Beslutningsprotokol

torsdag den 8. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  - Vækst- og Udviklingsudvalget

  - torsdag 8. september 2016, kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17368, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Pulje til indkøb af materialer til landsbyer på 0,5 mio. kr. pr. år er oprettet med det formål at understøtte projekter i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Intentionen er, at midlerne skal være med til at fremme den frivillige indsats og understøtte det aktive medborgerskab i landdistrikterne. Puljen kan søges af borgere, foreninger og sammenslutninger i Aabenraa kommunes landdistrikter.

  Det ligger uden for kommunalfuldmagtens rammer at uddele puljemidler uden fastsatte retningslinjer.  Retningslinjer skal dels være med til at definere en puljes anvendelse, dels gøre det åbent og gennemskueligt, hvad midler kan anvendes til - samt være garant for midler anvendes i overensstemmelse med hvad de er tiltænkt.

  Desuden er det væsentligt at give ansøgere lige vilkår for at ansøge om midler, hvorfor der bør meldes ansøgningsfrist ud, sådan at alle har samme muligheder for at ansøge om støtte.

  På baggrund af ovenstående fremlægges retningslinjer for Pulje til indkøb af materialer til landsbyer til godkendelse jævnfør bilag.

  Af retningslinjerne fremgår at der ydes støtte til materialer til mindre projekter af ikke kommerciel karakter, som oprettes via det lokale initiativ i landdistrikterne. Det forventes at projekter der opnår støtte via puljens midler, bærer præg af at blive gennemført med frivilligt lokalt engagement.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen er på 0,5 mio. kr. pr. år

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at retningslinjer for pulje til indkøb af materialer til landsbyer godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Godkendt, idet det ønskes tilført mulighed for at søge tilskud til byggesagsgebyrer i forbindelse med projekter, og det præciseres at første dot under retningslinjer ” der ydes ikke støtte” ændres til kun at omfatte større tekniske installationer og større maskiner.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17368, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra stigruppen under TinglevForum, der arbejder på at få etableret stiruter i Tinglev og omegn.Ruterne er oprettet på frivilligt initiativ og har til formål at skabe bedre muligheder for at offentligheden kan komme ud og rundt i naturen. Der er oprettet flere ruter, som hver har sit navn: Mosevang-, Tinglev Vest-, Amalienborg-, og Olgerruten.

  Stigruppen under TinglevForum søger om et samlet beløb på omkring 0,015 mio. kr. til diverse udgifter, om administrativ hjælp, samt om støtte til leje af et stykke af banestrækningen Tønder – Tinglev.

  Stigruppen under TinglevForum har i 2015 modtaget 0,059 mio. kr. i støtte til deres projekt af Aabenraa Kommune, herunder også midler til et fugleudkigstårn. Midlerne er foruden materialer anvendt til hjemmeside, skilte, kageplade og buskrydder. Se bilag for specifikation.

  Stigruppen under TinglevForum søger om støtte til

  · Betaling af gebyr i forbindelse med sagsbehandling af byggeansøgning

  I forbindelse med etablering af fugleudkigstårn har det været nødvendigt at få udfærdiget en byggetilladelse.  Stigruppen under TinglevForum søger om at få eftergivet gebyret der skal betales for sagsbehandlingen knyttet til byggetilladelsen, på 0,004 mio. kr. + 0,001 mio. kr. Aabenraa Kommune har ikke mulighed for at eftergive byggesagsgebyret, da alle ansøgere stilles ens i forbindelse med sagsbehandling af byggesager. Aabenraa Kommune har dog mulighed for yderligere at støtte stigruppen under TinglevForum gennem landsbypuljen, så de derved får midler til at kunne betale for byggesagsgebyret. 
  Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis der ved etablering af fugleudkigstårnet opstår hændelser som medfører ændringer i projektet, kan det betyde at der skal gennemføres yderligere byggesagsbehandlilng, hvilket vil afstedkomme et nyt gebyr. 

  · Støtte til opstalt samt til bord- og bænkesæt

  Stigruppen under TinglevForum søger om medfinansiering på 0,010 mio. kr. til opstalt samt til bord- bænkesæt. Stigruppen under tinglevForum har selv rejst 0,010 mio. kr. til projektet.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at Vækst- og Udviklingsudvalget på mødet den 11. august 2016  besluttede, ikke at yde støtte til fast inventar i form af eksempelvis lamper og bord- bænkesæt.

  · Benyttelse af et stykke af Tinglev – Tønder banen

  Stigruppen under TinglevForum ønsker at leje et stykke af den ubenyttede banestrækning Tinglev – Tønder.

  Aabenraa Kommune er i dialog med BaneDanmark omkring leje at strækningen, hvor lejeudgiften sættes til 0 kr. per år. Oprettes en lejeaftale mellem BaneDanmark og Aabenraa Kommune, overdrages aftalen af Aabenraa Kommune til Stigruppen under TinglevForum, hvor sidstnævnte overtager vedligeholdelsesforpligtigelsen af arealet.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med midler fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der er pt. 0,364 mio. kr. tilbageværende midler i puljen.

  Der ansøges om et beløb på 0,015 mio. kr. fordelt på følgende:

  Midler til betaling af nuværende

  byggesagsgebyr                                          0,005 mio. kr.
  Infortavle plus bord- bænke- sæt                 0,010 mio. kr.
  I alt                                                             0,015 mio. kr.

  Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at kunne imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune via pulje til indkøb af materialer til landsbyer finansierer støtte til afholdelse af udgifter for nuværende byggesagsgebyr, men ikke eventuelle efterfølgende gebyrer,

  at der ydes støtte til materialer til opsætning af opstalt, men ikke til bord  og bænkesæt og,

  at en lejeaftale mellem Aabenraa Kommune og BaneDanmark  omkring leje af et stykke af Tinglev – Tønderbanen overdrages til Stigruppen under TinglevForum, der samtidig overtager vedligeholdelsesforpligttigelsen for området.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  1. at og 3. at godkendt.
  2. at ikke godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30502, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Den 15. februar 2016 behandlede Vækst- og Udviklingsudvalget en anmodning om at hæve Landsbyrådets økonomiske ramme fra 0,075 mio. kr. til 0,300 mio. kr. Udvalget besluttede ikke at efterkomme anmodningen, med begrundelsen om at større projekter behandles i Vækst- og Udviklingsudvalget. Der er derfor 0,300 mio. kr. af udvalgets landdistriktsmidler som pt. ikke er øremærkede.  Inden midlerne kan tages i anvendelse, skal der udarbejdes retningslinjer for deres anvendelse.

  Landdistriktsmidler til støtte for bedre bredbånd
  Forvaltningen foreslår, at midlerne prioriteres så de kan være med til at understøtte projekter der går til at udvikle bedre bredbånd i kommunen. Der er i den forbindelse udarbejdet forslag til retningslinjer for udmøntning af midlerne.

  Retningslinjerne lægger op til, at sammenslutninger i Aabenraa Kommune, der opfylder Energistyrelsens geografiske og tekniske krav til manglende højhastighedsbredbånd, kan søge om at få del i landdistriktsmidlerne.  Det drejer sig om 2.043 husstande.

  Der gives kun støtte til projekter, hvor der er tale om en sammenslutning af husstande, som går sammen for at skabe bedre bredbåndsforbindelse inden for et område. Støtte gives desuden udelukkende til de husstande der er udpeget af Energistyrelsen, jævnfør uddybning nedenfor. Der skabes dermed mulighed for at give kommunal finansiering til projekter der også søger den statslige oprettede bredbåndspulje. 

  Sammenslutningerne skal bestå af mindst 2 og maksimalt 100 husstande i et geografisk sammenhængende område, og den enkelte husstand der deltager i et projekt skal medfinansiere projektet med min. 2.000 kr. i egenbetaling.

  Kobling til den statslige bredbåndspulje
  Via den statslige bredbåndspulje udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler, 40 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 skal realiseres. Ønsker man, at ansøge bredbåndspuljen i år, er der ansøgningsfrist den 31. oktober 2016.

  Intentionen med bredbåndspuljen er, at borgerne skal være initiativtagere og tovholdere på ansøgning til puljen. Det er ikke den enkelte tilskudsberettige husstand, der kan ansøge puljen, men en sammenslutning af tilskudsberettigede husstande. Det er derfor afgørende, at borgerne i et område med dårlig bredbånds-dækning, går sammen om at søge puljen.

  De husstande der er tilskudsberettiget findes på kortmateriale på Energistyrelsen hjemmeside. Der er her udpeget 300.000 adresser i hele Danmark, der er berettiget til at ansøge bredbåndspuljen.

  I Aabenraa Kommune er der 2.043 adresser, der kan ansøge puljen.

  Puljemidlerne i bredbåndspuljen fordeles på baggrund af et pointsystem, hvor forskellige parametre giver point (eks. andel af de tilskudsberettigede husstande med lav tilslutningsprocent, projektets størrelse, egenbetaling, totalpris for tilslutning). I den forbindelse er det relevant også at give mulighed for kommunal finansiering, da finansiering fra kommunen har indflydelse på totalprisen pr. tilslutning. Medfinansierer kommunen et projekt bliver totalprisen pr. tilslutning billigere, hvilket vil vægte positivt i forhold til ansøgninger til den statslige bredbåndspulje.

  Sagen afgøre i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Midler til kommunal finansiering af projekter der giver bedre bredbåndsdækning foreslås finansieret af udvalgets landdistriktsmidler. Der er i alt 0,300 mio. kr. til rådighed i 2016.

  Der gøres opmærksom på at midlerne skal være forbrugt i indeværende år, da der ikke er overførselsret. 

  Antages det, at alle 2.043 tilskudsberettigede husstande ansøger om medfinansiering, vil kommunen kunne give medfinansiering på 148 kr. pr. tilskudsberettigede husstand.

  Kommunal finansiering kan ske ud fra følgende model

  • Der gives finansiering på 0,001 mio. kr. pr. tilskuds-berettigede husstand dog max. 0,020 mio. kr. pr. sammenslutning. Der vil således være minimum 303 tilskudsberettigede husstande, der kan få medfinansiering i 2016 forudsat, at puljen alene benyttes til medfinansiering til bedre bredbånd.

  Da antallet af ansøgere til bredbåndspuljen er ukendt (herunder antallet af sammenslutninger samt tilskudsberettige husstande under sammenslutningen), gælder først til mølle-princippet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget godkender retningslinjer for udmøntning af landdistriktsmidlerne, og

  at forvaltningen tildeles kompetence til at yde medfinansiering til bedre bredbåndsprojekter ud fra den fremlagte tilskudsmodel.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28096, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om status for Udviklingsplan Rødekro.

  Der orienteres yderligere igangsætning af 2 nye udviklingsplaner for områderne:

  - Bov

  - Bylderup-Bov

  Anna Clausen, Plan-teamet deltager under punktets drøftelse.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24270, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om status for igangsætning af planlægningen af erhvervsområdet nord for Kilen i Aabenraa by.

  I ’Fremtidens Aabenraa’ og ’Helhedsplan for Aabenraa Havn & By’ er beskrevet visioner for området, der i begge tilfælde indebærer en omdannelse til et attraktivt bolig- og erhvervsområde.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33803, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget ønske om udvidelse af eksisterende virksomhed på Vognmarken i Bov beliggende umiddelbart vest for den Sønderjyske Motorvej ved afkørsel 75, nord for lokalplanlagt, ikke udnyttet erhvervsområde.

  Virksomheden består i dag af 4 tankstandere, en bygning med cafeteria og kontor, bade- og toiletfaciliteter samt en større grusplads til parkering. Der ønskes dog bedre, mere sikre og flere faciliteter, i form af mulighed for flere tankstandere, tidssvarende bade- og toiletfaciliteter, indhegnet område til langtidsparkering og natparkering, åbne lagerbokse til grus og sand mv. samt en sikringshal til parkering af trailere med værdifuldt gods mv.

  I forbindelse med udvidelsen med nye faciliteter ønskes arealet nord for det eksisterende areal inddraget til dette formål. Arealet dyrkes i dag landbrugsmæssigt.

  Området, udgør et areal på ca. 5,3 ha. Der er beboelsesbygninger umiddelbart øst og nord for området. Der er vejadgang til området fra Hærvejen, hvilket ønskes fastholdt.

  Forvaltningen har vurderet, at det ansøgte er lokalplanpligtigt.

  Der er udarbejdet et lokalplangrundlag, der gør nærmere rede for de planlægningsmæssige forhold, samt en screening af byggeønsket i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone men op til byzoneareal. Der er ingen kommuneplanrammer eller lokalplan for området. Området ønskes overført til byzone ved vedtagelse af lokalplanen.

  Da der ikke er kommuneplanrammer, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen, der fastsætter rammer for området. Efter vedtagelse af igangsættelse af planlægning for området, indkaldes idéer og forslag hos myndigheder, organisationer og andre forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget jf. Planlovens § 23c.

  Byggeønsket har været screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. På baggrund af screeningen er fremkommet nogle opmærksomhedspunkter, der skal indarbejdes i lokalplanen – hovedsagligt i forhold til grundvandsinteresser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, idet der forud for kommuneplantillæggets udarbejdelse indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c, og

  at udarbejdelse af lokalplan for området igangsættes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31447, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. august 2016 behandlede udvalget, under punkt 101, ansøgning om godkendelse af salg af almen bolig i DVB Syd’s afdeling 10. Udvalget besluttede, at udsætte sagen for nærmere belysning af muligheden for nedrivning af ejendommen.

  Ansøgning om salg er begrundet med, at der gennem en del år har været tomgang, da det er svært at finde nye lejere i forhold til boligernes beliggenhed. Det har ført til, at organisationsbestyrelsen har besluttet, at det ikke længere kan svare sig, at forsøge genopretning af lejemålene og ejendommen. Et frasalg af ejendommen er godkendt af repræsentantskabet den 17. juni 2015.

  På baggrund af Vækst- og Udviklingsudvalgets beslutning på den 11. august 2016, har forvaltningen været i kontakt med Boligkontoret Danmark, der har fremsendt beregning over tab ved nedrivning. Beregningen baserer sig på forventede udgifter til nedrivning og forundersøgelser hertil, samt hvad et salg af grunden forventes at kunne indbringe. Beregningen viser et forventet tab for afdelingen på 493.000 kr.. Skulle det vise sig, at være miljøskadelige stoffer på ejendommen, vil det fordyre nedrivningen.

  I kommunens signal-lysmodel over status på den byggetekniske og økonomiske tilstand for 2015, er afdelingen ratet til den næstlaveste rating, som er kritisk. Ratingen har baggrund i, at den gennemsnitlige byggetekniske tilstand er ratet i laveste kategori og at der er meget tomgang i afdelingen, mens den økonomiske tilstand i afdelingen er acceptabel.

  Både frasalg og nedrivning af ejendommen vil styrke afdelingens rating, da det vil have indflydelse på den bygningsmæssige tilstand, tomgangsleje og dermed på økonomien i afdelingen, hvor den for nuværende taber i underkanten af 0,100 mio. kr. pr. år på tomgangsleje.

  Selv om den økonomiske tilstand i afdelingen er acceptabel, er økonomien ikke så stærk, at afdelingen selv kan bære udgiften til nedrivningsomkostningerne, hvorfor der vil blive tale om, at der skal gennemføres en kapitaltilførsel til afdelingen. Typisk er finansieringen i en kapitaltilførselssag delt så kommunen bidrager med 1/5, men i tilfælde af nedrivning, har Boligkontoret Danmark erfaring for, at kreditforeningen ikke vil deltage, hvorfor kommunens andel i forbindelse med kapitaltilførslen forventes at være 1/4. Kapitaltilførslen vil være ud over kommunens garanti i ejendomme, som stadig skal indfris.

  Der er tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at de er indstillet på at godkende et salg af afdelingen. Ved nedrivning af ejendommen, skal sagen behandles ved Landsbyggefonden med henblik på godkendelse af nedrivningen.

  Boligkontoret Danmark fortæller, at der er interesserede købere i lokalområdet.

  På baggrund af uforudsigeligheden i forbindelse med den økonomiske beregning ved nedrivning, en øget udgift for kommunen, interesserede købere, samt tilkendegivelse fra Landsbyggefonden, anbefaler forvaltningen, at et salg af ejendommen godkendes.

  Økonomi og afledt drift

  Restgælden på lån i ejendommen er oplyst til pr. 14. februar 2016, at udgøre 0,640 mio. kr., hvoraf der er kommunal garanti for 0,079 mio. kr. Det må forventes at hele garantisummen skal indløses ved et frasalg af ejendommen.

  Ved salg vil garantisummen på 0, 079 mio. kr. skulle finansieres via tillægsbevilling til anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016.

  Ved en nedrivning af ejendommen, vil der ud over den kommunale garanti på 0,079 mio. kr., kræve at kommunen deltager i kapitaltilførselssag med 1/4, hvilket forventes at svare til 0,124 mio. kr. En samlet forventet udgift på 0,203 mio. kr.

  Ved nedrivning vil garantisummen på 0,079 mio. kr. og kapitaltilførslen på 0,124 mio. kr. skulle finansieres via tillægsbevilling. Garantisummen, som en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016, mens udgiften til kapitaltilførslen afholdes over grundkapitalkontoen.

  Der er ikke bevilling i budgettet til garantisummen ved salg eller nedrivning, hvorfor finansiering forslås sker på grundkapitalkontoen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om salg af ejendom godkendes, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,079 mio. kr. til anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016, finansieret af grundkapitalkontoen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15508, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 81 for et boligområde ved Fladhøjvej i Rødekro har været fremlagt i offentlig høring fra den 30. marts til den 25. maj 2016 efter vedtagelse af forslaget på Byrådsmødet den 24. februar 2016.

  Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 75 åben-lav boliger og 40 tæt-lav boliger, ligesom der i lokalplanen sikres grønne fællesarealer og støjafskærmning mod jernbanen.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der 30 høringssvar herunder en underskriftsindsamling med 619 underskrifter fra borgere i Rødekro.

  Hovedparten af høringssvarene omhandler modstand mod den foreslåede vejadgang til området fra Fladhøjvej. Modstanden er hovedsaligt begrundet i en bekymring for trafiksikkerheden for bløde trafikanter i området samt ønske om udvidelse af Fladhøjvej. Der er endvidere indkommet alternative idéer til vejadgange til området.

  Under høringen er der afholdt et borgermøde vedr. planen med særligt fokus på vejadgangen til området. Her deltog omkring 100 borgere samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Der er endvidere indgivet klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedr. beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med planen.

  I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse foretage mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. De af forvaltningen foreslåede ændringer er af mindre omfang og til gunst for flere af de personer, der har gjort indsigelse. Derfor vurderer forvaltningen, at planforslaget med de foreslåede ændringer ikke skal forelægges offentligt på ny.

  Det indstilles til, at vedtage forslag til lokalplan endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. august 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

  Lov miljøvurdering af planer og programmer – lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og oveføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse.

  Området vejbetjenes fra Fladhøjvej beliggende vest for området via en ny stamvej. Stamvejens vestligste del vil berøre matr. 250 af Mjøls, Rise. Ejeren af denne ønsker ikke at sælge areal til stamvejen. Som forudsætning for lokalplanens realisering skal Aabenraa Kommune derfor ekspropriere 80 m2 med hjemmel i Planlovens § 47.

  Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinje. Der er ansøgt om reduktion af denne hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden for lokalplanområdets delområder til boliger.

  På grund af områdets placering ved jernbane, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de gældende grænseværdier for hhv. støj og vibrationer skal overholdes inden ibrugtagning af bebyggelse. Ligeledes er der givet eksempler i lokalplanen på, hvilke typer byggeri, der er tilladt på de dele af lokalplanområdet der er ramt af støj. Endvidere er der krav om etablering af støjvold/skærm for at minimere støjforureningen i området.

  Økonomi og afledt drift

  I notatet af 20. august 2016 indstilles der til, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at Fladhøjvej bør udvides når tre boligveje er etableret i lokalplanområdet.

  Såfremt der etableres en yderligere udkørsel nord for den eksisterende ved Hærvejsskolen, bør Fladhøjvej ligeledes udvides.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 81 – Boliger ved Fladhøjvej, Rødekro vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 20. august 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Der blev fremsat ændringsforslag fra Socialdemokratiet om at krydsningen af cyklister ved den nye vejføring fra Fladhøjparken skal ske ved en tunnel løsning.

  For ændringsforslaget stemte Erik Uldall Hansen og Helga Nørgaard.

  Imod stemte Erwin Andresen, Philip Tietje og Rasmus Lyngbak Bøgen.

  Forvaltningens indstilling  anbefales godkendt, idet 3 stemte for - Erwin Andresen (S ), Philip Tietje (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen (V).

  Imod stemte Helga Nørgaard og Erik Uldall Hansen (A).

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Loddenhøj – Klagesag
  • LAG-midler til Felsted
  • Borgermøde for lokalplan Hærvejsskolen, Fladhøj

  (mødet afholdes onsdag den 14. september)

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Intet.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.