Beslutningsprotokol

torsdag den 1. marts 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 1. marts 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Godkendt med bemærkning om at punkt 40, 42 og 43 blev flyttet frem på dagsorden efter punkt 37.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39765, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Tinglev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Tinglev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et byfornyelsesprogram for Tinglev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer. Styregruppen Tinglev og de tilhørende arbejdsgrupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

  Programmets indhold

  Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber som positive oplevelser langs Hovedgaden.  Der anlægges et nyt byrum for børn og unge mellem skolerne og Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder. Derudover undersøges fremtidsmuligheder for den gamle tomme skolebygning. 

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Tinglev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Tinglev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Tinglev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40500, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Bolderslev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Bolderslev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et Byfornyelsesprogram for Bolderslev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for Bolderslev fra 2016. Programmets indsatser er udvalgt og prioriteret i tæt samarbejde med Bolderslev Lokalråd samt øvrige lokale. 

  Programmets indhold

  Programmes vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øger aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde til fritidspladsen ved fritidscenteret, der skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive til et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre både i hverdagen og til særlige begivenheder.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Bolderslev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Bolderslev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Bolderslev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,  

  at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44093, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om status for Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44124, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I forbindelse med de mange byudviklingsprojekter som sker i Aaben­raa lige nu, er der stor udskiftning i byens udstyr og der er opstået nye måder at bruge byen på. Derfor er det et oplagt tidspunkt at udgive en opdatering af design­manualen for byens udstyr fra 1997.

  I løbet af 2017 har MOVE Arkitektur i samarbejde med forvaltningen, udarbejdet et udkast til Aabenraa Designmanual.  Designmanualen er et redskab, der giver overblik over byens inventar og skal fungere som et opslagsværk for kommunens medarbejdere i forbindelse med arbejde i byens rum og driften af disse. Designmanualen vil lette Kommunes drift og praksis i arbejdsgange.

  Målet med designmanualen er at den skal understøtte, at Aabenraa bliver kendt som en smuk og levende by, hvor belægning, belysning og byrumsinventar understøtter oplevelsen af de smukke byrum, både når man bevæger sig og når man opholder sig i disse.

  Den videre proces

  I løbet af foråret 2018 vil designmanualen blive færdig bearbejdet til politisk godkendelse. I løbet af 2018 vil der ligeledes blive udarbejdet nye udgaver af Handelsgaderegulativet og Skilte- og facadevejledningen.

  Til mødet præsenteres udkastet til Aabenraa Designmanual.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Taget til efterretning

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat og den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet og sendt til Ministeriet der godkendte programmet 16. maj 2017.

  Efter programmets godkendelse har der været arbejdet med flere af indsatserne i Områdefornyelse Nord.

  Ny identitet i gågadens nordlige del
  I efteråret 2017 blev der nedsat et team af arkitekter, byplanlæggere, indretningsarkitekter og kommunikationskonsulenter. Holdet har til opgave, sammen med forvaltningen og byledelsens fysisk planlægningsgruppe, at udarbejde et forslag til omdannelsen af den nordlige del af gågaden til en bydel med en unik identitet.

  Konkret arbejdes der på udarbejdelse af en gademanual for den fysiske omdannelse af gågaden, indeholdende forslag til gadeinventar som eksempelvis bænke og beplantning samt renovering og opgradering af facader, midlertidig udsmykning med folier og lignende. På mødet forelægges forslag til den videre proces.

  Der arbejdes henimod at afholde borgermøde for parter, der har direkte relation til gågaden enten som ejer, lejer eller virksomhedsejer ultimo marts 2018. Her præsenteres de initiativer, der igangsættes for at skabe liv i den nordlige de af gågaden. Vækstudvalget for Land og By inviteres til at deltage på mødet.

  På mødet gives en status for arbejdet med den nordlige bydel. Projektleder og rådgiver deltager på mødet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Taget til efterretning.

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  • Status for Okseøerne
  • Ansøgning vedr. hovedbyer på forkant
  • Udvikling Sønderstrand

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  -