Beslutningsprotokol

torsdag den 29. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud: Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  - Vækst- og Udviklingsudvalget

  - Torsdag 29. september 2016, kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5140, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 igangsættes arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen. Den forestående proces med udarbejdelse af program, interessentinddragelse, politisk godkendelse og ministeriets behandling af program præsenteres på mødet.

  Anette Kold deltager på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette.

  Anette Kold deltager på mødet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34091, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af muligheder for ansøgning om områdefornyelse.

  Ministeriets frist for ansøgninger om reservation af midler til områdefornyelse er 9. januar 2017. Eventuelle ansøgninger skal udarbejdes ultimo 2016.

  Baggrund:

  Der har igennem de seneste år været områdefornyelse i Felsted: I juni 2016 blev det nye torv ved Damms Gård indviet.

  Områdefornyelse i Løjt Kirkeby er netop startet. Der udarbejdes program for områdefornyelse fra ultimo 2016 til primo 2017.

  I Aabenraa by arbejdes der med områdefornyelse i midtbyen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der drøftes muligheder for ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Drøftet  med bemærkning om at ansøgninger for Bolderslev og Tinglev prioriteres i 2017.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8361, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan Bolderslev forelægges til godkendelse.

  Processen med udviklingsplanen har været flere år undervejs og inddraget byens borgere, virksomheder og foreninger. Via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder har borgerne haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Udviklingsplan for Bolderslev

  Bolderslev har meget at byde på både gennem byens borgere og de gode elementer, som byen rummer. Byens aktiviteter og attraktioner fordeler sig på tre centre; et ved Markedsskoven, et ved Fritidscenteret og et omkring Skolen. Disse er i dag adskilt af jernbanen. Et af udviklingsplanen vigtigste formål har derfor været at skabe sammenhæng på tværs af jernbanen, og skabe steder hvor fællesskabet kan dyrkes på tværs af generationer og interesser.  

  Visioner og indsatstemaer for Bolderslev

  Tre temaer, fungerer som en rød tråd for den samlede palet af indsatser og visioner, som er frembragt i samarbejde med de engagerede borgere i Bolderslev:

  1. Identitet
  2. Mødet mellem mennesker
  3. Et skønnere og grønnere Bolderslev

  Identitet

  Den grønne sløjfe, Landsbysløjfen og Sløjfen

  Med inspiration fra den ”Grønne sløjfe”, som allerede er etableret af byens borgere, peges der på at etablere en ”Landsbysløjfe”. Landsbysløjfen bliver en rute i byen, som nuværende og fremtidige aktiviteter kan etablere sig omkring, og som skaber en sammenhængende fortælling om byen. Sløjferne bliver således en vigtigt del af Bolderslevs identitet og binder byen sammen på tværs af jernbanen.

  En af de store udfordringer i Bolderslev er at komme på tværs af jernbanen, som deler byen i to. Udfordring behandles i udviklingsplanen med et forslag om etablering af en ny opgraderet  stibrosforbindelse – Sløjfen - i den sydlige del af Bolderslev ud mod Hellevad Bovvej.

  Mødet mellem mennesker

  Fritidspladsen – et levende center

  Fritidscenteret rummer kvaliteter til, at fungere som et naturligt samlingssted. Udviklingsplanen lægger op til at skabe et rum for ophold og aktiviteter omkring Fritidscenteret. På Fritidspladsen skal være et levende center, hvor Bolderslevs indbyggere kan mødes på tværs af generationer og interesser.

  Et skønnere og grønnere Bolderslev

  Tunnelparken

  Bolderslev har mange grønne lommer og åndehuller. Med udviklingsplanen ønskes der at det grønne bliver en stærkere del af Bolderslevs identitet. Som et af flere initiativer til forskønnelse og begrønning af Bolderslev, lægges der i udviklingsplanen op til at skabe et attraktivt område, hvor Bolderslev Hovedgade løber under jernbanen. Den landskabelige bearbejdning af pladsen kan samtidig være med til at løse de nuværende udfordringer, som opleves med oversvømmelse af tunnellen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplanerne er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Planen var i offentlig høring fra den 22. juni til den 25. august 2016. Der indkom i alt 3 bemærkninger til strategien. De 3 bemærkninger har givet anledning til få  ændringer. Disse ændringer er udført, og udviklingsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

  Resumé samt behandling af høringssvar fremgår af vedlagte notat: ”Høringsnotat Udviklingsplan Bolderslev”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsplanen for Bolderslev godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33301, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om status for igangsætning af en helhedsplan for området omkring Sønderport – fra Møllemærk til Tøndervej.

  Med baggrund i lokalplangrundlaget for lokalplan. nr. 99 ”Etagebebyggelse nær Tøndervej og Sønderport”, for den sydlige del af området, samt flere års interesse i udviklingen af Bygma-grunden i den nordlige del af området, fremsættes der forslag til igangsætning af en helhedsplan for området. Helhedsplanen har til formål at sikre, at områdets centrale placering kan udnyttes til boligformål – og lette processen for udvikling af projekter i området. 

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23404, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  En bygherre ønsker at opføre en etagebebyggelse på Sønderport 66-68 på hjørnet af Tøndervej og Sønderport. Byggeriet ønskes disponeret som boliger placeret oven på en base, der kan anvendes til dagligvare- eller udvalgsvarebutik, eller et byggeri alene til boligformål. Byggeriet vil i sit omfang blive op til 8 etager. I det forelagte dispositionsforslag lægges der op til 6 etager med boliger + 1 etage til dagligvarebutik, som i udgangspunktet er op til 6 meter.

  Projektet vil bestå af 24-40 boliger afhængigt af, om der etableres boliger eller dagvarebutik i de nederste etager.

  I dialog med forvaltningen er der blevet arbejdet på en randbebyggelse, der trapper ned fra 8 etager på hjørnet af Tøndervej og Sønderport, til 4 etager mod boligerne i nord og 6 etager mod dæk- og autoservicecenteret mod vest.

  Forvaltning vil stille krav om særlige hensyn til skygge og indbliksgener, der med den nedtrappende randbebyggelse i store træk overholdes.

  Forvaltningen vil stille krav om, at basens facade, såfremt den anvendes til dagligvare- eller udvalgsvarebutik, ud mod Tøndervej og Sønderport udformes, så den ikke fremstår lukket, men aktiv i forhold til byen og gaderummet.

  Forvaltningen vil stille krav om, at der bliver foretaget særlige foranstaltninger for at værne kommende og nuværende beboere mod støjgener både fra trafik og støjende virksomhed.

  Etablering af dagligvarebutik i underetagen vil ligge tæt på de øvrige dagligvarebutikker langs Tøndervej. Forvaltningen ser ikke noget problematisk i placering af en dagligvarebutik i underetagen.

  Realiseringen af byggeprojektet forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, idet det skitserede projekt ud mod Tøndervej kan blive op til 8 etager svarende til 24 meter. Bebyggelsesprocenten for det foreslåede projekt ligger på 103 %. I omfang overskrider dette projekt de eksisterende rammebestemmelser.

  Der er udarbejdet et lokalplangrundlag, der gør nærmere rede for de planmæssige forhold, samt en screening af planerne i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Sagen afgøres i Vækst og Udviklingsudvalget

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning

  Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C.

  Området er centerområde og planlægges bl.a. anvendt til butikker og boliger.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til 65, den maksimale bygningshøjde er fastsat til 10 meter og det maksimale etageantal er fastsat til 3.

  Det ansøgte er ikke i overensstemmelse kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser, idet bebyggelsen medfører en bebyggelsesprocent på 103 % og etageantallet er på 8 etager. Det ansøgte er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser.

  Lokalplanforslaget skal således ledsages af et forslag til et kommuneplantillæg.

  Matr. nr. 2426 er omfattet af lokalplan M101. Lokalplanen reduceres i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 99. Etagebebyggelse nær Tøndervej og Sønderport.

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplangrundlaget er projektet blevet screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det ansøgte er ikke omfattet af lovens § 3 stk. 1 pkt. 1 og 2 som udløser krav om miljøvurdering. Screeningen viste, at det ansøgte er omfattet af pkt. 3 som er planer, hvor det kan vurderes, at projektets realisering kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Det indstilles derfor at der foretages miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen holder udarbejdelsen af lokalplanen inden for huset, og bygherre pålægges alene udgifter forbundet med teknisk bistand.

  Udgifterne til foretagelse af miljøvurdering mv. sker således på kommunens regning.

  Høring/udtalelse

  Forudgående idehøring

  Jf. §23C skal der før udarbejdelse af kommuneplantillægget  indkaldes ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Idehøringen foreslås afholdt fra den 10. okt. til og med den 5. november.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, idet der forud for kommuneplantillæggets udarbejdelse indkaldes ideer og forslag efter planlovens §23c,

  at lokalplan for området igangsættes, og

  at der bliver stillet vilkår om at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34666, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 91 for et erhvervsområde ved Hønkysvej mellem Rødekro og Hellevad har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. juli 2016 til den 31. august 2016, efter vedtagelse af forslaget på Byrådsmødet den 29. juni 2016.

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny hal på ca. 1.500 m2 til udvidelse af eksisterende erhverv på ejendommen. Endvidere fastlægger lokalplanen arealer til hhv. oplag og udstilling, så der opnås en hensigtsmæssig placering af dette i forhold til det omkringliggende åbne land.

  I forbindelse med den offentlige høring, er der indkommet to høringssvar. Det ene af disse er uden bemærkninger. Det andet høringssvar er fra Erhvervsstyrelsen, der ønsker bebyggelsesprocenten reduceret og at der i lokalplanen gøres klart, at der ikke kan foretages videre udbygning af virksomheden. Forvaltningen indstiller til at Erhvervsstyrelsens bemærkninger indarbejdes i lokalplanen jf. notat af 7. september 2016.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

  Lov miljøvurdering af planer og programmer – lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

  Planmæssige forhold

  Sammen med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør lokalplanlægning på området. Forud for udarbejdelse af dette, er der indkaldt idéer og forslag gennem en foroffentlighedsfase hos naboer, myndigheder og interesseorganisationer.

  Ejendommen er beliggende i landzone og vil forblive i landzone med lokalplanens vedtagelse.

  Ifølge Planlovens §15 stk. 4 er det muligt at tillægge landzonelokalplaner den såkaldte bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser. Denne mulighed udnyttes i forslag til Lokalplan nr. 91, hvor der gives bonusvirkning til opførelse af den ønskede hal.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 7. september 2016, og

  at lokalplan nr. 91 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 7. september 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25062, Sagsinitialer: LSTA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med anmeldelse af nedrivning af bygning 2 på ejendommen Fiskergade 7 , matr. nr. 134 Aabenraa, har forvaltningen modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplan M79 § 6.1.

  Lokalplan M79 § 6.1 foreskriver, at bygninger ikke må nedrives, ombygges og på anden måde ændres udvendig, medmindre Byrådet giver tilladelse hertil.

  Bygningen, der er anmeldt nedrevet, er et baghus, som er delvist sammenbygget med Sct. Ansgar Kirke, med gårdhave på den ene side og smøge på den anden. Bygningen er opført i 1885.

  Bygningen er en vinkelbygning opført i 2 etager med ensidig taghældning belagt med tagpap. Facaden mod havesiden er pudset hvid og har en række vinduer og døre, mens den mod smøgen fremstår i blank mur. Mod vest er bygningen sammenbygget med en mindre udestue af nye dato. Bygningen er formentlig ombygget af flere omgange og fremstår som var den af nyere dato.

  Bygningen betragtes som bevaringsværdig, idet den er omfattet af forbud mod nedrivning i Lokalplan M79. Bygningen fremstår dog så om- og tilbygget, at forvaltningen vurderer, at den ikke har tilstrækkelig arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi til, at der kan nedlægges forbud mod nedrivning.

  Bygningen har ikke nogen SAVE-værdi og er ikke udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplanen.

  Ansøger begrunder dispensationsansøgningen og ønsket om nedrivning med, at bygningen i stor grad er nedslidt, ødelagt og fugtskadet.

  Nedrivning af bygningen sker med henblik på etablering af flere parkeringspladser, som ansøger anfører, der er mangel på i dag.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 19.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M79.


  http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1113522_APPROVED_1310034436406.pdf

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget naboorientering jf. planlovens § 20. Derudover er der sendt høring til Museum Sønderjylland, Kulturmiljørådet, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Aabenraa Byhistoriske Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

  I forbindelse med naboorientering/høring er der ikke kommet indsigelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation fra lokalplan M79 § 6.1.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: jejk
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34345, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Slogs Herreds Hus omkring støtte til betaling for en tidsbegrænset byggetilladelse til arrangementet ”Højskoledage”, idet der i forbindelse med arrangementet vil være flere personer i lokalet end det er godkendt til.

  Slogs Herreds Hus stiller sig undrende over at blive opkrævet betaling for en tidsbegrænset byggetilladelse, idet opgaven tidligere er varetaget omkostningsfrit af Brand og Redning.

  Opgaven er overdraget til Byg, hvor Byggelovens § 28, stk. 1 forskriver, at Aabenraa Kommune skal opkræve byggesagsgebyr pr. medgået tid i hver enkelt byggesag.

  Timeprisen fastsættes af Byrådet. Den er i 2016 på 750 kr. pr. time.

  Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere fra de formelle regler, som f.eks. bestemmelserne om, hvornår der skal ske byggesagsbehandling eller hvornår der skal opkræves gebyr.

  Alle ansøgere skal behandles ens – også selvom det er en frivillig forening osv. som måske ikke har det store økonomiske råderum.

  Vækst- og Udviklingsudvalget har i deres retningslinjer for pulje til indkøb af materialer til landsbyer besluttet at det også er muligt at søge om støtte til tilskud til byggesagsgebyr i forbindelse med projekter.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere ansøgning om støtte til betaling af midlertidig byggetilladelse via pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Der ansøges om støtte på 0,0024 mio. kr.

  Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at kunne imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at ansøgningen godkendes, og der ydes støtte på 0,0024 mio. kr. til betaling af tidsbegrænset byggetilladelse i forbindelse med arrangementet ”Højskoledage”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34246, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Slogs Herreds Hus, hvor der søges om tilskud til vedligeholdelsesarbejde.

  Der ansøges om et tilskud på 0,05 mio. kr. som skal anvendes til renovering af ”den gamle sal”, som jævnfør ansøgningen trænger til kærlig hånd. Renoveringen har til formål at gøre det mere attraktivt for de lokale i området at anvende Slogs Herreds Hus sådan at økonomien samlet set kan forbedres. 

  Forvaltningen gør opmærksom på at tilskud til projektet ikke er ensbetydende med at projektet også er myndighedsgodkendt i forhold til eventuelle tilladelser og dispensationer.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med midler fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der søges om et tilskud på 0,05 mio. kr. Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at imødekomme ansøgningen.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der ydes støtte til indkøb af materialer til renovering af sal i Slogs Herreds Hus.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34332, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Fårhus og Omegns Forsamlingshus I/S, der søger om midler via pulje til indkøb af materialer til landsbyer.

  Fårhus og Omegnes Forsamlingshus søger om støtte på 0,048 mio. kr. til indkøb af materialer til opgradering af et udendørs mødested. Mødestedet fungerer nu som en læ afskærmning, dette ønsker Fårhus og Omegns Forsamlingshus at ændre, sådan at der bliver tale om et egentligt madpakkehus.

  Tanken er, at madpakkehuset også skal kunne anvendes af forbipasserende besøgende og turister, da det ligger ud til Frydendalvej, som er en del af Margueritruten der går gennem Fårhus.  

  Selve arbejdet i forbindelse med opførsel af huset udføres med frivillig arbejdskraft. Fårhus og Omegns Forsamlingshus vil varetage fremtidig drift og vedligehold af madpakkehuset.

  Forvaltningen gør opmærksom på at tilskud til projektet ikke er ensbetydende med at projektet også er myndighedsgodkendt i forhold til eventuelle tilladelser og dispensationer.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med midler fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der ansøges om et beløb på 0,048 mio. kr. til opførsel af et madpakkehus.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes støtte på det ansøgte beløb på 0,048 mio. kr.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34255, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra ”Vejbæk Brandværns Venner” der søger om støtte via pulje til indkøb af materieler til landdistrikter.

  Vejbæk Brandværns Venner oplyser at de for ca. tre år siden fik overdraget den gamle brandstation, der i dag anvendes til medborgerhus. Bygningen anvendes til forskellige aktiviteter og sammenkomster i lokalsamfundet.

  Vejbæk Brandværns Venner søger om støtte på 0,068 mio. kr. der skal anvendes til energi- og lydisolering, samt til udskiftning af køkkenelementer.

  Vejbæk Brandværns Venner har via andre fonde skaffet 0,01 mio. kr. til en varmepumpe.

  Forvaltningen gør opmærksom på at tilskud til projektet ikke er ensbetydende med at projektet også er myndighedsgodkendt i forhold til eventuelle tilladelser og dispensationer. Der kan blandt andet blive tale om byggesagsgebyr i forbindelse med myndighedsgodkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med midler fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der ansøges om støtte på 0,068  mio. kr.

  Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at kunne imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes støtte til projektet med det ansøgte beløb på 0,068 mio. kr. , og

  at forvaltningen bemyndiges til, via pulje til indkøb af materialer til landsbyer, at yde støtte til eventuelt byggesagsgebyr i forbindelse med projektet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34283, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Kollund Roklub omkring støtte til etablering af en sauna, samt støtte til forlængelse af en rustfri bro der er anskaffet til vinterbadning. Der er tale om tre klubber som i fællesskab ønsker at gennemføre projektet, henholdsvis Kollund Dykkerklub, Sejlklub og Roklub.

  Der søges om støtte for i alt 0,036 mio. kr. under pulje til indkøb af materialer til landsbyer.

  I forhold til saunaen søges der om støtte til materialeudgifter, idet selve opbygningen af saunaen vil ske ved fælles hjælp via medlemmer fra de tre klubber der er gået sammen om projektet.

  Forvaltningen vurderer at ansøgningen ligger inden for puljens rammer, og at der dermed kan ydes støtte til projektet.

  Forvaltningen gør opmærksom på at tilskud til projektet ikke er ensbetydende med at projektet også er myndighedsgodkendt i forhold til eventuelle tilladelser og dispensationer. Der kan blandt andet blive tale om byggesagsgebyr i forbindelse med myndighedsgodkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med mider fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til projekter til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der ansøges om et beløb på 0,036 mio. kr. Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes støtte til projektet, og

  at forvaltningen bemyndiges til, via pulje til indkøb af materialer til landsbyer, at yde støtte til eventuelt byggesagsgebyr i forbindelse med projektet

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34248, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune har modtaget en ansøgning fra Kollundhus om støtte til forbedring af Kollundhus.

  Kollundhus ansøger om 0,02 – 0,03 mio. kr. i støtte til udlægning af perlegrus samt til reetablering af græsplæne, idet området er blevet skadet efter etablering af jordvarmeanlæg.

  Kollundhus anfører at de selv laver en stor del af det fysiske arbejde.

  Forvaltningen gør opmærksom på at tilskud til projektet ikke er ensbetydende med at projektet også er myndighedsgodkendt i forhold til eventuelle tilladelser og dispensationer.

  Økonomi og afledt drift

  Det er muligt at finansiere projektet med midler fra pulje til indkøb af materialer til landsbyer under Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Puljen har til formål at yde støtte til materialeudgifter i forbindelse med projekter i landdistrikterne.

  Der ansøges om et beløb på 0,02 – 0,03 mio. kr.

  Uafhængigt af andre beslutninger vil der være midler i puljen til at kunne imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes støtte til projektet, med bemærkning om at støtten udelukkede anvendes til indkøb af materialer i forbindelse med reetablering af område der er blevet skadet i forbindelse med etablering af jordvarme.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Godkendt med beslutning om at imødekomme et beløb på 0,03 mio. kr.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  • Store Okseø
  • Planlovsændring
  • Vindmøller
  • Havvindmøller i Sønderborg

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  -

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.