Beslutningsprotokol

torsdag den 6. april 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Mødet blev suspenderet fra 16.55 - 17.15

Christian Gramstrup Lauridsen deltog ikke i behandlingen af punkt 88.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækst- og Udviklingsudvalget
  • Torsdag den 6. april 2017 kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt idet punkt nr. 90 angående Storparceller ved Rise Hjarup tages af dagsorden.

  Christian Gramstrup Lauridsen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12897, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er igangsat planlægning af et cirka 285 ha stort areal til en arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med tilhørende administration og tekniske anlæg.

  Området ligger nord og øst for højspændingsstationen ved Kassø. Placeringen er valgt, idet virksomheden efterspørger stor strømforsyningssikkerhed. Det har ikke været muligt, at finde et areal i den størrelse som virksomheden efterspørger i tilknytning til kommunens nuværende erhvervsområder.

  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af store haller med en højde på til 15 meter. Dertil kommer mulighed for tekniske anlæg på tagene, således at højden i alt ikke må overstige 20 meter. Bebyggelsen placeres i tilpas afstand fra nabobebyggelser og der udlægges beplantningsbælter mod omgivelserne.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan nr. 88. Når der på et senere tidspunkt foreligger et konkret projekt, skal det vurderes om der skal udarbejdes en VVM redegørelse.

  Udpegningen af emner, der skal miljøvurderes har været fremsendt til høring hos relevante myndigheder. Der indkom ikke yderligere krav til relevante emner der skal miljøvurderes.

  Der har været afholdt orienteringsmøde for borgere i området omkring planområdet den 9. marts 2017.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone og er i dag anvendt til landbrugsformål.

  Udlægget af området til erhvervsformål forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget har der været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c.

  Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015. Området udlægges til erhvervsformål i form af en arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i miljøklasse 3-5 efter Håndbog om miljø og planlægning. Det er en virksomhedstype, der bør ligge mellem 50 og 150 meter fra boliger og andre miljøfølsomme anvendelser. I rammebestemmelserne fastsættes en maksimal bygningshøjde på 15 meter med mulighed for tekniske installationer på yderligere 5 meter på bebyggelsens tage. Der fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50. De samme bestemmelser vil gælde for lokalplanforslaget.

  Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 88. Såfremt projektet ikke gennemføres, kan byrådet ophæve lokalplan og kommunerammerne igen og tilbageføre området til landzone efter planlovens § 33.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planernes påvirkning i forhold til landskab, natur, vandmiljø, grundvand og støj.

  Høring/udtalelse

  Der har været indkaldt ideer og forslag forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 - fra den 23. marts til den 6. april 2017. Der er pr. 30. marts 2017 ikke indkommet høringssvar. Eventuelle høringssvar vil blive forelagt i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

  Forslag til lokalplan, miljøvurdering og kommuneplantillæg fremlægges offentligt i 8 uger - fra den 6. april til den 1. juni 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær med tilhørende miljøvurdering vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt med tilføjelse om, at der etableres en respektzone på 150 m i forhold til ejendommen Nr. Ønlevvej nr. 21.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 06-04-2017

  Godkendt med tilføjelse om, at der etableres en respektzone på 150 m i forhold til ejendommen Nr. Ønlevvej nr. 21.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle, Signe Bekker Dhiman, Svend Hansen Tarp, Bent Sørensen og Thomas Juhl.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt med tilføjelse om at der etableres en respektzone på 150 m i forhold til ejendommen Nr. Ønløvvej nr. 21.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1419, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ansøgning fra grundejer af matr. 152, Rise-Hjarup, Rise om privat udstykning til boligområde i form af storparceller på arealet. Ansøger ønsker at udstykke arealet i parceller på varierende størrelser 1.400-1.600 m2. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne udstykkes 14-16 parceller på grunden.

  Det er tanken med den nævnte grundstørrelse, at grundene skal appellere bredt til familier, der ønsker at bo landligt, men dog i forbindelse med en eksisterende landsby. Det udgør således et alternativ til at erhverve nedlagte landbrugsbebyggelser eller boliger i det åbne land.

  Rise-Hjarup ligger nordvest for Aabenraa i nærhed til Egelund erhvervsområdet og den kommende motorvejstilslutning. Rise-Hjarup er en del af Høje Kolstrup skoledistrikt med 4,3 km fra skolen. 

  Området på ca. 2,8 ha benyttes i dag landbrugsmæssigt og ligger sydøst for Rise-Hjarup. Arealet ligger uden for landsbyafgrænsning af Rise-Hjarup i Kommuneplan 2015 men i tilknytning til denne.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at projektet kræver lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der udvider den nuværende landsbyramme.

  Ansøgningen forelægges udvalget, idet forvaltningen vurderer, at afgørelsen er principiel i forhold til udlæg af landbrugsjord til storparceller. Afgørelsen er også principiel i forhold til om der ønskes yderligere byudvikling i Rise-Hjarup.

  Forvaltningen anbefaler, at der ikke igangsættes planlægning for byudvikling på området med følgende begrundelser:

  - Udlæg af storparceller er arealforbrugende og i strid med kommuneplanens retningslinjer om at inddrage mindst mulig landbrugsjord til anden anvendelse.

  - Byvækst skal jf. kommuneplan ske i direkte forbindelse med eksisterende by og med udvikling indefra og ud.

  - Den foreslåede placering er tæt på store erhvervsområder (260-560m), hvilket kan give anledning til miljøkonflikter.

  - Udlæg i Rise-Hjarup understøtter ikke landsbyfunktioner som f.eks. skole, som der er i andre landsbyer.

  - Udvidelse af landsbyafgrænsningen vil svække Rise-Hjarups udtryk som afgrænset og bevaringsværdigt landsbymiljø.

  - Offentlig forsyning.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Planmæssige forhold

  Restrummelighed

  Området ligger uden for kommuneplanrammer i Kommuneplan 2015. Der er altså ikke krav om, at der udarbejdes lokalplan for området. Der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen, der udvider landsbyafgrænsningen, såfremt projektet ønskes realiseret.

  Det vurderes, at der er en rummelighed på flere parceller inden for landsbyafgrænsningen i Rise-Hjarup.

  Såfremt der udarbejdes kommuneplantillæg øges Aabenraa Kommunes samlede restrummelighed for arealudlæg. Erhvervsstyrelsen vil stille krav om at reducere planlagte udlæg andre steder i kommunen, såfremt der udlægges nye arealer.

  Storparceller

  Ved at udlægge storparceller bruges større arealer end ved normal udstykning i forhold til antallet af beboelser. Generelt vil udstykning til storparceller være modstridende med de statslige interesser om at minimere arealer til byudvikling.

  Kommuneplan 2015

  Området ligger uden for områder med landskabs- eller naturbeskyttelsesinteresser.

  Området ligger tæt på rammeområder for erhverv 1.1.129E og 1.1.131E  (260-560m)

  Rise-Hjarup er udpeget som bevaringsværdig bystruktur. Mindre dele af matriklen indgår i det udpegede område.

  Mindre dele af området er klassificeret som særlig værdifuld landbrugsjord.

  Landbrug

  Området ligger tæt på eksisterende landbrugsejendom, der ejes af ansøger. Såfremt projektet realiseres vil den animalske produktion på ejendommen ikke kunne udvide. Ansøger er indforstået med dette.

  Området vil dog være præget af lugten fra de omkringliggende animalske produktioner.

  Trafik

  Det forventes ikke, at der sker betydende forøgelse af trafikmængden såfremt projektet realiseres.

  Spildevand

  Området er ikke omfattet af spildevandsplan 2014-17. Hjarup Bygade er spildevandskloakeret. Dvs. at håndtering af regn- og overfladevand skal ske på matriklen. Der er ikke umiddelbart offentlig forsyningsmulighed for håndtering af regn- /overfladevandet. Arwos har ingen planer for forsyning i området.

  Grundvand

  Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det vurderes ikke at boligformål vil medføre risiko for væsentlig påvirkning på grundvandet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke igangsættes planlægning for storparceller på  området.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Sagen blev taget af dagsordenen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23838, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd ansøgt om Aabenraa Kommunes godkendelse af salg af en almen bolig i boligorganisationens afdeling 3, som er beliggende på Kirkevænget 19, Genner, 6230 Rødekro.

  Baggrunden for ansøgning er at boligen ligger i et område, hvor det er blevet vanskeligere at konkurrere med ejerboligerne. Boligen er for nuværende udlejet, men der er ingen venteliste, hvilket kan give udfordringer i forhold til genudlejning ved ledighed.

  Boligens stand er i en sådan forfatning, at der er behov for renovering af klimaskærm, herunder udskiftning af tag og vinduer. Indvendig er der behov for renovering af køkken og bad. Herudover opvarmes boligen med el. Boligorganisationen vurderer ikke, at en renovering vil forbedre udlejningsgrundlaget, da det vil medføre en forhøjet lejepris pr. md.

  Boligen er én af tre boliger i afdeling 3, som boligorganisationen forsøger at sælge for at fremtidssikre og gøre afdelingen mere modstandsdygtig. I den forbindelse har boligorganisationen hørt Landsbyggefonden og de har ingen bemærkning til salg af boligerne.

  Der er givet en umiddelbar vurdering uden besigtigelse fra en lokal ejendomsmægler på 0,200 mio. kr. og der er en interesseret køber.

  Kommunen har ingen garantier i ejendommen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. §27.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om salg godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40720, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2016 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2016 er opdelt på årsberetning for henholdsvis drift og anlæg. Overførsel af driftsbevillinger fra 2016 - 2017. For både skattefinansierede anlæg samt jordforsyning er der overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2016 - 2017.

  Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. er behandlet på Vækst- og Udviklingsudvalget den 2. marts 2017.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2016:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,346 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er ansøgt overførsel af driftsbevilling på 0,239 mio. kr. i pulje og projekter, og der tilføres kassen 0,107 mio. kr.

  Anlægsregnskab 2016, skattefinansierede anlæg:

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg, udviser et mindreforbrug på 36,92 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 30.261 mio. kr., hvoraf 21,835 søges overført til 2017. Rådighedsbeløb vedrørende byhavn på 15 mio. kr. tilgår kassen.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 6,665 mio. kr., hvoraf 0,91 tilføres kassen. På projektet Nedrivning af Gl.Brundlundskole overføres mindreforbrug til anlægsprojektet CampusAlle. 

  Jordforsyning:

  Det samlede regnskabsresultat for jordforsyning udviser et mindreforbrug på  16,15 mio. kr.

  For igangværende anlæg/jordforsyning er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 11,112mio. kr., hvor 8,112 mio. kr. søges overført.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 5,038 mio. kr., som tilføres kassen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskab 2016 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2194, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  7. februar 2017 godkendte Økonomiudvalget økonomiske procedurer i 2017, herunder budgetprocessen for budget 2018-2021.

  Budgetprocessen tager afsæt i den økonomiske politik, som er vedtaget i 2016. Med de nuværende forudsætninger forventes et træk på kassen i 2018 på 4 mio. kr., stigende til 30 mio. kr. i 2019. I den økonomiske politik er aftalt, at der i 2018 kan trækkes op til 20 mio. kr. i 2018 mens der i 2019 skal være balance. Der forventes således at være balance i forhold til målene i 2018 men ubalance i 2019.

  Der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog med det formål at

  • Skabe råderum til finansiering af nye udvidelsesforslag
  • Imødegå usikkerhed der er forbundet med resultat af sommerens økonomiaftale.

  Der er anbefalet at budgetproceduren for 2018 alene tager stilling til 2018 balancen, og budgetbalancen i overslagsårerne 2019-2021 afventer nyt byråd. Dog er det væsentligt der ikke skabes yderligere pres på 2019 rammen.

  Følgende proces for VUU foreligger for driftsrammen:

  - Rammeudmelding til de stående udvalg foreligger efter beslutning i ØU den 5. april 2016.

  - Lokale udfordringer indarbejdes ikke i basisrammen, men håndteres lokalt.

  - Stående udvalg udarbejder omprioriteringskatalog med 1% reduktioner samt 1% ønsker til nye tiltag. Forslagene prioriteres.

  - Bemærkninger til budget 2018-2021, medtages først til 2. behandling.

  Følgende proces for VUU foreligger for anlægsrammen:

  - Udgiftsfordelingen på nuværende anlæg i investeringsoversigten kvalificeres. Disse listes særskilt og ØU tager stilling til, om evt. ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes i rammen.

  - Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020. I forbindelse med rammeudmelding udmeldes, om der skal ske en fordeling af puljen. Forslag prioriteres.

  - Der er ingen prioritering af anlægspuljen i 2021, og derfor heller ingen ønsker.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetprocessen for 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7118, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 7. februar 2017 blev behandlet fordeling af særtilskud i 2017 på 18,3 mio. kr. Der blev afsat 10 mio. kr. til budgetværn til Social- og Sundhedsudvalgets område. Resten vil Økonomiudvalget bruge på drift af engangskarakter. Forlods blev disponeret 1,94 mio. kr. til flytteudgifter vedr. Fjordskolen.

  Resten, svarende til 6,36 mio. kr., indkalder Økonomiudvalget forslag fra de stående udvalg. Der skal være tale om driftsforslag af engangskarakter som kan nå at bruges i 2017, hvilket vil sige, at der ikke må være driftsudgifter i 2018 og frem.

  Økonomiudvalget behandler forslagene fra de stående udvalg på mødet den 18. april 2017. Forslagene skal være prioriteret.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ønsker, se bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget foretager en prioritering af ønskerne.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Følgende prioritering anbefales til Økonomiudvalget

  1. Materialepulje ændres til 0.5 mio. kr. 
  2. Turisme jf. bilag
  3. Genforening jf. bilag
  4. Højgade jf. bilag
  5. Byledelse jf. bilag
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi

  Sagsfremstilling

  Transport-, bygnings- og Boligministeriet har meddelt Aabenraa Kommune en pulje til Landsbyfornyelse. Puljen kan bl.a. anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger.

  Gendarmerigården, Rens Skolevej 2-6 er opkøbt af Aabenraa Kommune og henstår i ganske nedslidt stand. Grundarealet udgør 8803 m2 og bygningen er opført i 1918.

  Gendarmerigården henhører under Økonomiudvalget.

  På baggrund af såvel politisk som administrativ dialog med Rens Egnsråd ønskes stillingtagen til bygningens fremtid.

  Der er søgt at finde ny anvendelse til bygningerne bl.a. gennem lokalt initiativ om fondssøgning, men da der ikke længere er fremdrift i Egnsrådets bestræbelser på at finde brug af selve bygningen, indstiller forvaltningen nu til beslutning om, hvorvidt Gendarmerigården ønskes revet ned. 

  Ejendommen kan nedrives, og der kan efterfølgende etableres legeplads/naturpark på arealet. Det kræver som udgangspunkt en aftalepart, som kommunen kan indgå benyttelsesaftale med.

  Egnsrådet har i dialogen med forvaltningen udvist interesse for at overtage driften af arealet med henblik på forskønnelse.

  Det bemærkes, at der som følge af vindmøller syd for Rens Plantage er et større beløb til disposition til kulturelle, landskabelige formål i Grøn Ordning. Ideerne bag en legeplads/naturpark vurderes at ligge inden for retningslinjer for Grøn Ordning.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt omfanget af udbudsprojekt og entreprenørydelse på nedrivningen, og udgiften hertil anslås til 0,7 mio. kr. Udgiften kan finansieres af Pulje til Landsbyfornyelse 2016.

  Alternativer til nedrivning er at udbyde ejendommen til salg eller at fastholde ejendommen i tomgangsdrift indtil andet besluttes.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 5.01.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat et tomgangsbudget til ejendommen, hvoraf størstedelen overføres som en Facility Management-besparelse, såfremt anvendelsen ændres. Budgettet anvendes til betaling af bl.a. ejendomsskat, forsikringsudgifter og grundejerforpligtigelser. Budgettet er på kr. 25.000.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Gendarmerigården kan nedrives.

  at der meddeles tilsagn om 0,7 mio. kr. til nedrivningen finansieret af anlægsprojektet ”Tomme og forfaldne huse 2016”.

  at tomgangsbudgettet tilknyttet Gendarmerigården efter nedrivning overføres som en FM-besparelse under Økonomiudvalget, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at indgå aftale med Egnsråd eller forening om fremtidige vilkår for benyttelsesaftale for arealet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  1. at godkendt
  2. at anbefales godkendt
  3. at anbefales godkendt
  4. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at frigive budget til Pulje til landsbyfornyelse.

  Erhvervs- og Vækstministeriet har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 26. oktober 2016 er omfordelt supplerende midler afledt af bekendtgørelse om Pulje til landsbyfornyelse af 1. juli 2016. Der er afsat en pulje på 55,7 mio. kr. årligt i årene til og med 2020. Aabenraa Kommune kan derfor modtage statslig medfinansiering for kr. 1.56mio. kr.  i stedet for de tidligere udmeldte 1,2 mio. kr.. Det forøgede tilskud medfører, at Aabenraa kommunes andel til medfinansiering også skal forøges. Forøgelsen svarer til 0,154 mio. kr..

  Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har overtaget administrationen af puljen pr. 1. januar 2017, og styrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der kan tildeles 1.324 mio. kr. i statslig medfinansiering vedr. Pulje til landsbyfornyelse 2017. Kommunens andel af finansieringen vil udgøre 30% svarende til kr. 0,568 mio. kr.

  Byrådet har allerede 31. august 2016 meddelt netto anlægsbevilling på 0,513 mio. kr., som svarer til en kommunal støtteandel på 30% af 1,2 mio. kr.. Restbevillingen på 0,487 mio. kr. er overført til 2017 med henblik på finasiering af kommunens andel af puljemidler.

  Erhvervs- og Vækstministeriet og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt få ændringer om støttens anvendelse, hvorfor grundlaget for politisk beslutning på det område kan følge byrådets beslutning af 31. august 2016.

  Det fremhæves, at udmøntningsperioden er forlænget fra 18 til 24 måneder, hvilket øger administrationens muligheder for at få udmøntet budgettet i henhold til Vækst- og Udviklingsudvalgets beslutningskompetence.

  Det fremhæves også, at den statslige medfinansieringsandel pr. marts 2019 falder fra 70% til 60%. Det er meddelt i den seneste ændring i Byfornyelsesloven.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse.

  Økonomi og afledt drift

  Med et øget tilskud i 2016 samt ny tildelt pulje i 2017, bliver den samlede krævede kommunale andel af udgiften på 0,722 mio. kr.

  I henholdsvis 2015 puljen samt 2016 puljen er der midler til rådighed til finansiering af ovenstående.

  Tabel 1.1: Resterende kommunale andel 2016/2017 (1.000) kr.

  Samlede udgifter til puljen 100%

  2.407

  Tilskud fra staten 70%

  -1685

  Kommunal andel til generering 30%

  722

  Finansieres af:

  Restbevilling fra 2015 puljen

  235

  Restrådighedsbeløb fra 2016 puljen, overført til 2017  ved bevillingskontrol 30.09.2016

  487

  Det anbefales at restbevilling fra 2015 puljen overføres til 2016 puljen, således den samlet kan dække den kommunale medfinansiering. Endvidere søges et tillæg til anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2016 puljen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til landsbyfornyelse 2016 på 2,407 mio. kr.,

  at der gives et tillæg til indtægtsbevilling til pulje til landsbyfornyelse 2016 på 1.685 mio. kr. finansieret af tilskud fra staten, og

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres af negativ tillægsbevilling til ”landsbyfornyelse 2015 puljen” samt restrådighedsbeløb i 2017 på projektet ”landsbyfornyelse 2016 puljen”. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Med en stor andel af private arbejdspladser udgør transport- og logistikbranchen en styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Af Vækststrategien Sund Vækst 2016-2028 fremgår, at denne position ønskes bibeholdt, således at Aabenraa Kommune forsat er blandt de tre kommuner i landet, der har den største andel af private arbejdspladser inden for logistik og transport. Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde indgår som et projekt under Vækstplan 2018 og understøtter Vækststrategiens målsætning. 

  Helhedsplanen rummer en række anbefaleringer til indsatser, hvor denne sag omhandler Toldpladsen og Markedsføring.

  Markedsføring af logistik- og transportpotentialerne

  For at fastholde kommunens førerposition som et attraktivt erhvervsområde for logistik- og transportbranchen er det afgørende at investere både i fastholdelse og tiltrækning af virksomheder til området.

  De bedste ambassadører er de virksomheder, der er i området. Sammen med bestyrelsen for Padborg Transportcenter og Business Aabenraa vil Aabenraa Kommune udarbejde en markedsføringsplan, der sætter fælles kurs for den fremadrettede markedsføring af logistik- og transportområdet. Markedsføringsplanen følges op af konkrete markedsføringsinitiativer.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at markedsføringsplanen for logistik og transportområdet i Aabenraa Kommune finansieres af rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”, der berammes til 0.05 mio. kr. 

  Forbedring af chaufførforholdene på Toldpladsen

  Toldpladsen renoveres med henblik på at samle lastbiler og personbiler med længerevarende parkering et sted i Padborg. Renoveringen forventes afsluttet den 1. juni 2017. På det tidspunkt vil der være plads til 285 vogntog og 48 personbiler på Toldpladsen.

  For at gøre det endnu mere attraktivt at parkere på Toldpladsen anbefaler Kultur, Miljø & Erhverv, at der gives et tilskud til foreningen Padborg Transportcenter til yderligere forbedring af chaufførforholdene på Toldpladsen, herunder etablering og drift af wifi på Toldpladsen. Med wifi på Toldpladen vil chauførerne få et tilbud, som ikke findes på de øvrige veje i Padborg Erhvervsområde og kan dermed øge motivationen for chaufførerne til at parkere på Toldpladen.

  Der forventes en etableringsudgift på 0.30 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 0.08 mio. kr. Rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde” foreslås at dække finansieringen. I 2018 er det forventede driftsudgift på 0.08 mio. kr. som disponeres i 2018 i, når rådighedsbeløbet frigives. Forvaltningen foreslår, at ordningen evalueres efter en toårig periode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget finansierer udarbejdelsen af en markedsføringsplan for logistik og transportområdet i Aabenraa Kommune. Puljen til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde” dækker finansieringen, og

  at der gives et tilskud til foreningen Padborg Transportcenter til yderligere forbedring af chaufførforholdene på Toldpladsen. Tilskuddet vil i 2017 være på 0.38 mio. kr. Ordningen evalueres efter en toårig periode.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt idet Vækst- og Udviklingsudvalget ønsker finansieringen af markedsføring osv. geares med midler fra Padborg Transportcenter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27371, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Brune turistoplysningstavler er skilte opsat langs motorvejen, der viser en seværdighed eller attraktion, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel. I Aabenraa Kommune er der 7 motorvejsafkørsler, hvorfra der kan skiltes.

  I forbindelse med den nye ordning for brune turistoplysningstavler er der nedsat fem regionale udvalg, der skal udvælge seværdigheder og turistattraktioner i regionen som kan få lov til at få sat de såkaldte brune turistoplysningstavler op langs motorvejene. De består af fire medlemmer hver, herunder en formand. Og de vil blive bemyndiget til at foretage endelig indstilling til Vejdirektoratet af forslag til de seværdigheder, der skal have mulighed for at få opsat brune turistoplysningstavler langs de relevante motorvejsfrakørsler.

  Der kan søges året rundt, men der er ansøgningsfrister den sidste dag i februar og august måned. Udvalgene er pt. i gang med at vurdere, hvilke ansøgninger der indstilles til Vejdirektoratet til godkendelse. Efter de regionale udvalgs indstilling træffer Vejdirektoratet afgørelsen, og seværdigheden eller attraktionen får direkte besked. Dato for afgørelse er endnu ikke fastlagt af Vejdirektoratet.  

  Inspiration til næste ansøgningsrunde

  For at indhente inspiration til kommende turistoplysningstavler har borgerne på kommunens facebookside kunne angive seværdigheder, som de brune turistoplysningstavler kunne henvise til. Følgende forslag til seværdigheder er indsendt til kommunens facebookside:

  Frøslevlejren

  Brundlund Slot

  Det maritime Kalvø med Kalvø Badehotel og Kalvø Bådelaug

  Gendarmstien

  Kongehøjen ved Hjelm Skov

  Hærvejen med Immervad bro

  Sikringsstilling Nord

  Damgaard Mølle (Danmarks bedst bevarede boghvedemølle)

  Hærulfstenen

  Barsø

  Frøslev Plantage

  Knivsbjerg (højeste punkt i Sønderjylland med historie og god udsigt)

  Urnehoved Tingsted

  Hjulgraven i Hjordkær

  Galgebakken

  Søfartsmuseet

  Okseøerne

  Kliplev Kirke (Danmarks ældste træbygningsværk)

  Sønderstrand

  Grusgravområder

  Jump A Lot

  Highpark

  Annis Kiosk

  Økonomi

  Vækst- og Udviklingsudvalget har på mødet den 8. december 2016 godkendt kriterier for kommunal støtte til brune turistoplysningstavler ved motorvejsafkørsler i Aabenraa Kommune.  Vækst- og Udviklingsudvalget træffer afgørelse  om kommunalt tilskud på baggrund af indsendte ansøgninger til Vækst- og Udviklingsudvalget. 

  Skiltene kan finansieres og opsættes uden kommunal støtte. I de tilfælde finansieres turistoplysningstavlerne ved egenbetaling. Omkostningerne er beregnet til 120.000 – 140.000 kroner pr. seværdighed, hvilket vil dække opsætning og indkøb af ét skilt i hver retning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget drøfter forslag til kommende turistoplysningstavler. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Philip Tietje (V), Christian Gramstrup Lauridsen (O), Jens Nicolai Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Erwin Andresen (F) anbefalede at prioritere følgende seværdigheder:

  Frøslevlejren, Brundlund Slot, Knivsbjerg og Gendarmstien.

  Imod stemte Martin Ugilt Thomsen (V) med bemærkning om, at det ønskes at seværdighederne skal være af væsentlig national interesse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26625, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre et kontordomicil mod Mølleåens udløb. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at planlægge for en god helhedsvirkning samt sikre fremtidige projekter i området.

  Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre kontordomicil på op til tre etager ud mod Mølleåens udløb. Dertil ønsker havnen mulighed for at etablere havnerelaterede kontordomiciler, lager, fiskebutik og tilhørende restaurant samt bådesalg i det resterende område.

  Lokalplanens realisering forudsætter, at Lokalplan nr. 68 for en ny byhavn aflyses. I stedet er optaget bestemmelser om, at Sydhavnsbassinet ikke må fyldes op for at bevare byens forbindelse til vandet.

  En del af området udlægges til klimasikringstiltag og promenade for at muliggøre realiseringen af klimasikringstiltaget Klimaboulevarden, visionen i Fremtidens Aabenraa om at knytte midtbyen og stranden tættere med Strandpromenaden samt etablere pumpestation ved Mølleåens udløb.

  Med kommuneplantillæg nr. 8 tilbageføres del af det hidtil rekreative område til havneerhverv, og området langs Skibbroen samt mindre del mod Slotsmølleåens udløb udlægges til lettere erhverv; en bufferzone mellem by og havn.

  Miljøvurderingen viser, at der særligt skal tages hensyn til trafik- og virksomhedsstøj samt til oversvømmelsesrisiko for ny bebyggelse. De hensyn er taget med i lokalplanen med hhv. krav om støjafskærmende foranstaltninger og sokkelhøjde.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  BEK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  BEK nr. 1533 af 10. december 2015 – Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Realiseringen af lokalplan nr. 98 forudsætter udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 samt en miljøvurdering.

  Området er delvis omfattet af lokalplan nr. 68 og lokalplan nr. 69.

  Området ligger delvis indenfor rammeområderne 1.1.024.E og 1.1.043.F i Aabenraas Kommuneplan 2015.

  Rammeområde 1.1.024.E udlægger området til erhvervsformål i form af havneerhverv med mulighed for at etablere fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-5. Jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

  Bebyggelsestætheden må højst være 12 m³/m² mod Skibbroen og på kajerne. Bygningshøjden må være maks. 15 m mod Skibbroen og maks. 50 m på kajerne. På resterende havnearealer må bygningshøjden være maks. 50 m og bebyggelsestætheden være højst 8 m³/m².

  Rammeområde 1.1.043.F udlægger området til fritids- og ferieformål i form af lystbådehavn.

  Lokalplan nr. 98 stemmer ikke overens med rammeområde 1.1.024.E vedrørende miljøklasse og bebyggelsesregulering og rammeområde 1.1.043.F vedrørende anvendelse og bebyggelsesregulering.

  En del af området er omfattet af et anlæg opført på miljøvurderingslovens bilag 3. Derfor er foretaget en miljøvurdering.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har afholdt en foroffentlighed i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 og inddraget de berørte myndigheder i forbindelse med miljøvurderingen.

  I forbindelse med foroffentligheden indkom ni høringssvar: ét fra Erhvervsstyrelsen og otte fra borgere.

  Erhvervsstyrelsen gør i korte træk kommunen opmærksom på, at det er en statslig interesse at forebygge konflikter mellem støjbelastede arealer og arealer til støjfølsom anvendelse. Dertil er der statslig interesse i, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav; herunder hensyn til areal anvendelse, drift og udvidelse.

  Borgernes forslag og idéer til rammeområdet omhandler i grove træk, at området skal omdannes til rekreativt område med mulighed for sociale og kulturelle aktiviteter samt bevaring af havnemiljøet; herunder at bevare fiskehuset og den nyere tilbygningen til den gamle vandflyverskole/kvægeksportsstalde. Dertil er konkrete ønsker til området om 1) at rammen udvides til at omfatte pieren mellem Sydhavn og Gammelhavn, 2) at der i området er lavt byggeri, 3) at området nord for Søndre Havnevej i størst mulig omfang friholdes for byggeri og 4) at Sydhavnsbassinet hverken delvis eller helt fyldes op.

  Forslagene er taget med i overvejelserne omkring udarbejdelsen og miljøvurderingen af planerne.

  Til miljøvurderingen kom bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen og kystdirektoratet. Erhvervsstyrelsen henviser til sit svar til tillægget. Kystdirektoratet ser positivt på kommunens arbejde med sikring mod oversvømmelse og gør opmærksom på krav vedr. diger og mobile skotter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til Lokalplan nr. 98 med miljøvurdering anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt med tilføjelse af at følgende ændringer indarbejdes i henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg:

  Områdets anvendelse

  Delområde 2 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Det samlede bruttoetageareal til butikker i delområde 2 og 3 må være maks. 400 m².

  Delområde 3 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Bruttoetagearealet til butikker må være maks. 400 m² for delområde 2 og delområde 3 samlet.

  Delområde 6 tilføjes: Butikker, der alene forhandler med pladskrævende varegrupper, i form af bådesalg.

  Følgende ændring indarbejdes lokalplan

  § 8.6 ændres til: Bådebroer i havnebassinet må kun etableres med dæk i træ. Dog kan flydebroer etableres med dæk i beton.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9962, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Den 20. marts 2013 godkendte Byrådet Landdistriktspolitikken 2013-2016. Landdistriktspolitikken udløb ved udgangen af 2016. Vækststrategien Sund Vækst 2016-2028 foreslås at afløse Landdistriktspolitikken. I tillæg til strategien foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en handlingsplan for strategien, der forholder sig handlingsorienteret til indfrielse af strategiens målsætninger. Sagen var på Vækst- og Udviklingsudvalgets dagsorden den 8. december 2016 i en lignende form, men blev udsat.

  Et af Vækststrategiens spor omhandler Byer i bevægelse, herunder afsnittet Fællesskaber i bevægelse. Afsnittet omkring Fællesskaber i bevægelse er udarbejdet med afsæt i Landdistriktspolitikken samt input fra (det daværende) forretningsudvalg for Landsbyrådet. 

  Vækststrategiens afsnit Fællesskaber i bevægelse

  Afsnittet Fællesskaber i bevægelse indeholder følgende indsatser og målsætninger:

  • Vi arbejder for at byerne i Aabenraa Kommune er livskraftige bosætningsbyer. Byernes tilbud om muligheden for at leve det gode hverdagsliv skal forstærkes i samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv.

  • Vi ser en styrke i synergien mellem by og land, herunder hvordan en stærk hovedby kan understøtte udvikling af mindre byer, landsbyer og landområder og omvendt. Det handler om sammenhængskraft og infrastruktur.

  • Vi vil styrke fællesskaber i byerne, så byernes unikke karakter dyrkes, med borgerne og lokale virksomheder som det centrale omdrejningspunkt og drivkraft. Vi værdsætter ildsjæle og det stærke forenings- og erhvervsliv og sammen vil vi sikre en langtidsholdbar byudvikling, bl.a. ved at arbejde med udviklingsplaner, afsætte midler i en Landsbypulje og samarbejde med landsbyrådene omkring vedligehold og forskønnelse.

  • Vi støtter op omkring events og aktiviteter, der skærper vores omdømme som en sund og aktiv kommune, der sætter fællesskaber i bevægelse.

  • Landsbyklynger vokser frem når flere lokalråd i et område ser en naturlig tilknytning til hinanden. Vi bakker op om oprettelsen af landsbyklynger. Netværk og samarbejde er nøgleord for at udnytte samspillet mellem byernes ressourcer, give bedre adgang til kultur- og fritidsfaciliteter og udvide borgernes mulighed for at leve det gode, aktive liv i hverdagen.

  Målsætningen for 2028 er, at flere og flere borgere oplever os som en sund og aktiv kommune.

  Handlingsplan

  Med afsæt i Vækststrategiens fokusering på Fællesskaber i bevægelse foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en handlingsplan.

  Som grundlag for handlingsplanen vil der være behov for, at der udarbejdes en analyse med fokus på potentialer i landsbyer, lokalbyer og øvrige landdistrikter. Herunder også emner som bymønster, infrastruktur, kulturarv, faciliteter mv.

  Formålet med at udarbejde en handlingsplan er at udvikle et redskab for borgere, foreninger, organisationer, råd og virksomheder til i samarbejde med Aabenraa Kommune at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

  Forvaltningen foreslår derfor, at handlingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med Aabenraa Kommunes landdistriktscoach og de tre borgerdrevne råd (Det fælles udviklingsråd, Lokalbyernes fællesforum og Landsbyrådet). Således vil planens igangsættelse også kunne præsenteres på den planlagte landdistriktskonference den 18. maj 2017.

  Handlingsplanen tænkes, som titlen indikerer, at blive handlingsorienteret. Den kan bl.a. komme til at indeholde mål og aktiviteter, men også ansvar, ressourcer og tidsperspektiv. Handlingsplanen tænkes at omfatte de aktiviteter, der rækker ud over den enkelte landsbys/lokalbys lokale indsats.

  Handlingsplanen fremlægges for Det fælles udviklingsråd samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Under politikområdet landdistrikter er der afsat midler til projekter i landdistrikterne.

  Midlerne foreslås anvendt til en projektansættelse, der forventes at løbe fra andet kvartal 2017 til at stå for udarbejdelsen af en handlingsplan.

  Forvaltningen foreslår, at der anvendes 0,3 mio. kr., hvilket svarer til det beløb, der tidligere år har været afsat som udvalgets egne midler til projekter i landdistrikterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget lader Vækststrategiens afsnit Fællesskaber i bevægelse træde i stedet for Landdistriktspolitikken,

  at der i samarbejde med de tre borgerdrevne råd for landdistrikterne udarbejdes en handlingsplan for den fremadrettede landdistriktsudvikling med afsæt i Vækststrategiens afsnit Fællesskaber i bevægelse, og

  at der ansættes en projektmedarbejder finansieret af politikområdet landdistrikter.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Socialdemokratiet fremlagde ændringsforslag til 1. og 2. at:

  at den nuværende landdistriktspolitik fastholdes indtil ovennævnte handlingsplan er godkendt

  at der i samarbejde med de tre borgerdrevne råd for landdistrikterne udarbejdes en handlingsplan for den fremadrettede landdistriktsudvikling med afsæt i den nuværende landdistriktspolitik samt vækststrategiens afsnit fællesskaber i bevægelse

  Udvalget var enig i ændringsforslaget til 1. og 2. at.

  3. at godkendt som indstillet.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7475, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har Aabenraa Kommune årligt uddelt Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit i forbindelse med Arkitekturens Dag i oktober.

  Formålet med præmieringen er at sætte fokus på god arkitektur og bygningsbevaring i kommunen, og samtidigt hædre arkitekter og bygherrer for deres prioritering af arkitekturen. 

  Forslag til ændring

  De senere år har der i forvaltningen været et stigende ønske om, at ændre bygningspræmieringen til uddeling hvert andet år. Dette skyldes blandt andet:

  - Ulige konkurrence mellem store og små projekter.

  - Omfang af kvalificerede kandidater til priserne. 

  - Der bruges mange ressourcer på arrangering af arrangementet.

  Det er forvaltningens håb at man ved at opsamle projekterne over en toårig periode, kan samle et stærkere felt af kandidater og man samtidigt kan overveje, at opdele i to kategorier: ”Boligbyggeri” og ”Erhvervsbyggeri og anlæg” under arkitekturprisen.

  I 2017 gennemføres en række store byggerier i kommunen, som dog ikke når at blive færdige til deadline 1. august 2017. Derfor foreslår forvaltningen at der ikke afholdes præmieringen i 2017, og uddele bygningspræmiering i 2018 og hvert andet år fremover. 

  Markering af Arkitekturens dag

  For fortsat at sætte fokus på arkitekturen foreslår det at man årligt afholder et par mindre arrangementer på Arkitekturens dag, det kan være rundvisninger, et foredrag eller en udstilling.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bygningspræmieringen i 2017 ikke afholdes,

  at der fremover afholdes bygningspræmiering hvert andet år startende i 2018,

  at Arkitekturens dag fortsat markeres årligt med et par mindre arrangementer,

  at arkitekturprisen fremover opdeles i to kategorier, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rette retningslinjerne.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn og den nuværende ejerkreds af Ensted Havn har ønsker om, at de nuværende lokalplaner for havnen ændres, så havnen kan bruges til andre formål end de nuværende planbestemmelser giver mulighed for. De nuværende planbestemmelser giver kun mulighed for anvendelse til kraftværk med tilhørende olie og kulhavn og i begrænset omfang andre erhvervsformål i tilknytning til værket.

  Idet kraftværkets blok EV3 er lukket ned og EV2 er under nedrivning, ønskes mulighed for at områdets anvendelsesmuligheder ændres til erhvervshavn, herunder mulighed for placering af erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7.

  Det ønskede kræver en ændring af kommuneplanramme 1.1.221.E Enstedværket. Udover de bygnings- og anvendelsesmæssige rammebestemmelser, vil der også blive behov for at justere rammeområdets afgrænsning.

  Byrådet kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en offentliggjort strategi. Før udarbejdelse af sådanne kommuneplantillæg, skal der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

  Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelsen sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt.

  Tidsfristen i forhold til indkaldelse af ideer og forslag er mindst 2 uger. Bekendtgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside. Offentliggørelse kan dog ligeledes ske i aviser og blade.

  Kommunen kan forlange, at en bygherre yder teknisk bistand til den efterfølgende lokalplanudarbejdelse.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, § 23c vedr. indkaldelse af ideer og forslag.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet rammeområde 1.1.221.E for Enstedværket. Den kommende kommune- og lokalplanlægning har til formål at ændre anvendelsesbestemmelserne for området, således at området kan anvendes til havnevirksomheder mere generelt.

  Der kan blive behov for at ændre de bebyggelsesregulerende bestemmelser og området tænkes zoneinddelt i forhold til miljøklasser. Zoneinddelingen skal medvirke til at begrænse miljøbelastningen af de tilstødende boligområder.

  Der lægges op til, at der på nærmere fastsatte arealer fortsat kan etableres risikovirksomheder og virksomheder op til miljøklasse 7 efter Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning.

  Rammeområdets afgrænsning bibeholdes, men justeres i mindre omfang.

  Området er omfattet af lokalplan M8 og M16. Formålet med den kommende planlægning er, at fastlægge en samlet disponering af hele havneområdet.

  Der skal udarbejdes en miljøvurdering af den kommende lokalplan og det tilhørende kommuneplantillæg, idet planerne giver mulighed for anlæg omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1.

  Forud for udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes et lokalplangrundlag og en scoping af de emner der skal indgår i miljøvurderingen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (tidligere VVM), som træder i kraft den 19. maj 2017. Scoping og lokalplangrundlag forelægges for Vækst- og Udviklingsudvalget til godkendelse , når dette er udarbejdet.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra indkaldelsen af ideer og forslag indgår i den videre planlægning af området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag for området i henhold til planlovens § 23c og at der gives en frist på 14 dage for indsendelse af ideer og forslag, og

  at bygherre bidrager med teknisk bistand.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt med bemærkning om at der gives 4 ugers frist for indsendelse af ideer og forslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med områdefornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby, skal vandkunsten på Storetorv genplaceres.

  I samråd med kunstneren Erik Varming og Billedkunstrådet, blev der peget på Nørretorv  som mulig ny placering. Placeringen tog afsæt i værkets fortælling og kunstnerens intentioner for værket.  Vækst- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 8. december 2016 og besluttede ikke, at godkende forvaltningens indstilling til fremtidig placering af værket. Vækst- og Udviklingsudvalget ønskede i stedet et oplæg med forslag til alternativ placering.

  På mødet den 19. januar 2017 foreslog forvaltningen i samråd med Erik Varming og Billedkunstrådet, at der arbejdes videre med en placering af vandkunsten i forbindelse med forarealet ved biblioteket i Aabenraa. Denne beslutning blev begæret i byrådet.

  På grund af ændringsforslag fra Venstre sendes sagen nu tilbage til udvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at placering af værket Vandkunsten drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Udvalget anbefaler at der arbejdes med at placering af vandkunsten indgår i en plan for en genforeningspark ved Folkehjemmet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for ”Områdefornyelse Nord” i Aabenraa midtby, fremlægges til godkendelse.

  Baggrund
  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i august 2015 meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i den nordlige del af bykernen i Aabenraa by. Den tildelte udgiftsramme er på 6 mio. kr., kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af den tildelte ramme, det vil sige 12 mio. kr., hvilket giver 18 mio. kr. i alt til Områdefornyelse Nord.

  Såfremt Aabenraa Kommune ønsker, at benytte sig af de reserverede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, der skal vedtages i Byrådet. Efter Byrådets godkendelse skal programmet fremsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) til godkendelse og endeligt tilsagn om de reserverede midler. Programmet skal senest fremsendes 1. maj 2017 og der forventes svar fra ministeret medio juni 2017.

  Efter tilsagn fra ministeriet løber områdefornyelsen i fem år. Anlæg må ikke påbegyndes førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelsen.

  Valg af indsatser
  Under udarbejdelsen af programmet skal der ske en prioritering af indsatser inden for områdeafgrænsningen og dertil udarbejdes et budget for, hvordan de i alt 18 mio. kr. ønskes fordelt.

  Ved valg af indsatser for Områdefornyelse Nord er der taget udgangspunkt i de idéer og borgerinputs der har været i forbindelse med andre projekter og planer, eksempelvis Udviklingsplanen, Områdefornyelse Syd og Campus, frem for at starte forfra igen. Der er ni indsatser i programmet fordelt på tre overordnede indsatsområder; Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

  Gågaden
  Indsatserne der omhandler gågaden er blandt andet, at få afkortet den traditionelle gågade, at skabe en ny identitet i den nordlige del af gågaden, at få istandsat nogle af de bevaringsværdige bygninger der er i gågaden og derved løfte oplevelsen af området. Ligeledes skal der udarbejdes en plan for hvad der skal ske på arealet Nørreport 5-13, hvor bygningerne forventes nedrevet inden for de fem år områdefornyelses løber. Ligesom der skal arbejdes med, at synliggøre passagerne fra gågaden til de bagvedliggende arealer.

  H.P. Hanssens Gade
  Når gadegennembruddet ved Gasværksvej gennemføres, vil det betyde en væsentlig ændring af trafikstrukturen i området i forhold til i dag. Der skal derfor udarbejdes et forslag til, hvordan H.P. Hanssens Gade fremadrettet skal benyttes samt, hvordan koblingen mellem gaden og de omkringliggende bygninger og arealer forbedres.

  Bylaboratoriet
  Bylaboratoriet, der er tænkt som en overskrift der samler de tiltag der ikke er stedsspecifikke men omfatter hele områdefornyelsesområdet. Bylaboratoriet er en samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at gøre opmærksom på, hvad området kan og derigennem skabe en bedre forståelse for områdets muligheder. Blandt andet kan der med indsatserne under Bylaboratoriet plantes træer, etableres grønne lommer, opstilles kunst eller andet der kan løfte oplevelsen af området. Der er også foreslået en pulje til events og aktiviteter der kan løfte områdets image og give omtale.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Ved ansøgning om midler til områdefornyelse forpligtiger Aabenraa Kommune sig til selv at bidrage med mindst 2/3 af det samlede budget. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved godkendelsen forpligter Byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen inden for en periode på 5 år.

  På byrådet den 22. februar 2017 er givet anlægsbevilling på 18 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 6 mio. kr., hvoraf der er frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udarbejdelse af konkrete handleplaner.

  Der tages stilling til afledt drift i forbindelse med frigivelse af de resterende rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at programmet for Områdefornyelse Nord godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26629, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Vækst- & Udviklingsudvalgsmødet den 8. december 2016, og efterfølgende Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde, blev dispositionsforslaget for CampusRamblaen godkendt, ligeledes blev anlægsbevillingen for 2017 og 2018 frigivet.

  Efterfølgende er linjeføringen for Campusallé blevet fastlagt, som følge heraf skal linjeføringen for Ramblaen og placeringen af CampusPladsen justeres i forhold til de nye forhold. Ligeledes er jordbundsforholdende blevet undersøgt, hvilket har vist, at der er risiko for sætningsskader, hvis ikke der tages særlige forhold i forbindelse med anlæg af Ramblaen.

  Anlægget af Ramblaen og de dertilhørende pladser og AktivSpots er derfor blevet opdelt i to deletaper:

  Deletape 1 – Aktivitetsplads ved Arena Aabenraa

  Ved Arena Aabenraa etableres det første AktivSpot. Her etableres en gummibelagt multibane med bander der kan bruges til både ophold og aktiviteter.

  Projektet forventes udbudt i april 2017 og afsluttet inden august 2018.

  Deletape 2 – CampusPladsen

  CampusPladsen skal tilpasses den nye linjeføring fra Campusallé såvel som den stiforbindelse der etableres fra pladsen til UC Syd.

  CampusPladsen forventes udført i løbet af 2018.

  Deletape 3 – CampusRambla

  For at tage højde for de dårlige jordbundsforhold i området, foreslås der først, at udlægge Ramblaen som stenmel, grus eller lignende, for i en periode, at forbelaste undergrunden. Efter at sætningsperioden er overstået kan overfladen herefter udlægges i den valgte belægning.

  Ramblaen igangsættes tidligst fra medio 2018, af hensyn til arrangementer på Dyrskuepladsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette.  Proces- og tidsplan for Markedspladsen

  På Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 8. december 2016, blev det besluttet at gå videre med at udarbejde et nyt dispositionsforslag, med afsæt i de oprindelige intentioner om henholdsvis en legeplads i genforeningshaven samt en plads (markedspladsen), som kan rumme events, marked og andre begivenheder.

  I bilaget ses en tidsplan for projektets proces. Foruden et nyt forslag rummer den videre proces inddragelse af interessenter og undersøgelse af anlægs- og driftsomkostninger. Et anlæg forventes fuldført ultimo 2018. Anlægget skal være fuldført inden medio 2019 som er den overordnede tidsramme på Områdefornyelse Syd.

  Det nye forslag til en plads fremsendes løbende til politisk behandling i fagudvalg og til behandling i Byrådet via anlægsbevilling på spor 2 i områdefornyelsen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at
  proces- og tidsplan godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Godkendt med bemærkning om at anlægsprojektet skal søges afsluttet medio november.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1390, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Byledelsen for Aabenraa by blev etableret i forbindelse med projektet Fremtidens detailhandle.

  Byledelsen består af 11 deltagere, heraf repræsentanter fra Shop i city, Aabenraa Erhvervsforening, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune. Desuden deltager formændene for de fem arbejdsgrupper i byledelsen. 

  Byledelsen havde sit første møde den 20. februar og mødes én gang om måneden.

  Forvaltningen orienterer om det videre arbejde i byledelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  • I forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet er der i øjeblikket ved at blive udarbejdet 9 stilblade over bygningstyper i Aabenraa fra gavlhuse fra 1600-tallet til villaer i bedre byggeskik. Stilbladene fortæller om bygningstypernes historie, særlige kendetegn og kommer med en række anbefalinger til bevaring. Derudover laves der vejledningsark til istandsættelse af de forskellige bygningsdele. Arbejdet præsenteres på et borgermøde på Folkehjem den 26. april kl. 19, hvor det også vil være muligt at få et eksemplar af stilbladene. Kulturarvskommune projektet har til formål at sikre de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Aabenraa for fremtiden.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  -