Beslutningsprotokol

torsdag den 10. marts 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  torsdag den 10. marts 2016

  kl. 16.00

  i mødelokale 412

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10231, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 4. februar 2016 behandlede udvalget Aabenraa Kommunes høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende forslag og idéer til VVM-redegørelsen for opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev.

  Energinet.dk og Naturstyrelsen ønsker en dialog med Aabenraa Kommune om dele af høringssvarets indhold mht. de foreslåede udvidelser af området samt om den foreslåede ligevægt i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen mellem de to nuværende forslag til korridorer.

  På denne foranledning er Energinet.dk og Naturstyrelsen blevet indbudt til at deltage på en del af Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 10 marts 2016. Formålet med deltagelsen er at opnå en fælles forståelse for myndighedernes og Energinet.dk’s bevæggrunde og prioriteter i projektet. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at der allerede i starten af processen skabes en god dialog mellem projektets parter, for at sikre, at projektet fremadrettet udvikles i et godt samarbejde.

  Fra Energinet.dk deltager projektleder Christian Jensen og delprojektleder Troels Bjørn Hansen. Fra Naturstyrelsen deltager projektleder Karin Anette Pedersen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunenshøringssvar drøftes med Energinet.dk og Naturstyrelsen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse SYD.

  Orientering om områdefornyelsen vil frem til sommer 2016 indgå som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette. 

  Orienteringen vil denne gang sætte rammerne og danne grundlag for et temamøde om Områdefornyelse Syd for Vækst- & Udviklingsudvalget i marts.

  Anette Kold deltager under punktet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2015 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2015 er opdelt på sektorbeskrivelser for henholdsvis drift og anlæg. Der er ingen overførsel af driftsbevillinger fra 2015 - 2016. For både skattefinansierede anlæg samt jordforsyning er der overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2015 - 2016 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Der har ikke for Vækst- og Udviklingsudvalget været afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2015.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2015:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,587 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er ikke ansøgt overførsel af driftsbevillinger.

  Anlægsregnskab 2015, skattefinansierede anlæg:

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg, udviser et mindreforbrug på 8,325 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 8,196 mio. kr., som søges overført til 2016.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,129 mio. kr., som tilføres kassen.

  Det ikke igangværende anlæg Byhavn, er det uforbrugte rådighedsbeløb på 15. mio. kr. overført ved bevillingskontrollen 30.september 2015.

  Jordforsyning:

  Det samlede regnskabsresultat for jordforsyning udviser et mindreforbrug på 13,237 mio. kr.

  For igangværende anlæg/jordforsyning er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 8,793 mio. kr., som alle søges overført. Det er primært byggemodning vest for Lergård, Byggemodning Sejsbjerg, Kliplev og Persillevænget 2. etape.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 4,444 mio. kr., som tilføres kassen.  Dette vedrører primært færdiggørelse af boligformål samt rammebeløb byggemodning erhvervsformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskab 2015 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden § 7, skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet, skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde.

  Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Bygningsforbedringsudvalget behandlede sagen på mødet den 10. marts 2016, kl. 13.30 – 15.00.

  Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget:

  Anbefales godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2015 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32124, Sagsinitialer: LBAEKK

  Sagsfremstilling

  Ejer af Brunbjergvej 78 og 84, 6200 Aabenraa, matr. 164 b og c, Løjt Kirkeby, Løjt har den 9. november 2015 søgt om dispensationer fra lokalplan nr. 24.

  Ejer ønsker at slå de to grunde, der er udstykket i overensstemmelse med lokalplanen, sammen og opføre et enfamiliehus i to etager med tagterrasser, samt garage i kælder.

  Bygningens udformning, orientering, placering i terræn og belægning og beplantning på udenoms arealerne gør, at flere bestemmelser i lokalplanen vil blive overskredet, hvorfor ejer søger dispensationer.

  Der er udført naboorientering og modtaget bemærkninger.

  Det er forvaltningens vurdering, at projektet som helhed vil kunne gennemføres, således at lokalplanens formål samt de hensyn, som ligger til grunde for lokalplanens bestemmelser, stadig overholdes.

  En uddybende beskrivelse af de enkelte punkter i dispensationen samt begrundelser hertil fremgår af bilaget ”Dispensationsnotat”.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 19, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation som ansøgt med nærmere begrundelse som anført i bilag ”Dispensationsnotat”, og

  at dispensationen gives på betingelse af, at der plantes levende hegn som ansøgt inden boligen tages i brug, og at ejer foranlediger at tinglyse dokument der sikrer, at den sammenlagte grund ikke sidenhen kan udstykkes til flere selvstændige ejendomme.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15003, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  Horup Skovparken A/S har ansøgt om dispensation fra lokalplan M 123 § 15.1, således at der ikke etableres støjafskærmning mod det tilstødende erhvervsområde.

  Ansøgningen begrundes med, at der aldrig har været problemer med støj.

  Det fremgår af ansøgningen, at Horup Skovparken A/S samt øvrige ejere er indforstået med, at stille en samlet garanti på 420.000,- kr. til afhjælpning af evt. senere opståede støjgener.

  Garantien er tænkt som et maksimalt krav overfor ejerne. Garantien er forudsat gældende i 10 år. Herefter bortfalder garantien, såfremt der ikke har været klager i den mellemliggende periode.

  Der er udført støjmåling, og udarbejdet støjrapport, som dokumenterer at der sker væsentlig overskridelse af de vejledende støjgrænser.

  Det fremgår af de foreliggende rapporter, at en nærmere beskrevet virksomhed væsentligt overskrider de vejledende støjgrænser.

  Der er i notat af 1. marts 2016 beskrevet 3 løsningsmuligheder, se bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning § 19, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen.

  Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Boligområdet Skovparken er omfattet af lokalplan M123.

  I henhold til § 15.1 i lokalplanen, skal der inden ibrugtagning af ny bebyggelse etableres en støjafskærmning i skel mod eksisterende industriområde.

  Bestemmelsen er fastsat for at sikre beboerne på Skovparken, mod støjgener fra erhvervsrådet øst og nord for Skovparken.

  Høring/udtalelse

  Der henvises til notat af 1. marts 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 2, som beskrevet i notatet vedtages.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Der meddeles afslag på dispensationsansøgning fra Horup Skovparken A/S, idet der ved måling af støjen er konstateret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke er overholdt.

  Der udstedes påbud om opsætning af 250 meter lang støjskærmeng i en højde af 1,8 meter over terræn i skel. Støjskærmen vil fremstå som en ubrudt helhedsløsning mod erhvervsområdet.

  Der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser for så vidt angår den nordligste del af støjskærmen. Dispensationen begrundes med, at der ikke længere drives væsentligt erhverv fra ejendommen.

  Det forudsættes, at støjen fra virksomhederne ikke overstiger det maksimalt tilladelige støjniveau i forhold til boligområdet Surkær, før Skovparken blev opført.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/34161, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Afrapportering for landdistriktscoachens aktiviteter, og forbruget af midler afsat til Aabenraa Kommunes Landsbyråd er vedlagt som bilag.

  Aabenraa Kommune betaler årligt et vederlag på 0,250 mio. kr. til landdistriktscoachens aktiviteter.  Kontrakten angiver at Vækst- og Udviklingsudvalget orienteres omkring landdistriktscoachens afrapportering.  

  Desuden vedlagt oversigt over midler anvendt af pulje tilknyttet Aabenraa Kommunes Landsbyråd. Puljen er på 0,075 mio. kr., og administreres af kommunens Landsbyråd. Hertil kommer et driftstilskud på 0,015 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1535, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren har i samarbejde med Aabenraa Kommune og Nationalmuseet udarbejdet en udviklingsplan for Frøslevlejren.

  Udviklingsplanens formål er at sætte en strategisk retning for udviklingen og sandsynliggøre en økonomisk bæredygtig drift, der kan sikre det nationale mindesmærke mange år frem.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med en styregruppe og med inddragelse af lejrens brugere og en række interessenter i lokalområdet.

  Forvaltningen vil orientere om planen for udarbejdelse af et skitseprojekt, som skal anvendes i forhold til at søge medfinansiering hos fonde i forhold til at realisere udviklingsplanen.

  Kultur- og Fritidsudvalget blev forelagt en lignende orientering på mødet den 7. marts 2016.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse
  • Padborg Torvecenter
  • Rødekro helhedsplan
  • Fladhøj lokalplan
  • Kommuneplan 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-03-2016

  Intet.