Beslutningsprotokol

torsdag den 13. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Uglekær 10 st. tv
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 13. august 2015

  Kl. 16.00

  ”Netværksbasen”

  Uglekær 10 st. tv.

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20647, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57332, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der har gennem længere tid været arbejdet med etablering af en mindre jollehavn ved Loddenhøj. Hidtil har jollerne været trukket op på stranden.

  Der ønskes etableret en mindre havn med moleanlæg, bådebroer og båderampe til joller. Havneanlægget kan rumme op til 50 joller og mindre både under 26 fod. Der er tale om et mindre anlæg uden bygninger. Ved etableringen justeres strandlinjen i noget omfang. Derved bliver stranden lidt kortere, men til gengæld bliver den bredere. Der er i projektet taget hensyn til Møllebækkens udløb, som ligger lige nord for den planlagte havn.

  Loddenhøj Jollelaug har fået tilladelse hos Kystdirektoratet til etablering af havnen. Projektet er screenet i forhold til VVM-pligt. Kystdirektoratet har meddelt, at anlægget af havnen ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse.

  Forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt og at borgerne bør have mulighed for at øve indflydelse på den endelige plan. Campingpladsen er medtaget i planlægningen for, at sikre at der opnås en god helhed i området. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 85 - Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj samt et kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

  Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.

  VVM-bekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1183 af 6. november 2014

  Planmæssige forhold

  I forslag til kommuneplan 2015-26 er der fastlagt, at der kan etableres en jollehavn ved Loddenhøj, men der er ikke fastlagt areal og rammebestemmelser herfor.

  En del af området, der rummer den nuværende Loddenhøj Campingplads, er omfattet af kommuneplanens ramme 1.9.007.F, som udlægger området til ferie- og fritidsformål. Den øvrige del lokalplanområdet er beliggende i det åbne land. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som udvider rammeområde 1.9.007.F til også at omfatte den planlagte jollehavn. Strandarealet bibeholdes i det åbne land. Kommuneplantillægget fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan nr. 85.

  Området er beliggende i landzone. Området skal fortsat være beliggende i landzone. Lokalplanen giver bonusvirkning for campingpladsen og jollehavnen, men ikke for strandarealet og de tilhørende parkeringspladser.

  Området er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Anlæg, bygninger og ændringer af terræn inden for strandbeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen er myndighed.

  Forvaltningen har screenet projektet i forhold til miljøvurderingsloven. Med baggrund i screeningen er det vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Påvirkningerne er desuden beskrevet indgående i VVM-tilladelsen fra Kystdirektoratet og der er som følge deraf indarbejdet afværgeforanstaltninger i tilladelsen og denne danner ligeledes grundlag for lokalplanens redegørelse og lokalplanbestemmelser. Der indstilles derfor til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009 anbefales godkendt og sendes i høring i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 85 – Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj anbefales godkendt og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget 13. august 2015

  Vil foreligge på mødet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. juni 2015 blev punktet udsat til augustmødet.

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015, at sende Forslag til klimapolitik 2015 og Forslag til klimaplan 2015-17 i høring. Forslagene var i høring fra den 11. marts til den 6. maj 2015.

  Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for, at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad, at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der to høringssvar, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og SF Aabenraa.

  Høringssvarene rummer forslag til mere konkrete planer, ændring af målsætninger og nye initiativer. Høringssvarene er resumeret i bilaget.

  Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i klimaplanen. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at enkelte forslag medtages i det videre arbejde frem mod næste revision af klimaplanen.

  Forvaltningen har forslag til tilretning af både plan og politik.

  Forvaltningen indstiller, at Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Udsat til mødet i august.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34788, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Områdefornyelsen i Felsted har været i gang siden 2009. Med midler fra LAG, Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter og Aabenraa Kommune er der indtil videre gennemført renovering af Damms Gård, etablering af byporte samt en energidag fokuserende på energirenovering af forskellige typer beboelsesejendomme.

  Som den sidste del af områdefornyelsen i Felsted er der i første halvdel af 2015 arbejdet på områdefornyelse af Gråstenvej og byens torv i samarbejde med MOVE arkitektur. I marts blev der således afholdt en wokshop for Felsteds borgere, der bidrog med ønsker for områdernes fremtidige funktioner og indhold. En arbejdsgruppe bestående af 7 Felstedborgere, medlemmer af forvaltningen og MOVE har efter workshoppen arbejdet videre med idéerne. Arbejdsgruppens arbejde blev vel modtaget af borgerne i Felsted ved MOVEs præsentation på et borgermøde i juni. På mødet ønskede borgerne dog en udvidelse af parkeringspladsen på de to tomme kommunalt ejede grunde på Gråstenvej 34-36, der også indgår i områdefornyelsen.

  Områdefornyelsen af torvet og Gråstenvej har følgende fokuspunkter:

  - Det overordnede tema for torvet er at skabe et grønt blikfang for Felsted, der giver plads til ophold og parkering. Ved hjælp af beplantning og belægning gives torvet derfor et parklignende præg.

  - I haven nord for Damms Gård opsættes mindestenen, der på nuværende tidspunkt står ved skolen. Her åbnes der endvidere op for, at borgerne kan plante egne buske og stauder.

  - På Gråstenvej fokuseres på træbeplantning langs vejen. På grund af vejens status er der ikke mulighed for egentlige vejtræer, men der arbejdes i stedet på at plante træer på beboernes egne grunde såfremt de ønsker det.

  - Via ændret belægning på Gråstenvej ved torvet nedsættes hastigheden og der skabes endvidere en større sammenhæng med Damms Gård på den modsatte side af vejen.

  - Den nuværende parkeringsplads på arealet ved Gråstenvej 34-36 udvides og området gives et grønt præg, der skaber sammenhæng til initiativerne ved torvet og Gråstenvej.

  Planerne skal nu projekteres og arbejderne udbydes og udføres. Det forventes at områdefornyelsen af torvet og Gråstenvej er færdig i ultimo 2015/primo 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  • Status udviklingsplaner
  • Status områdefornyelse Nord
  • Status kommuneplan

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Intet.