Beslutningsprotokol

torsdag den 17. december 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 17. december 2015

  kl. 16.00

  i mødelokale 412

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/53424, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Der er gennem de sidste 5 år blevet 1000 færre borgere i Aabenraa Kommune. Udviklingen skyldes to faktorer; at der er flere dødsfald end fødsler, og at der flytter flere fra Aabenraa Kommune end til kommunen.

  På baggrund af udviklingen er der iværksat en række initiativer, der har til formål at tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Initiativerne omfatter blandt andet:

  · Bosætningskoordinator

  · Netværket Ny i by

  · Partner Jobmatch

  De håndholdte initiativer suppleres med oplysninger på www.aabenraa.dk målrettet tilflyttere, der ønsker at vide mere om byerne i kommunen og deres tilbud.

  På mødet præsenteres Vækst- og Udviklingsudvalget for initiativerne. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at initiativerne tages til orientering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget prioriterede på mødet den 22. oktober 2015 gennemførelsen af en række projekter fra Helhedsplanen for erhvervsområdet i Padborg frem mod 2018.

  Følgende projekter er prioriteret:

  • Skiltning
  • Opsætning af skraldetragte
  • Etablering af myndighedsarbejde jævnfør ADR-konventionens regler om parkering med særligt farligt gods
  • Beplantning

  Med afsæt i Vækst- og Udviklingsudvalgets prioritering har forvaltningen udarbejdet handleplaner for hhv. skiltning og beplantning på udvalgte områder i Padborg Erhvervsområde. Områderne for beplantning udvides i takt med gennemførelsen af beplantningen. Handleplanerne er vedhæftet som bilag.

  Af handleplanerne fremgår, at:

  • skiltning gennemføres i 2016
  • beplantning på Hermesvej gennemføres i 2016
  • beplantning på Industrivej gennemføres i 2016 i samarbejde med virksomhederne på Industrivej

  Gennemførelse af skiltning og beplantning sker i dialog med arbejdsgruppen for Padborg Transportcenter. 

  Dialogmøde

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 22. oktober 2015, at afholde dialogmøde med arbejdsgruppen for Padborg Transportcenter.

  Arbejdsgruppen deltager på Vækst-og Udviklingsudvalgets møde den 17. december 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 1. mio. kr. hvert år i perioden 2015 til 2018. Der er frigivet 1. mio. kr. på byrådets møde den 25. marts 2015, hvor Vækst- og Udviklingsudvalget fik kompetencen fra Økonomiudvalget til at prioritere og gennemføre projekter fra helhedsplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41006, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  På møde den 9. april 2015 besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget sig for, at stoppe udnævnelsen af ”Årets landsby”, grundet manglende indstillinger.

  Efterfølgende har Aabenraa Kommunes Landsbyråd på baggrund af dialog med Vækst- og Udviklingsudvalget besluttet, at der alligevel skal udnævnes en ”årets landsby” – hvilket sker efter følgende procedurer:

  • Aabenraa Kommunes Landsbyråd indstiller til udvalget hvilken landsbyer der skal være ”årets landsby”. Dette sker i slutningen af året.
  • Udvalget orienteres herom, og godkender indstillingen.
  • Prisen på 0,01 mio. kr. finansieres af Vækst- og Udviklingsudvalget, og tilfalder Landsbyrådet, borgerforeningen, lokalrådet mv. i den landsby som er blevet ”årets landsby”.
  • Det er Aabenraa Kommunes Landsbyråd, som står for det praktiske i forbindelse med markering og overrækkelse af prisen.
  • Prisen skal komme fællesskabet til gode i den landsby som modtager prisen og må ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.

  Økonomi og afledt drift

  Prisen på 0,01 mio. kr. finansieres af Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at procedurebeskrivelse for ”årets landsby” godkendes, og

  at prisens størrelse på 0,01 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14398, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Domea Rødekro ansøger om kommunal lånegaranti for 25 årigt realkreditlån i forbindelse med etablering af solceller i afdeling 38/52, som er Autismecenter og er beliggende på Savværksvej 52-58 i Rødekro.

  Baggrunden for ansøgningen er, at Energimidt og Domea Byg har foretaget henholdsvis tekniske vurderinger og økonomiske beregninger, hvor det viser sig, at det kan anbefales, at etablere solceller i afdelingen.

  Økonomien ved etablering af solceller, ser således ud:

  • Skønnet etableringsomkostninger i alt = 0,956 mio. kr.
  • Drift og vedligehold af anlæg = 0,006 mio. kr. pr. år
  • Forventet EL-produktion pr. år er på 45.000 kWh, men der er kalkuleret med et produktionstab på 0,5 % pr. år.
  • EL-produktionen svarer til en indtægt på ca. 0,068 mio. kr. det første år, stigende til ca. 0,123 mio. kr. i det 25. år og en gennemsnitlig indtægt på ca. 0,093 pr. år over 25 år
  • Simpel tilbagebetalingstid er vurderet til lidt mere end 13 år

  Optagelse af realkreditlån vil sikre, at afdelingen har en positiv økonomi fra dag et i forholdet mellem udgifter til lån og forventet besparelse ved EL-produktion. Besparelsen ser således ud over en periode på 25 år:

  Årlig besparelse ved realkreditlån over perioden

  År 1

  År 25

  Gennemsnit pr. år

  Årlig ydelse

  -0,050

  -0,050

  -0,050

  Besparelse pr. år

  0,068

  0,122

  0,093

  Besparelse pr. år fratrukket årlig ydelse

  0,018

  0,073

  0,043

  * i mio. kr.

  For hele perioden på 25 år, vil afdelingen opnå en besparelse på ca. 1,100 mio. kr.

  Optagelse af realkreditlån vil kræve kommunal garanti for lånet, da afdelingen ikke har mulighed for at optage denne låntype uden garanti.

  Alternativet til finansiering ved realkreditlån med kommunal garanti, er optagelse af 20 årigt banklån. Ved finansiering gennem banklån vil afdeling først opnå en positiv økonomi i forhold til projektet i år 11 og forholdet mellem udgifter til lån og forventet besparelse ved EL-produktion vil se således ud over 25 år:

  Årlig besparelse ved banklån over perioden

  År 1

  År 25

  Gennemsnit pr. år

  Årlig ydelse

  -0,087

  0,000

  -0,069

  Besparelse pr. år

  0,068

  0,122

  0,093

  Besparelse pr. år fratrukket årlig ydelse

  -0,019

  0,122

  0,023

  * i mio. kr.


  For hele perioden på 25 år, vil afdelingen opnå en besparelse på ca. 0,580 mio. kr.

  Finansieringsformen har betydning for huslejen. Den nuværende gennemsnitlige boligstørrelse er på 75 m2 og den gennemsnitlige leje herfor er 6.963,38 kr. pr. mdr.

  Finansieres projektet med realkreditlån, vil den månedlige husleje stige med ca. 181 kr. pr. md. Den månedlige husleje vil herefter udgøre ca. 7.144 kr. pr. mdr.

  Sker finansiering i stedet ved banklån, vil det betyde en månedlig huslejestigning på ca. 306 kr. pr. md., hvilket giver en månedlig husleje på ca. 7.269 kr. pr. md.

  Finansieringen af solcellerne ved realkreditlån, vil derfor betyde en månedlig husleje, der er 125 kr. billigere pr. måned end ved en finansiering med banklån.

  Solcelleanlægget vil bidrage positivt til boligerne og tilhørende servicearealer, hvilket vil give sig udslag i en mindre udgift til EL i boligerne og på det kommunale serviceareal, således at huslejestigning imødegås heraf.

  Yderligere vil solcelleanlægget være med til at nedbringe Co2-udledningen.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af etablering af solceller i størrelsesordenen 0,956 mio. kr., og
   

  at den deraf afledte huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. Her blev det vedtaget hvilke delprojekter der indgår i projektet.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

  Områdefornyelsen har en tidsramme på 5 år som løber frem til sommeren 2019, men allerede i løbet af 2016 og 2017 forventes væsentlige delprojekter at være færdige.

  Vækst- og udviklingsudvalget besluttede på mødet 5. november 2015, at fremlægge dispositionsforslaget for områdefornyelsen for offentligheden med henblik på at indhente bemærkninger.

  Bemærkninger fra offentligheden, samt forvaltningens forslag til hvordan disse kan have indvirkning på dispositionsforslaget, er vedlagt som bilag.

  Dispositionsforslaget

  Dispositionsforslaget er rådgivers foreløbige resultat af en skitseproces i dialog med Aabenraa Kommune. Skitseproces og dermed også dispositionsforslag bygger videre på tidligere afholdte borgermøder, politiske drøftelser, det vedtagne Program for områdefornyelsen samt den vedtagne Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa.

  Materialet indeholder forslag til fremtidig udformning af:

  • Markedspladsen
  • Rådhusgade
  • Skibbrogade
  • Storetorv
  • Vestergade
  • Søndergade
  • Søndertorv

  Materialet beskriver hvordan Aabenraas sydlige bymidte i fremtiden kan præges af sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

  Strategi for parkering i midtbyen

  Dispositionsforslaget har ikke skitseret alternative fremtidige parkeringsmuligheder i den sydlige del af midtbyen. Dette bør ifølge Vækst og udviklingsudvalget beslutning 5. november 2015 indgå i et arbejde med en samlet parkeringsstrategi for Aabenraa midtby. (Punkt forberedes til Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2016)

  Proces for det videre projektforløb

  Når der er truffet politisk afgørelse om indhold i et kommende projektforslag udarbejdes en samlet projektøkonomi og tidsplan for anlægsarbejder.

  Herefter igangsættes detailprojektering og udbud af anlægsopgaver.

  Der vil under detailprojekteringsfasen blive etableret interessent-følgegrupper til de enkelte delprojekter.

  Anlægsarbejde forventes igangsat sommer 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Der er til områdefornyelsen et samlet budget på 51 mio. kr.

  Heraf bidrager staten med 5 mio. kr.

  Aabenraa Kommune bidrager med 46 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Dispositionsforslaget blev offentliggjort på et pressemøde efter Vækst- og Udviklingsudvalgets møde 5. november 2015.

  Der har været høringsperiode fra 10. november til 24. november. Offentlig debat lige op til og lige efter denne periode er også medtaget i indstillingsnotatet.

  Der er i høringsperioden indkommet 40 bemærkninger fordelt på forskellige delprojekter via hjemmesiden www.fremtidensaabenraa.dk.

  Derudover har delprojekterne Legebakken og Storetorv været grundlag for en offentlig debat på via Aabenraa Kommunes facebookside. Der er modtaget over 330 likes og der er ca. 100 kommentarer.

  Der har været afholdt et stormøde 10. november 2015 med over 200 deltagende. Dertil har været afholdt mindre cafémøder med fokus på de enkelte delprojekter. Bemærkninger fra møderne er i resume beskrevet i indstillingsnotatet.

  Indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen er opsamlet i resumé i vedlagte indstillingsnotat. Forvaltningens forslag til ændringer i dispositionsforslaget samt særlige opmærksomhedspunkter i den videre proces for områdefornyelsen i vedlagte indstillingsnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens anbefalinger til ændringer i dispositionsforslaget jf. indstillingsnotat vedtages, og

  at forvaltningens anbefalinger til særlige opmærksomhedspunkter til de kommende faser i områdefornyelsen jf. indstillingsnotatet tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17180, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 87 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der indkommet 4 høringssvar.

  Høringssvarene giver generelt ikke anledning til at foretage ændringer af lokalplanen eller miljøvurderingen. Da forslag til kommuneplan 2015 ikke som forventet er blevet endeligt vedtaget endnu, har Kultur, Miljø & Erhverv forslag til tilpasning af lokalplanen i forhold til dette.

  Lokalplan nr. 87 giver mulighed for opførelse af en ny uddannelsesinstitution – UC-Syd og etablering af en ny adgangsvej til bymidten og campusområdet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.038. D til offentlige formål. Lokalplanforslaget blev udarbejdet i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2015 og der blev derfor ikke udarbejdet forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplan 2015 blev mod forventning ikke vedtaget inden lokalplan nr. 87 nu skal vedtages. Forvaltningen foreslår, at lokalplan nr. 87 tilpasses rammebestemmelserne fra Kommuneplan 2009. Det er primært højdebestemmelserne. Der er indsendt byggeansøgning og det ansøgte kan være inden for rammerne i Kommuneplan 2009. Når der udarbejdes en samlet lokalplan for campusområdet kan højdebestemmelserne udvides igen, så de stemmer overens med kommuneplan 2015, som til den tid formentlig vil være endeligt vedtaget.

  En del af området ligger inden for åbeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 16. Åbeskyttelseslinjen vil snarest efter vedtagelsen af lokalplanen blive ansøgt ophævet inden for lokalplanens område.

  En mindre del af området, som ligger i landzone, bliver med lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone.

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 87 ophæves lokalplan M76 inden for lokalplanområdet.

  Der forventes inden længe igangsat lokalplan for resten af det nordlige campusområde mellem Mølleåen og Forstallé.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 87 – Område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32851, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  På baggrund af udviklingsplan for Løjt Kirkeby, har forvaltningen udarbejdet en ansøgning om statslig støtte til områdefornyelse i Løjt Kirkeby.

  Ifølge lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan Løjt Kirkeby komme i betragtning til statslig støtte til områdefornyelse under kategorien:

  1: Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling.

  Der kan søges reservation af støtte til områdefornyelse én gang om året og fristen for ansøgningen er 7. januar 2016.

  I den aktuelle ansøgningskategori fordeles årligt 20 mio. kr.

  Forud for ansøgningen har Aabenraa Kommune i samarbejde med Move arkitektur, Løjtland Fællesråd og engagerede frivillige borgere og interessenter udarbejdet og fremlagt en udviklingsplan for borgerne i Løjt Kirkeby. Planen indeholder en bred vifte af forslag til udvikling af Løjt Kirkeby.

  Ansøgningen indeholder følgende aktiviteter, hvortil der søges støtte:

  · Etablering af byrum:

  o Handels- og kulturtorv i bymidten

  o Aktivitetsplads ved idrætsanlægget

  · Trafiksikkerhedstiltag for bløde trafikanter der kan øge trygheden i byen

  · Klimatilpasning der sikrer lokal vandafledning i byens rum.

  · Udarbejdelse af program med borgerinddragende proces

  Det er inden for den ansøgte ramme ikke realistisk at udføre alle projekter. Der vil efter eventuel reservation af støtte, i forbindelse med udarbejdelse af program, komme en prioriteringsfase. Her fastlægges de endelige projekter med tilhørende økonomi og tidsplan. Programmet for områdefornyelsen udarbejdes i dialog med borgere og relevante interessenter. Det endelige program skal forelægges byrådet til vedtagelse.

  Det er hensigten gennem planlægnings- og programfasen, at afsøge hvilke andre finansieringsmuligheder, der kan være til den samlede områdefornyelse for Løjt Kirkeby.

  Forslag til proces

  I løbet af 2016 udarbejdes der, efter eventuelt reservation af støtte, et program for områdefornyelsen, hvor de forskellige projekter kvalificeres, hvad angår omfang, økonomi og rækkefølge af gennemførelse.

  Efter godkendt program gennemføres de forskellige projekter, som er beskrevet under indsatsområderne over en 5-årig periode.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby er i offentlig høring frem til den 8. december 2015, og skal derefter forelægges i Vækst– og Udviklingsudvalget primo 2016. Forvaltningen vil på udvalgsmødet den 17. december 2015 præsentere et resumé af indsendte høringssvar.

  Udviklingsplanen peger på en række udfordringer for Løjt Kirkeby, som kan indgå i et projekt for områdefornyelse. Blandt andet disse:

  · Nedslidte byrum med meget ringe mulighed for ophold

  · Utryghed for bløde trafikanter, især cyklister og dårligt gående der skal krydse hovedgaden.

  Udviklingsplanen er vedhæftet som bilag.

  Områdefornyelsesprojektet vil blive koordineret med generel drift og vedligehold. Der er især potentialer ved asfaltarbejder, fortove og mulig kloakseparering, som alle er aktuelle for de centrale områder, hvor der ønskes nye byrum.

  Økonomi og afledt drift

  Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95 %.

  På investeringsoversigten 2016-19 er 0,5 mio. kr. netto til ”Byfornyelse landsbyer” som geares til 10 mio. kr. ved lånefinansiering på 9,5 mio. kr.

  Det samlede budget for områdefornyelsen udgør ca. 6,3 mio. kr. i perioden 2016-2021. Der søges om 2,1 mio. kr. statslige midler. Budgettet for den kommunale finansiering anslås på nuværende tidspunkt til at udgøre ca. 4,2 mio. kr.

  Efter eventuel reservation af støtte, er det muligt at revidere projektøkonomien. Man kan dermed frasige sig dele af det bevilgede beløb, men man kan ikke forøge støttebeløbet efterfølgende. Den endelige forpligtigelse sker ved godkendelse af program.

  Områdefornyelsesindsatsen skal gennemføres i løbet af en 5-årig periode fra programmets godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at fremsende ansøgning om områdefornyelsesmidler til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34666, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  En privat bygherre har ansøgt Aabenraa Kommune om udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen Hønkysvej 2 vest for Rødekro ved Egvad. Ejendommen ligger i det åbne land mellem Hellevad og Rødekro. Nærmeste byzone er Hellevad 2,4 km vest for ejendommen.

  Ansøger ønsker mulighed for, at opføre en ny hal på 1.501 m2 til udvidelse af eksisterende erhverv på ejendommen (lager og salg af reservedele til maskiner og redskaber til landbrug).

  Pt. er ca. 1.700 m2 bebygget på ejendommen. Etableringen af 1.500 m2 maskinhus vil næsten fordoble det bebyggede areal.

  Den ældste bygning, der er registreret på ejendommen er opført i 1957. Herefter er ejendommens bygningsmasse gradvis udvidet indtil 1999.

  Teknik & Miljøudvalget har den 2.december 2015 besluttet, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til ansøgte. Det ansøgte forudsætter derfor, at der udarbejdes plangrundlag for udvidelsen i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 228 Hønkys, Egvad, og det samlede areal for lokalplanområdet er ca. 2,7 ha.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 1351 af 23.11.15 (Planloven) §13 stk. 2 og 3 - Lokalplanpligt og kommunens pligt overfor private til at udarbejde lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i landzone. Området er ikke kommune- eller lokalplanlagt. Ejendommen er ikke registreret med landbrugspligt. 

  Ansøgningen er i ikke overensstemmelse med Kommuneplanen, da området ikke er udlagt til erhverv. Ansøger har således ikke retskrav på, at kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag til lokalplan.

  Kommunen kan beslutte at igangsætte planlægning for det ønskede. Kommunen kan i den sammenhæng forlange, at ansøger yder kommunen teknisk bistand til lokalplanarbejdet. Ansøger har tilkendegivet, at han ønsker at bidrage med dette.

  Praksis for administration af Planloven, som bl.a. beror på Natur- og Miljøklagenævnets praksis er, at virksomheder i landzone ikke bør udvides og etableres ved enkeltstående tilladelser, men i givet fald ud fra en samlet planlægning, hvor den planlægningsmæssige sammenhæng belyses, og hvor beboerne i området inddrages. Det er et afgørende planlægningsmæssigt hensyn, at det skarpe skel mellem by og land generelt ønskes bevaret.

  Udvidelse af erhverv i det åbne land bryder med planlovens princip om at landzone er forbeholdt jordbrugserhverv, og andre erhverv primært skal etableres i byzone.

  Der er dog intet til hinder for at udarbejde en landzonelokalplan for udlæg af erhverv i det åbne land, hvor arealet fortsat bliver i landzone. Lokalplaner i landzone kan tillægges bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser.

  Med baggrund i den eksisterende virksomheds historik og placering vurderes det, at der gennem planlægning kan skabes rammer for en udvidelse af virksomheden.

  Forvaltningen anbefaler, at der i udvalget tages en drøftelse af prioritering af igangsætning af planlægningen set i lyset af øvrige planopgaver.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området som ansøgt, og

  atigangsætning prioriteres i forhold til igangværende og kommende plansager.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Intet.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen