Beslutningsprotokol

torsdag den 21. juni 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Egon Madsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 21. juni 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2382, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil orientere om de indkomne bemærkninger til idehøringen, som sluttede den 29. maj 2018.

  Endvidere vil der blive præsenteret forslag til planlægningsmæssige alternativer til håndtering af 3 nedenstående punkter. Drøftelse skal danne baggrund for  behandling af forslag til lokalplan nr. 100 på kommende møde i Vækstudvalget for Land og By.

  De tre punkter angår:

  • Trafikale foranstaltninger – trafikgener, skiltning mv.
  • Anvendelse – skal der være mulighed for centerformål i hele lokalplanområdet?
  • Mulighed for ”flexbolig” –skal der være mulighed for fritagelse for bopælspligt i lokalplanområdet?

  Planmedarbejder deltager i udvalgsmødet under dagsordenspunktets behandling.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de trepunkter drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11911, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har oprettet ”Landdistrikternes materialepulje”, som henhører under Vækstudvalget for Land og By.

  Der er afsat 0,518 mio.kr. i budget 2018.

  Forvaltningen annoncerede for puljen over foråret 2018.

  Puljen har modtaget i alt 13 ansøgninger for et beløb på i alt 0,568 mio. kr.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjerne (version 3, vedtaget på Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 8. feb. 2017) med følgende kriterier:

  • Den værdi som projektet tilfører lokalsamfundet.
  • Omfanget af medborgere som projektet vil gavne.
  • Antallet af andre projekter der er søgt om i det givne lokalsamfund.
  • Graden af frivillighed i projektet.
  • Graden af overvejelser i forbindelse med projektet og dets gennemførelse.

  Dertil har forvaltningen vurderet støttebeløbet til den enkelte ansøger på baggrund af, i hvilket omfang projektet kan realiseres med de givne midler samt de særlige kriteriet for legepladsprojekter.

  Derved er foreslået, at 7 ansøgere får tildelt et støttebeløb på i alt 0,164 mio. kr. Deraf er foreslået at 5 ansøgere får tildelt det fulde ansøgte beløb, herunder det ene legepladsprojekt. Der er således 0, 354 mio. kr. i puljen til disponering i efteråret 2018.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstillinger til fordeling af støtten godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Godkendt med følgende ændringer:

  Kollund naturunivers: Der bevilliges 0,1 mio. kr. til materialer og byggetilladelser. Forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med Lokalrådet med henblik på at gældende kriterier overholdes.

  Kliplev: Udsat med bemærkning om at forvaltningen indgår dialog med Kliplev Lokalråd.

  Kliplev løbe- og motionsklub blev bevilget ansøgt beløb minus 0,005 mio. kr.

  For stemte Philip Tietje (V), Erik Uldall Hansen (A), Erwin Andresen (S), Søren Frederiksen (V), Michael Christensen (F).

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O) med den begrundelse, at hun også ville have givet tilskud til Padborg Friluftscene. Dermed ville Jette Julius Kristiansen kunne have stemt for fordelingen, hvis Padborg friluftscene var blevet tilgodeset.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18735, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune påbegynder lokalplanlægning af et nyt erhvervsområde vest for Skandinavienvej mellem Tøndervej og Mejerivej ved Padborg. Lokalplanlægningen skal sikre arealer til etablering af arealkrævende og energiforbrugende erhvervsvirksomheder. De nuværende rammebestemmelser i Kommuneplan 2015 ønskes suppleret med før nævnte anvendelse.

  Området er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2015 i form af større arealkrævende transportvirksomheder samt transportrelaterede service- og produktionsvirksomheder. Af rammebestemmelserne fremgår endvidere, at udbygningsretning af hele området vest for motorvej E45 skal ske i henhold til den rækkefølge, der er angivet i lokalplan nr. 6.

  Ifølge lokalplan nr. 6 kan det aktuelle området først lokalplanlægges når områderne inden for lokalplan nr. 6 er udnyttet. Det vil sige arealerne mellem Mejerivej og jernbanen. Arealerne i lokalplan nr. 6 er ikke påbegyndt udnyttet. Der ønskes således en ændring af udbygningsrækkefølgen i kommuneplan 2015.

  Arealkrævende og meget energiforbrugende virksomheder er således ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 3.1.044.E og der skal derfor udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg sammen med et forslag til lokalplan.

  Forvaltningen har vurderet, at de ønskede ændringer af kommuneplanrammerne er af en sådan karakter, at der skal indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – lovkendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.044.E. Området er udlagt til erhvervsformål.

  Området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der skal i den videre planlægning tages særlige hensyn til dette.

  Den nordlige del af området er omfatter af 300 meter skovbyggelinje i forhold til skovarealer nord for Tøndervej.

  Der er ingen beskyttede arealer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ingen beskyttede diger i området.

  Området ligger tæt ved Hærvejen, hvor der erfaringsmæssigt er høj risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. Der er derfor indhentet udtalelse fra Museum Sønderjylland vedrørende de arkæologiske forhold.

  Den nordvestlige del af området berøres af det kommende 400 kV ledningstracé fra Kassø til grænsen.

  Der skal sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdes en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Kommunen udarbejder afklaringsrapport med henblik på, at afklare hvilke påvirkninger, der skal miljøvurderes.

  Da der ikke foreligger et konkret projekt udarbejdes der ikke screening i forhold til VVM på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag med høringsperiode på 14 dage.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8309, Sagsinitialer: MLAU

  Sagsfremstilling

  Sagen har tidligere været behandlet i Vækstudvalget for Land og By den 3. maj 2018, hvor det blev besluttet at meddele afslag på ansøgningen.
  Efterfølgende er der indgået nye oplysninger til sagen, hvorfor sagen forelægges til fornyet behandling.

  I forbindelse med opførelse af Cimbriaparken (etape 1) på ejendommen Reberbanen 5, 7 og 9 er der ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 61 §§ 9.11 og 9.12.

  Dispensationsansøgningen vedrører blok A/B som i stueplan omfatter en bygningsbase, hvori der indrettes dagligvarebutik. Oven på bygningsbasen opføres to boligblokke/tårne i 6 etager. Byggeriet har en højde på 24 meter.

  Lokalplan nr. 61 foreskriver følgende:

  § 9.11 Skiltning er kun tilladt i form af virksomhedens navneskilt opsat på facaden. Skilte for flere virksomheder på én og samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

  § 9.12 Facadeskilte skal tilpasses bygningens størrelse og karakter, så gesimser, bånd, indfatninger, pilastre og lignende arkitektoniske elementer friholdes. Facadeskilte skal på naturlig måde markere indgangen til butiks- eller erhvervsenheden og udføres med enkeltbogstaver direkte på bygningen. Der må kun opsættes skilte på bygningsbasen.

  Baggrunden for bestemmelserne er, at lokalplanområdet ligger på en central og eksponeret adresse i Aabenraa by, hvor der ønskes, at sikre en sammenhængende og hensigtsmæssig skiltning.

  Der søges om dispensation fra §§ 9.11 og 9.12 til, at opsætte et skilt øverst på boligblok A’s facade mod vest, ud mod Haderslevvej.
  Skiltet har en højde på 1,425 meter og en længde på 2,50 meter og placeres i en højde på ca. 22-24 meter over terræn.
  Skiltet udføres med enkeltbogstaver med teksten ”Cimbria Parken” + logo og belyses indefra med LED moduler.
  Se bilag 1.

  I de nye oplysninger til sagen begrunder ansøger  dispensationsansøgningen til opsætning af skiltet, med et ønske om at bevare historien omkring Cimbria.
  Ansøger fremhæver endvidere, at belysningen af skiltet tænkes meget neddæmpet, således at skiltet fremstår diskret. Bogstaverne udføres i mørk folie som vil dæmpe lyset væsentligt.
  Ansøger oplyser, at skiltet kan udføres med lysdæmper.
  For yderligere beskrivelse af skiltet og baggrunden herfor henvises til bilag 2.

  Ansøger oplyser, at fremstilling og opsætning skiltet finansieres  af Domea.dk´s kunstfond.

  Forvaltningen vurderer fortsat, at opsætning af det ønskede skilt øverst på facaden mod vest vil virke dominerende og være synligt på stor afstand.
  Samtidig vil en dispensation til opsætning af skiltet, danne præcedens for opsætning af andre facadeskilte med placering udenfor bygningsbasen, hvormed hensynene bag lokalplanens skiltebestemmelser og ønsket om sammenhængende og hensigtsmæssig skiltning for området vil gå tabt.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 19.
  Det vurderes, at bestemmelserne, der søges om dispensation fra, ikke er en del af lokalplanens principper, hvorfor der er hjemmel til at meddele dispensation.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 61.

  http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2203741_1418645722189.pdf

  Høring/udtalelse

  Der er inden første behandling af sagen foretaget naboorientering jf. planlovens § 20.
  De umiddelbart omkringliggende ejendomme mod syd, vest og nord er orienteret.

  Der er ikke indgået bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag til opsætning af skilt (Cimbria Parken + logo) øverst på blok A´s facade mod vest.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Sagen bortfalder, idet 3 stemte for Michael Christensen (F), Erik Uldall Hansen (A), Erwin Andresen (S) og 3 stemte imod Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Jette Julius Kristiansen (O).

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler ansøgning om støtte fra puljen ”Udviklingsplaner byfornyelse” til aktivitetsplads i Rødekro.

  Aabenraa Kommune har i samarbejde med Chris MacDonalds non-profit organisation Just Human, Kompan, der producerer lege- og aktivitetsredskaber og Rødekro Udviklingsråd arbejdet på at få etableret en aktivitetsplads i Rødekro.

  Som et led i finansieringen af pladsen afholdes der Walk’n talk den 24 juni, hvortil der søges lokale sponsorater og forventes donationer på selve dagen.

  Udviklingsrådet har stået for fundraising til pladsen, og på nuværende tidspunkt har de fået 0,82 mio. kr. hjem fra fonde, firmasponsorater og som støtte fra lokale aktører. Det samlede projekt er budgetteret til 1.135 mio. kr., hvorfor de mangler 0,315 mio. kr. i forhold til fuld finasiering til pladsen. Udviklingsrådet mangler stadig svar fra flere fonde ligesom der også forventes bidrag i forbindelse med Walk’n talk. Efter planen skal pladsen stå klar primo september 2018.

  I september 2017 godkendte først Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget en støtte på 0,03 mio. kr. til bygherreudgifter på projektet. Aabenraa Kommune har ikke ydet yderligere tilskud til projektet.

  Siden sagen blev behandlet i udvalget er projektet blevet konkretiseret og der er derfor ønske om at rydde et større område end først antaget. Den ekstra rydning omfatter blandt andet beskæring af det omkringliggende læhegn, der skal sikre indkig til pladsen fra stien der løber lige op af området samt en forbedret sammenhæng mellem pladsens funktioner. Ligeledes skal der ryddes et område til midlertidigt oplag af faldunderlag.

  I juni 2018 modtog Aabenraa Kommune en ansøgning om støtte til dækning af de resterende midler efter afsluttet fundraising samt klargøring af området forud for anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 0,970 mio. kr. i 2018 til ”Udviklingsplaner byfornyelse”, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Det er tale om en pulje, der blandt andet kan anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

  Der blev på Teknik- & Miljøudvalgsmødet i september 2017 afsat 0,03 mio. kr. fra den ordinære driftspulje til blandt andet rydning af området. Da projektets omfang er blevet større, vurderes det at koste op til 0,03 mio. kr. ekstra. Forvaltningen anbefaler, at disse midler afholdes af anlægspuljen til ”Udviklingsplaner byfornyelse”.

  Forvaltningen anbefaler endvidere at der afsættes yderligere op til 0,315 mio. kr. af puljen, således projektet kan opnå fuld finansiering. Beløbet reduceres ved eventuelt yderligere donationer fra fonde eller andre sponsorater, således det udelukkende er det resterende beløb for at opnå fuld finansiering der støttes med.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives op til 0,03 mio. kr. i støtte til klargøring af området fra anlægspuljen ”Udviklingsplaner byfornyelse”,  og

  at der afsættes støtte på maksimalt 0,315 mio. kr. fra anlægspuljen ”Udviklingsplaner byfornyelse”, til at opnå fuld finansiering og realisering af projektet, samt at støtten reduceres svarende til efterfølgende tilskud til projektet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  1.at godkendt.

  2. at godkendt med bemærkning om at der afsættes maks. 0,250 mio. kr. idet, lokalrådet har oplyst, at der er modtaget sponsorat.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Under dagsordenspunktet deltager Vagn Jørgensen, som er er inviteret ind for at præsentere sit projektforslag til overdækning af Markedspladsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  • Status dyrskueplads
  • Status områdefornyelse Løjt Kirkeby

  Afbud: Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 21-06-2018

  -