Beslutningsprotokol

torsdag den 5. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud fra Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 5. november 2015

  Kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24460, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 30. september 2015.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger ingen omplaceringer indenfor eget udvalg.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2015

  Ændring

  Serviceudgifter

  4.366

  5.029

  2.548

  4.727

  -302

  Anlæg

  7.661

  57.936

  6.234

  21.936

  -36.000

  Anlæg, jordforsyning

  7.750

  27.677

  6.850

  17.677

  -10.000

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. Der er ingen omplaceringer indenfor eget udvalg, jf. bilag i2
  2. En overførsel af 0,300 mio. kr. fra 2015 til 2016 på politikområdet Planlægning jf. bilag T2.  
  3. en negativ tillægsbevilling på 0,002 mio. kr. i 2015 jf. bilag B2.

  Ændring af anlæg indeholder:

  1. En negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 31. mio. kr. i 2015 på anlægsprojektet Aabenraa Midtby som tilføres kassen.
  2. Flytning af anlægsprojektet nedrivning af Brundlundskolen fra jordforsyning til skattefinansieret anlæg.
  3. Der søges overført 15 mio. kr. på anlægsprojektet Byhavn.

  Et samlet økonomisk overblik over anlæg fremgår af bilag A1 og status på de enkelte projekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2015 og en tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2016 til politikområdet Planlægning jf. bilag T2,

  at der givesen negativ tillægsbevilling på 0,002 mio. kr. finansieret af andre udvalg jf. bilag B2, og

  at der meddeles bevillingsændringer til anlægsprojekterne jf. bilag A1.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30145, Sagsinitialer: lthee

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2016, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Vækst- og Udviklingsudvalgets møder holdes torsdage kl. 16.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2016:

  Torsdag den 21. januar 2016

  Torsdag den 4. februar 2016

  Torsdag den 10. marts 2016, kl.15.00 Dialogmøde med Landsbyrådet og kl.16.00 udvalgsmøde

  Torsdag den 7. april 2016

  Onsdag den 4. maj 2016 (bevillingskontrol)

  Torsdag den 9. juni 2016

  Torsdag den 11. august 2016

  Torsdag den 8. september 2016

  Torsdag den 29. september 2016

  Torsdag den 3. november 2016 (bevillingskontrol)

  Torsdag den 8. december 2016

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8586, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  På mødet den 5. februar 2015 ansøgte Kultur Miljø & Erhverv om, at forhøje Aabenraa Kommunes Landsbyråds ramme for uddeling af midler, sådan at rådet fik samme økonomiske rammevilkår som kommunens Fritidsråd og Kulturelt Samråd.  Vækst- og Udviklingsudvalget valgte en løsningsmodel, hvor Aabenraa Kommunes Landsbyråd skal indsende ansøgninger til Vækst- og Udviklingsudvalget for godkendelse.

  På den baggrund er der kommet en ansøgning fra Aabenraa Kommunes Landsbyråd omkring opsætning af lokale byskilte.

  Aabenraa Kommunes Landsbyråd ansøger om midler til opsætning af i alt 40 lokale byskilte som kan være med til at skabe et fælles kendetegn for kommunens landsbyer. Skiltene består af en stålbue, hvori der er gjort plads til felter med ”velkomsttekst”.

  Den fremtidige drift og vedligehold af byskiltene påhviler de enkelte landsbyer, hvor skiltene er placeret.

  En arbejdsgruppe har arbejdet med projektet, og Aabenraa Kommunes Landsbyråd har på møde den 20. maj 2015 tilsluttet sig projektet. 

  Aabenraa Kommunes Landsbyråd ansøger Vækst- og Udviklingsudvalget om 0,144 mio. kr. til opsætning af skilte i kommunens landsbyer. Finansiering sker inden for udvalgets midler, hvor der pt. er 0,163 mio. som ikke er disponeret.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget godkender den indkomne ansøgning.  

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

  Områdefornyelsen har en tidsramme på 5 år som løber frem til sommeren 2019, men allerede i løbet af 2016 og 2017 forventes væsentlige delprojekter at være færdige.

  Dispositionsforslaget

  Dispositionsforslaget, som her præsenteres, er rådgivers foreløbige resultat af en skitseproces i dialog med Aabenraa Kommune. Skitseproces og dermed også dispositionsforslag bygger videre på tidligere afholdte borgermøder, politiske drøftelser, det vedtagne Program for områdefornyelsen samt den vedtagne Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa.

  Dispositionsforslaget beskriver hvordan de i programmet udpegede delprojekter kan omdannes med henblik på at løfte kvalitetsniveau, oplevelsesværdi og anvendelighed af de pågældende gader, torve og pladser.

  Dispositionsforslaget har fokus på indretning, anvendelse, design og materialer. Forslaget beskriver ikke økonomi, myndighedsbehandling og rækkefølge for anlæg. Disse emner vil blive adresseret senere i et mere detaljeret projektforslag.

  Dispositionsforslaget skal danne grundlag for en offentlighedsfase hvor de foreslåede løsninger kan præsenteres, drøftes og kommenteres.

  Materialet indeholder forslag til fremtidig udformning af:

  • Markedspladsen
  • Rådhusgade
  • Skibbrogade
  • Storetorv
  • Vestergade
  • Søndergade
  • Søndertorv

  Materialet beskriver hvordan Aabenraas sydlige bymidte i fremtiden kan præges af sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

  Strategi for parkering i midtbyen

  Dispositionsforslaget har ikke skitseret alternative fremtidige parkeringsmuligheder i den sydlige del af midtbyen. Forvaltningen foreslår i stedet, at der sideløbende med arbejdet omkring områdefornyelsen igangsættes en proces for udarbejdelse af en samlet parkeringsstrategi for hele Aabenraa midtby. En strategi som adresserer events, uddannelser og midtbyen som helhed.

  Offentlighedsfase

  Offentlighedsfasen foreslås at løbe fra 10. november 2015 til 24. november 2015.

  10. november 2015 igangsættes offentlighedsfasen med et offentligt stormøde, hvor det samlede dispositionsforslag præsenteres og gennemgås. Der vil i løbet af offentlighedsfasen blive tilrettelagt cafémøder, som giver mulighed for at fordybe sig mere i enkelte delprojekter.

  Cafémøderne henvender sig især til de der har en særlig aktie i de enkelte delprojekter. Enten fordi de bor der, driver forretning der eller på anden måde har en særlig interesse omkring et bestemt delprojekt. 

  I offentlighedsfasen vil det for borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede være muligt at indgive bemærkninger til dispositionsforslagets delprojekter via hjemmesiden www.fremtidensaabenraa.dk

  Særligt for forslaget til delprojektet på Markedspladsen vil offentlighedsfasen handle om at drøfte om byen skal have et særligt vartegn, et slags by ikon, som kan hilse velkommen til midtbyen i fremtiden.

  Delprojektet på Markedspladsen får altså et mere selvstændigt forløb i forhold til det samlede dispositionsforslag, da dette delprojekt i kraft af dets centrale placering alt andet lige giver anledning til en udvidet debat.

  Det selvstændige forløb for delprojektet på Markedspladsen iværksættes af hensyn til ikke at bremse processen omkring de øvrige delprojekter i områdefornyelsen.

  Proces for det videre projektforløb

  Efter endt offentlighedsfase fremsendes høringsnotat samt forvaltningens eventuelle forslag til rettelser til politisk behandling. Sammen med behandling af høringsnotat og evt. rettelser fremsendes projektøkonomi og tidsplan for anlægsarbejder til politisk godkendelse.

  Når der er truffet politisk afgørelse om indhold i et kommende projektforslag, projektøkonomi og tidsplan for anlægsarbejder, redigerer rådgiver projektmaterialet.

  Afhængig af sammensætningen på projektøkonomien vil det muligvis blive aktuelt at hente formel godkendelse for den nye økonomiske fordeling hos ministeriet. 

  Herefter igangsættes detailprojektering og udbud af anlægsopgaver. Der vil under detailprojekteringen blive etableret interessent-følgegrupper til de enkelte delprojekter. 

  Økonomi og afledt drift

  Områdefornyelsen i Aabenraa midtby SYD har et samlet budget på 51 mio. kr. Heraf bidrager Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med 5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dispositionsforslag af 5. november 2015 sendes i offentlig høring fra den 10. november til 24. november 2015, og

  at Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at igangsætte udarbejdelsen af en parkeringsstrategi for Aabenraa midtby.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4170, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget behandlede på deres møde den 10. september 2015, strategi for almene studieboliger og familieboliger. Ved behandling af punktet blev det besluttet, at sende strategien i høring hos administrations- og boligselskaber i Aabenraa Kommune.

  I perioden fra den 14. september 2015 og frem til den 7. oktober 2015 har der været gennemført høring af strategien. Undervejs i høringsperioden har der den 23. september 2015 være afholdt et høringsmøde, hvor administrations- og boligselskaber var inviteret og kunne stille uddybende spørgsmål til forslaget til strategien.

  Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget to høringssvar fra:

  1. Rødekro Andelsboligforening

  2. BoligSyd

  De indkomne høringssvar giver kun anledning til mindre tilretninger af strategien

  Sagen afgøres i byrådet.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar og behandlingen heraf fremgår af notatet ”Behandling af høringssvar – forslag til strategi for almene studieboliger og familieboliger”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Strategien for almene studieboliger og familieboliger vedtages endeligt med de ændringer, som er indstillet i notatet ”Behandling af høringssvar – forslag til strategi for almene studieboliger og familieboliger”

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt med den ændring, at strategiens navn er ”Strategi for almene studieboliger og familieboliger – 2016 til 2020”.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse
  • Årets Landsby
  • Forbud mod nedrivning af bevaringsværdig villa
  • Kulturarvskommune
  • Kommuneplan 2015
  • Kommende sager

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efteretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-11-2015

  Intet.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Martin Ugilt Thomsen.