Beslutningsprotokol

torsdag den 9. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækst- og Udviklingsudvalget
   Torsdag den 9. November 2017 kl. 16.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32135, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 træder et nyt Bygningsreglement 2018 i kraft. De nye regler i bygningsreglementet og en ny certificeringsordning for private rådgivere medfører et paradigmeskifte i byggebranchen og de administrative processer omkring byggerier og byggesager.

  Den kommunale tekniske byggesagsbehandling afskaffes. I stedet skal en bygherre fremover bruge en certificeret rådgiver, der bliver ansvarlig for - og skal dokumentere - at de konstruktive og brandtekniske løsninger, der vælges i byggeriet, overholder de tekniske krav i Bygningsreglementet inkl. alle tilhørende normer, standarder, EU-krav mv.

  Rådgiver skal fremsende dokumentationen (tegninger, beregninger, brugstest o.l.) i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, og ikke som i dag indsende færdigprojekterede tekniske tegninger sammen med ansøgning om byggetilladelse. Dokumentationskravet bliver væsentlig øget.

  Før kommunen kan meddele byggetilladelse skal vi - som i dag - sikre, at anden lovgivning overholdes (f.eks. en lokalplan eller at der er meddelt miljøgodkendelse), at de bebyggelsesregulerende forhold som afstand til skel, højde, etageantal osv. er indenfor byggeretten og – som noget nyt - godkende byggeriets konstruktions- og brandklasse, og dermed hvilke tekniske krav og forudsætninger, der er gældende for byggeriet. Flere typer byggerier skal fremover have ibrugtagningstilladelse, som først kan meddeles efter al dokumentation er fremsendt.

  De øvrige tekniske krav til f.eks. energi/isolering, handicap, indeklima/ventilation, kloak og andre installationer er ikke omfattet af certificeringsordningen og krav om brug af certificeret rådgiver. Det bliver alene bygherres ansvar at disse tekniske krav overholdes i byggeriet og kommunen skal alene acceptere/godkende de tekniske forudsætninger (f.eks. at der skal installeres mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding). Kommunen skal fremover fortage stikprøvekontrol af det færdige byggeri for at kontrollere, at disse øvrige tekniske krav er overholdt.

  Der vil også være byggerier, der kan opføres uden certificeret rådgiver og uden kommunen skal foretage teknisk byggesagsbehandling - f.eks. garager/carporte og enfamiliehuse.

  På baggrund af det nuværende vidensniveau vil der – samlet set- skulle anvendes de samme ressourcer på opgaven som i dag.

  Der vil på mødet blive orienteret nærmere omkring ovenstående med afsæt i kommunens, bygherres og rådgivers forandrede rolle samt hvilken betydning, der får for forskellige typer byggerier fra f.eks. en borger, en virksomhed, en landmand, en forening eller frivillig borgergruppe. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/29474, Sagsinitialer: MLAU

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har ansøgt om byggetilladelse til opstilling af pavillon på ejendommen Flensborgvej 15 (Sønderstrand).
  I den forbindelse er der ligeledes ansøgt om dispensation fra lokalplan M90 §§ 5.1, 5.5 og 5.7.

  Der ønskes opstillet en pavillon på ca. 18 m² som indeholder omklædningsfaciliteter for vinterbaderne.
  Pavillonen opstilles til den kommende vinterbadesæson og fjernes igen senest den 1. april 2018.

  Lokalplan M90 foreskriver følgende:

  § 5.1 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne A1, A2, A3, A4, A5 og B1 som vist på lokalplanens kortbilag 3.

  §5.5 Bygningshøjden i byggefelt A5 må ikke forhøjes.

  § 5.7 Den eksisterende bebyggelse neden for Flensborgvej, markeret byggefelt A5 på kortbilag 3, vil kunne opretholdes og ombygges, såfremt der er behov for dette. Dette er dog kun under forudsætning af, at ombygningen ikke medfører en forhøjelse af bebyggelsen eller udvidelse af bygningsarealet.

  Pavillonen ønskes opstillet umiddelbart uden for byggefelt A5, lige neden for trappen til stranden. Se bilag 1.
  Pavillonen har en højde på 2,90 meter og overskrider derfor højden på den eksisterende bygningsmasse i byggefelt A5 med ca. 0,5 meter.
  Pavillonen har udtryk som en container i stål, der males i samme farver som de eksisterende strandbygninger.
  Se bilag 2.

  Begrundelsen for dispensationsansøgningen er et ønske om, at imødekomme et akut behov for yderligere faciliteter for vinterbaderne, mens der arbejdes med et permanent projekt et andet sted i området.
  Den midlertidige pavillon skal være med til, at afdække behovet og være dimensionsgivende for en fremtidig permanent løsning. Det fremtidige anlæg forventes placeret i nærheden af ydermolen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.


  Lovgrundlag

  Planlovens § 19.
  Det vurderes, at bestemmelserne der søges om dispensation fra, ikke er en del af lokalplanens principper, hvorfor der er hjemmel til at meddele dispensation.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M90.

  http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1113352_DRAFT_1226319645153.pdf

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget naboorientering jf. planlovens § 20.

  I forbindelse med naboorientering er der indkommet bemærkninger fra ejerne af ejendommene Gl. Flensborgvej 14, 16 og 18.

  I bemærkningerne udtrykkes der utilfredshed med, at der opstilles en grim pavillon på en nu flot og velholdt Sønderstrand.
  Endvidere er naboerne utilfredse med, at pavillonen vil påvirke deres udsigt til fjorden og de mener, at vinterbaderne har gode og tilstrækkelig faciliteter i de eksisterende bygninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet der særligt lægges vægt på, at pavillonen opstilles midlertidigt i vintersæsonen og fjernes igen senest den 1. april 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget havde den 28. september 2017 dialogmøde med bestyrelsen for Padborg Transportcenter. Der er på baggrund af dialogen en række punkter, som udvalget skal tage stilling til. Alle punkt bidrager til gennemførelsen af helhedsplanen for Padborg Transportcenter og understøtter kommunens målsætning om at være førende indenfor transport og logistik.

  Markedsføring

  Vækst- og Udviklingsudvalget afsatte på mødet den 6. april 2017 0.05 mio. kr. til udarbejdelse af en markedsføringsplan for transport- og logistikområdet i Aabenraa Kommune. Konsulentfirmaet Lead Agency har udarbejdet markedsføringsplanen i samarbejde med arbejdsgruppen bestående af repræsentanter for hhv. Aabenraa Erhvervsforening, bestyrelsen for Padborg Transportcenter, Aabenraa Havn, Aabenraa Kommune og Business Aabenraa. Markedsføringsplanen er vedlagt som bilag.

  Arbejdsgruppen besluttede i forbindelse med gennemgangen af markedsføringsplanen den 29. september 2017 at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra hhv. Aabenraa Havn, bestyrelsen for Padborg Transportcenter, Aabenraa Kommune, Aabenraa Erhvervsforening og Business Aabenraa. Styregruppe (der fungerer som et redaktionsudvalg) mødes én gang om måneden for at planlægge og koordinere markedsføringsinitiativer.

  For at kunne gennemføre initiativerne anbefaler forvaltningen, at der afsættes 0.2 mio. kr. til gennemførelse af markedsføringsinitiativer. Beløbet dækker både aflønning og markedsføringsinitiativer. Der planlægges blandt andet en ansættelse af en praktikant, der kan varetage opgaven i samspil med redaktionsudvalget.

  Forskønnelse

  Aabenraa Kommune har i 2017 gennemført renovering og udvidelse af antallet af parkeringspladser på Toldpladsen i Padborg. Hensigten har været at samle parkering af trailere og lastbiler her, for at aflaste den resterende del af industriområdet.

  Sidearealerne på Plantagevej 1-13 og 12-24 har gennem mange år været anvendt til parkering. Dette har medført at både veje og omgivelser fremstår slidte. Herudover er der problemer med store mængder henkastet affald på både offentlige og private arealer langs vejene. Det anbefales derfor, at beplantningsstrategien også udfoldes på Plantagevej, således som den er gennemført på Industrivej sidste år. Forskønnelsen har til sigte at give området et æstetisk løft for at få det til at fremstå mere indbydende. Derudover er det meningen at forhindre parkering af sættevogne på vejarealet.

  De lokale virksomheder er meget positivt indstillet i forhold til gennemførelsen af et forskønnelsesprojekt i området, og er interesserede i efterfølgende at deltage i driften af arealerne.

  Nærværende forskønnelse omfatter flg. to tiltag.

  1. På Plantagevej 1-13 opsættes granitkantsten, og der udlægges muld og sås græs i arealet mellem kantsten og skel
  2. På Plantagevej 12-24 plantes der 21 træer med en sådan afstand, at det ikke er muligt at parkere en sættevogn mellem disse.

  Det estimerede forbrug for de to tiltag er 0.43 mio. kr. som fordeler sig således:

  1. Levering og sætning af 460m granitkantsten, samt udlægning af 1600m2 muld og græsslåning kr. 295.000,00
  2. Plantning af 21 træer inkl. opbinding og etableringspleje kr. 135.000,00

  Wifi på Toldpladsen

  For at gøre det endnu mere attraktivt at parkere på Toldpladsen har udvalget den 6. april 2017 truffet beslutning om at etablere Wifi på Toldpladsen. Der har været en udbudsrunde, og der er indkommet to tilbud. Tilbud på etablering spænder fra 0.3 mio. kr. til 0.615 mio. kr. Derudover er der abonnement pr. måned på 0.0005-0.0008 mio. kr. I samråd med bestyrelsen for Padborg Transportcenter foreslår forvaltningen, at de to tilbud afvises. I stedet afdækkes behovet for internet på Toldpladsen for at vurdere behovet og dermed kravene til udbuddet.

  For at få et overblik over behovet for internet på Toldpladsen i Padborg foreslås i stedet, at vi over en 6 måneders periode laver et test netværk i indgangsportalen til Toldpladsen. I den periode kontrolleres hvor mange bruger, der er logget på, og hvor meget båndbredde, de bruger. Det vil herefter være væsentlig nemmere at dimensioner et netværk, der dækker hele pladsen.

  En testperiode på 6 måneder vil koste 0.001 mio. kr.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2017 et rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. til initiativer i relation til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”.

  Heraf er der anvendt 0.8 mio. kr. til renovering og forbedring af parkeringsforholdene på Toldpladsen. Der ud over anvendes 0.28 mio. kr. til forenkling af lokalplaner, der forventes afsluttet medio 2018.

  Udgifter til markedsføring, forskønnelse og Wifi giver et samlet estimeret forbrug på 0.64 mio. kr. i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender en testperiode af Wifi på Toldpladsen med henblik på efterfølgende ny vundering af behovet. Midlerne på 0.001 mio. kr. til testperioden finansieres af rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”,

  at udvalget godkender forskønnelse på Plantagevej. Der afsættes 0,43 mio. kr. til forskønnelse finansieres af rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”, og

  at udvalget afsætter 0.2 mio. kr. til gennemførelse af markedsføringsinitiativer omhandlende transport- og logistikbranchen. Midlerne til markedsføring finansieres af rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  1. at godkendes med midler på 0.01 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet til ”Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde”,

  2. at godkendt, og

  3. at godkendt .

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 7. september 2017, blev der behandlet en sag om valg af medlemmer til bedømmelseskomitéen for Genforeningsparken. Her blev byrådet bedt om, at udpege fem medlemmer ligesom der i sagen var beskrevet et forslag om sammensætning af bedømmelsesudvalget. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Byrådet samt i Folkehjems bestyrelse.

  Byrådet har udpeget de fem medlemmer fra Byrådet på mødet 25. oktober 2017.

  Forvaltningen oplyser at det samlede bedømmelsesudvalget består af følgende medlemmer:

  • Boris Brorman Jensen, Arkitekt (ekstern fagdommer)
  • Thomas Andresen, Formand for Folkehjems bestyrelse
  • Gunnar Vind, Folkehjems bestyrelse, Sprogforeningen
  • Philip Tietje, Byrådsmedlem
  • Ejler Schütt, Byrådsmedlem
  • Erwin Andresen, Byrådsmedlem
  • Erik Uldall Hansen, Byrådsmedlem
  • Povl Kylling Petersen, Byrådsmedlem
  • Henrik Becker-Christensen, Tidl. Generalkonsul i Flensborg
  • Bente Mortensen, repræsentant for Aabenraa Bibliotekerne
  • Bo Riis Duun, Afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune

  Derudover er der knyttet følgende fageksperter og ressourcepersoner til bedømmelsen:

  • Jesper Juhl Kristensen, Afdelingschef for Drift & Anlæg, Aabenraa Kommune
  • Birthe Sandorff. Billedkunstrådet
  • Folkehjems bestyrelse
   • Frode Sørensen, Formand for Sprogforeningen
   • Peder Moltesen Ravn, Formand for Sønderjysk Skoleforening
   • Poul Erik Andersen, Byrådsmedlem
   • Kaj Dam Rasmussen, Byrådsmedlem
   • Tina Hadberg Nielsen, Business Aabenraa
  • Repræsentant for Museum Sønderjylland

  Bedømmelsesudvalget har desuden tilknyttet følgende rådgivere:

  • Peter Frost-Møller, CFBO
  • Janni Kollerup, Projektleder Fremtidens Aabenraa, Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  atorienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 7. september 2017, blev sagen om processen for Genforeningsparken ved Folkehjem behandlet. 

  I forbindelse med bedømmelsen af projekterne er der nedsat et bedømmelsesudvalg samt et hold af fageksperter og ressourcepersoner. Bedømmelsesudvalget skal sammen udpege en vinder blandt de tre deltagende hold og indstille denne til godkendelse i Folkehjems bestyrelse. Efterfølgende skal sagen videre via Vækst- og Udviklingsudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

  Det ses som værende hensigtsmæssigt at det er det nuværende Byråd der træffer beslutning om sagen. Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at behandle sagen på Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet  7. december 2017, da Folkehjems bestyrelse holder møde samme dag. Derfor anbefaler forvaltningen at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiger formanden til, at indstille vinderprojektet til Byrådet, på den forudsætning at Folkehjems bestyrelse følger bedømmelsesudvalgets vurdering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiger formanden til at indstille vinderprojektet til Byrådet, på den forudsætning at Folkehjems bestyrelse følger bedømmelsesudvalgets vurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Godkendt.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse SYD på dagsordenen, indgå i dette.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27351, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 30. september 2017.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Omplaceringer indenfor eget udvalg godkendes af Vækst- og Udviklingsudvalget. Tillægsbevillinger godkendes af Byrådet, og er opdelt i to sager, tillægsbevillinger på driften og tillægsbevillinger på anlæg.

  Denne sag vedrører driften.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Der søges samlet følgende bevillingsændringer:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2017

  Ændring i bevillinger 2017

  Serviceudgifter

  6.515

  8.310

  3.858

  7.310

  -1.000

  Anlæg

  38.991

  61.339

  24.333

  40.940

  -20.399

  Jord-forsyning

  11.800

  19.912

  1.115

  14.451

  -5.461

  Drift:

  Samlet forventes budgettet overholdt.

  Der forventes en større renoveringsopgave i efteråret 2017 og foråret 2018  på campingpladser med en udgift på 0,250 mio. kr. Der søges en omplacering fra politikområdet ”jordforsyning” på 0,025 mio. kr. samt ”Byfornyelse” på 0,06 mio. kr. til dette i 2017.

  Der søges overførsel af puljen til ”Tomme og forfaldne huse”, idet der er afsat en udgift på 0,500 mio. kr. med refusion på 0,250 mio. kr. Der er ikke afsat midler i 2018 til nedrivningspuljen, hvorfor disse midler søges overført til 2018, hvor pengene mangler til at matche den forventede udgiftsramme afsat af Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

  For Bygningsforbedringsudvalget søges en forventet restbevilling på 0,08 mio. kr. overført til 2018, idet det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, da der er bevilliget penge til tilskud boligforbedring, som endnu ikke er udbetalt. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales.

  Endvidere søges 0,200 mio. kr. omplaceret til Bygningsforbedringsudvalget og derefter overført til 2018, idet der ikke er budget til udvalget i 2018, men først i anlægsbudgettet i 2019. Der mangler således midler til at matche udgiftsramme afsat af Trafik, Bygge og Boligstyrelsen. Midlerne bliver i 2018 bruttoficeret.

  Der søges en overførsel af midler på 320.000 kr. til ”Udviklingsplaner”, idet der er kontrakter på udviklingsplaner Bov – Smedeby – Kruså, Frøslev, Bylderup Bov og program for Bolderslev og Tinglev, samt 150.000 kr. til en udviklingsplan for aktiviteter på Sønderstrand aftalt med Vikingeklubben (vinterbadere).

  KL har udmeldt nye pris- og lønskøn i juni 2017, som er væsentlig lavere end det skøn, som er indarbejde i forbindelse med budgetlægningen i 2017-2020. Som følge heraf er der foretaget regulering af budgetterne på tjenesteydelser, hvilket påvirker Vækst- og Udviklingsudvalget negativt med 0,64 mio. kr. i 2017. Pengene overføres til pulje i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,025 mio. kr. fra politikområdet ”Jordforsyning” til politikområdet ”Turisme” i 2017,

  at der omplaceres 0,06 mio. kr. fra politikområdet ”Byfornyelse” til politikområdet ”Turisme” i 2017,

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2017 på 0,530 mio. kr. som tilgår kassen,  samt tillægsbevilling i 2018 på 0,530 mio. kr. til politikområdet ”Byfornyelse” finansieret af kassen, og

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2017 på 0,470 mio. kr. til politikområdet ”planlægning” som tilgår kassen, samt tillægsbevilling i 2018 på 0,470 mio. kr. til politikområdet ”planlægning” finansieret af kassen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  1. og 2. at godkendt, og

  3. og 4. at anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27351, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af Byrådet. Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Skattefinansieret anlæg:

  Under skattefinansieret anlæg er der afsat midler til områdefornyelser, bygningsfornyelser, forskønnelse i lokal- og landsbyer, strandpromenaden, Tomme og forfaldne huse, Rambla og Campusallé. Der er også afsat midler til Tinglev Centerplads, som endnu ikke er igangsat. Status for de enkelte anlæg kan ses i bilag A2.

  5 projekter forventes afsluttet i 2017 og 12 projekter forventes overført til 2018.  Samlet forventes et mindreforbrug i 2017 på 20,339 mio. kr., heraf udgør Midtbyplanen 15 mio. kr. Alle midler søges overført til 2018 i bevillingskontrollen.

  For alle anlægsbevillinger, forventes samlet anlægsbevilling overholdt.

  Jordforsyning:

  Der har ikke i 2017 været igangsat nye byggemodninger, og der er derfor ikke pr. 30.09.2017 et forbrug på rammebeløb. Der er frigivelsessag på vej vedr. Lyreskoven.

  Budgettet forventes overholdt.

  Indstilling

  at der til skattefinansieret anlæg gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på 20,399 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 20,399 mio. kr., og

  at der til jordforsyning gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på 5,461 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 5,461 mio. kr.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16509, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 113 Langhus vedtaget af Byrådet den 30. august 2017 har været offentlig fremlagt i 4 uger fra den 6. september til den 4. oktober 2017.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler, at man ikke ønsker mulighed for opførelse af træhuse med krydsende hjørner i delområde 1.

  Derudover har forvaltningen nogle forslag til mindre justeringer vedrørende terrænregulering og energikrav. Et høringssvar kan imødekommes ved at muligheden for træhuse med krydsende bjælker kun opretholdes i den endnu ubebyggede del af delområde 1 vest for adgangsvejen, men tages ud af delområde 1 øst for adgangsvejen.

  Forvaltningen indstiller, at den endelige lokalplan justeres i forhold til høringssvarene og forvaltningens bemærkninger. Ændringerne er af mindre omfang og medfører ikke, at lokalplanen skal fremlægges på ny.

  Høringssvarene fremgår af notat af 23. oktober 2017. Af notatet fremgår ligeledes forvaltningens bemærkninger og forslag til beslutning.

  Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering er ikke blevet påklaget til Planklagenævnet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 27 aflyses i forbindelse med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan nr. 113.

  Zoneforholdene ændres ikke.

  Vedtagelsen af lokalplan nr. 113 medfører ikke ændringer af skovbyggelinje eller reduktion af områder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 113 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 23. oktober 2017.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønske fra privat bygherre om at skabe plangrundlag for opførelse af boligområde ved Gl. Tøndervej, Aabenraa. 

  Området er beliggende natursmukt ved Sønder Hesselmark og Møllekær i Hjelm skov.

  Lokalplanområdet er i landzone, hvorfor bebyggelse forudsætter at der udarbejdes en lokalplan for området.

  Vedlagte lokalplangrundlag gør nærmere rede for de planlægningsmæssige forhold og indeholder en screening af projektet i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  LBK. nr. 448 af 10. maj 2017 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Der forelægger ikke en tidligere lokalplan for området.

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.232.B. Rammen udlægger området til boligformål i form af etage-, tæt-lav og åben-lav.

  Byggeriet etableres i op til to etager og må ikke overstige 8,5m. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

  Byggeriet er i overensstemmelse med alle rammens bestemmelser.

  Økonomi og afledt drift

  Der kan stilles krav om, at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan for området igangsættes, og

  at der bliver stillet vilkår om at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der igangsættes en ny planlægning af Padborg Transportcenter. Planlægningen er et led i realiseringen af Helhedsplanen for Padborg Transportcenter, der blev vedtaget af byrådet i 2014. Der er ligeledes ønsker fra de lokale virksomheder om mere enkle regler og at der gives nye muligheder i området. På denne baggrund er der nedsat en gruppe bestående af lokale virksomheder, repræsentanter for Aabenraa Kommune og Business Aabenraa, der i den kommende periode skal udarbejde et forslag til nyt plangrundlag for området.

  Forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en samlet lokalplan for Padborg Transportcenter, skal der indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c.

  Padborg Transportcenter øst for motorvej E45 reguleres i dag af 10 lokalplaner og 2 partielle byplanvedtægter. I kommuneplanen er der 15 rammeområder for den del af transportcenteret, der ligger øst for E45. Fælles for det nuværende plangrundlag er, at både kommuneplanrammerne og lokalplanbestemmelserne er meget forskellige fra område til område selv om alle planer har til hovedformål, at udlægge planområderne til transporterhverv og produktionsvirksomheder.

  Med den kommende planlægning søges anvendelsesbestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser harmoniseret således, at der er et ensartet administrationsgrundlag for hele området. Dog vil den kommende planlægning give mulighed for højere og tættere byggeri samt en høj miljøklasse nogle steder og mindre tæt og mindre højt byggeri og lav miljøklasse i områder, der støder op til boligområder og anden miljøfølsom anvendelse. De nuværende kommuneplanrammer indeholder ikke miljøklasser efter håndbog om miljø og planlægning.

  Kommunen skal i henhold til den nye planlovs § 15b udpege og afgrænse områder, som forbeholdes produktionsvirksomheder, der har national betydning og derfor friholdes for boliger, kontorbyggeri mv. Udpegningen skal ske igennem kommuneplanlægningen.

  Der skal tages højde for produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsplaner, når der planlægges for anvendelse af naboarealer til de udpegede områder samt tages højde for alle relevante miljøkonflikter herunder støj, lugt, støv og anden luftforurening. Dette omfatter f.eks. også tranport- og logistikvirksomheder samt erhvervshavne, hvilket således også omfatter Padborg Transportcenter.

  Der skal udlægges konsekvenszone på mindst 500 meter omkring disse erhvervsområder. Zonen kan dog reduceres efter, at der er foretaget en konkret vurdering af virksomheder.

  Udpegningen kan få relevant betydning for de byområder med boliger og anden miljøfølsom anvendelse, der støder op til transportcenteret.

  Forvaltningen har udarbejdet et materiale til indkaldelse af ideer og forslag.

  Sagen afgøres i Vækst- og udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, § 23c.

  Planmæssige forhold

  Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål i form af form af transport, spedition, lager, produktion, servicevirksomheder og lign.

  De 10 gældende lokalplaner og de 2 byplanvedtægter udlægger også området til transporterhverv, men nogle også andre funktioner, der ikke nødvendigvis har relation til transporterhvervet. De bygningsregulerende bestemmelser er meget forskellige, idet der opereres med bebyggelsesprocent, rumfang eller bebygget areal og i nogle tilfælde en kombination heraf. Dette er uigennemskueligt for områdets virksomheder, når der skal bygges nyt og det medfører ligeledes risiko for at byggesagsbehandlingen bliver besværliggjort herved.

  Området ligger i byzone og vedbliver med at ligge i byzone.

  Der skal udarbejdes miljøvurdering det kommende kommuneplantillæg og lokalplan nr. 107 – Padborg transportcenter.

  Høring/udtalelse

  Materialet, kan såfremt dette godkendes af Vækst- og Udviklingsudvalget, sendes i høring i 14 dage i løbet af november 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at materialet til indkaldelse af ideer og forslag godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 14 dage.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Godkendt, med den ændring at offentlighedsperioden forlænges til ultimo 2017.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32831, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har i forbindelse med Genforeningen 2020 fremsat forslag til at afholde et grænseoverskridende ”Landesgartenschau”. I første omgang har Sønderborg rettet henvendelse til Flensborg og Aabenraa som projektpartnere. Dette set i lyset af det allerede eksisterende ”Grænsetrekant samarbejde”.

  Et Landesgartenschau kan bedst betegnes som en storstilet haveudstilling og festival, der siden 1980 hvert år er blevet afholdt i Tyskland. Typisk er ”Landesgartenschau” begrænset til et lukket areal, hvor eksempelvis et gråt industriområde er blevet omdannet til en levende og smuk park med frodige blomsterhaver, spændende kunst, rekreative områder, kulturelle arrangementer og events samt naturoplevelser. I 2016 besøgte over 500.000 gæster i løbet af 159 dage ”Landesgartenschau” i Eutin.

  Det er tanken, at ”Landesgartenschau” skal udfoldes som en del af jubilæumsåret 2020 og som symbol på, hvordan man på tværs af grænse og nationalitet sammen slår rod og blomstrer. Derfor skal haveskuet  ikke foregå i en lukket park eller et snævert geografisk område, men det skal innoveres og nytænkes. Det er ikke hensigten, at det skal baseres på nye, større anlægsinvesteringer, men i stedet hovedsageligt på allerede eksisterende og vedtagne anlæg og lokationer. Den enkelte partner afgør selv, hvilke lokationer og begivenheder, der bæres ind i projektet.

  I forbindelse med projektet foreslår Sønderborg Kommune, at der udarbejdes en InterReg-ansøgning i eksternt samarbejde, som skal indsendes i januar 2018. Ansøgningen skal blandt andet indeholde et koncept, et budget og en finansieringsplan. Tourismus Agentur Flensburger Förde har givet tilsagn på 20.000 EUR og Sønderborg har bevilliget 10.000 EUR til medfinansiering af konceptudvikling og udarbejdelse af ansøgning.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke i budget 2018 – 2021 afsat midler til deltagelse i ”Landesgartenschau” og de investeringer en godkendelse af ansøgning til Interreg måtte bringe.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn på 0,075 kr. til medfinansiering af konceptudvikling og udarbejdelse af ansøgning til Interreg finansieret af budget til ”Grænsetrekanten”, og 

  at forslag til endelig ansøgning og budget, herunder Aabenraa Kommunes økonomiske engagement skal godkendes af Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Felsted, Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Taget til efterretning.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  • Status om Plantagevej

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  • Turistorganisation
  • Energinet.dk har meddelt at der er givet tilsagn om tilskud på fulde ansøgte beløber til Rens og Slogs Herreds Hus
  • Lokalplan 86 Damms Have, Felsted
  • Lokalplan 108 Sønderskovvej, Aabenraa
  • Der er indgivet 2 klager til Planklagenævnet over Temaplanstrategi for sommerhusområder og udviklingsområder

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1806, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  -