Beslutningsprotokol

torsdag den 29. november 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af  punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38912, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Den 11. oktober 2018 forelagde forvaltningen sagen vedrørende ansøgning om dispensation fra § 6.3 i Lokalplan 14-03 til  opsætning af 36 meter høj antennemast på ejendommen Skolegade 13, 6200 Aabenraa (Kliplev Hallen). Se kortbilag 1.

  Antennemasten skal bidrage til at sikre mobildækning i Kliplev. Bedre mobildækning understøtter kommunens Vækststrategi 2018-2030, som i sporet Digitalisering og Teknologi arbejder for bedre mobildækning, herunder ”at få dækket de huller, der måtte være”.

  Sagen blev udsat med henvisning til afsøgning af en alternativ placering.

  Forvaltningen har i den forbindelse foretaget en revurdering i forhold til en egnet alternativ placering på matr. nr. 903 Kliplev Ejerlav, Kliplev, som ejes af Aabenraa Kommune.

  Den alternative placering er beliggende i byzone umiddelbart syd for jernbanen og indenfor lokalplan nr. 14-04.  Se kortbilag 1.

  Lokalplanens § 7.5 fastsætter, at intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og placering af masten vil derfor kræve dispensation.

  Forvaltningen vil på mødet forelægge sagen og gennemgå kriterier for placering af mobilsendemaster.

  Løsningsforslag 1:

  Der meddeles dispensation som oprindeligt ansøgt til placeringen ved Skolegade 13 på betingelse af, at masten skal kunne benyttes af andre udbydere af mobiltelefoni, og at den fjernes, når den ikke længere anvendes. Der meddeles samtidigt afslag vedrørende den alternative placering indenfor lokalplan 14-04.

  Løsningsforslag 2:

  Der meddeles dispensation fra højdebestemmelserne i § 7.5 i lokalplan 14-04, til den alternative placering på betingelse af, at masten skal kunne benyttes af andre udbydere af mobiltelefoni, og at den fjernes, når den ikke længere anvendes. Der meddeles samtidigt afslag på dispensation som oprindeligt ansøgt vedrørende højdebestemmelserne i lokalplan 14-03.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Høring/udtalelse

  Den mulige alternative placering indenfor lokalplan 14-04 har været sendt i naboorientering.

  Der er i forbindelse med naboorienteringen indkommet besvarelse fra 2 naboer.

  Naboerne har begge fremkommet med bemærkninger til omfanget af stråling fra mastens antenner.

  Forvaltningen har besvaret naboerne ved fremsendelse af seneste information fra Sundhedsstyrelsen vedrørende emnet, og indhentet oplysninger fra masteoperatøren vedrørende deres generelle retningslinjer ift. Stråling fra antenner.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en af de to løsningsforslag på baggrund af forvaltningens gennemgang af kriterier for placering af mobilsendemaster.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Godkendt idet løsningsforslag 2 vælges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for renovering/ombygning af almene familieboliger samt kapitaltilførsel og ansøgning om dispositionsfondsfritagelse, for boliger beliggende Vestergade 5, Vestergade 5a, Vestergade 7, Rødekro og Fælleslykkevej 27, Kærsangervej 9, Kærsangervej 46, Lænkebjerg 28, Ryes Møllevej 53 og vendekobbel 6 beliggende i Haderslev by.

  For Aabenraa Kommune indebærer renoveringen at Vestergade 5a nedrives til sokkel hvorefter der genopbygges herpå. Renovering af Vestergade 5 indebærer blandt andet nyt tag, ydervægge, kælder og fundament samt teknisk anlæg. Der renoveres med nutidige materialer og moderne indretning for at minimere spildareal og sikre fremtidig udlejning. Der nedrenoveres i alt fra 13 familieboliger til 12.

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne beliggende  i Aabenraa Kommune udgør 15,140 mio. kr., hvoraf den støttede del  fra Landsbyggefonden udgør 11,140 mio. kr. (skema A) og den ustøttede del udgør 4,000 mio. kr.

  Huslejestigning

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 812 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug efter renovering. Huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 12. november 2018. Boligerne er fremadrettet 2, 3 og 4 værelsers boliger, som vil varierer fra 48 m2 for den mindste og 102 m2 for den største. Nedenstående er en ca. oversigt over huslejen.

  Oversigt over huslejestigning i afdelingen

   Nuværende husleje      pr. md

   Husleje     pr. md.   efter renovering

   Huslejestigning i %

   Laveste husleje

       3.497,00

       3.500,00

                              0,09

   Gennemsnitlig husleje

       4.960,15

       5.383,33

                              8,53

   Højeste husleje

       7.200,00

       6.500,00

                             -9,72

  Huslejestigningen er planlagt med differentieret husleje således at beliggenhed og størrelse af bolig vægtes individuelt og med hensyn til markedslejen.

  Fritagelse for indbetaling

  Boligforeningen søger om fritagelse for at afdelingen indbetaler til boligforeningens dispositonsfond på afdelingens udamortiserede lån i forbindelse med renoveringen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunegarantien er på 100% for det støttede lån på 11,140 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden og 100% for de ustøttede lån på 4,000 mio. kr.

  Kommunen påtager sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Kapitaltilførsel

  I en kapitaltilførselssag deltager fire parter, som hver løfter 1/5 af sagens beløb. Boligforeningen 1/5 (tilskud), Kommunen 1/5 (lån), Realkreditinstituttet 1/5 (lån) og Landbyggefonden 2/5 (lån/tilskud). For at renoveringen kan gennemføres skal alle parter give tilsagn.

  Kommunens bidrag er ved Landsbyggefonden opgjort til 0,350 mio. kr., af den samlede kapitaltilførsel på 1,750 mio. kr.  Aabenraa Kommune deler kapitaltilførslen med Haderslev Kommune, hvis andel er 0,093 mio. kr. beregnet efter boligareal fordelt mellem kommunerne. Dermed er Aabenraa Kommunes andel på 0,256 mio. kr.

  Kapitaltilførslen vil skulle anvendes til at nedbringe afdelingens underskud.

  Budgettet til grundkapitalindskud er på 2,766 mio. kr.  Kommunens andel af kapitaltilførslen på 0,256 mio. kr. foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud. Restbudgettet er dermed på 2,510 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte budget til grundkapitalindskud,

  at der gives fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2772, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  På vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøger Salus Boligadministration om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af nyt tag i afdeling 5, beliggende Farversmøllevej 1-79, 6200 Aabenraa.

  Den forventede anskaffelsessum for det nye tag udgør 11,626 mio.kr. og finansieres ved forbrug af afdelingens egen trækningsret i Landsbyggefonden på 1,0 mio. kr. og ved provenue fra realkreditlån på 10,626 mio. kr. Der er derfor i forbindelse med anskaffelsen behov for optagelse af realkreditlån med en hovedstol på 10,801 mio. kr.

  Anskaffelse af det nye tag er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2016 med en huslejestigning på maximalt 1.250 kr. pr. md. Huslejestigningen vil med ovenstående finansiering stige med ca. 1.082 kr. pr. md.

  Der ansøges om kommunegaranti på 55,04 % af lånet.

  Som følge af anskaffelse af det nye tag ser udviklingen i huslejepriser i afdelingen således ud:

  Oversigt over huslejestigning i afdelingen

   Nuværende husleje      pr. md

   Husleje     pr. md.   efter renovering

   Husleje-stigning i %

   Laveste husleje

       5.190,00

       6.271,25

           20,83

   Gennemsnitlig husleje

       5.951,68

       7.032,93

           18,17

   Højeste husleje

       7.392,00

       8.473,25

           14,63

  For 30 af de 40 boliger i afdelingen vil huslejen efter renovering ligger under gennemsnitshuslejen. Tre boliger vil skulle betale mere end 8.000 kr. i husleje. Forskel i huslejeniveau skyldes individuelle forbedringer i den enkelte bolig.

  Sagen har tidligere været behandlet på Byrådsmødet den 31. januar 2018 pkt. 72, hvor den blev godkendt. Godkendelse blev efterfølgende trukket tilbage pga. fejl i sagen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med optagelse af realkreditlån på 10,801 mio. kr. skal der ydes en kommunegaranti på 55,04 %, hvis anskaffelsen af det nye tag skal gennemføres.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse godkendes,

  at der stilles kommunegaranti, og
  at huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen(O) med bemærkning om, at en husleje stigning på 20 % er for høj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

  Der deltager medarbejdere fra forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36657, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By traf den 11. oktober 2018 beslutning om en prioritering af indsatsen for kommunal bygge­modning.

  På den baggrund indstilles her til frigivelse af anlægs­bevillinger til byggemodning af et areal ved Langhus i Aabenraa og et areal ved Visøvej i Løjt Kirkeby.

  Langhus, etape 4

  Der foreslås byggemodnet 10 grunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, og placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej. Se bilag.

  Den forventede udgift til den kommunale andel af byggemodningen er 3,5 mio. kr.

  Visøvej

  Området er tidligere byggemodnet (men ikke færdiggjort) til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål. Se bilag.

  Det er en forudsætning for gennemførelse af denne byggemodning, at Lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby vedtages endeligt.

  Der mangler forsyning til området, fx belysning og vand, og der er endnu ikke betalt tilslutningsbidrag. Ligeledes mangler stianlæg.

  Forandring af området til boligformål kan deles i to dele - en østlig del med 10 grunde, samt en vestlig del med 13 grunde og to nye stikveje.

  Byggemodning af den østlige hhv. den vestlige del forventes at koste 2,1 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at den sikreste og hurtigste start på bebyggelse af Visøvej opnås ved at starte med byggemodning af den vestlige del af området, da der her opnås det mest varierede udbud af grunde, og da der ligger konkrete forespørgsler på grunde på den vestlige del.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for byggemodning på Langhus er sat i Lokalplan nr. 113 – Boligområde ved Langhus.

  Rammerne for byggemodning på Visøvej sættes i Lokalplan nr. 104.

  Økonomi og afledt drift

  For de to ønskede projekter, anbefales følgende finansiering.

  Tabel 1.1. Rådighedsbeløb jordforsyning

  (1.000 kr)

  Løjt

  Kirkeby

  Ramme

  byggemodning

  Ramme erhverv

  I ALT

  Rådighedsbeløb 2018

  Frigivet

              200

           200

  ikke frigivet

           1.300

               5.300

      2.000

        8.600

  Rådighedsbeløb i alt

             1.500

                 5.300

      2.000

         8.800

  Finansiering

            -  

  Løjt Kirkeby, Visøvej

           1.500

               2.000

        3.500

  Langhus etape 4

               3.300

         200

        3.500

  Rest rådighedsbeløb

                   -  

                        -  

      1.800

         1.800

  Løjt Kirkeby, Visøvej til 3,5 mio. kr. anbefales finansieret af afsatte rådighedsbeløb til Løjt Kirkeby på 1,5 mio. kr., heraf er frigivet 0,200 mio. kr., samt 2 mio. kr. fra ”Rammebeløb Byggemodning”.

  Langhus, etape 4 til 3,5 mio. kr. anbefales finansieret af det resterende restrådighedsbeløb fra ”Rammebeløb byggemodning” på 3,3 mio. kr., samt 0,200 mio. kr. fra ”Rammebeløb Erhverv”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ”Løjt Kirkeby” til byggemodning på Visøvej, så den samlede anlægsbevilling udgør 3,5 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. til ”Byggemodning Løjt Kirkeby” samt af ”Rammebeløb byggemodning” på 2 mio. kr.,

  at der ved den fysiske afslutning af byggemodningen på Visøvej i Løjt Kirkeby tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,05 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, indtil driften er overdraget til en grundejerforening for området,

  at ovenstående anlægsbevilling og afledte drift gives under forudsætning af at lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby, vedtages endeligt.,

  at der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til ”Langhus, etape 4”, finansieret af ”Rammebeløb byggemodning” med 3,3 mio. kr. samt ”Rammebeløb Erhverv” med 0,200 mio. kr., og

  at der ved den fysiske afslutning af byggemodningen Langhus, etape 4, tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,05 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, indtil driften er overdraget til en grundejerforening for området.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23031, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  På arealet, hvor den nedrevne Gendarmerigården i Rens lå, samarbejder Rens Egnsråd og kommunen om etablering af et rekreativt område med historieformidling. I takt med nedrivning og reetablering af området er der opstået uforudsete forhold i forbindelse med realisering af Rens Egnsråds ønsker til områdets udformning og drift. Derfor forelægges sagen for Vækstudvalget for Land og By med henblik på stillingtagen til ekstraordinær støtte.

  Egnsrådet ønsker at skabe en plads med historieformidling, shelters, legeområde, bålhytte, krolf, aktivitets og mødeplads til gavn for både beboere og turister.

  Der er i november 2017 givet tilsagn om støtte (1,15 mio. kr.) fra Energistyrelsen til genetablering af område efter nedrivning af Gendarmerigården i Rens. Midlerne er fra Grøn Ordning og er en statslig tilskudsordning som følge af opstilling af vindmøller i nærområdet.

  I starten af 2018 indsendte kommunen på opfordring af Rens Egnsråd en ansøgning om projektændring. Som følge af en behovsvurdering og efterfølgende drift og vedligeholdsvurdering ønskede de lokale ildsjæle, at der blev etableret andre anlæg på pladsen end skitseret. I den videre bearbejdning af projektet er der opstået relevante spørgsmål vedr. drift af bl.a. toilet, der er indeholdt i projektet og øget behov for landskabsbearbejdning og jordarbejde. Det har ikke været muligt at få yderligere projektændringer godkendt af Energistyrelsen efter tidsfristen for projektændringer i februar 2018.

  Der mangler således midler til jordarbejde og landskabsbearbejdning, da disse udgifter viser sig højere end budgetteret. Jordarbejdets ændrede budget skyldes bl.a., at den bearbejdning, der skete efter nedrivning (afretning af jordoverfladen og muldtilførsel), er ringere end antaget ved projektudformning.

  Der vil efterfølgende blive forelagt en sag vedr. eventuel driftsaftale om toilet.

  Forvaltningen anbefaler, at der ydes økonomisk støtte på op til 0,25 mio. kr.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 0,970 mio. kr. i 2018 til ”Udviklingsplaner byfornyelse”, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Det er tale om en pulje, der bl.a. kan anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

  Der er i 2018 givet støtte på 0,280 mio. kr. til Just Human aktivitetsplads i Rødekro samt 0,100 mio. kr. til en projekt ved Kollund Mole til kvalificering af projektet herunder projektøkonomi. Der er et restbeløb på 0,590 mio. kr. i puljen.

  Forvaltningen anbefaler, at der gives tilsagn om at dække udgifterne til differencen mellem de indhentede midler fra Grøn Ordning og nødvendige minimumskrav for jordbehandling/landskabsbearbejdning for at projektet kan realiseres. Der reserveres maks. 0,25 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  at forvaltningen yder bistand til plan og myndighedsmæssige forhold, og

  at der ydes støtte på maks. 0,250 mio. kr. fra anlægspuljen ”Udviklingsplaner byfornyelse”, til at opnå fuld finansiering og realisering af projektet

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Friskole ønsker at udnytte de muligheder der er indarbejdet med en udvidet ramme i Kommuneplan 2015.

  Friskolen vil gerne udnytte de vestligt beliggende udendørs arealer til forskellige aktiviteter, herunder mulighed for boldbane, legeplads og anden aktivitet. Desuden et ønske om at kunne udnytte dele af arealet til lejlighedsvis parkering. Friskolen har lejet matr. nr. 1589 af Aabenraa Kommune til formålet.

  Den nuværende lokalplan for friskolen indbefatter ikke disse arealer, og det er derfor nødvendigt med en udvidelse af eksisterende lokalplan M87 og samtidig en revidering af gældende bestemmelser.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lovbekendtgørelse 448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål som undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lign samt desuden boliger.

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og forbliver i landzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Økonomi og afledt drift

  Da friskolens ønsker er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme, er Aabenraa Kommune forpligtiget til at udarbejde lokalplanen og kan stille krav om teknisk bistand. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan for området igangsættes, og

  at friskolen bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29161, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har oprettet ”Landdistrikternes materialepulje”, som henhører under Vækstudvalget for Land og By. Udvalget har beslutningskompetencen vedrørende fordeling af støtten.

  Der er afsat 0,515 mio.kr. i budget 2018, heraf uddelte udvalget 0,272 mio. kr. den 21. juni 2018 og 0,041 mio. kr. den 6. september 2018. Det betyder, at der er 0,202 mio. kr. til denne ansøgningsrunde.

  Puljen har modtaget i alt 18 ansøgninger for et beløb på i alt 0,823 mio. kr.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjerne (version 4, vedtaget på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 6. september 2018) med følgende kriterier:

  • Indkøb af bygge- og anlægsmateriale og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier.
  • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering.
  • Byggesagsgebyr i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til anlægsprojekter.
  • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet.
  • Køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder.

  Dertil har forvaltningen vurderet støttebeløbet til den enkelte ansøger på baggrund af antallet af andre projekter, der er søgt i lokalsamfundet, værdien for lokalsamfundet og graden af frivillighed i projektet.

  Der er fem ansøgninger om udstyr til vedligehold af grønne områder. Forvaltningen indstiller til støtte til de tre lokalsamfund, som har sendt kvalificerede ansøgninger om tilskud. De øvrige ansøgere opfordres til at søge igen, med en klar beskrivelse af, hvilke arealer de ønsker at vedligeholde.

  Forvaltningen vil indgå skriftlige aftaler med de foreninger, som får midler til vedligeholdelse. Det skal sikre, at der er klare aftaler om, at deres indsats er et supplement til den kommunale drift og foreningerne ved, at de selv er ansvarlige for forsikring af udstyret og de frivillige selv. Forvaltningen evaluerer ordningen i 2019.

  Forvaltningen indstiller til, at otte ansøgere får tildelt et støttebeløb på i alt 0,202 mio. kr.

  Fra 2018 og fremover kan frivillige foreninger få dækket deres udgifter til byggesagsgebyrer af Aabenraa Kommune jf. budgetaftalen. Forvaltningen indstiller derfor til, at Landdistrikternes materialepulje fra 2019 ikke giver tilskud til byggesagsgebyrer.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstillinger til fordeling af støtten godkendes, og

  at der fra 2019 ikke kan fås støtte til byggesagsgebyr fra Landdistrikternes materialepulje.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31225, Sagsinitialer: KCAL
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36477, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for strandpromenaden 3. etape.

  Vækstudvalget for Land og By godkendte på møde den 9. august 2018 et skitseforslag for strandpromenadens 3. etape.

  Strandpromenadens 3. etape fik på byrådets 2. behandling af budget 2019 afsat i alt 10 mio. kr. i 2019 og 2020 til etablering af strækningen fra Sdr. Havnevej til hen til Nyvej.

  Der er udarbejdet et tilrettet skitseforslag for delstrækningen mellem Søndre Havnevej og til Nyvej. Udformningen af promenadens videre forløb videre mod nord afventer Gasværksvejes forlængelse.

  Der er arbejdet med at sikre kanten ud mod Sydhavn, således at færdsel på Sydhavn og promenaden holdes adskilt. Holdepladsen for lastbiler ud for Ewers er desuden opretholdt.

  Næste fase er projektering af delstrækningen fra Sønder Havnevej og hen til Nyvej. Dette forventes afsluttet marts 2019. Udbud, frigivelse af midler og udførelse af anlægget forventes i løbet af 2019 og 2020. Udførelsen sker koordineret med byggeriet på ejendommen Sydhavn 4 og havnegrillens flytning.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

  Realisering af Gademanual og renovering af facader

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018, blev Gademanualen for Nørreportkvarteret godkendt. Gademanualen indeholder blandt andet et koncept for gademøbler, øvrigt byrumsinventar og forslag til renovering af facader.

  På mødet vil der blive gennemgået forskellige scenarier i forhold til finansiering og afledt drift, med henblik på at kunne udarbejde en indstilling til finansiering og drift på udvalgsmødet i februar 2019.

  Status på Realdania projekt

  På mødet deltager medarbejder fra forvaltningen og en konsulent.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Åbent brev fra Hans Jakob Hansen om statuen af H.P Hansen
  • Status – Dyrskuepladsen
  • Evaluering af borgermødet om solcellepark i Kassø

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11697, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  -