Beslutningsprotokol

torsdag den 7. juni 2018 kl. 16:15

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen (F)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 7. juni 2018 kl. 16.15

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5216, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. maj blev budgetbidrag for 2019-2022  behandlet på Vækstudvalget for Land og By, hvor følgende blev anbefalet godkendt

  • Reduktionsforslag 1% med 0,055 mio. kr. 

  - ”Planlægning” i 2019 reduktion 0,025  mio. kr.

  - ”Turisme” reduktion fra 2020 med 0,025 mio. kr.

  - Øget forpagtningsindtægter på 0,030 mio. kr.

  • Aktuelle investeringsoversigt 2019-2022 med tilknyttede projektbeskrivelser
  • Kvalificerede anlægsprojekter
  • Fejl og mangler vedrørende anlæg

  I denne sag skal udkast til specielle bemærkninger for udvalget behandles.

  Bemærkningerne viser budget for de enkelte politikområder og beskriver kort målsætninger, indsatsområder og budgetforudsætninger herfor.

  Budgetbemærkningerne tilrettes løbende de ændringer som vedtages frem til budgettets endelige vedtagelse af Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de specielle bemærkninger for Vækstudvalget for Land og By indgår i den videre budgetproces.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8303, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 33, der blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2011 giver kun mulighed for etageboliger og enfamiliehuse. En bygherre har ansøgt om opførelse af en tæt-lav bebyggelse på matr. nr. 1079 Aabenraa i lokalplanens delområde 3. Det ansøgte er i strid med lokalplanens principper, idet lokalplanenes principper er de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans principper.

  Desuden er der behov for at justere de bygningsregulerende bestemmelser samt vejadgang for delområde 3, da lokalplan nr. 33 var bundet op på et bestemt etageboligprojekt, der siden hen ikke blev realiseret. Endvidere er der behov for at justere planen i forhold til den nuværende erhvervsanvendelse på matr. nr. 617 og 2655 Aabenraa, således at disse fortsat kan foretage mindre udvidelser.

  Bestemmelserne i delområde 1, der har et mere bevaringsmæssigt sigte, ændres ikke. Ændringerne i delområde 2 og 3 er af mindre omfang og forvaltningen anbefaler, at der i stedet for en helt ny lokalplan udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 33. Lokalplanen benævnes således lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa.

  I delområde 2 og 3 åbnes således op for at der også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. I delområde 2 sættes en begrænsning på etageantal og højde for tæt-lavt byggeri på 2 etage og 8,5 meter. I delområde 3 fastholdes et etageantal for tæt-lav bebyggelse 3 etager, idet der skal være mulighed for tagterrasser. Disse tæller med som en fuld etage jf. bygningsreglementet. Der kan dog stadig i delområde 2 og 3 opføres etageboliger i 3 etager og med en højde på 15 meter.

  Der ønskes en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 for etageboliger og tæt lav bebyggelse i delområde 3, idet der skal være muligt at etablere parkering under bebyggelsen. Dette er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. Der derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2018.

  Efter Planlovens § 24 stk. 4 vil der for forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a, af kommunalbestyrelsen kunne fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter - lovbekendtgørelse af 448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 33. Denne aflyses, hvis tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 vedtages endeligt.

  Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen skal påvirkningen af kystlandskabet visualiseres, hvis bebyggelsen i væsentligt omfang afviger fra den omgivende bebyggelse. I lokalplan nr. 33 er visualiseret i forhold til en etagebebyggelse på 3 etager og bygningshøjde på 15 meter. Ændringerne i lokalplan nr. 33-1 forøger ikke i disse byggemuligheder, hvorfor der ikke udarbejdes nye visualiseringer. Ved tæt lavt bebyggelse forventes ligeledes en lavere bygningshøjde end de 15 meter og dermed en mindre påvirkning.

  Lokalplan nr. 33 blev screenet i henhold til miljøvurderingsloven i 2011. Forvaltningen har gennemgået screeningen fra 2011 i forhold til de to plantillæg og har vurderet, at ændringerne ikke medfører at planforslagene skal miljøvurderes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2015 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej vedtages og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og at denne afgørelse offentliggøres samme med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15204, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet DVB Syd søger om dispensationsfondsfritagelse for tab ved lejeledighed og fraflytninger for afdeling 3, beliggende Fælleslykkevej 27, Vendekobbel 6, Ryes Møllevej 53, Kærsangervej 9+46, Lænkebjerg 28, Kirkevænget 19(solgt i indeværende regnskabsperiode), Vestergade 5+5A+7 (Aabenraa).

  Boligselskabet begrunder sin ansøgning med, at den disponible del af dispositionsfonden ultimo sidste regnskabsår udgør 3.463 kr. pr. lejemålsenhed, hvor der i lovgivningen er fastsat, at dispositionsfonden skal udgøre 5.650 kr. pr. lejemålsenhed i 2017-niveau. Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed.

  Afdelingerne i boligselskabet skal pr. lejemålsenhed opkræve 566 kr. pr. år indtil det fastsatte beløb er opnået. Herefter må der ikke opkræves til dispositionsfonden. Falder dispositionsfonden igen under det fastsatte beløb, skal der på ny ske opkrævning til fonden.

  Godkendes ansøgning om dispositionsfondsfritagelse, betyder det, at afdelinger via egne midler skal finansiere tab, der skyldes lejeledighed og fraflytninger.

  Afdeling 3 havde i regnskabsåret 1.8.2017 – 8.5.2018 et underskud på 0,262 mio. kr. og tab ved fraflytning på 0,012 mio. kr.  I den nuværende husleje henlægges 0 mio. kr. til at imødegå tab. Afdelingens saldo for henlæggelser til dækning af tab udgør ultimo regnskabsåret 2016/17  0 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre huslejestigning for lejemålene i afdelingen.

  Da dispositionsfonden er under 2/3 af minimum pr. lejemål har byrådet mulighed for at godkende, at tab ved lejeledighed og fraflytning helt eller delvist dækkes af afdelingerne.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingerne selv kan dække tabene for det kommende regnskabsår, og at der derfor kan ske fritagelse for dækning af tab til lejeledighed og fraflytninger, så boligselskabets dispositionsfond kan styrkes.

  Praksis i kommunen er, at der maximalt kan godkendes dispositionsfritagelse for et år ad gangen. Opmærksomheden henledes dog på, at det er muligt at godkende en dispositionsfondsfritagelse indtil fonden opnår 2/3 af minimumsbeløbet pr. lejemål i dispositionsfonden.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 20, stk. 2, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 41, stk. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for afdeling 3 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/347, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land refunderer staten 70%.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt tilstand og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalget, som skal bruttoficeres med udgifter på 0,400 mio. kr. og indtægter fra Staten på 0,200 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling til Bygningsforbedringsudvalget på 0,400 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 0,200 mio. kr., og statstilskud på 0,200 mio. kr., som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2262, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By skal i denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med det visionsoplæg, der nu er færdigt for udviklingen af et vandsportscenter.

  Baggrunden for visionsoplægget er et ønske fra foreningslivet om bedre faciliteter f.eks. til roning, sejlsport, windsurfing og vinterbadning.

  Forvaltningen har for at belyse potentialerne i at udvikle og skabe sammenhæng mellem faciliteterne indgået en aftale med en ekstern rådgiver. Rådgiveren har i perioden fra januar til april 2018 gennemført en undersøgelse, der har resulteret i det visionsoplæg, som udvalgene præsenteres for på udvalgsmøderne.

  Visionsoplægget indeholder anbefalinger omkring den fysiske og den organisatoriske udvikling.

  I forhold til den fysiske udvikling indeholder visionsoplægget udkast til seks etaper for udvikling af et vandsportscenter til gavn for både de nuværende aktører, borgere og turister.

  Og i forhold til den organisatoriske udvikling synliggør oplægget, hvilke muligheder og barrierer, der er for fremtidigt samarbejde.

  Der er i processen gennemført 11 interviews med vandsportsforeninger, afviklet en studietur, en række projektgruppemøder, hvor udvalgte foreninger er repræsenteret samt afholdt en workshop, hvor visionsoplægget er blevet bearbejdet og efterfølgende justeret ud fra foreningernes kommentarer.

  Præsentationen af visionsoplægget vil indeholde argumenter for placering, gennemgang af de 6 scenarie.

  Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i investeringsoversigt til anlæg er afsat midler i budget 2018-21 til et Vandsportscenter. I budgetprocessen er der ikke mulighed for, at udvalgene kan fremsende anlægsønsker.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes, og

  at der arbejdes videre med udvikling af scenarie 1-4.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt,

  med bemærkning om, at der arbejdes videre med alle scenarier.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt med bemærkning om, at der arbejdes videre med alle scenarier.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Ejendommen kaldet Krusmølle på Krusmøllevej 10 er i dag oplevelseserhverv med bl.a. butik og cafe, kildetapperi og bolig indrettet i tiloversblevne landbrugsbygninger.

  Ejerne af Krusmølle ønsker at udvide deres eksisterende turisme-, ferie- og fritidsaktiviteter samt faciliteter til kildevandstapperi på ejendommen og der er derfor behov for at udarbejde en lokalplan.

  Konkret er der ønsker om at udvide arealerne til produktion og lager af kildevand, udvide de publikumsrelaterede aktiviteter med større køkken og cafe-/delikatesseområde, mulighed for overnatning samt parkering, generel udvidelse af lagerfaciliteter og udvidelsesmuligheder til ny bolig samt øvrige boligrelaterede faciliteter.

  Samlet set omfatter ønsket til nybyggeri ca. 3600 m2.

  Med udarbejdelse af en lokalplan er det hensigten at give et samlet overblik over udvidelsesønsker, sikre natur- og landskabsinteresser og samtidig fremtidssikre virksomheden på ejendommen.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  LBK. nr. 448 af 10. maj 2017 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål.

  Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme foreslås denne udvidet med kommuneplantillæg nr. 20. Dette tillæg til kommuneplan 2015 udløser en foroffentlighed med indkaldelse af ideer.

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 

  Aabenraa Kommune har i oktober 2017 ansøgt Erhvervsministeriet om at udlægge en del af området som udviklingsområde, jf. Temaplanstrategi for udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen. Ansøgningen behandles fortsat.

  Økonomi og afledt drift

  Da bygherres ønsker til nybyggeri ligger ud over den eksisterende kommuneplanramme, er Aabenraa Kommune ikke forpligtiget til at udarbejde lokalplanen.

  Såfremt lokalplanarbejdet igangsættes, kan bygherre fremme udarbejdelsen ved at yde teknisk bistand.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at materialet til indkaldelse af ideer og forslag godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 14 dage,

  at lokalplan for området igangsættes, og

  at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsætning af lokalplanlægning for området på mødet den 9. november 2017.

  Området er beliggende natursmukt ved Sønder Hesselmark og Møllekær i Hjelm skov.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til,

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg,

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  LBK. nr. 448 af 10. maj 2017 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold

  Lokalplan området er beliggende i kommuneplanramme nr. 1.1.232.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Området blev kommuneplanlagt ved kommuneplan revision 2015.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan området ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport i forbindelse med planerne.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 111 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt med beslutning om, at der afholdes borgermøde.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15020, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Efter at dispositionsforslaget for Områdefornyelse Syd blev udarbejdet i 2015, har områdefornyelsen delt sig i to spor, men med fastholdelse i ét anlægsprojekt. Det ene spor omhandlede gader, torve og pladser mens spor to omhandlede Markedspladsen og en legeplads i Genforeningshaven.

  Spor to har kørt en særskilt proces, da der var politisk ønske om en anden udformning af Markedspladsen, hvor der blandt andet ikke sker en væsentlig reduktion af antallet af parkeringspladser.

  Forvaltningen og rådgivere har arbejdet videre med et nyt forslag til Markedspladsen og på udvalgsmødet den 19. april 2018 blev den videre proces for et nyt forslag til Markedspladsen godkendt. Efterfølgende har forvaltningen inddraget Markedspladsens hovedinteressenter og på baggrund heraf, har rådgivere arbejdet videre med forslaget.

  Med det nye forslag til Markedspladsen lægges der op til at pladsen bliver mere grøn og indbydende og der bliver mulighed for uformelle lege/opholdsfunktioner, som kan bruges i forbindelse med markedsdage og andre events, men også i det daglige, hvor pladsen kan bruges som et rekreativt område. I forslaget er der 44 parkeringspladser på den nye Markedsplads, hvilket svarer til 2/3-dele af de pladser der er i dag.

  I løbet af processen var der stadig ønske om at have leg på Markedspladsen, dette er blevet indarbejdet i form af uformelle lege og ”hæng ud” steder målrettet unge og ældre børn. Til orientering bliver der på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. juni 2018 behandlet en sag angående frigivelse af 0,5 mio. kr. til en småbørnslegeplads i Genforeningshaven. Således kommer de nye aktiviteter på Markedspladsen og i Genforeningshaven til at supplere hinanden og området kommer til at henvende sig til flere målgrupper. 

  Der har i processen også været udtrykt ønske om en overdækning på Markedspladsen, som blandt andet kan bruges til markedsdagene, men også til forskellige events. Denne overdækning er der blevet skitseret på, der er dog pt. ikke midler til en overdækning i områdefornyelsesbudgettet.

  På mødet præsenteres forslaget, som foreslås sendt i høring i perioden 8.-29. juni 2018.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i dag en samlet anlægsbevilling på 50,93 mio. kr. og indtægtsbevilling på 5 mio. kr.

  Der er frigivet 42,53 mio. kr. og mangler således frigivelse af 8,4 mio. kr. til spor 2. Disse anmodes frigivet efter endt høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at
  forslaget til Markedspladsen godkendes til at blive sendt i høring.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7628, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16035, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Kollund Lokalråd har fået udarbejdet et forslag til et molebad ved Kollund Mole. Molebadet ligger på østsiden af molen i Kollund. Lokalrådet vurderer at projektet vil blive til gavn for både beboere og turister.

  Lokalrådet ønsker, at søge forskellige fonde og ønsker i den anledning en tilkendegivelse om der fra kommunens side ses positivt på projektet og tilkendegivelse om støtte, såfremt der opnås fondsfinansiering. Lokalrådet ønsker endvidere kommunens bistand til undersøgelse af såvel myndigheds- som planmæssige forhold.

  Forvaltningen vurderer at projektet kunne være et positivt tiltag i udvikling af Kollund Mole til rekreative formål, og at projektet er i overensstemmelse med et af de tre indsatsområder i Kultur og Fritidspolitikken ”Land Vand og By”, hvor følgende fremgår;

  ”Vi vil styrke forbindelsen mellem land, vand og by og skabe liv på landet, på vandet og i byens rum.

  Vi vil tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov, så det særlige ved hvert enkelt sted udnyttes.

  Aabenraa Kommunes historie og kulturelle baggrund skal komme til syne igennem gode oplevelser i naturen.

  Vi vil sætte fokus på det særlige ved vandet, det kystnære område, øerne og de muligheder, der byder sig ved havne og på strande.

  Vi vil udvikle en bred vifte af åbne aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og kulturen.”

  Forvaltningen vurderer det vil være hensigtsmæssigt at der i samme forbindelse bliver udarbejdet en samlet plan for hele molen bl.a. i forhold til forskønnelse og bedre udnyttelse af arealet til rekreative formål.

  Forvaltningen anbefaler, at der ses positivt på projektet og at kommunen yder bistand til en samlet plan for området og myndighedsbehandling samt tilkendegivelse om økonomisk støtte på 0,3 mio. kr.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Den del af anlægget som lægger på vandsiden skal godkendes hos Kystdirektoratet. På landsiden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen for området Lokalplan Kollund Mole 4/79-1.

  Anlægget stemmer ind i lokalplanens formål og ændrer ikke det bestående miljø i så væsentlig grad, at det udløser lokalplanpligt.

  Det skal i det videre forløb undersøges om der er yderligere opmærksomhedspunkter.

  Økonomi og afledt drift

  Kollund Lokalråd oplyser at projektet på nuværende grundlag er estimeret til ca. 0,8 mio. kr. inkl. moms, men der er en vis usikkerhed. Derfor anbefales det at prissætning kvalificeres ved rådgivning fra ingeniør.

  I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 0,970 mio. kr. i 2018 til ”Udviklingsplaner byfornyelse”, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Det er tale om en pulje, der bl.a. kan anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

  Forvaltningen foreslår, at udgifterne til den samlede plan og udgifter til kvalificering af anlægsprojektet på maks. 0,1 mio. kr. afholdes inden for disse midler, og at der reserveres 0,3 mio. kr. til projektet under forudsætning af at projektet opnår yderlige fondsstøtte. I alt 0,4 mio. k.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  Til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget.

  Til beslutning i Vækstudvalget for Land og By.

  at kommunen er positiv overfor projektet,

  at forvaltningen yder bistand til plan og myndighedsmæssige forhold,

  at der ydes støtte på maks. 0,1 mio. kr. til en samlet plan og kvalificering af anlægsbudget, og

  at der reserveres 0,3 mio. kr. til anlæg af projektet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til afledt drift af Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  1., 2. og 3. at godkendt.

  4. at stemte Jette Julius Kristensen (O) for, imod stemte Philip Tietje (V), Erik Uldall Hansen (V), Erwin Andresen (S), Søren Frederiksen (V) og Egon Madsen (A) med begrundelse om, at der ønskes yderligere kvalificering af projektet.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 16. februar 2018 er fordelt midler jævnfør bekendtgørelsen nr. 1044 af 30. juni 2016 – Pulje til Landsbyfornyelse. Der er afsat en pulje på 57,8 mio. kr. + restmidler på 3,4 mio. kr. fra 2014 og 2015, som nu fordeles mellem kommunerne.

  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har meldt Aabenraa Kommune at der fordelt midler til Puljen for Landsbyfornyelse 2018. Kommunen kan meddele styrelsen tilsagn af midlerne frem til medio februar 2020.

  Aabenraa Kommune kan få tildelt 1.379 mio. kr. for 2018, egenfinansieringen udgør 40% svarende til 0,919 mio. kr. Totalbudget for 2018 udgør 2,298 mio. kr.

  Den statslige medfinansiering falder pr. marts 2019 fra 70% til 60%. Det har betydning for den kommunale medfinansieringsandel, der efter denne dato derved stiger til 40%. Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der først gøres brug af de tildelte midler efter denne dato, idet kommunen stadig har råderum på puljemidler fra 2017 til brug i 2018.  Derfor udgør kommunens andel 40%.

  Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 ikke afsat midler til nedrivning af tomme og forfaldende huse.

  Pulje til landsbyfornyelse har i de seneste år været en medvirkende faktor til omfattende nedrivning, renoveringer og oprydning af og omkring bygninger i landsbyer. Samtidig har kommunen haft mulighed for opkøb af saneringsmodne ejendomme, der ellers måtte blive solgt via tvangsauktioner. 

  Puljen fungerer alene på baggrund af frivillige ansøgninger og hører under Vækstudvalget for Land og By.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Da der ikke er afsat midler på investeringsoversigten i 2018 - 2021, skal der findes finansiering, såfremt Aabenraa Kommune ønsker at bruge de til kommunen reserverede midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til Pulje for Landsbyfornyelse 2018 på 2,298 mio. kr., der frigives,

  at rådighedsbeløbet finansieres af et tilskud fra staten på 1,379 mio. kr. og af Aabenraa Kommune med 0,919 mio. kr., og

  at Aabenraa Kommunes andel på 0,919 mio. kr. finansieres af kommunens likvide beholdning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: uhi

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for land og by har besluttet at kigge på kriterierne for tildeling af midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Med denne sag skal udvalget beslutte, hvordan der skal prioriteres mellem de forskellige typer af aktiviteter og med hvilke støtteandele.

  Puljen til Landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skaber forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og landdistrikter.

  Aabenraa Kommune kan træffe beslutning om at yde støtte til følgende typer af aktiviteter:

  - Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger

  - Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger

  - Nedrivning af nedslidte boliger

  - Nedrivning af private erhvervsbygninger

  - Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.

  - Ombygning af erhverv til udlejningsboliger

  - Istandsættelse af forsamlingshuse

  - Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

  - Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

  - Indretning af fælles friarealer på grunde efter nedrivning.

  De nærmere vilkår og bestemmelser fremgår af vejledningen ”Puljer til landsbyfornyelse, vejledning til kommuner”, november 2013 (bilagt).

  Ordningen er basseret på frivillighed og der ydes ikke støtte til arbejder, der er påbegyndt inden tilsagn om støtte er meldt.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der ydes støtte til følgende 8 aktiviteter (I parentes angives forvaltningens anbefalede største støtteandel i %)

  1. Nedrivning af nedslidte boliger (100%)
  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger (100%)
  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning (100%)
  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme (50%)
  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes bevaringsværdige (50%)
  6. Istandsættelse af forsamlingshuse (75% ved bevaringsværdige og 50% ved ikke bevaringsværdige)
  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger (75% ved bevaringsværdige og 50% ved ikke bevaringsværdige)
  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse (100% til opkøb, istandsættelse 75% ved bevaringsværdige og 50% ved ikke bevaringsværdige)

  Forvaltningen foreslår at henvendelser prioriteres fra 1 til 8 og at Aabenraa Kommune yder maksimal støtte i henhold til de af staten fastsatte regler, samt at kommunen stiller garanti for byggelån i relevant omfang.

  Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer og ansøgningsskemaer, som har fungeret siden 2014 og tilrette disse løbende.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er pr. 1. juni 2018 ca. 1,25 mio. kr. i 2017-puljen, som ikke er disponeret.

  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har meldt Aabenraa Kommune at der fordelt midler til Puljen for Landsbyfornyelse 2018. Kommunen kan meddele styrelsen tilsagn af midlerne frem til medio februar 2020.

  Aabenraa Kommune kan få tildelt 1.379 mio. kr. for 2018, egenfinansieringen udgør 40% svarende til 0,919 mio. kr.. Totalbudget for 2018 udgør 2,298 mio. kr.

  Den statslige medfinansiering falder pr. marts 2019 fra 70% til 60%. Det har betydning for  den kommunale medfinansieringsandel, der efter denne dato derved stiger til 40%. Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der først gøres brug af de tildelte midler efter denne dato, idet kommunen stadig har råderum på puljemidler fra 2017 til brug i 2018.  Derfor udgør kommunens andel 40%.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra Puljen til Landsbyfornyelse yder støtte til de 8 nævnte aktiviteter i den angivende prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler, samt at kommunen stiller garanti for byggelån i relevant omfang, og

  at forvaltningen bemyndiges til fortsat at administrere ordningen inden for en ramme af 0,075 mio. kr. pr. projekt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt under forudsætning af, at Byrådet godkender sagen ”Tomme og forfaldne huse – Statslig tilskud til medfinansiering”.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5589, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  På dialogmøde med Aabenraa Byhistorisk Forening den 7. september 2017 inviterede foreningen Byrådet på en besigtigelsestur i by og land med fokus på bygningsmiljø.

  Aabenraa Byhistorisk Forening har fremsendt turforslag.

  Udvalget orienteres om henvendelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at indbydelsen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2017 blev der orienteret om samarbejdet med Just Human, Kompan og Rødekro Udviklingsråd.

  På henholdsvis Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i september/oktober, blev placeringen af aktivitetspladsen samt efterfølgende overtagelse og drift at pladsen godkendt.

  Der er på nuværende tidspunkt fundet lidt over halvdelen af finansieringen til pladsen. Der er stadig fonde der ikke har givet tilbagemelding på ansøgninger, og der sælges sponsorpakker til lokale virksomheder og foreninger.

  Som en del af fundraisingen afholdes der Walk’n talk søndag den 24. juni 2018 kl. 13-15. Det er Just Human og Rødekro Udviklingsråd der står for planlægning og koordinering af fundraising og Walk’n talk.

  Der er fremsendt invitationer til Walk’n Talk samt indvielsen af pladsen den 2. september 2018 til alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt til Vækstudvalget for Land og By og Borgmesteren.  Det er alle tre udvalg der er inviteret da projektet har snitflader til alle udvalg. Det er frivilligt for medlemmerne af udvalgene om de ønsker at deltage. Formændene og Borgmesteren har fået en særskilt invitation.

  Walk’n talk søndag den 24. juni 2018 kl. 13-15 er med start og afslutning ved Rødekro Hallen, Østergade 40B, Rødekro.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7492, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By får med denne sag en status på markedsføringen af GateDenmark.

  GateDenmark er fællesbetegnelsen for de mange transport-, logistik- og tilknyttede servicevirksomheder, der findes i og omkring Padborg Transportcenter samt i resten af Aabenraa Kommune. Markedsføringsindsatsen er en del af helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde, hvor organisering og markedsføring indgår som et selvstændigt afsnit.

  Udvalget har i 2017 bevilget 0,25 mio. kr. til markedsføringsplan og gennemførelse af markedsføringsinitiativer. Aabenraa Erhvervsforening har bevilget 0,12 mio. kr. Markedsføringsplanen blev udarbejdet i oktober 2017 i et samarbejde mellem Aabenraa Erhvervsforening, Padborg Transportcenter, Aabenraa Havn, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune. På baggrund heraf er der nedsat et redaktionsudvalg med en repræsentant fra hver organisation. Redaktionsudvalget mødes regelmæssigt for at koordinere budskaber og aktiviteter i markedsføringen af GateDenmark.

  Fra januar 2018 til april 2018 har tre studerende fra IBA bidraget til at forberede markedsføringsindsatsen, og pr. 1. maj 2018 indgik redaktionsudvalget samarbejde med Mai Halberg som markedsførings- og kommunikationskonsulent for GateDenmark. Mai Halberg refererer til Business Aabenraa.

  Markedsføring

  Markedsføringen af GateDenmark gik i luften den 4. juni 2018 med en pressemeddelelse, jf. vedhæftede bilag. Indsatsen foregår herefter primært på de sociale medier Facebook og Linkedin under navnet ”GateDenmark – International Transport Centre”.  De sociale medier understøttes af en ny webside www.GateDenmark.dk indeholdende alle opslag, beskrivelser og kontaktinformationer.

  Der arbejdes primært på, via følgere/ambassadører på de sociale medier frem for trykt annoncering i tidsskrifter/aviser, at sprede nyheder og historier fra virksomheder. Det lokale transport- og logistikerhvervs stærke kompetencer og kommunens gunstige rammevilkår skal profileres for at tiltrække nye virksomheder, nye kunder og kvalificeret arbejdskraft.

  Det er ambitionen, at der uploades mindst to ugentlige opslag og udsendes ét månedligt nyhedsbrev.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen i forhold til den nye identitet i gågaden. På foranledning af udvalgets ønske, orienteres der på mødet ligeledes om status for områdefornyelsens øvrige indsatser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Udvalget blev orienteret om formandsbeslutning i forbindelse med områdefornyelse for Løjt.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  -