Beslutningsprotokol

mandag den 15. januar 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punkt 13, 14 og 15.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelseslovens §22 vælger de stående udvalg selv deres formand. Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Philip Tietje (V) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne i Lov om Kommunernes Styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Erik Uldall Hansen (A) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   mandag den 15. januar 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Direktøren introducerer udvalget til opgaverne og rammerne herfor.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2018, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Vækstudvalget for Land og Bys møder holdes på torsdage kl. 16.00.

  Uge 7, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2018:

  Mandag den 15. januar

  Torsdag den 8. februar

  Torsdag den 1. marts

  Torsdag den 5. april

  Torsdag den 3. maj

  Torsdag den 7. juni

  Torsdag den 9. august

  Torsdag den 6. september

  Torsdag den 11. oktober

  Torsdag den 8. november

  Torsdag den 29. november

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og Bys mødekalender godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10310, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Østerskovvej, Kollund.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsætning af lokalplanlægning for området på mødet den 10. august 2017.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere åben-lav boliger.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til,

  Delområde 1: Boligformål i form af tre åben-lav boliger.

  Delområde 2: Fastholdes som åbent grønt areal til afgræsning samt én eksisterende bolig med tilhørende haveareal samt mindre bygninger, der er nødvendig for driften.

  Området er ikke i forvejen underlagt en lokalplan. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  LBK. nr. 448 af 10. maj 2017 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold

  Lokalplan området er beliggende i kommuneplanramme nr. 3.2.025.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan området ligger i landzone og et delområde vil med lokalplanen blive overført til byzone. Det resterende areal forbliver i landzone.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport i forbindelse med planerne.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 110 vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/4748, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. oktober 2017 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 112 Skolerne ved Forstalle og et kommuneplantillæg nr. 12 i 4 uger. Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 1. november til den 29. november 2017.

  Lokalplan nr. 112 giver blandt andet mulighed for at udvide statsskolens aula samt generelt mulighed for udvidelse af de øvrige skoler i området ved Forstalle, som er det tyske gymnasium og den tyske skole ved Svinget.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 11. december 2017.

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanen kun ændres i begrænset omfang, idet den maksimale højde på aulaen efter aftale med bygherre reduceres fra maks. 12,5 meter til maks. 10,5 meter. Dette imødekommer delvist et af høringssvarene.

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning - lov nr. 668 af 8. juni 2017.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lov nr. 448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 112 er i overensstemmelse med de ændrede planbestemmelser i kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 1.1.031.D i Kommuneplan 2015.

  Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 inddrages 2 arealer til offentlige formål og dermed den faktiske anvendelse af disse arealer. Derudover øges bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde for den del af rammeområdet, der omfatter de tre skoler i området.

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 112 aflyses nuværende lokalplan M88 for statsskolen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt, og

  at lokalplan nr. 112 Skolerne ved Forstalle vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 11. december 2017.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2772, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  På vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøger Salus Boligadministration om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af tag for afdeling 5, beliggende Farversmøllevej 1-79, 6200 Aabenraa.

  Lånet er på hovedstol 10,801 mio. kr.

  Projektet og huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2016, med en samlet huslejestigning på 129,75 kr. m2, svarende til i alt ca. 24,0% .

  For en gennemsnitlig bolig i afdelingen på 100m2 vil huslejen for 2017-niveau herefter udgøre 5.585 kr. pr. mdr.

  Der ansøges om kommunegaranti på 55,04 % af lånet.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse godkendes,

  at kommunegaranti godkendes, og
  at huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  1. at godkendt,
  2. at anbefales godkendt,
  3. at godkendt, for stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erwin Andresen (S), Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F). Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), med bemærkning om at huslejestigningen på 24% er for høj.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Felsted, Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat og den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet og sendt til Ministeriet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på programmet og opstarten af områdefornyelsen.

  Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækst- & Udviklingsudvalgets møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36126, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil give en introduktion og orientering om planområdet med særlig fokus på planlovens rammer for kommune- og lokalplanlægning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.