Beslutningsprotokol

torsdag den 7. februar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44761, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der i Vækstudvalget for Land og By’s driftsbudget afsat 0,05 mio. kr. til ”Rødekro og bydels -  materialepulje” under politikområdet byfornyelse. Der er i Vækstudvalget for Land og By’s anlægsbudget yderligere afsat et rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i 2019 og 2020.

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 9. august 2018, at Rødekro og bydels - materialepulje på 0,05 mio. kr. blev fordelt med en fordelingsnøgle med 50% til Rødekro Udviklingsråd og 50% til Høje Kolstrup Bydelsråd.

  Forvaltningen anbefaler, at den fordeling der var af driftsmidler i 2018 ændres i 2019 og 2020, så samtlige driftsmidler går til Rødekro for at ligestille dem. Der vil således være 0,05 mio. kr. på driftsbudgettet til Rødekro Udviklingsråd og 0,05 mio. kr. på anlægsbudgettet til Høje Kolstrup Bydelsråd.

  Det er under forudsætning af, at anlægsmidlerne frigives af Byrådet.

  I 2020 skal der igen tages stilling til fordeling af driftsmidlerne for 2021 og fremadrettet.

  De to foreninger bemyndiges til at administrere midlerne og fordele dem efter de samme principper, som Landdistrikternes Materialepulje bortset fra geografisk afgrænsning. Der stilles krav om efterfølgende regnskab og dokumentation.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driftspuljen i 2019 og 2020 alene går til Rødekro, og

  at foreningerne bemyndiges til at administrere midlerne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44096, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er i Vækstudvalget for Land og By’s anlægsbudget afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje (Søm og skrue pulje) i 2019 og 2020. Heraf reserveres 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene.

  Landdistrikternes materialepulje har til formål at give midler til materialer og byruminventar.

  Forvaltningen har i samråd med Vækstudvalget for Land og By inddraget Det fælles udviklingsråd for at afklare, hvordan de 0,950 mio. kr. bedst kommer lokalsamfundene til gode.

  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at midlerne anvendes til et bredere formål og rammer end blot materialer.

  Det overordnede formål er fortsat at understøtte frivillige indsatser i landdistrikterne, som giver Fællesskaber i bevægelse.

  Forvaltningen anbefaler, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne.

  Midlerne til Høje Kolstrup bydel vil stadig være omfattet af rammerne for Landdistrikternes materialepulje.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje som finansieres af afsatte rådighedsbeløb til ”Søm og skrue pulje”, der frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende forudsætningerne for udmøntning af de 0,950 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29711, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I forligsteksten for budget 2018 står der i forbindelse med det tekniske område, at ”der allokeres en medarbejder til indsatsen som frivillighedspilot med henblik på at støtte og bane vejen i samarbejdet med frivillige foreninger.”

  Formålet med frivillighedspiloten er at støtte de frivillige foreninger, så det bliver mere overskueligt at sætte nye initiativer i gang, som kræver kommunale tilladelser. Det kan være ved mindre byggerier, som bålhytter eller arrangementer. Frivillighedspiloten er via en koordinerende rolle med til at skabe endnu bedre rammer for fællesskaber i bevægelse.

  Forvaltningen orienterer Vækstudvalget for Land og By samt Kultur og Fritidsudvalget om afgrænsningen af frivillighedspilotens opgaver.

  Frivillighedspiloten har to hovedopgaver:

  1. Koordinere og være stifinder for de frivillige foreninger i enkeltsager
  2. Generelle tiltag for at understøtte de frivillige foreningers ansøgninger om tilladelser eks. via:
   • Information på hjemmesiden
   • Temamøder

  På mødet vil forvaltningen give en status på frivillighedspilotens arbejdsområde. Frivillighedspiloten deltager på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20742, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af Gademanualen for den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret.

  Baggrund

  I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der udarbejdet en Gademanual der beskriver visioner såvel som tiltag for omdannelsen af den nordlige del af gågaden, Gademanualen er vedhæftet som bilag 1. Visionen er, at Nørreportkvarteret skal være et indbydende og spændende område, hvor samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, de nye gademøbler og de spændende butikker skal være med til at skabe en hyggelig og inviterende stemning i området.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018 blev Gademanualen for Nørreportkvarteret godkendt. Forud for godkendelsen blev der gennemført et forsøgsprojekt med elementer fra Gademanualen, blandt andet blev der opsat gademøbler, folieret vinduer og malet facader. 

  Efter Gademanualens godkendelse er der arbejdet med at konkretisere visionerne, så den fysiske omdannelse af området kan igangsættes. Omdannelsen af gaden opdeles i flere delprojekter:

  1. Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje

  2. Folier i tomme butiksvinduer

  3. Gademøbler og øvrigt byrumsinventar

  4. Lampeinstallationer og særlig belysning

  5. Fælles grafisk identitet

  Ovenstående delprojekter er alle beskrevet i bilag 2 – Realisering af Gademanual.

  Erfaringerne med forsøgsprojektet har vist en tydelig effekt af de forskellige tiltag, ligesom der har været en efterspørgsel fra ejendomsejere i området om igangsætning. Tiltagene i Gademanualen kan udføres uafhængigt af projektet Hovedbyer på forkant der blandt andet arbejder med omdannelse af parkeringspladser, bagsider, projektgrunde med mere. Det er derfor ønsket, at igangsætte realiseringen af delprojekterne fra Gademanualen og derved løfte oplevelsen af den nordlige del af gågaden.

  Sagen afgøres i henholdsvis Vækstudvalget for Land og By samt Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr. Heraf er frigivet 5,4 mio. kr., hvoraf er forbrugt 2,395 mio. kr. Resterende er disponeret til rådgivning, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum. 

  Der søges nu om frigivelse af 4,0 mio. kr. til realisering af Gademanualen. Udgifterne er baseret på indhentede tilbud og overslagspriser, se specificering i bilag 2, og forventes fordelt som vist nedenfor:

  Pulje til facademaling i Nørreportkvarteret    1,0 mio. kr.

  Folier i tomme butiksvinduer*                      0,5 mio. kr.
  Gademøbler og beplantning                        1,28 mio. kr.

  Udskiftning af øvrigt byrumsinventar           0,6 mio. kr.

  Lampeinstallationer og særlig belysning       0,5 mio. kr.

  Fælles grafisk identitet                                0,1 mio. kr.

  I alt                                                            3,98 mio. kr.

  *Kræver forventeligt tillæg til lokalplan M79 for at kunne gennemføres.

  Eftersom udnyttelsen af den fulde ramme til henholdsvis facademaling, folier og gademøbler kræver at alle berettigede ejendomme ønsker at være en del af projektet, kan det endelige forbrug afvige fra det estimerede. Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal ansøgninger og forbrugte midler for eventuelt at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.

  Afledt drift:

  Der vil være en forventet afledt driftsomkostning på gademøblerne og planterne på 0,42 mio. kr. årligt, 6 måneder efter fuld implementering, hvorfor der forventes fuld afledt drift fra primo 2020.

  Da udformning af lampeinstallationerne og den fælles grafiske identitet endnu ikke er færdig bearbejdet kan der ikke afsættes afledt drift til lampeinstallationerne på nuværende tidspunkt.

  Der fremsættes særskilt samlesag vedrørende afledt driftsudgifter primo 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækstudvalget for Land og By,

  at retningslinjer for Pulje til facademaling i Nørreportkvarteret (bilag 2-A) godkendes og,

  at Farveguide for Nørreportkvarteret (bilag 2-B) godkendes og,

  at der indgås dialog med eksterne parter om muligheder for at drifte gademøblerne og planterne med henblik på at reducere driftsomkostningerne.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Byrådet,

  at der frigives 4,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for ”Områdefornyelse Nord” til realiering af Gademanualen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  1., 2. og 3. at godkendt.

  4. at anbefales godkendt.

  Der forelægges en ny sag for VLB med forslag til finansiering af driften.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30172, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på Realdania projektet Hovedbyer på forkant samt beslutning om ansøgning om støtte til realisering af fysiske projekter ved Hovedbyer på forkants anden ansøgningsrunde.

  Baggrund

  I februar 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til Hovedbyer på forkant. Medio april 2018 meddelte Realdania en tildeling på 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den strategiske helhedsplan kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord, og skal derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten. Planen er opdelt i tre spor:

  - Projekt og anlæg

  - Projektgrunde og ejendomme

  - Formidling og organisering

  I bilag 1 – Status på Hovedbyer på forkant, er formål, status og den videre proces for første del af Hovedbyer på forkant beskrevet. 

  På Byrådsmødet i september 2018 blev arbejdet med den strategiske helhedsplan igangsat. Der har i høj grad været fokuseret på sporet omhandlende projekt og anlæg, da det i februar 2019 er muligt at søge om midler til realisering af fysiske projekter hos Realdania.

  Der har i arbejdet med projekt og anlægssporet været fokuseret på omdannelse af passager, bagsider og parkeringspladser, der alle er den del af programmet for Områdefornyelse Nord og som prioriteres at gennemføre for de reserverede midler. Derudover har der været arbejdet med området omkring projektgrundene, Nørreport 5-13 og Ramsherred 1-3, i forhold til den fremtidige disponering og anvendelse af arealerne.

  I bilag 2 – Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret er der vedhæftet et oplæg til koncepter for omdannelse af den nordlige del af bymidten. Efter behandling i Byrådet indsendes oplægget sammen med en ansøgning om støtte til realisering af nogle af de fysiske projekter til Realdania, der er ansøgningsfrist ultimo februar 2019. Bilag 2 indeholder ligeledes et faseoverblik der viser, hvilke af projekterne i oplægget, der kan gennemføres for de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord. Det forventes at Realdania ansøges om 10 mio. kr. til projekterne, som er beskrevet i faseplanen.

  Der igangsættes en proces som beskrevet i bilag 1 primo marts 2019, med det formål at få konkretiseret de projekter der vurderes som værende vigtigst i forhold til programmet for Områdefornyelse Nord og vurderes at kunne gennemføres for de afsatte midler hertil.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en samlet anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr., således Aabenraa Kommunes finansiering udgør 12 mio. kr., heraf er frigivet 5,4 mio. kr.. Der forventes at den resterende bevilling skal matche eventuelle Realdania midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om status for projektet og den fremadrettede proces tages til efterretning,

  at bilag 2 – Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret  godkendes, og

  at der indsendes en ansøgning til Realdania på baggrund af bilag 2 - Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30811, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med klimasikring, kloakering og andre jordarbejder i Aabenraa midtby og på havneområdet er der brug for en oplagsplads til opbevaring af forskelligt materiale til afspærring o.l. samt oplag af sand, jord mv.

  Der er brug for pladsen indtil udgangen af 2020.

  Arealet, hvor oplagspladsen er etableret, er omfattet af lokalplan M34, som i anvendelsesbestemmelserne i § 3 udlægger området til havneformål. Bebyggelse, der opføres inden for området, skal have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen.

  Oplagspladsens anvendelse er ikke umiddelbart havnerelateret. Hvis pladsens anvendelse skal fortsætte, kræver det en dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan M34.

  Der er derfor søgt om tidsbegrænset dispensation.

  Løsningsforslag 1:

  Der meddeles tidsbegrænset dispensation jfr. § 19 i Planloven, gældende indtil 31. december 2020.

  Dispensationen begrundes ud fra at der er tale om en midlertidig anvendelse  i en begrænset periode samt at det er nødvendigt med en oplagsplads for at opbevare materialer, materiel m.m. i forbindelse med kloakeringsarbejder o.lign. nær bymidten.

  Driften af pladsen med fx oplag af sten og grus samt kørsel med entreprenørmaskiner minder om aktiviteter på foregår på andre arealer indenfor lokalplan M34 og på resten af havnearealet.

  Den miljømæssige påvirkning af omgivelserne fx eventuelle støjgener mm. vil blive håndteret gennem miljølovgivningen.

  Løsningsforslag 2:

  Der meddeles afslag på dispensationsansøgningen. Ansøger henvises til at finde et egnet areal på havnen, udenfor lokalplan M34.

  Det henstilles at pladsen ikke placeres i nærheden af boliger.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  § 19 i planloven:

  Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan mv., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger, jf. dog § 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og § 40.

  Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

  Høring/udtalelse

  Der har været foretaget naboorientering i overensstemmelse med § 20 stk. 1 i Planloven. Der er udsendt naboorientering til 24 naboer.

  Der er modtaget bemærkninger fra 5 naboer til oplagspladsen. Naboerne, som har indsendt indsigelser, bor i umiddelbar nærhed af oplagspladsen.

  De modtagne indsigelser går primært på, at naboer generes af støj, oplag af jord (støvgener), samt manglende rengøring af vejareal ved arbejdstids ophør.

  Håndteringen af dette sker via anden lovgivning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation som angivet i løsningsforslag 1.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8809, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 20. september 2017 at ansøge om statslig tilladelse til at udlægge tre udviklingsområder ved hhv. Dyrhave, Hostrupskov og Krusmølle på baggrund af Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

  Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2019 udsendt Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring. I forslaget imødekommes Aabenraa Kommunes ansøgning om udlæg af de tre udviklingsområder (se s. 57-59). Der udtages dog et mindre område af udpegningen i Dyrhave, grundet en fredning i områdets sydlige del. Høringen varer indtil 18. marts 2019.

  Det fremgår af forslaget, at Aabenraa Kommunes udpegninger til udviklingsområder er betinget af en ophævelse af natur- og landskabsudpegninger i områderne ved kommende kommuneplanlægning. Alle områder er omfattet af Grønt Danmarkskort, ligesom områderne ved Dyrhave og Krusmølle er omfattet af landskabsinteresser.

  Idet kommunens afgørelse om at vedtage temaplanstrategien samt afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af strategien, er påklaget til Planklagenævnet, træder udpegningen som udviklingsområde ligeledes kun i kraft, hvis Planklagenævnet træffer afgørelse i sagerne, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at fremsende høringssvar uden kommentarer til udpegningerne.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der fremsendes høringssvar uden kommentarer til landsplandirektivforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37331, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at foretage nogle mindre justeringer af Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Det drejer sig om en mindre justering af byzonegrænsen, en mindre justering af bestemmelserne vedrørende afvanding af veje, mulighed for etablering af pumpestationer til spildevand i de grønne forarealer og at virksomheden som opfører et datacenter i området har behov for at kunne udstykke området i overensstemmelse med etapedelingen af projektet.

  Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Tillægget benævnes Lokalplan nr. 88-1. Lokalplan nr. 88 vil fortsat være gældende, bortset fra de bestemmelser som erstattes af nye bestemmelser med vedtagelsen af lokalplan nr. 88-1.

  Justeringen af byzonegrænsen sker som led i at sikre to landbrugsejendommes muligheder for en mindre udvidelse. Justeringen af bestemmelserne vedrørende afvanding af vejene sker fordi det ikke er fundet nødvendigt at afvande midlertidige byggeveje og veje som kun skal fungere som brand- og redningsveje til regnvandsbassiner uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Desuden er der behov for at kunne etablere oplag af byggematerialer i anlægsperioden. Arwos har behov for at etablere to pumpestationer med egen vejadgang i kanten af området mod Kassøvej og Nr. Ønlevvej og opføre mindre bygninger i forbindelse hermed. Nuværende udstykningsbestemmelser i Lokalplan nr. 88 giver ikke mulighed for at udstykke området i mindre ejendomme. Der ønskes indarbejdet bestemmelser om at deletaper kan udstykkes særskilt, idet restarealerne fortsat vil skulle kunne drives landbrugsmæssigt indtil der skal bygge på arealerne. Pumpestationerne skal ligeledes kunne udstykkes.

  Ændringerne er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen vurderer, at ændringerne nævnt ovenfor ikke medfører en sådan miljøpåvirkning at lokalplanen skal miljøvurderes. Det øvrige indhold i lokalplanen blev miljøvurderet i forbindelsen fremlæggelsen af forslag til lokalplan nr. 88.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 2.2.017 Erhvervsområde. Ændringerne som følge af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

  Hovedparten af området er beliggende i byzone. Med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 reduceres byzonearealet i mindre omfang.

  Ændringerne medfører ikke indgreb i naturområder og vurderes ikke at medføre ændringer i eventuelle levesteder for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 og at afgørelsen  om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23437, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  På møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2018 blev det godkendt at arbejde videre med etableringen af et nyt plejehjem – Ny Grønningen – placeret i ’Parken’ centralt i Tinglev. Det nye plejehjem skal erstatte det nuværende plejehjem Grønningen. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Formålet med den kommende lokalplan nr. 120 er at give mulighed for opførelsen af et nyt plejehjem med 24 boliger og tilhørende serviceareal, samt mulighed for at etablere et hjemmehjælperteam i sammenhæng med plejehjemmet. Samtidig skal lokalplanen sikre samspillet mellem det nye plejehjem og dets omgivelser, hvor plejehjemmet skal være med til at generere liv og aktivitet i lokalområdet.

  Lokalplanen skal endvidere muliggøre en evt. nedrivning af det eksisterende plejehjem Grønningen og skabe mulighed for nye funktioner på matriklen.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1.01.f, der fastlægger området til boligformål samt offentlig og privat service. Lokalplanen aflyses helt eller delvist i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Ny Grønningen.

  Området ligger inden for rammeområde nr. 4.1.002.M, som er udlagt til blandet byområde med mulighed for fortsat udbygning og indpasning af centerfunktioner samt boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplangrundlag for Tinglev Midt godkendes som grundlag for udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 120.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24028, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  På mødet i Børn- og Uddannelsesudvalget den 7. august 2018 blev der truffet beslutning om placering af en ny integreret daginstitution nær Lyreskovskolen i Bov og Kruså. Projektet kræver en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  Formålet med den kommende lokalplan nr. 124 er at give mulighed for etablering af en ny daginstitution med en kapacitet på op til 150 børn. Lokalplanen skal ligeledes fastsætte bestemmelser for den trafikale struktur i området, sikre etablering af parkering samt udlægge et nyt område til udendørs ophold for daginstitutionen.

  I screeningsrapporten vurderes der ikke at være forhold, som udløser krav om udarbejdelse af miljørapport. Screeningsrapporten vil blive offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.

  Grundet koordineringen af processer i byggeprojekt og lokalplan, vil lokalplanforslaget først foreligge på baggrund af et udpeget vinderprojekt. Lokalplanforslaget forventes forelagt til politisk behandling i oktober 2019.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af LP 60 for Lyreskovskolen. I et fremtidigt lokalplanforslag vil delområde 1 i LP 60 som omfatter skolens arealer, blive erstattet af LP 124.  Delområde 2- Boligområdet nord for skolen fastholdes i LP 60. 

  Området er omfattet af kommuneplanrammeområderne: 3.1.063.D – der er udlagt til offentlige formål og 3.1.073.N – som er udlagt til rekreative formål. Med kommuneplantillæg nr. 24 udvides  3.1.0.63.D til at omfatte hele lokalplanområdet for LP 124.

  Høring/udtalelse

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 6. september 2018, blev det besluttet at foretage en forudgående idehøring.

  I perioden fra den 7. september til den 2. oktober indkom der to bemærkninger.

  • Det ene forslag angik mulighed for fremtidig udvidelse af institutionen. Dette for at sikre at daginstitutionen kan udvides i tilfælde af yderligere sammenlægninger. 
  • Den andet bemærkning angik Haderslev Stifts høring af Bov Menighedsråd, som ikke har indvendinger imod projektet. 

  De indkomne forslag tages med i det videre planlægningsarbejde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplangrundlag dateret den 25. januar 2019 godkendes som grundlag for udarbejdelse af et forslag til lokalplan nr. 124 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for rammeområde 3.1.063.D, og

  at der i forbindelse med planforslagene ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18735, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 119 Erhvervsområde ved Skandinavienvej og et forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2015 har været fremlagt offentligt fra den 26. september 2018 til den 21. november 2018.

  I forbindelse med fremlæggelsen af de to planforslag indkom der i alt 6 høringssvar. Høringssvarene omhandler trafikforhold, 400 kV ledning, erhvervsudvikling og økologisk forbindelseslinje.

  Høringssvarene giver anledning til at foretage mindre justeringer af den endelige lokalplan. Der foretages en enkelt mindre justering af kommuneplantillægget, idet den økologiske forbindelse (Det grønne Danmarkskort) justeres for at forbedre naturindholdet i forhold til den linjeføring, som var forelagt i forslaget samt justering af byggemuligheder omkring den kommende 400 kV ledning.

  Der var sammen med planforslagene fremlagt en miljøvurdering af disse. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 13 stk. 2. I den sammenfattende redegørelse er der redegjort yderligere for den trafikale påvirkning som følge af høringssvar vedrørende trafikbelastning af Mejerivej gennem Fårhus og beboernes bekymring for usikker cykelrute fra Fårhus til bl.a. Lyreskovskolen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 119 overføres området fra landzone til byzone.

  Skovbyggelinje søges ophævet for den nordlige del af området i forhold til Bommerlund Plantage.

  Økologisk forbindelseslinje flyttes ud af området og længere mod vest, hvor der kan skabes bedre sammenhæng mellem Frøslev Plantage og Bommerlund Plantage samt skabes en god ubebygget bufferzone mellem Fårhus og erhvervsområderne Padborg Vest med et højt naturindhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i notat af 22. januar 2019, og

  at lokalplan nr. 119 for erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i notat af 22. januar 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Indbydelse til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 29. marts 2019
  • Studietur

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  • Padborg Torvecenter

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  -