Beslutningsprotokol

torsdag den 24. november 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud fra Helga Nørgaard.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1150, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækst- og Udviklingsudvalget
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30928, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune blev i efteråret 2015 udnævnt til Kulturarvskommune af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania.

  Projektet indeholder en række indsatser på bevaringsområdet for Aabenraa Midtby og indskriver sig i planerne for ”Fremtidens Aabenraa”.

  Forvaltningen orienterer om de tre delprojekter, deres mål og fremdriften i projektet.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10231, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 3. november 2016 blev der af udvalget fremsat ønske om en yderligere drøftelse af alternative linjeføringer for den nye luftledning mellem Kassø og Frøslev.

  Forvaltningen vil på mødet præsentere forskellige alternativer til linjeføringer, hvorefter disse drøftes.

  Sagen drøftes i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at alternative linjeføringer drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  Drøftet.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31395, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Ejeren af matrikel 64, Løjt Kirkeby ønsker at bygge en bolig syd for Lykkevej, Løjt Kirkeby.

  Matriklen ligger i byranden syd for Lykkevej i et grønt område. Der vil kunne etableres vejadgang fra Lykkevej.

  Hvorvidt der kan tillades byggeri på matriklen kompliceres af, at

  matriklen ikke er lokalplanlagt, men ligger i byzone uden for kommuneplanramme.

  Ejeren har igennem nogle år flere gange forespurgt på anvendelse af matriklen til formålet og ønsket kommuneplanrammen ændret.

  Den 2.12 2010 gav kommunen et administrativt afslag på boligbyggeri på matriklen og traf beslutning om, at det ønskede byggeri forudsatte lokalplanlægning. Begrundelsen var, at et byggeri på matriklen skal ses i sammenhæng med det omkringliggende miljø. Såfremt kommunen accepterer byggeri på ejendommen vil det kunne skabe forventning og mulighed for tilsvarende byggerier i en bræmme af ikke kommune- og lokalplanlagt byzonejord beliggende syd for Lykkevej. En sådan væsentlig udvidelse af boligområdet syd for Lykkevej vurderes at stride imod Kommuneplanen. Ejeren påklagede ikke afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, men foreslog kommuneplanen ændret ved den kommende Kommuneplanrevision. Forslaget førte ikke til ændring af Kommuneplanen.

  I 2015 var ejeren i kontakt med KME, der henviste til at afgørelsen fra 2010 fortsat var gældende indtil andet besluttes.

  Den 24. 2 2016 godkendte Byrådet Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby. Området blev ikke fremhævet som potentielt byudviklingsområde heri.

  Den 27. 1 2016 sender ejeren en forespørgsel til KME vedr. byggemulighed. Ejeren får den 23.2 2016 et svar om at der kan bygges forudsat en række vilkår vedr. forsyning, matrikulering etc. Dette svar blev givet med baggrund i at man efter Byggeloven almindeligvis har en byggeret, når en ejendom er beliggende i byzone. Dette svar på forespørgsel blev fejlagtigt ikke afstemt med afgørelsen fra 2010.

  Løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1:

  Kommunen fastholder tidligere meddelt afslag.

  Forvaltningen vurderer, at ansøger til trods for forespørgsel i 2016 ikke har berettiget forventning om tilladelse til byggeriet, da han er bekendt med afgørelse fra 2010 og løbende har forespurgt kommunen.

  Konsekvens heraf er, at byranden fastholdes uændret i området og beslutningen er i tråd med udviklingsplanens intentioner.

  Løsningsforslag 2:

  Kommunen giver en byggetilladelse, da ansøger på baggrund af henvendelse i 2016 har en forventning om tilladelse.

  Konsekvensen heraf er, at byranden brydes og at der kan bygges uden inddragelse af offentligheden medmindre der udarbejdes en lokalplan. Løsningsforslaget er ikke i overensstemmelse med udviklingsplanens intentioner. Øst og vest for ligger cirka 2 ha med tilsvarende planforhold. Såfremt disse ønskes bebygget kan der ad hoc etableres adskillige ”uplanlagte” beboelser med henvisning til denne beslutning.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

  Planloven §12 om, at Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførsel og inden for byzone kan modsætte sig bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

  Samt Planloven §13, stk. 2 om lokalplanpligt ved større bygge- eller anlægsarbejder eller ved en væsentlig ændring i anvendelsen af bebyggelsen og arealer. Reglerne skal sikre at offentligheden får mulighed for at kommentere og evt. modsætte sig planens indhold.

  Byggeloven – lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016.

  Byggeloven giver en umiddelbart ret til i byzone og sommerhusområde at bygge i overensstemmelse med

  fastlagte bestemmelser i en lokalplan, en byplanvedtægt

  eller med bestemmelser om byggeret i Bygningsreglementet. Udnyttelsen af denne byggeret

  forudsætter, at der ikke er fastsat andre bestemmelser for den pågældende ejendom i en lokalplan eller byplanvedtægt.

  Begrænsninger af, hvad der som udgangspunkt er en ejers byggeret, ligger inden for kommunalbestyrelsens almindelige ret til at regulere den private ejendomsret f.eks. ved vurderingen af lokalplanpligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  Løsningsforslag 1 godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1149, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  • Landdistriktskonference
  • Status på kommuneplan

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-11-2016

  -

  Afbud: Helga Nørgaard.