Beslutningsprotokol

mandag den 20. juni 2016 kl. 14:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.
Erwin Andresen deltog ikke i behandling af punkt 96.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Vækst- og Udviklingsudvalgsmøde

  mandag den 20. juni, kl. 14.30

  i mødelokale 123 på rådhuset

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i punktet.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57332, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 85 for jollehavn, campingplads og strand ved Loddenhøj samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. september 2015 til den 28. oktober 2015.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 39 høringssvar, herunder flere underskriftsindsamlinger for og imod etablering af en jollehavn.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for etablering af en jollehavn med plads til 50 joller og mindre både. Etableringen af en jollehavn er godkendt af Kystdirektoratet i efteråret 2014. Kystdirektoratets forudgående høring omfattede kun andre myndigheder og de allernærmeste grundejere. Lokalplanforslaget havde således også til formål, at give en bredere gruppe af borgere mulighed for at komme med bemærkninger til jollehavnsprojektet. I lokalplanforslaget var også medtaget campingpladsen og strandområdet, idet der er behov for at se disse i sammenhæng med jollehavnen, herunder sikre mulighed for etablering af flere parkeringspladser og en fremtidssikring af campingpladsen.

  Hovedparten af høringssvarene drejede sig om modstand mod etablering af jollehavnen på dette sted eller forslag til ændringer eller en større reduktion af anlægget. Modstanden var hovedsaligt begrundet i,

  - at mange mener at havnen vil ødelægge områdets natur- og strandmiljø,

  - vil medføre væsentlig reduktion af strandarealet, tager udsigt,

  - medfører mere trafik til området,

  - vil medføre mere støj,

  - at havnen kun tilgodeser nogle få på bekostning af de mange,

  - usikkerhed om finansieringen,

  - at havnen på grund af bådestørrelserne og bådeantallet mere får karakter af lystbådehavn end en jollehavn, og

  - at der burde være gennemført en miljøvurdering og nogle savner bedre visualiseringer.

  I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse foretage mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. De af forvaltningen foreslåede ændringer er af mindre omfang og til gunst for flere af de personer, der har gjort indsigelse og ikke til yderligere ugunst for andre. Derfor vurderer forvaltningen, at planforslaget med de foreslåede ændringer ikke skal forelægges offentligt på ny.

  Løsningsforslag:

  - Vedtage lokalplanforslaget endeligt som det foreligger.

  - Vedtage forslaget endeligt med de ændringer, som er forslået af forvaltningen på baggrund af høringssvarene.

  - Ikke vedtage lokalplanforslaget endeligt, idet lokalplanen derved bortfalder.

  - Reducere projektet væsentligt og udarbejde et nyt lokalplanforslag for dette og fremlægge det offentligt på ny. Dette vil ligeledes kræve en ny tilladelse af projektet fra Kystdirektoratet.

  Det indstilles til, at vedtage forslag til lokalplan endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Planmæssige forhold

  Der er til lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Etablering af en jollehavn ved Loddenhøj fremgår endvidere af forslag til Kommuneplan 2015, som forventes vedtaget endeligt inden for kort tid. Tillægget udvider rammeområde 1.9.007.F – ferie- og fritidsformål.

  Området er beliggende i landzone. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 85 ændrer ikke på områdets zoneforhold.

  Naturstyrelsen har i deres høringssvar gjort opmærksom på at selve havneanlægget ikke forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 – strandbeskyttelseslinje.

  Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Denne beslutning kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen. Beslutningen blev ikke påklaget.

  Beslutningen blev taget på baggrund af, at det drejer sig om et anlæg med en mindre geografisk udstrækning og at Kystdirektoratet i forbindelse med deres tilladelse har gennemført en vurdering af de miljøpåvirkninger, som anlægget ville kunne medføre og havde derfor stillet krav om afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med etablering af anlægget.

  Disse vurderinger er medtaget i lokalplanens redegørelse og så vidt muligt indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. 

  Sagen var på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 4. februar 2016 og Økonomiudvalget den 8. februar 2016, hvor den blev tilbagesendt til udvalget.

  Der er siden februar foretaget sonderinger og drøftelser med områdets grundejere og projektets øvrige parter og interessenter. Der vil på mødet blive redegjort for resultatet af disse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 51 vedtages endeligt, og

  at forslag til lokalplan nr. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Helga Nørgaard og Erik Uldall Hansen stemte imod.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Intet.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Intet.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.