Beslutningsprotokol

torsdag den 9. august 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 9. august 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt  idet det besluttes at punkt 156 vedr. pulje til landsbyfornyelse ændres til en beslutningssag.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for planlægningen for restaurationsvirksomheder i Aabenraa bymidte fra den 24. april 2018 til den 22. maj 2018. Dette er en høring, der går forud for et kommuneplantillæg og den lokalplan, der eventuelt vil skulle udarbejdes for at lovliggøre et diskotek på adressen Storetorv 7 i Aabenraa.

  Der indkom ingen ideer og forslag under høringen. Der var en enkelt telefonisk henvendelse. Vedkommende blev opfordret til at indsende de ideer og forslag som han havde til indretningen af restaurationslivet i Aabenraa bymidte. Vedkommende skrev dog ikke tilbage.

  Forvaltningen har således ingen indlæg fra borgerne og andre interessenter. Det giver således ikke noget godt grundlag for at træffe de rette beslutninger i den videre planlægning for restaurationsvirksomheder i Aabenraa bymidte.

  Kommunen har dog overholdt formalia i forhold til at gennemføre en indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c og vil i princippet kunne igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan.

  Forvaltningen finder dog, at der supplerende bør gennemføres en proces med indkaldelse af interessenter til en workshop, således at byrådet kan få et bedre grundlag for planlægningen af restaurantionsvirksomheder i bymidten herunder diskoteker, natklubber og lignende. Interessenterne kunne være byens restaurationsvirksomheder, ejendomsejere, ejendomsmæglere og de unge, der bruger bymidtens restaurationsliv – kunne f.eks. være Campusrådet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018.

  Planmæssige forhold

  Rammebestemmelserne for bymidten giver ikke mulighed for at lokalplanlægge for etablering af diskoteker og natklubber. I alle områder, der er omfattet af en lokalplan kan der ligeledes ikke etableres diskoteker og natklubber jf. Planklagenævnets afgørelse fra juni 2017.

  Høring/udtalelse

  Der har været indkaldt ideer og forslag i perioden 24. april til den 21. maj 2018. Der indkom ingen ideer og forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om sagens status tages til efterretning, og

  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte en proces med mere aktiv inddragelse borgere og interessenter i forhold til planlægningen af placeringsmuligheder for restaurationsvirksomhederne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36477, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag til 3. etape af promenaden på strækningen fra Mølleåens udløb til Sydhavn. Fortsættelsen af promenadeforløbet er blevet aktuelt, idet der i løbet af det kommende år opføres to private byggeprojekter i området – et kontordomicil på ejendommen Sydhavn 4 og en ny grillbygning ud for Sydhavn på adressen Sydhavn 2.

  Skitseprojektet præsenteres nærmere på udvalgsmødet. Såfremt forslaget kan godkendes, udarbejdes der med udgangspunkt i beslutningen snarest et forprojekt med henblik på at kunne beregne et samlet anlægsoverslag og for deletaper. Når der foreligger et anlægsoverslag præsenteres dette for begge udvalg med henblik på om projektet skal realiseres og i givet fald skal etapeopdeles.

  Promenadeprojektet har tre hovedformål. At forbinde bymidten med strandpromenaden ud til Sønderstrand, at forskønne området ved Sydhavn og Mølleåens udløb i sammenhæng med de aktuelle nybyggerier og at indgå i klimasikringen af Aabenraa bymidte.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Skitseforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 98 – Skibbroen/Sønderjyllandskajen.

  Undersøgelser af jordbunds-, forurenings-  og ledningsforhold er i gangsat.

  Projektet medfører ikke anlæg på søterritoriet. Mølleåens udløb antages ikke at være en del af søterritoriet, men ligger indenfor havnens dækkende værker og er heller ikke omfattet naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende beskyttelse af vandløb.

  Der arbejdes sideløbende med placering af pumpestation ved Mølleåens udløb. De to projekter koordineres.

  Ved promenadens krydsning af Søndre havnevej sikres fortsat mulighed for passage af lange køretøjer til Sønderjyllandskajen.

  Økonomi og afledt drift

  Anvendelse af midler til skitseforslag og forprojektering sker i henhold til bevilling fra Byrådet den 28. februar 2018 – sag nr. 88.

  Høring/udtalelse

  Skitseforslagene har været forelagt Aabenraa Havn og den private bygherre. Der vil fremadrettet fortsat være involvering af disse parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseforslag af 5. juli 2018 godkendes som grundlag for udarbejdelse af forprojekt og beregning af anlægsoverslag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15020, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Efter at forslaget for Områdefornyelse Syd blev udarbejdet i 2015, har områdefornyelsen delt sig i to spor, men med fastholdelse i ét anlægsprojekt. Det ene spor omhandlede gader, torve og pladser mens spor to omhandlede Markedspladsen og en legeplads i Genforeningshaven.

  Spor to har kørt en særskilt proces, da der var politisk ønske om en anden udformning af Markedspladsen, hvor der blandt andet ikke sker en væsentlig reduktion af antallet af parkeringspladser.

  Forvaltningen og rådgivere har arbejdet videre med et nyt forslag til Markedspladsen og på udvalgsmødet den 7. juni 2018 blev det godkendt at forslaget til Markedspladsen skulle i høring i perioden 8.-29. juni, med henblik på at indhente bemærkninger.

  Bemærkninger fra offentligheden, samt forvaltningens forslag til hvordan disse kan have indvirkning på forslaget, er opsamlet i vedlagte indstillingsnotat.


  Proces for det videre forløb

  Når der er truffet politisk afgørelse om indhold i Markedspladsforslaget udarbejdes en samlet projektøkonomi og der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen. Herefter igangsættes detailprojektering og anlægsarbejdet forventes igangsat vinter 2018.

  Der har i processen også været udtrykt ønske om en overdækning på Markedspladsen, som blandt andet kan bruges til markedsdagene, men også til forskellige events. Denne overdækning er der blevet skitseret på, der er dog pt. ikke midler til en overdækning i områdefornyelsesbudgettet. Hvis det besluttes at der skal arbejdes videre med en overdækning har dette indflydelse på projektøkonomi og tidsplan.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i dag en samlet anlægsbevilling på 50,93 mio. kr. og indtægtsbevilling på 5 mio. kr.

  Der er frigivet 42,53 mio. kr. og mangler således frigivelse af 8,4 mio. kr. til spor 2. Disse anmodes frigivet efter godkendelse af forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at forvaltningens anbefalinger til Markedspladsforslaget jf. indstillingsnotat godkendes, og
  at forslaget til Markedspladsen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20742, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler godkendelse af Gademanualen for Nørreportkvarteret som koncept for omdannelse af den nordlige del af gågaden.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 1. marts 2018 blev første udkast til en gademanual for den nordlige del af gågaden præsenteret, og på mødet den 3. maj 2018 godkendte udvalget, at gademanualen blev sendt i offentlig høring.

  Gademanualen indeholder forslag til koncept for blandt andet gademøbler, facadefarver og en ny grafisk identitet for området og er udarbejdet i samarbejde med forvaltningen, arkitekter og andre specialister samt lokale aktører.

  I høringsperioden har der været flere muligheder for at indgå i en dialog om gademanualen og omdannelsen af den nordlige del af gågaden. Under Kultur- og Gourmetfestivalen har det været muligt at møde udvalgsmedlemmer i ByLAB og der har ligeledes været afhold borgermøde med politisk deltagelse. Forvaltningen har ugentligt haft åbent i ByLAB i høringsperioden og der har været afholdt selvstændige møder med interessenter og aktører i området.

  Høring
  Der er i høringsperioden indkommet ni høringssvar.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Gademanualen. Høringssvarene med specifikke forslag anbefales bragt med videre i arbejdet med de indsatser og projekter de berører jf. indstillingsnotatet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens anbefalinger til håndtering af høringssvar til Gademanualen jf. indstillingsnotatet vedtages, og

  at gademanualen godkendes som koncept for omdannelsen af den nordlige del af gågaden.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der planlagt en særskilt indsats for bygningsfornyelse.

  I arbejdet med at skabe en ny identitet i den nordlige del af gågaden, er der i foråret 2018 udarbejdet en gademanual med forslag til gademøbler, facaderenoveringer og andet der skal være med til at skabe liv og oplevelser i området. Der blev primo juni 2018 udført et forsøgsprojekt for at vise koncepterne fra gademanualen. Forsøgsprojektet omfatter blandt andet opstilling af gademøbler, facaderenovering og folier på henholdsvis Ramsherred 1 og 15. Forsøgsprojektet og istandsættelsen af de to facader har haft en stor effekt på gadens udtryk og karakter. Istandsættelsen er gennemført efter dialog med bygningsejer, kommunens bevaringsarkitekt og fagfolk.

  Med indsatsen bygningsfornyelse som er beskrevet i programmet for Områdefornyelse Nord, er det ønsket, at støtte istandsættelse af facader i området. Istandsættelsen skal være med til at understøtte den nordlige ende af gågadens nye identitet og den videre udvikling af området.

  Proces for Bygningsfornyelse – Gågade Nord

  Der er planagt et forløb hen over efteråret 2018 og foråret 2019, der skal føre til at flere bygningsejere i området vil bidrage til omdannelsen ved at istandsætte bygningsfacaderne.

  Første del af forløbet med bygningsfornyelse i gågadens nordlige ende er en faglig vurdering, som skal udføres af eksempelvis en murer og en maler. Vurderingen omfatter en beskrivelse af arbejdets omfang samt et estimat af økonomien for istandsættelsen. Estimatet skal i første omgang bruges til udarbejdelse af en handlingsplan for istandsættelsen og efterfølgende indgå i dialogen med bygningsejerne.

  Da ejendommene er privatejede kræver det, at bygningsejerne er villige til at istandsætte bygningerne samt en grad af egenfinansiering. Forud for fagfolkenes gennemgang vil bygningsejere og lejere i området blive orienteret. Bygningerne indgår kun i gennemgangen såfremt bygningsejeren har givet tilladelse.

  Der udsendes orientering til bygningsejerne medio august, og vurderingen forventes foretaget ultimo august.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22685, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I Budget 2018 er der i Vækstudvalget for Land og By’s driftsbudget afsat 0,05 mio. kr. til ”Rødekro og bydels materialepulje” under politikområdet byfornyelse.

  Forvaltningen ønsker afklaring af kriterierne for fordeling af materialepuljen, herunder geografisk afgrænsning.

  Mht. geografi afgrænsning af Rødekro og bydels materialepulje skal det afklares om der er åbent op for at andre bydele end Rødekro er omfattet.

  Løsningsforslag A

  Puljen ydes udelukkende til Rødekro svarende til Hærvejsskolens skoledistrikt.

  Løsningsforslag B

  Puljen omfatter Rødekro og andre specifikt afgrænsede områder, som ikke er omfattet af Landdistrikternes Materialepulje dvs. i Aabenraa og Rødekro. Aabenraa midtby er en del af Fremtidens Aabenraa og de projekter, der er affødt heraf (campus, områdefornyelse, kulturarvskommune etc). Forvaltningen vurderer, at Høje Kolstrup er en specifik bydel, hvor der er nedsat et bydelsråd, som kan betragtes som en bydel.

  Procesforslag 1

  Forvaltningen annoncerer i september 2018, at puljen er åben for ansøgninger. Ansøgninger vurderes dernæst af  forvaltningen med henblik på behandling i Vækstudvalget for Land og By ultimo 2018. Midler fordeles efter de samme kriterier som Landdistrikternes Materialepulje (se link) bortset fra den geografiske afgrænsning.

  Procesforslag 2

  Puljen fordeles ud fra en fordelingsnøgle med 50% til  Rødekro Udviklingsråd og 50% til Høje Kolstrup Bydelsråd. Befolkningsmæssigt svarer de to områder til hinanden i størrelse. Befolkningstallet inden for de to skoledistrikter maj 2018 var Hærvejsskolen (6519) og Høje Kolstrup (5843).  Puljen fordeles til de to foreninger, som bemyndiges til at fordele midler efter de samme principper som Landdistrikternes Materialepulje bortset fra geografisk afgrænsning. Der vil blive stillet krav om efterfølgende regnskab og dokumentation.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den geografiske afgrænsning sker efter løsningsforslag B, og

  at midlerne bemyndiges fordelt via bydelsråd, som anført i procesforslag 2.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7605, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Udviklingsperspektiv Ålandet forelægges til godkendelse.

  Processen fandt sted fra oktober 2017 til maj 2018. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Navnet Ålandet er bestemt af områdets borgere, som et samlet navn for Bylderup og Burkal Sogne.

  Visioner, strategier og temaer for Ålandet

  Udviklingsperspektiv Ålandet tager afsæt i visionen: ”Det gode hverdagsliv på landet” og i strategien ”Fremtidssikring og udvikling af de vigtigste tilbud i Ålandet”. På baggrund heraf er der defineret fire indsatsområder, hvortil der er defineret en række indsatser og idéer, der ønskes nærmere undersøgt.

  Der er især blevet arbejdet med de frivillige og foreningslivets organisering i området, da hovedfokus har været, at styrke samarbejdet inden for området.

  Indsatsområder:

  1. Samarbejde: Skabe et solidt fundament og bruge kræfterne smartere.

  2. De gode hverdagstilbud: Fastholde og udvikle hverdagstilbudene, da det er vigtige for hverdagslivet.

  3. Natur og Kultur: Fremme naturoplevelserne ved at skabe bedre tilgængelighed til disse og sætte fokus på Grænsekulturen.

  4. Bosætning og Erhverv: Skabe bedre forhold for turismen og lave en byforskønnelse, således Ålandets image træder stærkere frem. 

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsperspektivet er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsperspektivet indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsperspektivet blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde i Bylderup-Bov den 28. maj 2018 og var i offentlig høring fra den 29. maj 2018 til den 26. juni 2018.

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsperspektiv Ålandet godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Ansøgning Aabenraa Byhistoriske forening og bevaringsfond
  • Ny integreret daginstitution ved Lyreskovskolen
  • Lokalplan for Krusmølle
  • Materialepuljen
  • Invitation fra Padborg Transportcenter
  • Besigtigelsestur med Aabenraa Byhistorisk Forening

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  • Orientering vedr. byggeri ved Vingelhøjvej
  • Cimbria byggeri
  • Højspændingstracé
  • Dyrskuepladsen

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  -