Beslutningsprotokol

torsdag den 4. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 4. juni 2015

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15508, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 19. marts 2015, punkt 41, godkendte udvalget igangsættelse af Lokalplan nr. 81 for et boligområde ved Fladhøjvej i Rødekro.

  Det blev besluttet, at de fremtidige vejforhold til området skal vurderes nærmere i udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 7. maj 2015, punkt 67, blev udvalget orienteret om vejforhold.

  I forbindelse med tidligere projektforslag for arealet, er der blevet udarbejdet vurderinger af mulige vejadgange til området samt muligheden for ekspropriation.

  Kultur, Miljø & Erhverv har foretaget supplerende analyser af vejforhold. På mødet vil forvaltningen præsentere alternative vejløsninger.

  Vurderingerne viser, at den foreslåede vejadgang fra Fladhøjvej har de laveste omkostninger og at vejadgangen er trafiksikker.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4012, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med erhvervelse af ca. 10.000 m² erhvervsareal, til sammenlægning med eksisterende trailerplads, ansøges der om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne gældende for delområde 1 i lokalplan 1/73.

  Trailerpladsen anvendes af et vognmandsfirma, som er beliggende i umiddelbar nærhed.

  Den nuværende trailerplads er etableret 2013.

  Løsningsforslag:

  At der meddeles dispensation som ansøgt, samt at dispensationen begrundes med:

  at det skønnes at brugen af trailerpladsen kan sidestilles med en lager- og servicevirksomhed,

  at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser om, at der skal opføres bebyggelse på den enkelte grund. Der er således mulighed for etablering af oplag til en lager- eller servicevirksomhed, samt

  at det normalt ikke foregår støjende aktiviteter på grunden, og at dispensationen ikke skønnes at ændre områdets karakter.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planlovens, § 19, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 1/73, § 3.2, som foreskriver at området må anvendes til erhvervsformål, som administrationsformål samt almindelig ikke-forurenende produktion, lager-, service-, og håndværksvirksomhed, som efter byrådets skøn finder naturlig plads i området.

  Den nuværende trailerplads, samt det areal som tilkøbes, anvendes til henstilling af trailere.

  Trailerpladsen er etableret i 2013. Der er administrativt meddelt dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 1/73.

  Det tidligere Planlægningsudvalg har i en lignende sag, fra den 6. november 2008, meddelt en tilsvarende dispensation, til etablering af trailerplads indenfor delområde 1. Dispensationen fra 2008 er dog aldrig blevet udnyttet.

  Høring/udtalelse

  Der har været udsendt naboorientering til ejere/lejere indenfor Lokalplan 1/73.

  Der er modtaget bemærkninger fra ejeren af en tilstødende ejendom.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation som ansøgt, på betingelse af,

  - at ejendommen Europavej 14, Padborg på eget areal etablerer et min. 3 meter bredt beplantningsbælte, mod ejendommen Kilen 1, Padborg, samt

  - at de vejledende støjgrænser i forhold til naboer overholdes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1419, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  I marts 2014 blev 16 bygninger i den historiske midtby affredede. Dermed gik de fra at være fredede og varetaget af Kulturstyrelsen til, at være bevaringsværdige og varetaget af kommunen.

  I den forbindelse har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet en oversigt over hvilke af de affredede bygninger, som allerede er omfattet af en lokalplan med bevarende bestemmelser. Af oversigten fremgår det, at særligt 4 af de 16 bygninger vurderes til, at ligge inden for områder med ringe bevaringsbestemmelser.

  Bevaringsindsats

  Tætheden og antallet af fredede og bevaringsværdige bygninger i Aabenraa Midtby, vidner om den rige og frodige bygningsarv, som har kendetegnet byen gennem århundrede. Ligesom i flere Sønderjyske købstæder er de værdifulde bevaringsværdige miljøer en vigtig ressource for byen. I ”Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad” stilles der mål om ”at udarbejde en plan for bevaring af det historiske bymiljø – et miljø som er en del af oplevelsen uden for åbningstid”.

  Affredningerne i den historiske bymidte, har sammen med en øget opmærksomhed på skæmmende udskiftninger i midtbyen, afstedkommet en efterspørgsel på en bevaringsindsats på området og udarbejdelse af en bevarende lokalplan – fra både eksterne aktører samt forvaltningen. Samtidigt er det et ønske, at øge bevidstheden om værdien af de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer hos borgere og ejere.

  Forvaltningen vil på mødet give en uddybende orientering om status på affredningerne og bevaringsindsatsen i Aabenraa Midtby, samt opridse mulige scenarier.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 66 almene familieboliger, som udgør etape 1 på Cimbriagrunden til godkendelse.

  Ansøgningen indeholder ligeledes et ønske om en tilkendegivelse af, at man forventer at godkende skema A for etape 2, indeholdende 36 boliger, når skemaet fremsendes inden udgangen af 2016, da forudsætningen for grundkøbet er, at begge etaper gennemføres.

  Med ansøgningen er der fremsendt skitser over boligerne.

  Etape 1

  Boligerne opføres i tre blokke med et butiksareal i stueetagen.  Det samlede boligareal udgør 6.419 m2, som fordeler sig på:

  • 15 stk. 2-rums boliger på 78 m2

  1.170 m2

  • 51 stk. 3-rums boliger på 97 m2

  4.954 m2

  • Fælles boligareal, selskabslokale, gæstebolig, ejendomskontor

  295 m2

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 122,988 mio. kr., som er beregnet ud fra det samlede boligareal á 19.160 kr. pr. m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

  Anskaffelsessummen finansieres således:

  Kommunalt grundkapitallån (10 %)

  12,299 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  108,229 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  2,460 mio. kr.

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 897 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes at udgøre 116 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje inkl. forbrug for 2-rums boligerne på 6.584 kr. og på 8.189 kr. for 3-rums boligerne.

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra juni 2016 til september 2017.


  Etape 2

  For etape 2 forventes der opført 36 boliger på et boligareal på 3.678 m2. Forventningen er, at de 36 boliger fordeler sig på 2-rums, 3-rums og 4-rums boliger.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1023 af 21. august 2013 med senere ændringer.

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14. december 2011.

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 61, vedtaget af Aabenraa Byråd den 26. november 2014.

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 61 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I det vedtagne budget 2015, er der afsat 11,600 mio. kr. til grundkapitaltilskud for etape 1.

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til grundkapitallån på 0,699 mio. kr. i forhold til det budgetterede, da grundkapitallånet udgør 10 % af anskaffelsessummen, hvilket svarer til 12,299 mio. kr.

  Merudgiften på 0,699 mio. kr. forslås finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån på 2,100 mio. kr. til Dams Have, da det ikke forventes forbrugt i 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,699 mio. kr. til det afsatte beløb på 11,600 mio. kr. til grundkapitallånet for etape 1 på Cimbriagrunden, finasieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales godkendt idet der samtidig gives tilsagn til køb af samlet grundstykke til både etape 1 og etape 2.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14595, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8770, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har ladet udarbejde skitseprojekt og overslag over byggemodning af erhvervsarealer, beliggende nord for Bjerndrupvej, Kliplev Erhverv NV.

  Projektet består i etablering af et kanaliseringsanlæg med højre- og venstresvingsbaner på Bjerndrupvej samt 250 meter stamvej, med udgangspunkt i Bjerndrupvej.

  Vejens formål er i første omgang, at skabe forbindelse til arealet nord for Hjerneshøjvej, hvorfor vejen afsluttes her.

  Dette areal er solgt til én ejer. Ejeren har søgt om byggetilladelse til etablering af en energivirksomhed. Forud for byggeriet af virksomheden, bør den ansøgte industrivej og kanaliseringsanlæg være etableret.

  Endvidere har vejen til formål, at give adgang til det fremtidige erhvervsareal mellem Bjerndrupvej og Hjerneshøjvej. Jf. lokalplanen for området, kan der anlægges stikveje. Behov for stikveje og stikvejenes placering vil ske ud fra grundsalg, og dermed tilpasses den grundinddeling, der vil fremkomme når grundstørrelserne kendes.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan 55. Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev.

  Kommuneplanen

  Området er i Kommuneplan 2009 udlagt til Erhvervsområde. Området kan anvendes til speditions- og transportvirksomheder. Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration.

  Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 2 - 6.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles arealer inden for lokalplanens område, såsom veje og stier samt de grønne områder tilhørende beplantning, som ikke ligger inden for de udstykkede grunde.

  Anlægsudgiften til anlæg af industrivej inklusivt tilslutningsanlæg anslås til 3,6 mio. kr.

  Byrådet har på møde den 25. april 2012 frigivet 1,29 mio. kr. til ”Forundersøgelser Kliplev NV”. Arbejdet er udført, og der er en mindre udgift på 0,419 mio.kr. Mindreforbruget anvendes på en fortsættelse af projektet ”Kliplev NV”.

  På investeringsplanen for 2013 – 2016, var der i år 2013 afsat 3,0 mio. kr. til Kliplev Erhverv NV. Rådighedsbeløbet på investeringsplanen er blevet overført til 2015 ved regnskabsafslutningen 2014.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ”rammebeløb for byggemodning erhvervsformål.” Af dette beløb søges der frigivet 0,2 mio. kr. til realisering af projektet ”Kliplev Erhverv NV”. Restrådighedsbeløbet på projektet ”Rammebeløb byggemodning erhverv” er således på 2,3 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes,

  at projektering igangsættes, og

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til ”Erhvervsbyggemodning Kliplev NV”. Bevillingen finansieres med 3,0 mio. kr. af overført rådighedsbeløb afsat på investeringsplanen for 2013 - 2016 i 2013 til projektet ”Kliplev Erhverv NV” samt 0,2 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2015 - 2018 til projektet ”Rammebeløb byggemodning erhvervsformål”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38534, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Det er tidligere forudsat, at der skal etableres et kanonbatteri i forbindelse med realiseringen af Strandpromenaden.

  Der er forbindelse med projekteringen af strandpromenaden skitseret et batteri, med en placering på den sydlige del af Sønderstrand ud for Kallemosen.

  Det har vist sig, at denne placering har nogle miljømæssige udfordringer, som består i den støj som udsendes, når der op til 8 gange årligt vil blive affyret salut fra batteriet.

  Ved afskydningen udsendes der støj på op til 146 dB ved kanonen. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at støjen fra salutterne særligt vil påvirke cirka 300 - 400 personer i de nærliggende husstande. Særligt boligerne på hjørnet af Kallemosen og Flensborgvej vil støjpåvirkningen være op til 106 dB ved facaden. Det skal dog tages i betragtning, at der kun lejlighedsvist affyres salut og at der kan henstilles til kanonlauget, at orientere naboerne forud for affyring af salutterne.

  Der er ikke meddelt landzonetilladelse endnu, grundet de miljømæssige udfordringer. Forud for landzonetilladelsen, skal der gennemføres en naboorientering. Der er allerede opnået tilladelse fra Kystdirektoratet i forhold til anlæg på søterritoriet og fra Naturstyrelsen vedrørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, ved placeringen ved Kallemosen.

  Forvaltningen har, grundet de miljømæssige udfordringer ved Kallemoseløsningen, undersøgt alternative placeringer, hvor de miljømæssige udfordringer i forhold til støj er mindre.

  En alternativ placeringsmulighed er på det trekantede areal øst for rådhuset. Ved en placering lige nord for Skelbækken vil batteriet endvidere ligge i byzone og kræver ikke landzonetilladelse, men derimod dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Forvaltningen har vurderet, at støj ved denne placering kun vil påvirke 10 - 20 personer i de nærliggende husstande.

  Forvaltningen beder udvalget om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med placeringen ved Kallemosen, med de miljømæssige udfordringer dette har for de tilstødende hustande, eller om der skal arbejdes videre med en placering ved det trekantede område, hvor de miljømæssige udfordringer er langt mindre. Denne placering er dog meget perifer i forhold til bymidten, Sønderstrand og strandpromenaden og den turistmæssige sammenhæng batteriet kan indgå i.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Miljøbeskyttelsesloven.

  Planmæssige forhold

  Området ved Kallemosen ligger inden for Lokalplan M90 for Sønderstrand i den del af lokalplanområdet der ligger i landzone.  Forvaltningen har fundet, at anvendelsen til kanonbatteri er i overensstemmelse med lokalplanen.

  Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje og ligger delvist på søterritoriet og medfører etablering af kystbeskyttelsesanlæg og har derfor været vurderet af Kystdirektoratet, med henblik på om der skulle udarbejdes VVM-redegørelse. Kystdirektoratet har meddelt, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse

  Området ved det trekantede område øst for Rådhuset og Flensborgvej og nord for Skelbækken ligger i byzone. Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området ligger i det åbne land og er derfor ikke omfattet af en kommuneplanramme. Placeringen medfører ikke krav om VVM, da kystterritoriet ikke berøres.

  Høring/udtalelse

  Den alternative placering har været forelagt Kanonlauget, som vil opstille 4 kanoner på batteriet. Kanonlauget har tilsluttet sig, at der kan arbejdes med en alternativ placering, men har dog givet udtryk for, at placeringen på det trekantede areal er lidt fjernt fra byen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes videre med placeringen ved Kallemosen, og

  at der som konsekvens heraf udsendes naboorientering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38101, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Som følge af opstilling af vindmøller ved Rens Hedegård Plantage og Bølå, har Aabenraa Kommune mulighed for, at anbefale økonomisk støtte til lokale projekter via en Grøn Ordning hos Energinet.dk til landskabelige, rekreative, kulturelle og informative formål.

  På nuværende tidpunkt har Aabenraa Kommune indsendt to ansøgninger, der venter på afgørelse hos Energinet.dk. Disse projekter er: Energirenovering af Jyndevad Forsamlingshus og Det Tyske Hus i Jyndevad. Endvidere er der tilkendegivet, at der skal søges støtte til etablering af en naturlegeplads i Rens. Legepladsens placering er ikke fastlagt præcis endnu, hvorfor denne ansøgning endnu ikke er under færdigbehandling hos Energinet.dk.

  Der er ca. 2 mio. kr. tilbage på Aabenraa Kommunes Grøn Ordning konto, der kan søges til yderligere projekter.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 9. oktober 2014 drøftede udvalget, hvorledes midlerne fra puljen skulle behandles fremadrettet. Udvalget ønskede, at Landsbyrådet udarbejdede administrationsgrundlag for fordeling af midlerne. Revideret administrationsgrundlag er vedlagt, hvor gul markering angiver ændringer.

  Aabenraa Kommune har modtaget nye projekt-ønsker som vedlægges. Herunder projekter fra første runde, hvor afsender har genfremsendt ansøgningen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af vedvarende energi, i daglig tale VE-loven (lov nr. 1330 af 25.11 2013) § 18.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at administrationsgrundlaget vedtages,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at søge tilsagn for 800.000 kr. til energirenovering af Slogs Herreds Hus samt Fårhus og Omegns Forsamlingshus og til legeplads i Bylderup Bov, og

  at der indkaldes ideer med henblik på udarbejdelse af prioritering af et idékatalog i samarbejde med Landsbyrådet for den resterende pulje.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  1. at godkendt.

  2. at udsat.

  3. at godkendt med bemærkning om, at der indkaldes ideer med henblik på udarbejdelse af prioritering af et idékatalog i samarbejde med Landsbyrådet for hele puljen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget 1. behandlede på mødet den 21. maj 2015 forslag til budgetbidrag for 2016 - 2019.

  Udvalget besluttede følgende:

  • At revideret betalingsplan for anlægsprojektet Aabenraa Midtbyplan indarbejdes.
  • At projekt Campusvej fremsendes som akut anlægsønske

  De øvrige at indstillinger blev drøftet. 

  Udvalget skal således i denne sag tage stilling til:

  • hvorvidt der skal fremsendes driftsudvidelsesønsker på max. 41.000 kr.,
  • nye anlæg (vækstplan) prioriteres,
  • anlægsbudget på byggemodning prioriteres

  Driftsudvidelsesønsker

  Der er udarbejdet et forslag til driftsudvidelsesønske på 41.000 kr. til fysisk planlægning.

  Nye anlæg Vækstplan

  De oprindelige forslag vedr. projekterne omkring Madevej, H.P. Hansens gade og VVM Gasværksvej er samlet i et nyt forslag 10. Forslaget skal ses i sammenhæng til Havnepakke 3 og Gasværksvej klimaboulevard der er rejst som forslag i Teknik- og Miljøudvalget.
  De øvrige projekter på oversigten er uændret i forhold til 1. behandlingen.

  Nye anlæg Akut

  Der vil på mødet blive vist samlet oversigt over projekterne i Campusområdet.

  Jordforsyning/byggemodning

  Forslaget er tilrettet med de faldne bemærkninger i forhold til fremrykning af projektet ved Lyreskoven.

  Rettelsessider til budgetmappen kan afhentes i dueslaget ved byrådssekretariatet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det besluttes hvorvidt der skal fremsendes driftsudvidelsesønsker på max. 41.000 kr.,

  at nye anlæg (vækstplan) prioriteres,

  at revideret forslag til anlægsbudget på byggemodning prioriteres, og

  at budgetmaterialet tilrettes de trufne beslutninger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  1.at godkendt og beløbet ændres til 43.000 kr.

  2.at godkendt.

  3.at godkendt.

  4.at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33099, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Primo 2014 indgik Aabenraa Kommune og Salus Boligadministration samarbejde om udarbejdelse af en grøn helhedsplan for Høje Kolstrup. Dette er nu resulteret i planen ”Høje Kolstrup v. 2.0 – Infrastrukturplan for et bedre Høje Kolstrup”. Planens formål er, at vise, hvorledes Høje Kolstrup kan moderniseres, så bydelen i højere grad end nu, lever op til fremtidens krav til et godt bo- og bymiljø.

  Baggrund for planen

  Salus Boligforening ønskede, at udarbejde en plan for boligforeningens udearealer og områder. I den forbindelse anmodedes Aabenraa Kommune om, at samarbejde, da der er en tæt tilknytning mellem de offentlige og boligforeningens arealer.

  Kommunen indgik i samarbejdet med henblik på, at få en helhedsorienteret tilgang til området – herunder til infrastrukturen. Planen ses således, som en forundersøgelse af problemstillinger og muligheder på Høje Kolstrup.

  Salus Boligadministration planlægger, at bruge planen som udgangspunkt for en ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje til initiativer på boligforeningens arealer.

  Den grønne helhedsplan bygger på en baggrundsrapport udarbejdet sideløbende med planen og har fokus på:

  · Omdannelse af Camma Larsen-Ledets Vej til bygade ved hjælp af indsnævring af kørefladen, hastighedsnedsættelse og etablering af byporte i østlig og vestlig ende af bydelen. Desuden foreslår planen, at udtynde beplantningen for at fremhæve bydelens attraktioner langs vejen.

  · Etablering af fortove langs stamveje samt to nye stiramper, der giver forbindelse mellem hovedstien og Camma Larsen-Ledets Vej.

  · En større variation i bydelens grønne områder.

  · Nye aktivitetssteder: legeland, boldleg, crossfit, vandlegeplads samt byhaver på boligforeningens arealer.

  · Ændringer i kommuneplanrammerne for fem arealer langs Camma Larsen-Ledets Vej. Disse inkluderer bl.a. arealer til offentlige formål, erhverv samt et højhus med boliger. 

  Endvidere indeholder planen et anlægsestimat for de forskellige initiativer og et bud på fordeling af omkostningerne mellem Aabenraa Kommune og boligforeningen.

  Salus Boligadministration er vært ved et informationsmøde om planen i Høje Kolstrup ultimo juni 2015. Her inviteres beboere, foreninger osv. fra området.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Intet.