Beslutningsprotokol

torsdag den 7. marts 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punkt 36-52.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38169, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund har vedtaget en ny forretningsorden den 22. januar 2019. Den tager afsæt i den organisationsændring, som Vækst- og Udviklingsudvalget blev orienteret om den 19. januar 2017.

  Vækstudvalget for Land og By har beslutningskompetencen til at godkende forretningsordenen.

  Aabenraa Kommunes lokalsamfund er organiseret i Det fælles udviklingsråd, som er opdelt i de to fora Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum.

  Forretningsudvalget repræsenterer Det fælles udviklingsråd og består af syv medlemmer fra de to fora: Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum.

  Det fælles udviklingsråd ønsker at være høringspart ved alle politiske udvalg, eftersom udvikling af landdistriktsområdet er af bred politisk interesse. I formålsparagraffen står følgende:

  Formålet med det Det fælles udviklingsråd er, at:

  • være et repræsentativt talerør for lokalsamfund udenfor Aabenraa by.
  • sikre tæt samarbejde og dialog med Aabenraa Kommunes Vækstudvalg for Land og By.
  • være høringspart ved alle politiske udvalg vedrørende forhold og politiske beslutninger af general karakter, der berører landdistrikterne.
  • varetage de fælles interesser for Det fælles udviklingsråd overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.
  • medvirke til at fremme og udvikle landdistriktsområdet i Aabenraa Kommune.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der ændres i formålsparagraffen, så Det fælles udviklingsråd er dialogpartner fremfor høringspart. Sætningen ændres til Det fælles udviklingsråd er dialogpartner vedrørende forhold og politiske beslutninger af general karakter, der berører landdistrikterne.

  Det fælles udviklingsråd har i dag mulighed for at afgive høringssvar i offentlige høringer, de er fast dialogpartner til Vækstudvalget for Land og By og forvaltningen vil internt gøre opmærksom på, at de politiske udvalg og forvaltningerne gør brug af Det fælles udviklingsråd.

  Det er kun de lovpligtige råd, som seniorrådet, som er officiel høringspart i Aabenraa Kommune. Forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt og bureaukratisk tungt at tilføje yderligere høringsparter.

  Vækstudvalget for Land og By har ikke kompetencen til at gøre Det fælles udviklingsråd til officiel høringspart i alle de politiske udvalg.

  Fremadrettet godkender Vækstudvalget for Land og By kun forretningsordenen, når der sker ændringer i formålsparagraffen eller ved ændringer, som er af afgørende generel betydning for landdistriktsområdet.

  Landdistriktskoordinatoren deltager under punktet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at forretningsordenen for Det fælles udviklingsråd godkendes, med Det fællesudviklingsråd, som dialogpartner.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29410, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har oprettet ”Landdistrikternes materialepulje”, som hører under Vækstudvalget for Land og By. Udvalget har beslutningskompetencen vedrørende fordeling af støtten.

  Der er afsat 0,526 mio. kr. i budget 2019. Vækstudvalget for Land og By skal træffe beslutning om, hvilke projekter der tildeles midler fra puljen.

  Puljen har modtaget i alt 22 nye ansøgninger og en ansøgning til revurdering for et beløb på i alt 0,838 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til, at 17 ansøgere får tildelt et støttebeløb på i alt 0,525 mio. kr.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjerne (version 5, vedtaget på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 29. november 2018) med følgende kriterier:

  • Indkøb af bygge- og anlægsmateriale og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier.
  • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering.
  • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet.
  • Køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder.

  Dertil har forvaltningen vurderet støttebeløbet til den enkelte ansøger på baggrund af værdien for lokalsamfundet, graden af frivillighed i projektet og overvejelser i forhold til gennemførsel af projektet.

  Der er tre ansøgninger om udstyr til vedligehold af grønne områder. Forvaltningen indstiller til, at de tre ansøgninger udskydes til næste ansøgningsrunde.

  Forvaltningen har lagt op til, at der skal indgås skriftlige aftaler med de foreninger, som får midler til vedligeholdelse. Det skal sikre, at der er klare aftaler om, at deres indsats er et supplement til den kommunale drift og foreningerne ved, at de selv skal forsikre udstyr og de frivillige. Det betyder, at foreninger der ikke allerede har en forsikring kan forvente en driftsudgift til forsikring. Forvaltningen er blevet opmærksom på centrale punkter vedrørende forsikring og skriftlige aftaler med foreninger, som endnu ikke er afklarede. For at sikre, at de frivillige kender rammerne inden tilskuddet gives, anbefaler forvaltningen, at behandlingen af de tre ansøgninger til udstyr udskydes til næste ansøgningsrunde.

  Forvaltningen vil fremadrettet først udbetale tilskuddet, når foreningerne har fået de nødvendige byggetilladelser. Det skal sikre, at foreningerne ikke opfører anlæg og andet uden de nødvendige tilladelser.

  Landdistriktskoordinatoren deltager under punktet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstillinger til fordeling af støtten godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt med bemærkning om at støtten til Felstedegnens Borgerforening ansøgning reduceres med 0,005 kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39136, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I 2017 nedsatte regeringen Udvalget for levedygtige landsbyer. Udvalget har fremlagt deres rapport med 17 anbefalinger til, arbejdet med at fremme og styrke levedygtige landsbyer. Anbefalingerne er målrettet regering, kommuner og landsbyer.

  Vækstudvalget for Land og By orienteres om anbefalingerne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. november 2018 til den 8. januar 2019.

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 30 høringssvar. I forbindelse med høringen har Byrådet spurgt borgerne og erhvervslivet om, hvorvidt det er en god ide, at give mulighed for etablering af en skaterhal i området.

  4 erhvervsvirksomheder og organisationer talte imod og 15 borgere og erhvervsvirksomheder talte for at give mulighed for en placering af en skaterhal i området. 11 havde ikke taget stilling til spørgsmålet, primært andre myndigheder.

  Høringssvarene omhandlede ud over spørgsmålet om skaterhallen, hvorvidt der skal være mulighed for overnatningsmuligheder i form af hoteller , herunder chaufførhoteller i området og på hvilke vilkår, bygningshøjder mod Industrivej, etageantal i forhold til nær placering til gasledning og evakuerings- og redningsmuligheder i høje bygninger, øget trafik- og virksomhedsstøj ved eksisterende boliger, ønsker om justering af anvendelsesbestemmelser i forhold til offentlige formål – politi, told og skat mv. og uhensigtsmæssige trafikforhold ved den nordvendte afkørsel nr. 76 til motorvej E45.

  Et væsentligt emne i høringen af planforslagene har været om, der kunne gives tilladelse til etablering af en skaterhal. Nuværende skaterhal er etableret i strid med gældende lokalplan nr. 1/108, som udlægger området til erhvervsformål i form til transportcenter, men også fremstillingsvirksomheder, privat servicevirksomhed og pladskrævende udvalgsvarebutikker. En skaterhal er efter Erhvervsstyrelsen fortegnelse over arealanvendelsestyper, at betegne som et idrætsanlæg.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 20. februar 2019, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstilling.

  Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag:

  1. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.
  1. Mulighed for en skaterhal på ejendommen Lejrvejen 8b indarbejdes i planforslagene og disse sendes i fornyet høring i 14 dage. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 kan først vedtages endeligt efter fornyet høring. Såfremt skaterhallen indarbejdes i planforslagene kan anvendelsesbestemmelserne have følgende ordlyd: Ejendommen Lejrvejen 8b må desuden anvendes til idrætsformål, dog kun i form af en skaterhal inden for rammerne af den nuværende bygning, der i dag rummer skaterhallen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af transport- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, hotel og overnatningsfaciliteter, butikker som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Området er opdelt i tre delområder med forskellige miljøklasser med de højeste miljøklasser ud mod motorvejen og de laveste miljøklasser ind mod boligområderne.

  Området er beliggende i byzone.

  Inden for området er der enkelte mindre arealer og biotoper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planerne ændrer ikke på forholdene for disse.

  Området gennemskæres af ledningsanlæg – gasledning og højspændingsledning. Gasledningen medfører begrænsninger i forhold bygninger, hvor der må opholde større antal mennesker og højden på bebyggelsen. Højspændingsledningen fjernes, når den kommende 400 kV ledning fra Kassø til grænsen tages i brug.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planers redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan nr. 107 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  • Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen.

  • Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej.

  • Forudsætning for ibrugtagning:

  10.6 Såfremt der etableres et udendørs anlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b må dette ikke tages i brug før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

  For stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S).

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  Muligheden for etablering af overnatning i delområde 1 tages ud af lokalplan nr. 107. Baggrunden for forslaget er, at delområde I er udlagt for virksomheder i miljøklasse 3-6 og at dette medfører en op til 300 meter konsekvenszone ind mod boligområder. Dette bør også gælde i forhold til etablering af overnatningsmuligheder.

  Derfor foreslås § 3.1, andet afsnit ændret til:

  Derudover kan der etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde II og III. Der må ikke etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde I.

  For stemte  Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S)

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Forvaltningens forslag anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7817, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af byrådsbeslutning af 31. oktober 2018 - sag nr. 277 udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015. Sideløbende er der udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag i henhold til miljøvurderingsloven.

  Der har fra 5. september 2018 til 3. oktober 2018 været indkaldt ideer og forslag for planområdet efter planlovens § 23c. Indkaldelsen af ideer og forslag indeholdte oplæg til 2 andre placeringsmuligheder for en jollehavn, bl.a. ved Barsø Landing og et 0-alternativ samt 5 planlægningsspørgsmål.

  I forbindelse med høringen indkom der 111 høringssvar. Forvaltningen har sammenfattet disse i et høringsnotat på baggrund af de 5 planlægningsspørgsmål. Høringssvarene er i høj grad udtryk for om man er for eller imod, at der etableres en jollehavn med ved Møllebækkens udløb, men indeholder også en del ideer og forslag til forbedring af strandområdet ved Loddenhøj og miljømæssige forbehold i forhold til jollehavnen miljømæssige negative påvirkning af området.

  Miljøvurderingen af de to planforslag indeholder en vurdering af en række påvirkninger af miljøet, som følge af jollehavnens realisering. Nogle af de negative miljøpåvirkninger, der fremkom i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag, er inddraget i miljøvurderingen.

  En personkreds fra Loddenhøjområdet har nedlagt påstand om hævd på den nordlige bådebro i området. Dette kan medføre en privatretlig retssag om denne hævd. Det er forvaltningens opfattelse at der ikke er vundet hævd i sagen.

  Det kan endvidere oplyses, at tilladelsen af 24. september 2014 fra Kystdirektoratet til at etablere en jollehavn er blevet påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har ikke truffet afgørelse i sagen endnu. Såfremt tilladelsen hjemvises til fornyet behandling, vil tilladelsessagen skulle gå om. Lokalplanen vil ikke kunne realiseres såfremt der ikke foreligger en tilladelse fra Kystdirektoratet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet kommuneplanens rammedel. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. Tillægget udlægger et rammeområde 1.9.008.F . Dette omfatter område til et rekreative formål i form af strand og en jollehavn. En jollehavn er i planlægningsmæssig sammenhæng en lystbådehavn.

  Landarealerne forbliver i landzone, mens jollehavnen ligger på søterritoriet.

  Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1 er havneanlægget på søterritoriet, delområde 2 udgør landanlægget til jollehavnen og delområde 3 er nuværende strandområde og den udvidelse i bredden af denne som følge af moleanlægget.

  Der må ikke opføres bebyggelse i lokalplanområdet. Inden for strandområdet må der etableres anlæg til rekreative formål. Da området er omfattet af strandbeskyttelseslinje kan etablering af anlæg forudsætte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Broanlæg og ramper forudsætter tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven.

  Der må inden for strandbeskyttelseslinjen ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Forbuddet i mod etablering af ovennævnte gælder ikke for havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvidelse af bebyggelse og anlæg og lign. til havneformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Forvaltningens indstilling anbefales ikke godkendt idet 3 stemte for Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen(S) og 3 stemte imod Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen(A) og Michael Christensen (F), der er således ikke flertal for forvaltningens indstilling.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10148, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ifølge Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi skal der i 2020 være udarbejdet yderligere to lokalplanområder til datacenterindustri i tilknytning til eksisterende datacentervirksomheder.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en planlægning for et område umiddelbart syd for de to datacentergrunde i Kassø.

  Området indgår ikke i kommuneplanen og er ikke omfattet af gældende lokalplan.

  Byrådet kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en offentligt strategi. Før udarbejdelse af sådanne kommuneplantillæg, skal der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

  Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelsen sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

  Tidfristen i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag er mindst 2 uger. Bekendtgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Høringsperioden forventes afholdt medio/ultimo marts 2019.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.  

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone. Området støder op til areal i byzone mod nord.

  Ændring af områdets anvendelse medfører, at der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. De to planforslag skal miljøvurderes.

  Arealet er udlagt til særligt værdifuld landbrugsjord og dyrkes i dag landsbrugsmæssigt. Der er særlige drikkevandsinteresser i området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag for området i henhold til planlovens § 23c med en tidsfrist for indsendelse af ideer og forslag på 2 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39409, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 28, forelægges til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i fire uger.

  I forbindelse med færdiggørelsen af etape 2 af Sygehusbyggeriet, har Region Syddanmark anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der muliggør etablering af parkeringspladser på et område nær hovedindgang A, Syd for Sygehus Sønderjylland.

  Det specifikke formål med udvidelsen af er, at et område på ca. 1,2 ha, som tidligere har været fredskov, inddrages i Sygehusområdet og overføres fra landzone til byzone. Forslag til lokalplantillæg 39-1 skal give mulighed for, at arealet kan anvendes til parkeringspladser og tilhørende nødvendige tekniske anlæg - herunder regnvandsbassin.

  Forud for udarbejdelse af forslag til Lokalplantillæg og Kommuneplantillæg, er der afholdt foroffentlighed. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

  Forslag til Lokalplantillæg 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 forventes at blive sendt i offentlig høring fra den 28. marts til den 25. april.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Naturstyrelsen ophævede i 2015 fredskovspligten på arealet.

  Arealet er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 vil arealet blive omfattet af Kommuneplanramme 1.1.124.D, der udlægger området til offentlige formål, herunder Sundhedsinstitutioner, undervisning, institutioner, offentlig administration, sygehus, helikopterlandingsplads og lign. 

  I forbindelse med screeningen af lokalplan og kommuneplantillæg, blev det vurderet at planens gennemførelse ikke vil medføre forhold, der vil betyde væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for miljørapport. Beslutning om ikke at udarbejde miljørapport bekendtgøres sammen med offentliggørelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, idet beslutning herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8173, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By bedes i denne sag formelt godkende gennemførte facaderenoveringer i Kolstrup Boligforening afdeling 4.

  Kolstrup Boligforening, afdeling 4, Lindsnakkevej 41-88, har på et ordinært afdelingsmøde godkendt projekt omkring renovering af gavle i afdelingen. Projektet betyder, at der af afdelingen er optaget et kreditforeningslån med et provenu på 2.704.840.

  Afdelingen består af 25 lejemål, hhv. 8 3-værelses (70 m2) og 17 4-værelses (86 m2)lejemål.

  Konsekvensen af det optagne lån vil medføre en huslejestigning som anført i nedenstående oversigt:

  Antal værelser

  Husleje før renovering

  Husleje efter renover ing

  Stigning i kr.

  3 – værelse

  3.808 kr.

  4.275 kr.

  467 kr.

  4 - værelse

  4.672 kr.

  5.246 kr.

  574 kr.

  Herudover er der for tre lejemål gennemført individuelle råderetssager, som betyder at disse lejemål har en øget husleje på hhv.: 67 kr., 487 kr. og 1.000 kr. pr måned. Hvoraf de to huslejestigninger på 67 kr. og 1.000 kr. er for 4 værelses lejemål, og det sidste for et 3 værelses lejemål.

  Disse beløb er ikke medtaget i ovenstående oversigt, men betyder at huslejerne for disse tre lejemål stiger til hhv.: 4.762 kr., 5.313 kr. og 6.246 kr.

  Der er den 1-1-2019 gennemført en huslejestigning på 1,35 %, hvilket er medregnet i ovenstående.

  Der stilles ikke kommunegaranti for projektets gennemførsel.

  Kolstrup Boligforening ansøger Aabenraa Kommune om godkendelse af projektet med henvisning til lov om almene boliger § 29. ”udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse …” .

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By godkender låneoptagelse til facaderenovering i Kolstrup Boligforening, og deraf afledte huslejestigninger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde

  3.000

  2.535

  465

  0

  Strandpromenaden 2. etape

  3.000

  3.004

  -4

  Pulje 2015, forskønnelse af lokal-og landsbyer

  2.465

  2.466

  -1

  I ALT

  8.465

  8.005

  465

  -5

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio.kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

   (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Langhus

  11.400

  11.206

  195

  Byggemodning Vesteralle

  4.313

  3.714

  599

  Byggemodning Lundsbjerg 1. etape

  4.215

  4.005

  210

  I ALT

  19.928

  18.925

  1.003

  Samlet set er der mindreudgifter på 1,463 mio. kr. De 0,465 mio. kr. hensættes til et nyt anlæg, og de resterende 0,998 mio. kr. tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø,& Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,998 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5260, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. 

  Forvaltningen indstiller derfor, at der frigives 2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet rammebeløb byggemodning erhvervsformål. Grundsalgsudvalget har behandlet sagen den 30. januar 2019.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 2 mio. kr. til ”planlægnings- og forundersøgelsestiltag”, finansieret af rådighedsbeløbet 2019 rammebeløb byggemodning erhvervsformål, som frigives.  

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34091, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  I Løjt Kirkeby, Tinglev og Bolderslev gennemføres områdefornyelse. I alle 3 områdefornyelsesprogrammer er der afsat midler til puljer.

  Erfaringer fra 2 års puljeafvikling i Løjt Kirkeby har givet anledning til at revurdere eksisterende puljepraksis for områdefornyelser. For eksempel har der været færre puljeansøgninger end forventet. På baggrund af erfaringerne har Kultur, Miljø & Erhverv og puljerepræsentanter fra Løjtland Fællesråd udarbejdet vedhæftede forslag til ny administrationspraksis, som nu indstilles til godkendelse.

  Forslag til administrationspraksis kan ses i bilaget: ”Generel administrationspraksis for Puljer i områdefornyelser uden for Aabenraa”.

  Forvaltningen vurderer, at de ændringer der ønskes i Løjt også er relevante for de kommende puljer i Tinglev og Bolderslev. Derfor behandles denne administrationspraksis som en generel bemyndigelse af forvaltningen til puljer i igangværende og kommende områdefornyelser. Administrationspraksis omfatter ikke områdefornyelse i Aabenraa.

  Puljerne varierer fra by til by og kan typisk bruges på mindre anlægsprojekter, arrangementer og forsøgsprojekter i overensstemmelse med byfornyelsesloven. 

  Puljerne i Løjt administreres i dag efter administrationspraksis vedtaget i Vækstudvalget for Land og By den 29/9 2017. Der er endnu ikke vedtaget administrationspraksis for Bolderslev og Tinglev.

  Der foreslås en model, hvor puljen fordeles lokalt af en puljegruppe under lokalrådene, som kan træffe beslutninger for projekter på op til 0,05 mio. kr. Yderligere kan lokalrådet vælge at varetage administration af udbetaling, regnskab m.m., med henblik på at få større frihed til planlægning. 

  Den ny administrationspraksis har til formål:

  1. At øge det lokale ejerskab og engagement i puljens anvendelse.
  2. At gøre det nemmere for ansøgere at få hjælp og vejledning. 
  3. At gøre lokalrådet i stand til at kunne gennemføre projekter på egen hånd. 
  4. At give større frihed til planlægning og hurtig lokal fremdrift ved at begrænse kommunal sagsbehandlingstid.

  Praksis gennemføres i første omgang som forsøg på ca. 1 år i Løjt Kirkeby, Tinglev og Bolderslev. Derefter vurderer forvaltningen og lokalrådene om den skal fortsætte i resten af områdefornyelsesperioderne.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  De berørte puljer varierer i størrelse og antal. I Løjt Kirkeby, Tinglev og Bolderslev er de enkelte puljer på op til 0,6 mio. kr. som fordeles over områdefornyelsens projektperiode.  I den første forsøgsperiode fordeles mellem 0,1 og 0,2 mio. kr. i hver by. Ønskes den årlige lokale ramme forhøjet kræves godkendelse af Vækstudvalget for Land og By.

  Alle puljer er politisk godkendt og har opnået anlægsbevilling ved byrådets godkendelse af byernes områdefornyelsesprogram.

  Der ikke afsat midler til afledt drift. Det betyder at alle afledte driftsbehov skal løses lokalt. For projekter på kommunale arealer skal udarbejdes aftaler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at administrationspraksis godkendes som generel forvaltningsbemyndigelse med beslutningskompetencemodel, og

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage løbende ændringer af mindre karakter. 

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20742, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af Gademanualen for den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret. På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 7. februar 2019 blev sagen om frigivelse af midler til realisering af Gademanualen behandlet. Indstillingerne vedrørende retningslinjer, farveguide og undersøgelse af muligheder for samarbejde med eksterne parter om drift blev godkendt og der blev fremsat et ønske om at udvalget skulle forelægges en ny sag med forslag til finansiering af driften. Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 at tilbagesende sagen til Vækstudvalget for Land og By med henblik på afklaring af afledt drift forud for behandling af en frigivelsessag. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt alternative modeller for finansiering af afledt drift, hvorfor der nu forelægges en sag med et revideret økonomiafsnit.

  Baggrund

  I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der udarbejdet en Gademanual, der beskriver visioner såvel som tiltag for omdannelsen af den nordlige del af gågaden, Gademanualen er vedhæftet som bilag 1. Visionen er, at Nørreportkvarteret skal være et indbydende og spændende område, hvor samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, de nye gademøbler og de spændende butikker skal være med til at skabe en hyggelig og inviterende stemning i området.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018 blev Gademanualen for Nørreportkvarteret godkendt. Forud for godkendelsen blev der gennemført et forsøgsprojekt med elementer fra Gademanualen, blandt andet blev der opsat gademøbler, folieret vinduer og malet facader.

  Efter Gademanualens godkendelse er der arbejdet med at konkretisere visionerne, så den fysiske omdannelse af området kan igangsættes. Omdannelsen af gaden opdeles i flere delprojekter:

  1. Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje

  2. Folier i tomme butiksvinduer

  3. Gademøbler og øvrigt byrumsinventar

  4. Lampeinstallationer og særlig belysning

  5. Fælles grafisk identitet

  Ovenstående delprojekter er alle beskrevet i bilag 2 – Realisering af Gademanual.

  Erfaringerne med forsøgsprojektet har vist en tydelig effekt af de forskellige tiltag, ligesom der har været en efterspørgsel fra ejendomsejere i området om igangsætning. Tiltagene i Gademanualen kan udføres uafhængigt af projektet Hovedbyer på forkant der blandt andet arbejder med omdannelse af parkeringspladser, bagsider, projektgrunde med mere. Det er derfor ønsket, at igangsætte realiseringen af delprojekterne fra Gademanualen og derved løfte oplevelsen af den nordlige del af gågaden.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr. Heraf er frigivet 5,4 mio. kr., hvoraf er forbrugt 2,395 mio. kr. Resterende er disponeret til rådgivning, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum.

  Der søges nu om frigivelse af 4,0 mio. kr. til realisering af Gademanualen. Udgifterne er baseret på indhentede tilbud og overslagspriser, se specificering i bilag 2, og forventes fordelt som vist nedenfor:

  Pulje til facademaling i Nørreportkvarteret

  1,00 mio. kr.

  Folier i tomme butiksvinduer*

  0,50 mio. kr.

  Gademøbler og beplantning

  1,28 mio. kr.

  Udskiftning af øvrigt byrumsinventar

  0,60 mio. kr.

  Lampeinstallationer og særlig belysning

  0,50 mio. kr.

  Fælles grafisk identitet

  0,10 mio. kr.

  I alt

  3,98 mio. kr.

  *Kræver forventeligt tillæg til lokalplan M79 for at kunne gennemføres.

  Eftersom udnyttelsen af den fulde ramme til henholdsvis facademaling, folier og gademøbler kræver at alle berettigede ejendomme ønsker at være en del af projektet, kan det endelige forbrug afvige fra det estimerede. Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal ansøgninger og forbrugte midler for eventuelt at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.

  Afledt drift

  Efter sagens første behandling i Vækstudvalget for Land og By, har forvaltningen afsøgt mulighederne i forhold til afledt drift.

  I den oprindelige sagsfremstilling skulle alle afledte driftsomkostninger afholdes af Aabenraa Kommune, hvorved udgifterne beløb sig til 0,42 mio. kr. årligt, hvis alle gademøbler og plantekasser blev etableret som illustreret i bilag 2-C Plan for placering af gademøbler.

  Efter dialogen med eksterne partnere om afledt drift, forventes den kommunalt finansierede afledte drift nu at beløbe sig til 0,13 mio. kr. årligt frem til 2021, stigende til 0,160 mio. kr. fra 2022. Udgifterne fordeler sig som beskrevet i Bilag 3 ”Afledt drift forbundet med realisering af Gademanualen for Nørreportkvarteret”. Den store ændring forekommer fordi Shop i City sammen med bygningsejerne og de forretningsdrivende med et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. vil kunne varetage driften af plantekummerne på vegne af Aabenraa Kommune. Denne ændring medfører forventeligt et ændret kvalitetsniveau ift. hvis Aabenraa Kommune selv stod for driften.

  Afledt drift vil medgå i særskilt samlesag i foråret 2019 vedrørende afledt driftsudgifter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives 4,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for ”Områdefornyelse Nord” til realiering af Gademanualen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22636, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 17. december 2018 besluttet at revidere den nuværende Råstofplan 2016.

  Som opstart af revisionsprocessen indkalder regionen ideer og forslag til Råstofplan 2020. I indkaldelsen opfordres alle til at komme med bidrag til Regionens strategi og politik på området: ”Hvordan skaffer vi de råstoffer, der er behov for i nær fremtid samtidig med, at vi sikrer, at der også er råstoffer nok og i de rette kvaliteter til kommende generationer? Med andre ord; hvordan kan råstofplanen bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål?”

  Idefasen løber fra 4. februar til 1. april 2019.

  Samtidig med indkaldelsen af ideer høres de berørte myndigheder om input til miljørapporten, som skal udarbejdes for den kommende råstofplan. Høringsfristen af denne høring er ligeledes den 1. april 2019.

  Råstofindvinding giver anledning til arbejdspladser og udvikling i Aabenraa Kommune. I realiseringen af kommunens vækstplan og Datacenterstrategi bygges der for mange millioner kroner i kommunen. Det gælder både byggeri af folkeskoler, infrastruktur, områdefornyelser i Aabenraa midtby samt offentlige og private investeringer som f.eks. Sygehus Sønderjylland, Apple og Google m.fl.

  Råstofindvindingen spiller en central rolle for væksten både i forhold til at levere materialer til anlægsopgaverne og i forhold til byggebranchens mulighed for at vokse og generere arbejdspladser. Råstofindvinding er derfor en vigtig brik for fortsat vækst i Aabenraa Kommune. Vækst, der både gør det attraktivt at drive virksomhed og bosætte sig i kommunen. Forslag til råstofplanen kræver balance mellem bosætning og erhvervsudvikling. Desuden har råstofgravning og efterbehandlingen væsentlig indvirkning eller potentiale til indvirkning ift. landbrugsdriften og naturforbedring.

  Disse afvejninger er søgt indarbejdet i forslag til høringssvar, som er vedlagt.

  Sagen forelægges Vækstudvalget for Land og By til udtalelse.

  Beslutning om høringssvar træffes efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget, som er afsender af høringssvaret for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at vedlagte høringssvar godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Udvalget godkendte at anbefale høringssvaret til Teknik og Miljøudvalget.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43671, Sagsinitialer: SKNU

  Sagsfremstilling

  Efter henvendelse fra ejer af ejendommen Gl Bane 10 vedrørende redningskøretøj, der ikke kunne finde vej, og gentagende oplevelser med store lastbiler, der sidder fast, når de forsøger at levere varer til ejendommen, foreslås en del af vejforløbet Gl Bane omdøbt til Dalgårdsvej.

  Da en strækning på ca. 2 km reelt ikke er farbar for normale køretøjer, opdeles det eksisterende vejforløb, således at navigationssystemerne fremadrettet ikke vil forsøge at lede køretøjer langs hele vejstrækningen.

  I stedet vil man fremover alene kunne køre til vejstrækningen Gl Bane fra byen Genner.

  Og man vil alene kunne køre til vejstrækning Dalgårdsvej fra Øster Løgumvej.

  Vejnavnet Dalgårdsvej ønskes pga. en nærliggende slægtsgård, der hedder Dalgaard. Efter dialog med og anvisning fra Dansk Sprognævn, skal vejnavnet dog skrives Dalgårdsvej. Vejnavnet er foreslået af ejeren af Gl Bane 10.

  Den eneste anden ejendom der ellers findes på vejstrækningen, er et aftægtshus for Dalgaard, og som får ny adresse.

  Der henvises til kort bilag 1.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den nuværende vejstrækning Gl Bane med husnumrene 10 og 12 omdøbes til Dalgårdsvej med husnumrene 1 og 3 og gøres til blind vej med vendemulighed og skiltes tilsvarende, og
  at den resterende del af Gl Bane bevares som en blind vej uden vendemulighed og skiltes tilsvarende.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18439, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  På mødet vil der blive orienteret om status på de forskellige delprojekter for dyrskue- og ringriderpladsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38915, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Erhvervsministeren har udstedt ”Landsplanredegørelse 2019, Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet”. Landsplanredegørelsen beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

  Landsplanredegørelse 2019 har fokus på de planlovsændringer, der er gennemført i løbet af 2017 og 2018, herunder:

  · Fleksible rammer for kommunernes planlægning

  · Nye udviklingsmuligheder i kystområder og turismeerhverv

  · Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

  · Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv

  · Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet

  · Udpegning af områder, hvor der kan ske oversvømmelser og erosion i kommuneplaner, samt krav om afværgeforanstaltninger i lokalplaner.

  · Udvidelse af testfaciliteter for store vindmøller i Østerild og Høvsøre

  · Digitalisering af den fysiske planlægning og plandata

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Udsat.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelsen i byerne indgår som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  • Orientering om afholdt borgermøde vedr. Vennersminde

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  -