Beslutningsprotokol

torsdag den 3. november 2016 kl. 14:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Martin Ugilt Thomsen var fraværende fra punkt 170.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  - Vækst- og Udviklingsudvalget

  - Torsdag den 3. november 2016, kl. 14.30

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10231, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Energinet.dk og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings deltagelse på udvalgsmødet den 9. juni 2016 gives en orientering om de foreløbige konklusioner fra miljørapporten vedr. opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev.

  På mødet vil Energinet.dk således præsentere miljørapportens indhold ligesom der vil være en efterfølgende drøftelse af dette med udvalget.

  Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig udgave af miljørapporten, idet denne endnu ikke er bearbejdet af administrationerne i hhv. Aabenraa Kommune og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

  Fra Energinet.dk deltager projektleder Christian Jensen og delprojektleder Annebeth Hoffmann. Fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning deltager projektleder Karin Anette Pedersen.

  Sagen drøftes i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den foreløbige miljørapport drøftes med Energinet.dk og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31766, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 30. september.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger ingen tillægsbevillinger på drift. Endvidere er der ingen bevillingsmæssige ændringer under Jordforsyning.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2016

  Ændring

  Serviceudgifter

  5.460

  5.756

  3.192

  5.756

  0

  Anlæg

  17.180

  41.167

  -1.310

  25.654

  -513

  Anlæg, Jordforsyning

  12.000

  20.793

  3.303

  20793

  0

  Budgettet forventes overholdt.

  Ændring i serviceudgifterne indeholder:

  • En omplacering af 0,150 mio. kr. fra politikområdet ”Planlægning” til ”Byfornyelse” for at imødegå nye projekter og udviklingsplaner i landsbyer samt detailplan for aktiv Campus.
  • En omplacering på 0,500 mio. kr. af Landsbypuljen fra politikområdet ”Byfornyelse” til ”Landdistrikter”. Puljen er i budget 2017-2020 flyttet til ”Landdistrikter.”

  Status for de enkelte politikområder kan ses i bilag i2N.

  Ændring i anlægsudgifterne indeholder:

  • Resterende rådighedsbeløb på ”Tomme forfaldne huse 2016” overføres til 2017, jf. budgetforlig.

  Status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A1 og A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,150 mio. kr. fra politikområdet ”Planlægning” til ”Byfornyelse”  i 2016,

  at Landsbypuljen på 0,500 mio. kr. omplaceres fra politikområdet ”Byfornyelse” til ”Landdistrikter”,

  at der overføres rådighedsbeløb på 0,513 mio. kr. fra 2016 til 2017 på anlægsprojektet ”Tomme forfaldne huse”.jf. bilag A1.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37281, Sagsinitialer: jdani

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal føre tilsyn med bygninger, der anvendes til beboelse eller ophold for mennesker. Frembyder disse boliger sundheds- eller brandfare for brugerne, kan boligen kondemneres.

  Kondemnable forhold er typisk sundhedsfare på grund af grundfugt og skimmelsvampe.

  I forbindelse med kommunens tilsyn og sagsbehandling er det nødvendigt at gennemføre særlige undersøgelser af ejendommen, ligesom der kan være behov for genhusning, når en ejendom kondemneres.

  Kommunen skal afholde udgifterne til undersøgelser og genhusning. Staten refunderer 50 % via Byfornyelseslovens kap. 9 og 11.

  Der er afsat 0,3 mio. kr. brutto/netto 0,15 mio. kr. til formålet i 2016, men ingen midler i overslagsårene 2017 – 2019.

  Der er to konkrete verserende sager, hvor udgifter skal afregnes i 2016.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til skimmelsvampe i boliger på 0,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2016 – 2019, og

  at der gives en indtægtsbevilling til skimmelsvampe i boliger på 0,150 mio. kr. finansieret af refusion fra staten.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24270, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om status for igangsætning af planlægningen af erhvervsområdet nord for Kilen i Aabenraa by.

  I ’Helhedsplan for Aabenraa Havn & By’, ’Fremtidens Aabenraa’ og ’Erhvervshavnen i Aabenraa’ er beskrevet visioner for området, der indebærer en omdannelse til et attraktivt bolig- og erhvervsområde.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34091, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Ved områdefornyelse i Løjt Kirkeby er der afholdt prioriteringsmøde med de lokale aktører. Der orienteres overordnet herom og om det videre forløb.

  Overordnet orientering om ansøgninger til områdefornyelse i Tinglev og Bolderslev.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Taget til efterretning.

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22537, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  En bygherre ønsker at udvide forsamlingshuset i Nr. Hostrup med en multihal til forenings- og idrætsaktiviteter samt etablere parkering på en grund i nærområdet.

  Multihallen vil være 10 meter høj og i forlængelse af forsamlingshuset. I den forbindelse nedriver bygherre den nordlige del af forsamlingshuset, hvilket vil skabe bedre udsigt ved vejkrydset Egvad/Nr. Hostrup.

  Forvaltningen vurderer projektet som lokalplanpligtigt og ser behov for at udarbejde et kommuneplantillæg pga. projektets volumen og højde.

  Der er udarbejdet et lokalplangrundlag med bonusvirkning, der gør nærmere rede for de planlægningsmæssige forhold, samt en screening af byggeønsket i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  BEK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  BEK nr. 1533 af 10. december 2015 – Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er ikke lokalplanlagt.

  Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2.8.003.L i Aabenraas Kommuneplan 2009, der udlægger området til landsby med mulighed for at etablere blandet bolig og erhverv.

  Bygningshøjden er fastsat til maks. 8,5 meter.

  Nybyggeri skal ved placering, udformning og materialevalg respektere og tilpasses den egnstypiske byggetradition i det åbne land. Rammeområdets øvrige bestemmelser er ikke relevante i denne sammenhæng.

  Ejendommen er i landzone.

  Ansøgningen er i ikke overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser vedr. bygningshøjden.

  Kommunen kan beslutte at igangsætte planlægning for det ønskede. Kommunen kan i den sammenhæng forlange, at ansøger yder kommunen teknisk bistand til lokalplanarbejdet. Ansøger har tilkendegivet, at han ønsker at bidrage med dette.

  Praksis for administration af Planloven, som bl.a. beror på Natur- og Miljøklagenævnets praksis er, at virksomheder i landzone ikke bør udvides og etableres ved enkeltstående tilladelser, men i givet fald ud fra en samlet planlægning, hvor den planlægningsmæssige sammenhæng belyses, og hvor beboerne i området inddrages. Det er et afgørende planlægningsmæssigt hensyn, at det skarpe skel mellem by og land generelt ønskes bevaret.

  Der er dog intet til hinder for at udarbejde en landzonelokalplan for etablering af en multihal i en landsby, hvor arealet fortsat bliver i landzone. Lokalplaner i landzone kan tillægges bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser.

  Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes i forhold til bebyggelse inden for skovbyggelinjen.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen vurderer at ændringen i rammeområde 2.8.003.L er væsentlig, og derfor er det nødvendigt med en foroffentlighed i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 65 på 14 dage.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udarbejdelse af lokalplanforslag for området igangsættes,

  at lokalplanen prioriteres i forhold til igangværende planlægning, og

  at bygherre bidrager med teknisk bistand.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  1. og 2. at godkendt,

  3. at godkendes ikke, idet udvalget ønsker at forvaltningen bidrager med teknisk bistand.

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4074, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  En bygherre ønsker at opføre boliger samt mulighed for etablering af let erhverv tilpasset boligområdet på ejendommen ved hjørnet af Langrode/Næstmark i Aabenraa by. Projektet er pt. på idéstadie uden skitser og detaljer for bebyggelsen.

  På området er erhvervsbygninger, der står tomme og ikke er vedligeholdt. Realiseringen af bygherrens ønsker forudsætter, at disse bygninger nedrives.

  Bygherre ønsker at opføre både 1- og 3-etagers boliger i hhv. 5 og 15 meters højde. Vejadgang vil fortsat være ad stikvejen fra Langrode og i området etableres grønne opholdsarealer til beboerne.

  Forvaltningen har vurderet, at det ansøgte er lokalplanpligtigt og forudsætter et kommuneplantillæg. I den forbindelse foretages en foroffentlighedsfase.

  Der er udarbejdet et lokalplangrundlag, der gør nærmere rede for de planlægningsmæssige forhold, samt en screening af byggeønsket i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  BEK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  BEK nr. 1533 af 10. december 2015 – Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  I dag gælder Lokalplan M 72 for området.

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.055.B i kommuneplantillæg nr. 30, der udlægger område til blandet boligområde med mulighed for etablering af tæt-lave og åben-lave boliger, offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til 40 og grundstørrelsen min. 400 m2. Bebyggelsen må opføres i op til 10 m højde og op til 3 etager.

  Området er byzone.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde og kræver væsentlige ændringer ift. bebyggelsens højde. Lokalplanen forudsætter derfor et kommuneplantillæg. Efter beslutning om igangsættelse af planlægning for området, indkaldes idéer og forslag hos myndigheder, organisationer og andre forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget jf. Planlovens § 23c.

  Området ligger i kystnærhedszonen og derfor skal byggeprojekter ledsages af en redegørelse for dens visuelle påvirkning på kysten.

  Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen vurderer at ændringen i rammeområde 1.1.043.F er væsentlig, og derfor er nødvendigt med en foroffentlig idéhøring ifb. med kommuneplantillæg nr. 61.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, idet der forud for kommuneplantillæggets udarbejdelse indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c,

  at udarbejdelse af lokalplanforslag for området igangsættes, og

  at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanforslag.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Godkendt.

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37819, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2017, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Vækst- og Udviklingsudvalgets møder holdes torsdage kl. 16.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til VUU mødekalender 2017:

  · Torsdag den 19. januar

  · Torsdag den 2. februar

  · Torsdag den 9. marts

  · Torsdag den 6. april

  · Torsdag den 11. maj

  · Torsdag den 8. juni

  · Torsdag den 10. august

  · Torsdag den 7. september

  · Torsdag den 28. september

  · Torsdag den 9. november

  · Torsdag den 7. december

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Godkendt.

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Bjerggade 1, Aabenraa
  • Områdefornyelse Syd

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  Taget til efterretning.

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 03-11-2016

  -

  Martin Ugilt Thomsen var ikke tilstede.