Beslutningsprotokol

torsdag den 8. februar 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 8. februar 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt, idet punkt 23 blev taget af dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9962, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget igangsatte en proces for udarbejdelse af en Landdistriktshandlingsplan på mødet den 6. april 2017.

  Der er sidenhen bl.a. arbejdet med analyser og igangsat en proces for samarbejdet med de borgerdrevne råd.

  Region Syddanmark har udarbejdet en analyse af landdistrikterne i Aabenraa Kommune.

  Region Syddanmarks analytiker vil præsentere analysen på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2501, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By har en forpligtigelse til løbende opfølgning af deres budget samt en initiativforpligtigelse overfor Økonomiudvalget og byrådet, når det gælder om at informerer om eventuelle merudgifter, og herunder at anvise finansieringsmuligheder.

  Af Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ(hovedregulativet) fremgår af punkt 4.4:

  ”Alle, som er tildelt budgetansvar og/eller økonomistyringsopgaver er forpligtet til løbende at overvåge forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i overensstemmelse med budgettet”

  Endvidere er beskrevet:

  ”De stående udvalg foretager gennem økonomiudvalget indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige jf. styrelseslovens § 21. stk. 1. Ansøgningen skal indeholde oplysning om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Hvis ikke dette er muligt, skal konsekvenser for serviceniveauet beskrives”

  Vækstudvalget for Land og By skal beslutte rapportering og hyppighed i forhold til at kunne opretholde ovenstående forpligtigelse.

  Rapportering i dag

  Budget og forbrug behandles i udvalget som følgende;

  Februar:

  Afsluttet anlæg over 2 mio. kr. behandles til regnskab.

  April:

  Der gives en orientering om regnskabets resultat.

  Maj/november:

  Første og anden bevillingskontrol sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads. Bevillingskontrollen bruges endvidere til at få en status drift og anlæg.

  Løbende:

  Potentielle budgetoverskridelser der ikke afklares i en bevillingskontrol, og som har en sådan karakter det kræver handling, forelægges af forvaltningen som enkeltsager i udvalget.

  Endvidere har udvalgets medlemmer mulighed for at følge koncernrapportering månedligt, hvor der via iPad er adgang til månedlig opfølgning på driften samt anlæg. Rapportering er opdateret senest den 10. kalenderdag i den efterfølgende måned.

  Der anbefales, at nuværende rapportering og budgetopfølgning for fortsætter.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nuværende rapportering og budgetopfølgning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Skattefinansieret:

  Områdefornyelse Felsted

  5.331

  5.334

  -3

  Jordforsyning:

  Byggemodning Sejsbjerg

  2,076

  1,491

  585

  Samlet er der et merforbrug på 0,003 mio. kr. på "Områdefornyelse Felsted." Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Vækst- og Udviklingsudvalgets afsluttede anlægsbudget, for det skattefinansieret område.

  Under Jordforsyning afsluttes anlægget  ”Byggemodning Sejsbjerg” med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlæg ”Områdefornyelse Felsted” godkendes med et merforbrug på 0,003 mio. kr., og

  at opgørelse over afsluttet anlæg, jordforsyning ”Byggemodning Sejsbjerg” godkendes med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4000, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal der tages beslutning om igangsætning af projektering på Strandpromenadens 3. etape med fortsættelse fra Strandpromenadens foreløbige afslutning ved lystbådehavnen og til Skibbrogade/Gammel Havn. Der henvises til det bilagte oversigtskort.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller sagen, idet der i området er igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil. Der er i den forbindelse brug for projektet til at afklare den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicilets byggefelt og Skibbroen. Endvidere arbejder forvaltningen med vejprojektet for Gasværksvejs gennembrud tværprofil, og da der er overlap på forhold om arkitektonisk indretning og håndtering af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, er det nødvendigt at få et præcist projektgrundlag at arbejde videre ud fra.

  Kultur, Miljø & Erhverv har erkendt en række forhold, der kræver nærmere undersøgelse, og det er nødvendigt at få gjort i sammenhæng med projektering. Bl.a. ligger der en betydelig pumpestation ved området, ligesom kommunen har afsat midler i 2021 til installationer for et større pumpeanlæg ved Mølleåens udløb.

  Finansieringen af projektgrundlaget for Strandpromenadens etape 3 kan ske ved omplacering af anlægsbudgettet for Campus Alle, etape 1 under Vækstudvalget for Land og By. Dette anlæg mangler færdiggørelsesarbejder i 2019, men en nedskrivning af anlægsprojektets forventninger til uforudsete udgifter muliggør finansieringen.

  Det bemærkes, at Strandpromenadens 3. etape ikke er omfattet af investeringsoversigten for anlæg, hvorfor der ikke er afsat midler til anlæggets udførsel. Det vil være muligt på baggrund af den nærmere projektering at oplyse mere præcist om forventninger til prisniveauet for anlæggets gennemførelse.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der skal udarbejdes hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape,

  at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til projektet ”Strandpromenaden 3”, finansieret af rådighedsbeløb fra ”Campus Allé”,

  at rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ”Strandpromenaden 3” frigives, og

  at der gives en negativ anlægsbevilling til ”Campusallé”, således den samlede anlægsbevilling udgør 11,089 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/704, Sagsinitialer: hbpe

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udstykning af nyt boligområde nær Brombærvænget i Tinglev søger ejer om godkendelse af bebyggelsesplan med vejadgang sydligt i området fra Tinglev Søvej, som kan ses på kortbilag 1. 

  Den ønskede vejadgang afviger fra den oprindeligt planlagte.

  Området er omfattet af lokalplan 1.03.a, som detaljeret beskriver udformning af det nordlige boligområde og i § 4.2 foreskriver at senere udstykning af det sydlige område kan finde sted efter en godkendt bebyggelsesplan. Det er dette sydlige område, som ønskes udstykket nu.

  Ifølge lokalplanens § 5.1 skulle der etableres en adgangsvej til det nye, sydlige boligområde fra nuværende Brombærvænget (kortbilag 2 i lokalplanen).

  Punkt 4.2 er en såkaldt kompetencenorm. Selv om vejadgangen er beskrevet i § 5.1., er det derfor muligt at fastlægge en anden adgangsvej i forbindelse med den samlede bebyggelsesplan for det sydlige område.

  Ved udarbejdelse af lokalplanen i 1997 var det planen at etablere en ringvej syd om Tinglev og tilslutning hertil samt at etablere en støjvold mod nærliggende jernbane. Ringvej og del af støjvold er ikke etableret.

  Den nu ønskede bebyggelsesplan og sydlig vejadgang forhindrer ikke eventuel senere udbygning af ringvej inkl. tilslutning. Støjforholdende i området er håndteret ved bl.a. tinglysning af byggelinje.

  Den sydlige vejføring har den fordel, at beboerne på den nuværende udbyggede del af Brombærvænget slipper for trafikken til den nye udstykning.

  Forvaltningen kan således anbefale den af ejeren foreslåede bebyggelsesplan med sydlig vejadgang.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Link til lokalplan: 1.03.a. Afgørelse træffes efter Planlovens §19.

  Høring/udtalelse

  Beliggenhedsplanen er sendt til alle ejere på Brombærvænget. Fristen for bemærkninger udløber den 5. februar 2018.

  Eventuelle indsigelser vil blive forelagt på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bebyggelsesplan inkl. adgangsvej jf. kortbilag 1 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38805, Sagsinitialer: ECA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udstykning af nyt boligområde nær Brombærvænget i Tinglev er der planlagt en ny vej til betjening af boligområdet fra Tinglev Søvej, jf. lokalplan 1.03.a.

  Ejer ønsker den nye vej navngivet Blåbærvænget.

  Blåbærvænget hænger sprogligt fint sammen med områdets nordlige boligudstykninger: Brombærvænget og Hybenvænget.

  Oversigtskort med foreslået nyt vejnavn er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Vejen er en privat fællesvej, så det er ejer der afholder udgifter til skiltning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til vejnavn Blåbærvænget for ny stamvej til boligområde i Tinglev godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1118, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro søger om dispensationsfondsfritagelse for tab ved lejeledighed og fraflytninger for afdeling 3851, Byhusene, samt for afdeling 3853, Byskoven Rise.

  Boligselskabet begrunder sin ansøgning med, at den disponible del af dispositionsfonden ultimo sidste regnskabsår pr. 30. juni 2017 udgør 654 kr. pr. lejemålsenhed, hvor der i lovgivningen er fastsat, at dispositionsfonden skal udgøre 5.650 kr. pr. lejemålsenhed i 2017-niveau. Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed.

  Afdelingerne i boligselskabet skal pr. lejemålsenhed opkræve 557 kr. pr. år indtil det fastsatte beløb er opnået. Herefter må der ikke opkræves til dispositionsfonden. Falder dispositionsfonden igen under det fastsatte beløb, skal der på ny ske opkrævning til fonden.

  Godkendes ansøgning om dispositionsfondsfritagelse, betyder det, at afdelinger via egne midler skal finansiere tab, der skyldes lejeledighed og fraflytninger.

  Afdeling 3851, Byhusene havde i sidste regnskabsår et tab på 0,066 mio. kr. I den nuværende husleje henlægges 0 kr. til at imødegå tab. Afdelingens saldo for henlæggelse til dækning af tab udgør ultimo regnskabsåret 0,607 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre huslejestigning for lejemålene i afdelingen.

  Afdeling 3853, Byskoven Rise havde i sidste regnskabsår et tab 0,091 mio. kr. I den nuværende husleje henlægges 0,10 mio. kr. til at imødegå tab. Afdelingens saldo for henlæggelser til dækning af tab udgør ultimo regnskabsåret 0,49 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre huslejestigning for lejemålene i afdelingen.

  Da dispositionsfonden er under 2/3 af minimum pr. lejemål har byrådet mulighed for at godkende, at tab ved lejeledighed og fraflytning helt eller delvist dækkes af afdelingerne.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingerne selv kan dække tabene for det kommende regnskabsår, og at der derfor kan ske fritagelse for dækning af tab til lejeledighed og fraflytninger, så boligselskabets dispositionsfond kan styrkes.

  Praksis i kommunen er, at der maximalt kan godkendes dispositionsfritagelse for et år ad gangen. Opmærksomheden henledes dog på, at det er muligt at godkende en dispositionsfondsfritagelse indtil fonden opnår 2/3 af minimumsbeløbet pr. lejemål i dispositionsfonden.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 20, stk. 2, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 41, stk. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for afdeling 3851 og 3853 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/347, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I henhold til Byfornyelsesloven § 30 kan byrådet nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

  Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget forelægges til godkendelse. Forretningsorden er justeret i forhold til tidligere byrådsperiode.

  Den væsentligste ændring er en hævelse af minimumsbeløb for støtte.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget 2018 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt med bemærkning om at § 5.1 indarbejdes i § 1, stk. 4.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2382, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I 2014 blev 16 bygninger i den historiske bymidte affredede i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens nationale fredningsgennemgang. Dermed gik ansvaret for bygningernes bevaring fra at være varetaget af staten til at være varetaget af kommunen.

  Affredningen var i 2015 afsættet for kommunens deltagelse i kulturarvskommuneprojektet under titlen ”Fremtidens Aabenraa – på Forkant med fortiden”.

  Efter der nu i regi af kulturarvskommuneprojektet er blevet udarbejdet istandsættelsesvejledning og stilblade er det næste delprojekt Bevaring, Beskyttelse & Benyttelse, der har til formål at udarbejde en bevarende lokalplan for et værdifuldt område i Aabenraa bymidte. Lokalplanen skal sikre de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge, samtidig med at der skal udarbejdes principper for omdannelse af tomme bevaringsværdige bygninger.

  Det område som der er peget på omfatter: området omkring Nygade, Persillegade, Vægterpladsen, Store Pottergade, Lille Pottergade og Møllegade. Efter en indledende dialog med rådgiver er det blevet vurderet mest hensigtsmæssigt at udarbejde en ny bevarende lokalplan, der skal erstatte de gældende lokalplaner, byplanvedtægter og bevarende deklaration.

  En særlig proces

  I processen for udarbejdelsen af den bevarende lokalplan er der i sammenhæng med Kulturarvskommuneprojektet fokus på dialog og en inddragende proces med områdets beboere og brugere samt øvrige for at sikre forståelse for lokalplanens formål, retningslinjer, og dermed bestemmelserne. Der vil ligeledes blive foretaget en række analyser som vil være grundlag for opdelingen i delområder. Flere elementer af den bevarende lokalplan, så som opdeling i delområder, zoner og vurdering af særlige hensyn til bevaring og udvikling afhænger af den kommende arbejdsproces.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.  

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet omfatter kommuneplanrammerne 1.1.006.C, 1.1.007.C, 1.1.008.C, 1.1.016.C og 1.1.017C.

  Der bliver ikke foretaget ændringer af de eksisterende kommuneplanrammer, hverken hvad angår anvendelse eller maksimale bebyggelsesprocenter.

  Lokalplanforslaget vil ikke være i strid med de gældende kommuneplanrammer, og kræver derfor ikke udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

  Inden for lokalplanområdet gælder lokalplanerne: M5, M48, M 98, M95 samt BPV4-Aabenraa.

  LP nr. 100 indskrænker og erstatter dele af Lokalplanerne: M5, M48, M98 og M95.

  LP nr. 100 erstatter hele BPV4-Aabenraa.

  Nygade, Store Pottergade, Lille Pottergade og dele af Persillegade er omfattet af en bygningsbevarende deklaration, som dækker dele af midtbyen. LP nr. 100 vil med bevaringssigtet erstatte den bevarende deklaration.

  Specifik anvendelse, bebyggelsesprocent og ydre fremtræden.

  Som udgangspunkt vil den nye lokalplan ikke ændre væsentligt på de gældende anvendelsesmuligheder, bebyggelsesprocenter.

  Der vil i den nye lokalplan ske en opdelingen i nye delområder, som vil indeholde bestemmelser om  den specifikke anvendelse, bebyggelsesprocenter og den ydre fremtræden.

  I forhold til justeringer, hvor den nye lokalplan vil adskille sig fra de gældende lokalplaner, vil der særligt blive skelnet mellem gadeside, bagside/gårdside og baghuse, delområde samt den enkelte bygnings bevaringsværdi og historie.

  Som udgangspunkt vil bygningerne som vender ud mod gader og pladser, være underlagt mere regulering, end baghuse og bagsider.

  Økonomi og afledt drift

  Udarbejdelsen af lokalplanen er et selvstændigt spor i Kulturarvskommuneprojektet, som har kørt siden 2014.

  Gennem Kulturarvskommuneprojektet er der en selvstændig projektøkonomi, som dækker hovedparten af udgifterne til udarbejdelse af lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplanlægning for området igangsættes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35541, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af sommerhusudstykningen Sandskærvej 270-368 har anmodet kommunen om at ændre lokalplan nr. 1 Sommerhusområde ved Sandskærvej. Baggrunden for anmodningen er, at den nuværende lokalplan medfører så mange bindinger, at det er vanskeligt at sælge og efterfølgende bebygge grundene.

  Der i alt 29 grunde i udstykningen, hvor der ind til dato er solgt 17 grunde, heraf er kun 8 bebygget og ved 1 grund er der kun støbt sokkel. Lokalplanen blev vedtaget af Aabenraa Byråd i september 2007 og udstykningen efterfølgende etableret i 2008.

  Ejers ændringsønsker er oplistet i notat af 23. januar 2018 og med bemærkninger fra forvaltningen til enkelte ændringsønsker.

  Forvaltningen ønsker tilkendegivelse fra udvalget, om der på det foreliggende grundlag skal udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 1 med henblik på, at indarbejde de ønskede ændringer. Indholdet af lokalplanen medfører tillige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Såfremt det besluttes, at der udarbejdes et lokalplanforslag fremlægges dette offentligt i 4 uger.

  Ændringerne af lokalplanen screenes i forhold til miljøvurderingsloven. Det er dog forvaltningens vurdering, at der ikke vil skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplantillægget.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i sommerhusområde og er omfattet af kommuneplanramme 1.7.002.S.

  De foreslåede ændringer af lokalplan nr. 1 er ikke overensstemmelse med kommuneplanen. I kommuneplanramme 1.7.002.S er der fastsat et maks. boligetageareal på 100 m². Dette ønskes med lokalplanen øget i noget omfang.

  Området ligger inden for kystnærhedszonen. Ændringerne i lokalplantillæg nr. 1 medfører ikke en væsentligt ændret påvirkning af kystlandskabet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 1 på baggrund af notat af 23. januar 2018, og

  at bygherre yder teknisk bistand til udarbejdelsen af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37092, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører ophævelse af Lokalplan 5.01 for et skole- og institutionsområde i Rens.

  Lokalplanen har til formål at sikre fortsat udbygning af skole, institutions- og fritidsområde med boliger i tilknytning hertil samt at tilpasse nybyggeri til det eksisterende. Endvidere er det lokalplanens formål at bevare dele af den eksisterende bebyggelse og værdifuld beplantning i området samt at fastlægge vejadgang, parkering og stiforhold i området. Området ligger i landzone.

  Området omfatter Gendarmerigården og den tidligere Rens Ungdomsskole, der ikke har været aktiv i ca. 5 år. Det er Aabenraa Kommunes vurdering at bygningerne inden for lokalplanområdet ikke længere har relevans til ovennævnte anvendelser, ligesom en udbygning af faciliteterne findes usandsynlig, hvorfor lokalplanen for området ikke længere findes nødvendig.

  Ligeledes ønskes Gendarmerigården, den tidligere Rens Skole og størstedelen af den tidligere ungdomsskoles bygningsmasse nedrevet. Ophævelsen af lokalplanen vil muliggøre udstedelse af nedrivningstilladelser til dette.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Ifølge Planloven (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) kan Kommunalbestyrelsen ophæve byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig

  Planmæssige forhold

  Ved ophævelse af lokalplanen er kun kommuneplanens rammebestemmelser gældende for området. Området er omfattet af rammeområde 4.8.001.L . Området må anvendes til landsby og landbrugsdrift.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med ophævelser af lokalplaner efter Planlovens § 33, stk. 1 kan en ophævelse først ske, når lokalplanområdets ejere har haft mulighed for at udtale sig. Grundet lokalplanens bevarende formål, har høringen endvidere været fremsendt til l grundejere, naboer samt lokale kulturmiljøinteressenter. Høringen fandt sted fra 27.11.17 til 02.01.18. Høringssvar fremgår af høringsnotat.  Kulturmiljørådet er kritiske i forhold til ophævelse af lokalplanen på grund af områdets kulturmiljø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan 5.01 ophæves.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39773, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Solcellepulje Tinglev havde første ansøgningsrunde i 2017. 8. juni 2017 godkendte Vækst- og Udviklingsudvalget indstilling til fordeling af midler. En forening der har opnået tilsagn om puljemidler til et anlægsprojekt, har fået uforudsete udgifter og beder om en merbevilling på 5.500 kr. De uforudsete udgifter er af samme type som de udgifter der lå til grund for at tildele støtten, og forvaltningen indstiller til at bevilge beløbet. Da projektet endnu er under myndighedsbehandling er der risiko for at der kan opstå yderligere uforudseelige udgifter. Jævnfør puljens administrationspraksis skal alle bevillinger politisk godkendes af Vækstudvalget for Land og By. Forvaltningen indstiller derfor om bemyndigelse til at imødekomme denne og eventuelle fremtidige uforudsete udgifter for projekter, der har opnået politisk tilsagn om støtte og hvor de uforudsete udgifter er i tråd med de kriterier, der lå til grund for det oprindelige tilsagn. 

  Puljen har  117.055 kr. tilbage. Senere i 2018 afholdes ansøgningsrunde 2, hvor de resterende midler forventes fordelt.

  Løsningsforslag 1

  Forvaltningen bemyndiges til at bevilge støtte til uforudseelige udgifter på op til 20.000 kr. for projekter, der har opnået politisk tilsagn om støtte og hvor de uforudseelige udgifter er i tråd med de kriterier der lå til grund for det oprindelige tilsagn. 

  Løsningsforslag 2

  Alle bevillinger skal godkendes politisk. Der gives tilsagn om støtte på 5.500 kr. til uforudsete udgifter for Tinglev Idrætsforening.

  Løsningsforslag 3

  Alle bevillinger skal godkendes politisk. Der gives ikke tilsagn om støtte til uforudsete udgifter.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 vælges.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37395, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 26. april 2017 afsatte byrådet 100.000 kr. under puljen ”driftsønsker af engangskarakter i 2017” til projektet ”Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med CampusRådet”. I den forbindelse har der været afholdt en workshop med CampusRådet.

  Forvaltningen valgte, at kunstneren Carina Zunino fik til opgave at involvere CampusRådet. Hun skulle lade sig inspirere af de unge og deres billede af, hvad der kendetegner Aabenraa som studieby og dem som studerende og/eller unge i Aabenraa. Carina Zunino er til daglig ansat ved Statens Museum for Kunst i København og har erfaring med kunstværker i byrum, hvor hun inddrager borgere i processen. Derudover er Carina Zunino vant til at arbejde sammen med arkitektfirmaet SLA, som har til opgave at udarbejde helhedsplanen for Campusområdet i Aabenraa by.

  Workshop med CampusRådet

  Tirsdag den 21. november 2017 mødtes 15 unge med Carina Zunino og Campuskoordinator Susanne Gram Skjønnemann. Workshoppen foregik på Billedskolen på Brundlund Slot.

  De unge fik til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby i mindre grupper gennem deres egne kunstværker. De skulle til dagen alle medbringe 2 ting, som havde en særlig betydning for dem og de fik et oplæg om kunstneren Franciska Clausen til inspiration. De unge fik diskuteret kendetegnene ved Aabenraa som studieby, de var kreative og fik lov til at udfolde sig på nye måder.

  Carina Zunino fik inspiration med hjem til hendes videre arbejde og de unge bidrog aktivt til kommunens Kunstspot.

  Fernisering
  Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækstudvalget for land og by inviteres til fernisering den 26. februar kl. 17-19 i Nygadehuset. De unge som deltog i workshoppen vil være til stede og Campus Kontaktudvalget samt Billedkunstrådet inviteres også til at deltage i ferniseringen.

  Til ferniseringen vil I blive præsenteret for den proces, som de unge har været igennem, de unges kreative udfoldelser og endelig for kunstnerens idé til et KunstSpot, som i høj grad tager udgangspunkt i de unges input.

  Efterfølgende skal der søges midler til at opføre kunstværket.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36126, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil fortsætte introduktion og orientering om planområdet fra seneste udvalgsmøde udviklingsplaner og byfornyelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Områdefornyelse Syd blev der i februar 2017 holdt workshop med eventmagere, bygningsejere og erhvervsdrivende på og omkring Storetorv. Workshoppen handlede om brugen og indretning af pladsen. Det var MOVE arkitektur der faciliterede workshoppen.

  Til workshoppen fremgik det, at der er mange forskellige interesser i forhold til brugen af Storetorv. Nogle ønsker så meget plads som muligt til udeservering, mens andre prioriterer plads til store events og spontane aktiviteter. De forskellige ønsker til brugen af Storetorv stiller derfor krav til at indretningen skal være fleksibel.

  På baggrund af workshoppen har MOVE arkitektur i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et forslag, hvor torvet indrettes med plantekummer, hvilket efterfølgende har været drøftet med brugerne.

  Forvaltningen vil på mødet gøre rede for forslag til indretning og den videre proces.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Felsted, Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat og den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet og sendt til Ministeriet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på programmet og opstarten af områdefornyelsen.

  Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  • Orientering landdistriktscoach
  • Afholdt borgermøde vedr. Stollig
  • Orientering om, at Rødekro Udviklingsråd har henvendt sig om en række forhold.
  • Landdistrikternes Fællesråd har inviteret til årsmøde.
  • Invitation til Felsted – Årets landsby den 07.03.18
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Intet.