Vej

  Hele vejstrækningen, på den resterende del af stamvejen på Margrethegårdsvej, er 110 meter. Det foreslåede anlægsarbejde beror på, at vejen anlægges med 6 meter kørebane, vejafvanding, kantsten og fortov i den vestlige side, det vil sige 10 meter udlæg.

  Sti

  Mellem Margrethegårdsvej og plejehjemmet i Løjt er der en trampesti, som er knap 100 meter lang. Denne trampesti benyttes bl.a. af skolebørn til og fra skole. Trampestien står under vand i årets våde perioder. Der etableres dræn langs stien samt denne hæves en smule i grus, for at minimere vandgenerne.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan N25. Boligområde ved Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby.

  I medfør af lokalplanen forudsættes den aktuelle vejstrækning udlægges i en bredde på 10 meter med en kørebanebredde på 6 meter og fortov.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde samt jordbrugsområde, og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Løjt Kirkeby.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen skal kommunen forestå vedligeholdelsen af den foreslåede udbyggede vej.

  Øvrige veje, stier og græsarealer i lokalplanområdet overdrages til grundejerforeningen i området, som forestår al drift af udstyr, herunder ren- og vedligeholdelse af udstyret.

  Anlægsudgiften til færdiggørelsen af 110 meter vej, anslås til 0,92 mio. kr.

  Anlægsudgiften til dræning og påfyldning af grus på trampestien, anslås til 0,007 mio. kr.

  Der er i investeringsplanen for 2015 - 2018 ikke afsat særskilte midler til færdiggørelse af Margrethegårdsvej.

  Der er på investeringsplanen afsat 1,75 mio. kr. i 2015 til Langhus (tidligere vest for Lergård).

  Det foreslås, at disse midler anvendes til færdiggørelse af Margrethegårdsvej med den begrundelse, at beholdningen af parcelhusgrunde på Langhus for nuværende vurderes at være tilstrækkelig for 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park årligt tilføres 0,014 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at projektering og overslag godkendes,

  at stamvejen udbygges og der etableres fortov og gadebelysning, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,927 mio. kr. til ”Færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby” og dræning og påfyldning af grus på trampesti fra Margrethegårdsvej til plejehjemmet i Løjt Kirkeby. Bevillingen finansieres med 0,927 mio. kr. afsat på investeringsplanen i 2015 til projektet ”Langhus (tidligere Vest for Lergård).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplan 2015 blev vedtaget på Byrådets møde den 26. november 2014 og sendt i offentlig høring i perioden 10. december 2014 – 4. februar 2015.

  Planforslaget består bl.a. af udlæg af 12 vindmølleområder, betegnet T1 - T12.

  Forslaget til vindmølleplanlægning har givet anledning til stor debat og affødt mange indsigelser. For at fremskynde en afklaring for de mange involverede, forelægges kommuneplanens vindmølleplan særskilt til foreløbig drøftelse inden den samlede kommuneplan vedtages endeligt.

  Sagen vil senere blive forelagt Vækst- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd sammen med den øvrige del af Kommuneplanen, i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplanen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 587 af 27. maj 2013, Lov om planlægning.

  Jævnfør §27, stk. 2 kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte planforslag, på baggrund af indkomne indsigelser. Berørte borgere skal gives mulighed for, at udtale sig i sagen forinden endelig vedtagelse af planen finder sted, såfremt ændringen har konkret betydning for borgeren.

  Høring/udtalelse

  Aabenraa Kommune har modtaget 175 høringssvar vedrørende vindmølleområderne.

  27 af høringssvarene foreslår udlæg af nye områder til vindmøller eller udvidelser til de foreslåede områder.

  10 af høringssvarene er konkrete projektforslag for de foreslåede områder, positive tilkendegivelser eller forslag til ændringer i retningslinjerne omhandlende vindmølleområderne.

  Mens den resterende del er indsigelser imod et eller flere af de udlagte områder. Heraf en række underskriftindsamlinger med i alt 920 underskrifter.

  Naturstyrelsen og Region Syddanmark har gjort indsigelse til Kommuneplanforslaget. Planen kan ikke vedtages endeligt førend der er opnået enighed med Region Syddanmark og Naturstyrelsen, jf. Planlovens §28. Region Syddanmark har frafaldet sin indsigelse. Miljøministeriet kræver uddybende tekniske redegørelser, som er under udarbejdelse.

  Efter den politiske behandling er afsluttet, vil Kultur, Miljø & Erhverv indarbejde de vedtagne ændringer i kommuneplanen, og der vil blive foretaget redaktionelle ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at vindmølledelen i Kommuneplan 2015 drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Der er enighed i udvalget om, at følgende 7 områder anbefales ikke fortsat at være en del af vindmølleplanen:
  T2 Nørre Ønlev, T3 Fogderup, T4 Ravsted, T5 Bolderslev, T8 Perbøl, T9 Eggebæk Plantage og T10 Vollerup.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/47982, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 35 - Centerområde og boliger ved Stegholt, Aabenraa og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. januar 2015 til den 11. marts 2015.

  Lokalplan nr. 35 giver mulighed for, at opføre en boligbebyggelse øst for Stegholt i op til 7 etager og etablere en dagligvarebutik vest for Stegholt på op til 1.500 m². Dette er et led i en sidestilling af butiksmulighederne ved Stegholt med området ved Langebro, hvor der tidligere er udarbejdet lokalplaner, som ændrer den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 850 m² til 1.500 m² og 3.000 m².

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der et høringssvar. Høringsvaret vedrører trafiksikkerheden ved lyskrydset Tøndervej/Stegholt, på baggrund af trafiktal oplyst i miljørapporten. Endvidere finder man, at der ikke er behov for flere dagligvarebutikker ved Tøndervej, og at butiksstørrelse bør fastholdes på 850 m² som i nuværende Lokalplan M106.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at lokalplanen vedtages uden ændringer, men at der på baggrund af en vurdering af de reelle trafiktal ved dagligvarebutikker foretages en mindre ændring i miljørapporten.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C, 1.1.200.M og 1.1.201.D.

  Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som har været offentliggjort sammen med Forslag til Lokalplan nr. 35.

  Rammeområderne er ændret, så de dels stemmer overens med de faktiske forhold og med den ønskede udvikling i området. Der er udlagt et område 1.1.229.M til boligformål og lettere erhverv og et område 1.1.230.E til erhvervsformål. Rammeområde 1.041.C til centerformål er indskrænket i forbindelse med udlæg af rammeområde 1.229.M.

  Ændringerne indarbejdes ligeledes i Kommuneplan 2015, som forventes vedtaget senere.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i indstillingsnotat af 15. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6200, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 80 Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej, Aabenraa har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 4. februar 2015 til den 1. april 2015.

  Lokalplan nr. 80 giver mulighed for udvidelse af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, herunder mulighed for at opføre Multiarena Aabenraa. Derudover fastlægger lokalplanen placeringen af veje og stiforløb samt fastsætter bygningsregulerende bestemmelser for boligbebyggelsen langs Hjelmallé.

  Der var orienteringsmøde med beboerne på Hjelmallé i februar 2015 og et offentligt borgermøde den 24. marts 2015.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der 3 høringssvar. Høringssvarene giver kun anledning til mindre ændringer og justeringer af lokalplanen. Høringssvarene omhandlede vej- og trafikforhold, byggeriet af Multiarenaen og indretning af arealerne omkring denne, bevaring af Poppelalleen ved Mølleåen og de bygningsregulerende bestemmelser for boligbebyggelsen, herunder bevaringskravene. Derudover stillede Naturstyrelsen krav om udarbejdelse af en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for, at inddrage et kystnært areal i landzone til byzone.

  Kultur, Miljø & Erhverv har forslag til præcisering af anvendelsesbestemmelserne.

  Forvaltningen indstiller, at Lokalplan nr. 80 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 24. april 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af rammeområde 1.1.46.F -Dyrskueplads – idrætshaller og rammeområde 1.1.44.B – Hjelmallé.

  Den del af lokalplanområdet som er beliggende i landzone overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80. Ved overførsel til byzone opnås en forenkling af sagsbehandlingen, idet der ikke længere skal gives landzonetilladelse ved enhver ændring i området.

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80 aflyses Lokalplan M111, vedtaget af Aabenraa Byråd den 28. oktober 2004.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 80 Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej, Aabenraa vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 24. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 82 – Område mellem Nygade og Lavgade, Aabenraa, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 4. marts 2015 til 29. april 2015.

  Lokalplan nr. 82 giver mulighed for, at udvide VUC i Nygade, herunder at sammenbygge den nuværende skolebygning ved Højgade med de undervisningslokaler, der er ved at blive indrettet i den gamle glødelampefabrik mellem Nygade og Lavgadeparken. Det er endvidere lokalplanens formål, at sikre, at Lavgadeparken bevares, herunder at de største træer i parken bevares.

  I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 4 høringssvar. Desuden har Kultur, Miljø & Erhverv et ændringsforslag vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Høringssvarene giver kun anledning til mindre ændringer.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.18.C – Klinkbjerg-Højgade.

  Med den endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 82 aflyses Lokalplan nr. 59, vedtaget af Aabenraa Byråd den 18. december 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 82 - Område mellem Nygade og Lavgade, Aabenraa vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i notat af 29. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24144, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønske om udvikling af området vest for Lyren ved E45 i Padborg til udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomheden ønsker, at udvide mod øst og anvende dette areal til udstillingsplads/parkering.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet den 5. februar 2015, punkt 21.

  Lokalplanområdet består af udvidelsen mod øst samt to eksisterende virksomheders arealer mod vest. Disse indgår i lokalplanen, da de har tilsvarende anvendelse og er omfattet af to forskellige lokalplaner, som ikke er sammenfaldende med ejendomsgrænserne.

  Formålet med lokalplanen er således, at fastsætte ensartede bestemmelser for hele området. Overordnet overføres anvendelsesbestemmelserne fra de to lokalplaner for den vestligste del af lokalplanområdet til hele området. Dermed muliggør lokalplanen den ønskede udvidelse af virksomheden med etablering af udstillingsplads/parkering i den østlige del af området.

  Lokalplanen er screenet efter Miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Sagen afgøres Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer – bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.042.E – Erhverv, Lyren og 3.1.041.E – Erhverv, Europavej.

  Matrikel 717c og 717b ligger i rammeområde 3.1.042.E Lyren.

  Forvaltningen har vurderet, at dette rammeområdes anvendelsesbestemmelser strider imod den ønskede anvendelse af matr. 717c. Derfor udvides det tilstødende rammeområde 3.1.041.E via Forslag til kommuneplantillæg 50 til, at inkludere matr. 717c og 717b. Den resterende del af lokalplanområdet ligger pt. i rammeområde 3.1.041.E. Således kan hele lokalplanområdet benyttes til transport, spedition, lager, produktion, engros, servicevirksomheder og lign. Bestemmelserne i rammeområde 3.1.041.E ændres ikke.

  Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1/100, 1/73 og 1/73-1. Lokalplan 1/100 og 1/73 aflyses inden for Lokalplan nr. 84s områdeafgrænsning ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84. Lokalplan 1/73-1 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84.

  Lokalplanområdet er ligeledes omfattet af Helhedsplan for Padborg erhvervsområde.

  I helhedsplanen er lokalplanområdet en del af det område, som benævnes "Porten". ”Porten” skal være et flot og servicerende ankomstområde, der byder velkommen til turister, chauffører og ansatte i Padborg Erhvervsområde. 

  Området er Padborg Erhvervsområdes ansigt udadtil og indeholder attraktive placeringsmuligheder for større virksomhedsdomiciler etc.

  Helhedsplanen beskriver hvorledes dette område bør have en høj koncentration af virksomheder og bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Helhedsplanen er ikke juridisk bindende.

  Lokalplan nr. 84 er delvist i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 84 - Erhverv ved Lyren, Bov sendes i offentlig høring i 8 uger,
  at Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
  at beslutningen om ikke at lave miljøvurdering offentliggøres sammen med Forslag til Lokalplan 84.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7022, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har den 25. februar 2015 modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen Langrode 17 og Næstmark 18, matrikel 1389 Kolstrup, Aabenraa.

  Bygning nr. 3, 4 og 9 er vurderet til bevaringsværdi 4 ud fra en skala fra 1 - 9, hvor 1 er højst.

  Bygninger med bevaringsværdi 1 - 4 er optaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2009. Det betyder, at kommunen i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, §18, stk. 3 skal offentliggøre nedrivningsanmeldelsen, inden der træffes beslutning i sagen.

  Bygningerne er omfattet af Lokalplan M72, uden bevarende bestemmelser.

  Området er udpeget til boliger i Kommuneplantillæg nr. 30.

  Næstmark 18, bygning 9, er det tidligere stuehus til Kolstrupgaard, opført i 1915 med tidstypisk mønstermuring med røde sten på gule, samt glaserede fals tagsten.

  Bygningen har et samlet areal på 230 m2 og fremstår forholdsvis original.

  Langrode 17, bygning 3 og 4, er tidligere produktionsbygninger opført i henholdsvis 1861 og 1913. Der er tale om pudsede og gulmalede bygninger, med røde tegltage. Bygningerne har et samlet areal på henholdsvis 398 m2 og 597 m2. Bygningerne er om- og tilbyggede.

  Ejendommen har stået tom de sidste 6 år, hvilket afspejles i bygningernes tilstand. Ejeren af ejendommen ønsker nedrivningstilladelse i forbindelse med muligt salg af ejendommen.

  Retlige forhold

  Senest 2 uger efter at fristen for bemærkninger er udløbet, skal kommunen tage stilling til nedrivningsanmeldelsen og eventuelle indkomne bemærkninger. Hvis nedrivnings ønsket imødekommes, skal afgørelsen annonceres. Hvis der gives afslag, skal der ske tinglysning af et forbud mod nedrivning efter Planlovens §14. Forbuddet er gældende i ét år og betyder, at kommunen inden et år skal have offentliggjort et lokalplanforslag med bestemmelser om forbud mod nedrivning af bygningen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014 - Bekendtgørelse af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §§17 og 18.

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Bekendtgørelse af Lov om planlægning (Planloven) §11a, stk. 1, nr. 15 og §14.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune - Hovedstruktur, kap. 4.10 Fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

  Kommuneplantillæg nr. 30.

  Lokalplan M72, uden bevarende bestemmelser.

  Høring/udtalelse

  Materialet er offentligt fremlagt i perioden fra den 30. marts 2015 til den 4. maj 2015.

  De bevaringsværdige bygninger på Langrode 17 er så om- og tilbyggede at forvaltningen ikke vurderer at bygningerne indeholder tilstrækkelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier til at nedlægge forbud mod nedrivning.

  Den bevaringsværdige bygning, Næstmark 18, har en række arkitektoniske kvaliteter, men forvaltningen vurderer ikke at bygningen har tilstrækkelige kulturhistoriske og miljømæssige værdier til, at nedlægge forbud mod nedrivning. 

  Høringsnotatet og eventuelle indkomne indsigelser vil blive forelagt udvalget på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nedrivningsanmodningen imødekommes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Godkendt.

  Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar jf. bilag 2, som blev omdelt og fremlagt på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til Landsbyfornyelse

  • Orientering vedr. klage til Natur- og Miljøklagenævnet

  • Vejadgang, Fladhøjvej, Rødekro

  • Afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet - Lokalplan nr. 68 og 69, Sydhavn og byhavn
  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  · Invitation til deltagelse i Kulturarvskommuneprojekt.

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Intet.