Beslutningsprotokol

torsdag den 28. september 2017 kl. 16:00

Mødested: HK OneStop, Hermesvej 31, Padborg
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud: Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækst- og Udviklingsudvalget
  • Torsdag den 28. September 2017 kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt idet udvalget besluttede at tage punkt 198 af dagsorden.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14570, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har oprettet ”Landdistrikternes materialepulje”, som henhører under Vækst- og Udviklingsudvalget. I denne ansøgningsrunde var puljen på i alt 0,62 mio. kr., hvoraf 0,16 mio. kr. er fortrinsvis til legepladsprojekter.

  Forvaltningen annoncerede for puljen over sommeren 2017. Ansøgningsrunden varede fra den 5. juli til den 3. september 2017 for midler, der skal anvendes i indeværende år.

  Puljen har modtaget i alt 27 ansøgninger for et beløb på i alt 1,46 mio. kr. Fire ansøgninger er til legepladsprojekter med et samlet beløb på 0,17 mio. kr.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjerne (version 3, vedtaget på Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 8. feb. 2017) med følgende kriterier:

  • Den værdi som projektet tilfører lokalsamfundet.
  • Omfanget af medborgere som projektet vil gavne.
  • Antallet af andre projekter der er søgt om i det givne lokalsamfund.
  • Graden af frivillighed i projektet.
  • Graden af overvejelser i forbindelse med projektet og dets gennemførelse.

  Dertil har forvaltningen vurderet støttebeløbet til den enkelte ansøger på baggrund af, i hvilket omfang projektet kan realiseres med de givne midler samt de særlige kriteriet for legepladsprojekter.

  Derved er foreslået, at 16 ansøgere får tildelt et støttebeløb på i alt 0,62 mio. kr. Deraf er foreslået at 11 ansøgere får tildelt det fulde ansøgte beløb, herunder de fire legepladsprojekter.

  Landdistriktscoach deltager under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstillinger til fordeling af støtten godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16228, Sagsinitialer: LSTA

  Sagsfremstilling

  Ejeren af sommerhuset på Kaptajn Jens Rasmussens vej 12, 6200 Aabenraa har søgt om dispensation fra lokalplan nr. 70 § 8.8, der foreskriver at der ikke må opføres støttemure indenfor lokalplanområdet.

  Formålet med bestemmelsen – sammen med en række andre bestemmelser – er at bevare områdets åbne og naturlige terræn og undgå et terrasseret terræn, som vil virke ødelæggede på det kuperede landskab, som området bærer præg af i dag.

  Ansøger ønsker – med ejerforeningens bestyrelses accept - at etablere en støttemur med en samlet længde på 24,5 meter i 0,5 og 1,0 meters højde. Skitse er vedlagt som bilag A og bestyrelsens accept i form af retningslinjer er vedlagt som bilag C. 

  Ejers begrundelse for dispensationen er, at grunden er beliggende på en skråning, med strømning af vandåre fra nord/øst. Derfor vil vand, sten og jord, skride ned af skråningen og derved ud i den flisebelagte indkørsel og gang. Grunden ovenfor er ikke bebygget. Det nuværende skråningsanlæg er ikke beplantet.

  Da sommerhuset blev opført i 2015 er det ansøgt og tilladt med et skråningsanlæg op mod naboen med bredde på ca. 3,8 meter. Mellem skråningen og sommerhuset er tegnet en smal gangsti med en bredde på ca. 1,2 m. Tegning er vedlagt som bilag B.

  Det fremgår af skitser, at ansøger samtidig udvider gangstien fra de oprindelig 1,2 meter til ca. 2,5 meter, hvorved der bliver mindre plads til skråningsanlægget, som derved bliver stejlere.

  Der er udført naboorientering af hele lokalplanområdet samt ejer af Østerkrogsforte 55, 6200 Aabenraa.

  Der er indkommet to indsigelser, hvor det anføres, at støttemure vil ændre området fra at være et naturligt kuperet område til et terrænreguleret område – og at det åbne kuperede område uden støttemure netop var en af årsagen til at man købte sommerhusgrund i dette område. Indsigelser er vedlagt som bilag D.

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er særlige forhold på denne grund, der godtgør et særligt behov for støttemur. En dispensation vil derfor åbne for flere støttemure i området, hvorved områdets karakter på sigt vil ændre sig fra det nu åbne og kuperede landskab til et terrasseret terræn, hvilket ikke har været lokalplanens hensigt. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at støttemuren ikke løser udfordringer med håndtering af overfladevand. Der henvises uddybende notat i bilag E.

  I forbindelse med naboorienteringen er det kommet frem, at der på to andre grunde i  området er opført mindre støttemure. Det vurderes, at støttemurene relativt nemt kan fjernes uden større genevirkninger f.eks. i form af overfladevand. Efter udvalgets afgørelse vil disse sager blive fulgt op og lovliggjort. Øvrige ejendomme er alle anlagt uden støttemure.

  Oversigtkort er vedlagt som bilag F.

  Løsningsforslag 1

  Der meddeles afslag til det ansøgte.

  En dispensation vil åbne for flere lignende dispensationer i området, hvilket vil ændre områdets karakter imod intentionerne med flere bestemmelser i lokalplanen, som sigter mod at bevare områdets åbne og naturlige terræn og undgå et terrasseret terræn, som vil virke ødelæggede på det kuperede landskab, som området bærer præg af i dag. Der er desuden andre løsninger til håndtering af overfladevandet.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles dispensation til det ansøgte.

  Dispensationen begrundes med, at støttemuren etableres så den ikke er synlig fra naboejendommen. Fra vejen vil den være synlig, men ikke virke markant, da den er etableret nedenfor afgravning og ikke ved påfyldning. Det vurderes, at der er hjemmel til at meddele dispensation, da denne ikke strider mod lokalplanens principper.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 19.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 70: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2674147_1402391787017

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag til det ansøgte jf. løsningsforslag 1.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9467, Sagsinitialer: baf

  Sagsfremstilling

  Andelsejere af Vinkelvej 20, 22 og 24, 6230 Rødekro har ansøgt om lovliggørende byggetilladelser og dispensationer til 3 opførte udestuer. Udestuerne er opført med flade tage i PVC, men fremtræder ret forskellige. Eksempelvis er der både glas-ruder og plastbaseret transparente ruder, alu-profiler og træ, hvidmalede overflader og naturtræ. Udestuernes placering i forhold til boligfacaden er også forskellig.

  Andelsejerne begrunder deres ansøgninger med, at accept fra bestyrelsen i Andelsboligforeningen Rødå var indhentet inden bygningerne var opført, bygningerne er opført for at skabe private udearealer med læ for nedbør og blæst og de transparente tagmaterialer sikrer adgang for dagslys.

  Lokalplan nr. 9 tager ikke højde for udestuer og overdækkede terrasser og indeholder ingen bestemmelser, der specifikt regulerer disse. De 3 udestuer er opført i et areal, der i lokalplanen er udlagt til udendørs opholdsarealer og er i strid med flere bestemmelser omkring udformning og materialer. Der henvises til notat i bilag A. 

  Forvaltningen har derfor været i dialog med henholdsvis de enkelte andelsejere og bestyrelsen for at finde løsninger.

  Forvaltningen har udarbejdet nogle retningslinjer for placering og udformning af udestuer og overdækkede terrasser på baggrund af de arkitektoniske principper i byggeriet. Materialet er vedlagt som bilag B og C.

  Retningslinjerne anbefales at danne grundlag for den administrative praksis for lovliggørelse af de opførte bygninger og ensartet sagsbehandling af kommende ansøgninger, således at bebyggelse i lokalplanområdet fremtræder som en helhed, som bl.a. er et af lokalplanens formål.

  Forslaget til administrativ praksis lægger således op til, at der ud fra en konkret vurdering i hver sag kan dispenseres fra bestemmelserne i lokalplan nr. 9 til opførelse af udestuer og overdækkede terrasser i området under forudsætning af at retningslinjerne for placering og udformning følges.

  Bestyrelsen er enig i principper og retningslinjer og har oplyst, at de ønsker disse optaget, som bilag til foreningens vedtægter.

  De opførte udestuer/overdækkede terrasser kan overvejende lovliggøres retligt med få fysiske tilretninger (primært vedr. udestue/overdækket terrasse i nr. 22). En nærmere redegørelse af de tre udestuer/overdækkede terrasser fremgå af bilag A. 

  Oversigtskort og fotos af de opførte udestuer er vedlagt som bilag D og E.

  Der er udført naboorientering af alle ejere og beboere af ejendomme beliggende indenfor lokalplanens område. Der er ikke indkommet bemærkninger.

  Der er ikke tidligere meddelt dispensation fra lokalplanens ovennævnte bestemmelser.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 19.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 9.

  http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1053665_APPROVED_1199803739004.pdf

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens forslag til administrativ praksis godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige dispensationer til lovliggørelse af de opførte bygninger, når disse følger den administrative praksis.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41527, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planer om opsætning af 52 meter høj antennemast på ejendommen Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa, er der ansøgt om dispensation fra § 7.7 i lokalplan S 8.

  Lokalplanen fastsætter den maksimalt tilladelige højde til 17 meter over terræn.

  Kommunalbestyrelsen kan tillade at en bygning eller dele af en bygning, opføres i begrænset større højde, såfremt virksomhedens  indretning, drift eller terrænet nødvendiggør dette.

  Antennemasten skal erstatte nuværende antenneinstallation på Enstedværket.

  Masten skal sikre mobildækning i området Styrtom/Hostrupskov.

  Der har været drøftet andre placeringsmuligheder i området, herunder en placering nærmere Flensborgvej. Der har imidlertid været indsigelser mod tidligere drøftede placeringer.

  Masten placeres i byzone i tilknytning til eksisterende erhvervsbygninger ca. 120 meter fra Flensborgvej og ca. 170 meter fra Varnæsvej. Af dækningsmæssige årsager skal masten have en vis højde. Masten kan derfor ikke hensigtsmæssigt placeres på havnearealerne nedenfor skråningen. Af alternative placeringsmuligheder vurderes denne placering, at give mindst mulige genevirkninger på landskabet. Det vurderes, at placeringen ikke vil give væsentlige gener for naboer.

  Løsningsforslag 1:

  Der meddeles dispensation som ansøgt, på betingelse af at masten skal kunne benyttes af andre udbydere af mobiltelefoni, og at den fjernes når den ikke længere anvendes.

  Løsningsforslag 2:

  Der meddeles afslag på ansøgningen, med den begrundelse at der er tale om en væsentlig overskridelse af højdebestemmelserne i lokalplan S 8.

  Ansøger henvises til at finde en anden placering, og indsende ny ansøgning.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  § 19 i Lov om planlægning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Videregående dispensationer kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan S 8

  Økonomi og afledt drift

  Ingen

  Høring/udtalelse

  Der har været udsendt naboorientering. Der er ikke indgået indsigelser mod det ansøgte.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 vedtages.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13593, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planer om nedrivning af bygninger på ejendommen Nørreport 5 – 13, Aabenraa, er der søgt om følgende dispensationer fra gældende lokalplaner:

  Lokalplan M45 § 7, der foreskriver at bygninger ikke må ombygges og på anden måde ændres udvendigt, med mindre byrådet giver tilladelse hertil.

  Lokalplan M 79 § 1.1, der foreskriver at lokalplanen har til formål at sikre, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden tages hensyn til bygningens arkitektur, nabobebyggelsen og gaden som helhed.

  Lokalplan M 79 § 6.1, der foreskriver at bygninger ikke må nedrives, ombygges og på anden måde ændres udvendig, medmindre byrådet giver tilladelse hertil.

  Ejendommen Nørreport 5 – 13 ligger i den nordlige ende af gågaden. Bygningen er opført i 1899, og har tidligere været benyttet som hotel. Efterfølgende har der været forskellige former for erhverv samt bolig på ejendommen. En del af bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4.

  Bygningen fremstår overordnet forsømt efter at have stået delvis tom i flere år. Tidligere ejer har oplyst, at der er problemer med fugt og svamp i flere lejemål.

  Evt. senere nybyggeri på ejendommen skal overholde  bestemmelser i lokalplan M 45 og M 79, såfremt der ikke udarbejdes en ny lokalplan.

  Løsningsforslag 1:

  At der meddeles dispensationer som ansøgt. Dispensationer meddeles under forudsætning af, at arealet fremstår ryddeligt efter at senere nedrivning er gennemført.

  Dispensationerne begrundes med at ejendommen er i en dårlig stand, samt at ejendommen ikke indeholder særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier.

  Løsningsforslag 2:

  At der meddeles afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes med at karakteren af gågademiljøet ønskes bibeholdt.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  §19 i Lov om Planlægning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Videregående dispensationer kan kun gennemføres ved udarbejdelse af ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan M 45 og lokalplan M 79

  Økonomi og afledt drift

  Ingen

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget naboorientering af naboer og andre beboere/lodsejere indenfor lokalplanområdet.

  Der er ligeledes sendt orientering til høringsberettigede organisationer.

  Indkomne bemærkninger og forvaltningen noter hertil fremgår af notat i Bilag 2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 vedtages.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34023, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Kollund Naturunivers, som er en borgergruppe under Bov Lokalråd, har fremsendt et ønske om etablering af et rekreativt- fritidsområde nord for Kollund på arealerne for den tidligere planteskole. Gruppen har efter forudgående dialog med forvaltningen ytret ønske om udarbejdelse af en lokalplan for området.

  Grundet de planlægningsmæssige forhold - herunder de eksisterende funktioner i nærområdet - er det ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for området.

  Forvaltningen vurderer sammen med Skov- og Naturstyrelsen, at et kommuneplantillæg med udlæg af en ny kommuneplanramme samt efterfølgende landzonetilladelser vil være tilstrækkeligt planlægningsgrundlag for at realisere de planer, som gruppen har fremsendt.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Forvaltningen har vurderet omfanget af de ønskede projekter og skønner med baggrund i erfaring fra lignende projekter, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan for projektet, da dette vil begrænse udviklingsmulighederne for den minkfarm, som ligger syd for området.

  Forvaltningen vurderer imidlertid, at der ved udlæg af en ny kommuneplanramme for dele af området  og med efterfølgende landzonetilladelser, vil være mulighed for at efterkomme de lokales ønsker til området anvendelse og udformning samtidig med at udviklingsmuligheder ikke begrænses.

  Fordele/ulemper

  • Fordel - Processen for planlægning vil være kortere.
  • Fordel -Kommuneplanrammen sikrer styring med varige anlæg, som ikke kan optages gennem landzonetilladelser.
  • Ulempe - Kommuneplanrammer er ikke byggeretsgivende.
  • Ulempe - Der skal søges om landzonetilladelse for alle tiltag, også inden for rammeområdet.

  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med et nyt rammeområde 3.1.0017F, der udlægger ca. 1 ha til rekreative formål med mulighed for fritidsaktiviteter.

  Høring/udtalelse

  Forudgående idehøring.

  Jf. §23C skal der før udarbejdelse af kommuneplantillægget  indkaldes ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Idehøringen foreslås afholdt fra den 3. oktober til og med den 31. oktober 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke igangsættes lokalplanlægning,

  at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, og

  at der foretages en forudgående idehøring i fire uger fra den 3. oktober 2017.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 19. januar 2017 at afsætte midler til renovering af Toldpladsen. Formålet med renoveringen var, at samle lastbiler og personbiler med længerevarende parkering et sted i Padborg. Renoveringen er tæt på at være afsluttet og der er nu plads til 285 lastbiler og 48 personbiler på Toldpladsen.

  Renoveringen har omfattet:

  - Flytning af snebro

  - Nedrivning af vejerboden for inddragelse til parkering af lastbiler

  - Afmærkning af parkeringsbåse for personbiler

  - Indretning og afmærkning af parkeringsbåse for lastbiler 

  - Ny skiltning i området for at synliggøre Toldpladsens parkeringsforhold

  - Hegn omkring området

  - Skraldespande på pladsen

  For at gøre det endnu mere attraktivt at parkere på Toldpladsen godkendte Vækst- og Udviklingsudvalget den 6. april 2017 etablering af wifi på Toldpladsen. Den økonomiske ramme var en etableringsudgift på 0.30 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 0.08 mio. kr. Forvaltningen har haft wifi i udbud og én leverandør har budt ind. Udbuddet var over dobbelt så dyrt som den afsatte økonomiske ramme både i forhold til etablering og drift. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke etableres wifi på Toldpladsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke etableres wifi på Toldpladsen.  

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Taget af dagsorden.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/4748, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Statsskole ønsker at udvide deres nuværende aula ud til Forstalle. Udvidelsen er ikke mulig inden for rammerne af lokalplan M88 som gælder for området.

  Det er i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for statsskolen fundet hensigtsmæssigt, at medtage området med Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Lokalplanen fremtidssikrer derved også Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium i forhold til fremtidige udvidelser.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte et lokalplangrundlag og en screening i forhold til miljøvurderingsloven på mødet den 8. juni 2017.

  I forbindelse med lokalplanen skal der udarbejdes et tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2015. Nogle mindre dele af gymnasiets og den tyske skoles arealer er udlagt til boligformål. Ved kommuneplantillægget overføres disse arealer til offentlige formål, da disse arealer rent faktisk allerede anvendes til offentlige formål.

  Der har været indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom ingen ideer og forslag.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om Lov om planlægning og senere ændringer.

  Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.031.D – Offentlige formål og rammeområde 1.1.032.B – Boligområde.

  Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 overføres mindre dele af rammeområde 1.1.032.B til rammeområde 1.1.031.D.

  Hele området er beliggende i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene.

  En del af området er omfattet af lokalplan M88. Det er hovedparten af området som udgør Aabenraa Statsskole. Lokalplan M88 aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 112.

  Der er foretaget screening af forslag til lokalplan nr. 112 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2015.

  Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen af planforslagene, at disse ikke vil medføre en væsentligt påvirkning af miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 112 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12. Beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres sammen med planforslagene.

  Høring/udtalelse

  Planforslagene sendes i høring i 4 uger i begyndelsen af november 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 godkendes og sendes i høring i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 112 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at dette offentliggøres sammen med disse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26796, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af matr. nr. 44 Bov – Plantagevej 2B – har anmodet om, at Partiel Byplanvedtægt nr. 26, Bov ophæves.

  Begrundelsen er, at ejendommen i PBV nr. 26 er udlagt til parkeringsareal. Efter vedtægtens § 8 stk. 2 må udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser ikke finde sted. Ejendommen er i dag anvendt til boligformål. Ved alle ændringer på boligen, skal der derfor søges om dispensation, hvilket er til stor gene for ejeren af boligen.

  PBV nr. 26 dækkede oprindeligt et større centerområde nord for Plantagevej, men hele PBV nr. 26, bortset fra matr. nr. 44 Bov, blev i januar 1989 afløst af lokalplan nr. 1/69. Lokalplan nr. 1/69 gav mulighed for at realisere bl.a. Bov Rådhus med tilhørende parkeringsplads. Matr. nr. 44 Bov er i kommuneplanen del af boligområdet rammeområde 3.1.049.B.

  Forvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for yderligere parkeringspladser i området. Forvaltningen ser derfor ingen hindring for at ophæve PBV nr. 26 Bov.

  Byrådet kan med hjemmel i planlovens § 33 stk. 1, nr. 2 beslutte, at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner, når udviklingen inden for planens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser uden anvendelse af planlovens § 14 (forbud) eller § 19 (dispensation), idet områdets zonestatus opretholdes.

  Beslutning efter planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 kan først træffes efter, at byrådet har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. I henhold til bemyndigelsesplanen, er forvaltningen bemyndiget til ophævelse af lokalplaner i forbindelse med uaktuelle lokalplaner, hvor ophævelsen ikke er principiel. Forvaltningen har vurderet at ophævelsen ikke er af principiel karakter.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning - § 33 stk. nr. 2

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 26, Bov vedtaget af Bov Byråd den 8. december 1976. Området er udlagt til parkeringsareal.

  Området ligger inden for rammeområde 3.1.049.B Boligområde. Området ligger i byzone. Ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 26, Bov medfører ikke en ændring af zoneforholdene.

  Høring/udtalelse

  Forslag til ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 26, Bov har været i høring fra den 11. september – 25. september 2017. Eventuelle høringssvar forelægges på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 26, Bov tages til efterretning, og

  at forvaltningen bemyndiges til at ophæve Partiel Byplanvedtægt nr. 26, Bov endeligt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29531, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  I programmet for Områdefornyelse Løjt Kirkeby som byrådet godkendte den 29. marts 2017, indgår to puljer. ”Pulje til afprøvning” som indeholder 200.000 kr. og har til formål at muliggøre forsøgsprojekter, der blandt andet kan kvalificere valg af inventar, løsninger og aktiviteter. Og ”Pulje til små projekter” som indeholder 400.000 kr. og har til formål at bidrage finansielt til lokale projekter og ansøgningsinitiativer målrettet byens udvikling samt at understøtte fællesskaber og frivilligt arbejde. Puljernes formål er yderligere beskrevet i områdefornyelsesprogrammet.

  For at kunne administrere puljerne skal der træffes beslutning om kriterier for anvendelse og administrationspraksis.

  Anvendelseskriterier: ”Pulje til forsøg”

  - Kan anvendes til afprøvningsprojekter der opfylder puljens formål og ministeriets krav til refusionsbare udgifter.

  - Puljen prioriteres fortrinsvist til forsøg i forbindelse med de 3 anlægsprojekter og størstedelen af puljen kan forventes fordelt i 2017-2019.

  Anvendelseskriterier: ”Pulje til små projekter”

  - Kan anvendes til arrangementer og projekter der opfylder puljens formål og ministeriets krav til refusionsbare udgifter

  - Puljen fordeles løbende over projektperioden. Der tilstræbes en ligelig fordeling pr. år.

  Administrationspraksis:

  Ideindsamling: 

  - Begge puljer kan ansøges af lokale borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører samt af projektleder og Kultur, miljø & erhverv.

  - ”Pulje til afprøvning”  kan ansøges og behandles løbende

  - ”Pulje til små projekter” kan ansøges og behandles ved ansøgningsrunder flere gange årligt til annoncerede deadlines. Der er ved særlige tilfælde mulighed for at tildele beløb udenfor ansøgningsrunderne.

  Beslutningskompetence for fordeling

  - Begge puljer administreres af et team bestående af projektleder, landdistriktscoach og områdefornyelsesgruppen som udgøres af 2 lokale og lokalt valgte repræsentanter fra byudviklingsgrupperne.

  - Kan der ikke opnås enighed i det administrative team træffes der beslutning af forvaltningens styregruppe.

  Ansøgningskriterier

  - Der kan søges beløb mellem 2.000 kr. og 50.000 kr.

  - Alle ansøgninger skal opfylde anvendelsespraksis og øvrige kriterier beskrevet i bilag.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Puljerne indgår i Områdefornyelse Løjt Kirkeby hvortil midler er frigivet ved godkendelse af områdefornyelsesprogram 29. marts 2017. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at administrationspraksis godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20751, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  I programmet for Områdefornyelse Nord, som byrådet godkendte den 26. april 2017, er indsatsen ”Events og Aktiviteter” beskrevet. Indsatsen går ud på at etablere en aktivitets- og eventpulje, som har til formål at give private og foreninger mulighed for at søge om midler til at igangsætte events og aktiviteter i området og afprøve tiltag der kan sætte gang i bylivet i den nordlige ende af Aabenraa bymidte.

  For at kunne administrere puljen skal der træffes beslutning omkring kriterier for anvendelse og administrationspraksis.

  Anvendelseskriterier
  Der kan gives tilsagn til aktiviteter og events inden for de kriterier, der er beskrevet i bilaget ”Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje”.


  Administrationspraksis

  Administration af puljen varetages af et team i forvaltningen bestående af en projektgruppe i Plan samt medarbejdere i Sekretariatet.

  Bevillingskompetencen ligger hos et team i forvaltningen bestående af projektgruppen og en kulturkonsulent fra Kultur, Plan & Fritid. En følgegruppe beståede af repræsentanter fra ShopiCity, Byledelsen og eventmagere vil agere lokal sparingspartner ved bevilling af midler.

  Ansøgninger skal afleveres i formelt ansøgningsskema. Ansøgninger uden skema vurderes ikke.


  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  På byrådsmødet den 22. februar 2017 blev der frigivet 2,0 mio. kr. til blandt andet forundersøgelser, udarbejdelse af handleplaner samt midlertidige aktiviteter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anvendelseskriterier og administration for Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje vedtages.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2772, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  På vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøger Salus Boligadministration om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af tag for afdeling 5, beliggende Farversmøllevej 1-79, 6200 Aabenraa.

  Lånet er på hovedstol 10,801 mio. kr.

  Projektet og huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2016, med en samlet huslejestigning på 129,75 kr. m2, svarende til i alt ca. 24,0% .

  For en gennemsnitlig bolig i afdelingen på 100m2 vil huslejen for 2017-niveau herefter udgøre 5.585 kr. pr. mdr.

  Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse godkendes, og
  at huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16252, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til beslutning om byggemodning af et område lige nord for Lyreskovskolen i Bov.

  For at understøtte væksten i Bov er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen. Lyreskoven ligger lige nord for Lyreskovskolen og er dermed et attraktivt område for børnefamilier at bosætte sig. En rådgiver er tilknyttet projektet og har udarbejdet skitseforslag, som overslag på økonomien er vurderet ud fra. Derudover er der lavet jordbundsundersøgelser, som tyder på gode funderingsforhold. Der er undersøgt flere alternativer til byggemodningsområder i Bov, og dette projekt er vurderet det økonomisk mest fordelagtige. Det er desuden det eneste område i Bov, der er planlagt, herunder med lokalplan, og klar til byggemodning i starten af 2018. Der indstilles derfor til byggemodning af dette område i 2017 med forventet opstart for anlægsarbejderne i foråret 2018.

  Der er tidligere lavet en byggemodning på Kempsteens Vej i Bov, hvor der i alt blev udstykket 33 grunde, hvoraf der kun er 12 tilbage. Udfordringen med de resterende grunde er, at de er mindre end det, der efterspørges i området, som er grunde på over 1.000 m2. Det vurderes, at behovet for nye grunde er 8 stk.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 60: Lyreskovskolen og boligområde, Bov.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsplanen for 2017-2020 afsat 1,3 mio. kr. til byggemodning Lyreskoven samt et rammebeløb på 5,2 mio. kr. i 2017 til byggemodning boligformål. Anlægsudgiften til Lyreskoven område C, som indeholder en stamvej og boligvej, anslås til 3,7 mio. kr. Disse midler søges frigivet af de 1,3 mio. kr. afsat til projektet og resten fra rammebeløbet. Der vil derefter være et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. tilbage i rammebeløbet byggemodning boligformål.

  Med udgangspunkt i anlægsoverslaget, forventes omkostningerne pr. grund efter byggemodning at ligge på fra 299.300 kr. til 421.400 kr. Begge priser er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Det er forvaltningens vurdering, at salgspriserne for grundene kan dække omkostningerne til byggemodningen.

  Der vil i forbindelse med byggemodningen være behov for tilførsel af midler til den efterfølgende drift af byggemodningsområdet. Den forventede afledte drift anslås til 0,056 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggemodning af Lyreskoven område C igangsættes,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektet ”Byggemodning af Lyreskoven område C, Bov”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til byggemodning Lyreskoven samt rammebeløb byggemodning boligformål på investeringsoversigten,

  at der ved projektets fysiske afslutning tilføres politikområdet ”Drift, Veje og Parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,056 mio. kr./år til afledt drift, finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget, indtil seks måneder efter, grundejerforeningen er oprettet, og

  at det resterende fra rammebeløbet for byggemodninger flyttes fra 2017 til 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: jejk
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38101, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget tog på mødet den 7. september 2017 beslutning om ansøgninger til Grøn Ordning. Det blev besluttet at indsende ansøgninger til Energinet om genetablering af område efter nedrivning af Gendarmerigården i Rens samt et tag til Slogs Herreds Hus.

  Aabenraa Kommunes tilsagnsramme om tilskud fra Energinet.dk er imidlertid vokset, idet der netop er blevet opstillet en testvindmølle. Der er således 0,044 mio. kr. yderligere til rådighed i puljen, som oprindelig var 2,17 mio. kr.

  Det fremgår af begge imødekomne ansøgninger, at der skal søges om yderligere midler fra andre steder, for at alle elementerne i projekterne kan virkeliggøres.

  Gendarmeripladsen i Rens mangler omkring 0,32 mio. kr. og Slogs Herreds Hus 0,05 mio. kr. På baggrund af dette og for at lette det administrative arbejde har forvaltningen indstillet til, at de ekstra midler fordeles ligeligt imellem de to projekter. Grundet ansøgningsfrist den 30 september 2017 og beløbenes størrelse, er der taget en formandsbeslutning om sagen, der imødekommer forvaltningens indstilling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Felsted, Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Taget til efterretning.

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  • Ansøgning nordlige bydel

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Taget til efterretning.

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Intet.

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen