Beslutningsprotokol

torsdag den 4. april 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 4. april 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39136, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I 2017 nedsatte regeringen Udvalget for levedygtige landsbyer. Udvalget har fremlagt deres rapport med 17 anbefalinger til, arbejdet med at fremme og styrke levedygtige landsbyer. Anbefalingerne er målrettet regering, kommuner og landsbyer.

   

  Vækstudvalget for Land og By orienteres om anbefalingerne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Udsat.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44096, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er i Vækstudvalget for Land og By’s anlægsbudget afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje i 2019 og 2020. Byrådet besluttede den 27. februar 2019 at frigive midlerne og bemyndige Vækstudvalget for Land og By til at godkende udmøntningen af de 0,950 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, at der oprettes en udviklingspulje for lokalsamfund i 2019, med afsæt i input fra Det fælles udviklingsråd.

   

  Vækstudvalget for Land og By skal træffe beslutning om retningslinjer for puljen.

   

  Udviklingspuljen tager afsæt i Aabenraa Kommunes vækststrategi: Sund Vækst. Vækststrategi 2018-2030. Formålet er at støtte lokale initiativer, der skaber langsigtet udvikling og gør det mere attraktivt at bo og bosætte sig i Aabenraa Kommunes lokalsamfund og landdistrikter.

   

  Puljen skal

  -         styrke fællesskaber

  -         styrke samarbejde på tværs af lokalsamfund

  -         kvalificere nye lokale projekter, som skaber lokaludvikling

  -         understøtte langsigtede og nytænkende projekter.

   

  Puljen støtter

  -         Procesaktiviteter

  -         Forprojekter

  -         Rådgivning

   

  Målgruppen er

  -         Lokalråd og borgerforeninger i Aabenraa Kommunes lokalsamfund, udenfor bybåndet.

  -         Frivillige foreninger og borgergrupper, som indgår et samarbejde med lokalråd og borgerforeninger.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til retningslinjer for udviklingspuljen til lokalsamfund og vurderingskriterier.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på at en større andel af puljen formentlig vil blive anvendt til ekstern konsulentbistand. Det giver foreningerne adgang til en bred vifte af konsulentkompetencer, som kan kvalificere de lokal ideer. Samtidig kan det bl.a. betyde, at forvaltningen ikke har indsigt i eller kan kvalificere de enkelte projekter. Puljen kan aflede flere henvendelser til forvaltningen, som kan kræve flere medarbejderressourcer.

  Forvaltningen vil efter ansøgningsrunden i 2019 gøre status og vurdere, hvordan midlerne bedst anvendes i 2020, inden politikerne skal tage stilling til udmøntning af midlerne.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Udvalget er bemyndiget til at udmønte i alt 0,860 mio. kr. i 2019, efter administrationsbidrag og midler øremærket til Høje Kolstrup Bydel.

   

  Forvaltningen foreslår følgende fordeling i 2019

  • 0,660 mio. kr. til udviklingspuljen
  • 0,2 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje

   

  Ud over de to ovennævnte puljer på anlæg, er der på driften afsat 0,526 mio. kr. til landdistrikternes materialepulje samt 0,050 mio. kr. til en materialepulje for Rødekro og omegn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at retningslinjer og vurderingskriterier for udviklingspuljen for lokalsamfund i 2019 godkendes, og

  at midlerne i 2019 fordeles med 0,660 mio. kr. til udviklingspuljen og 0,2 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  1. at godkendt.

  Udvalget besluttede at der ikke foretages en fordeling af midlerne

  og at der gøres status på mødet i september.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8617, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Under punktet orienteres om ændringerne i byfornyelsesloven, der trådte i kraft 1. januar 2018. Derudover orienteres om den antagne betydning som Finanslov 2019 og et nyt forslag til justering af lov om byfornyelse og udvikling af byer,forventeligt vil have for projekter i Aabenraa Kommune, som er omfattet af denne lovgivning.

  Ændring af 1. januar 2018

  Blandt de væsentligste ændringer i byfornyelsesloven fra januar 2018 er opdeling i to puljer:

  • Ordinær pulje, som blandt andet omfatter bygningsfornyelse, områdefornyelse og udbedring af kondemnable forhold.
  • Landsbypulje, som omfatter nedrivning, men som jf. gældende lov ligeledes indeholder andre muligheder. Nyt lovforslag har været 1. behandlet den 14. marts 2019 i folketinget.

  Finanslov 2019

  Ud over ændringerne i byfornyelsesloven af januar 2018, er der med Finanslov 2019 indgået aftale om, at der i perioden 2019-22 omprioriteres midler fra den ”Ordinærpulje” over i Landsbypuljen. Dette betyder, at der i perioden 2019-22, som udgangspunkt ikke vil være statslige midler til refusion af kommunale projekter som angår Ordinær pulje.

  Lovforslag januar/februar 2019

  Med lovforslaget lægges der op til tekniske justeringer i vilkår for støtte. Lovforslaget indeholder også oplæg til justeringer af anvendelsesmulighederne. Herunder mulighed for at landsbypuljemidler kan benyttes til områdefornyelseslignende initiativer. Ud over at der sker en udvidelse fra 46 til 56 ansøgningsberettigede kommuner, vil lovforslagets ændringer og dets konsekvenser først blive konkretiseret i en bekendtgørelse, som vil følge på baggrund af den politiske behandling. Den 14. marts 2019 blev lovforslaget 1. behandlet i folketinget.

  Kombinationen af ændringerne i byfornyelsesloven af januar 2018, Finanslov 2019 og forventningerne til det nye lovforslag kræver en særlig stillingtagen for Aabenraa Kommune. Der ligger en særlig opgave i forhold til prioriteringen mellem de forskelligartede anvendelsesmuligheder, som den nye landsbypulje 2019-22 og restmidlerne fra den ordinærpulje 2018 udgør.

  En medarbejder fra forvaltningen vil deltage under præsentation af punktet.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Driftsregnskab 2018:

   

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,472 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr.)

   

  Politikområde

  Opr. Budget

  Tillægsbev.

  Korr. Budget

  Forbrug

  Afv.

  Jordforsyning

  -89

  -90

  -179

  -147

  -32

  Byfornyelse

  792

  -216

  576

  512

  64

  Fysisk planlægning

  1.319

  161

  1.480

  1.453

  27

  Landdistrikter

  1.237

  114

  1.351

  896

  455

  Turisme

  2.184

  125

  2.309

  2.351

  -42

  I ALT

  5.443

  94

  5.537

  5.065

  472

   

  Der er søgt om overførsler i henhold til reglerne for Dialogbaseret aftalestyring jf. bilag 2.3 til kasse- regnskabsregulativet, i alt 0,062 mio. kr.

   

  Pulje projekter

  Puljeprojektmidler er primært kendetegnet ved, at der gives et tilskud fra tredje part. Dette kan give forskydninger i betalinger og tilskud, og mer/mindreforbrug overføres derfor fuldt ud. Der er overført 0,062 mio. kr.

   

  Øvrige overførsler

  Øvrige overførsler overføres ikke, men der kan søges hvis der er tale om betalingsforskydning eller fejl. Der er ikke overført midler til 2019.

   

   

  Anlægsregnskab 2018

   

  Skattefinansieret anlæg

  Samlet afsluttes 5 anlægsprojekter med et merforbrug på  0,033 mio. kr.

   

  For igangværende anlæg overføres 17 projekter med en samlet negativ overførselssum på 0,408 mio. kr.

   

  Jordforsyning

  Samlet afsluttes 9 anlægsprojekter med et mindreforbrug på 3,031 mio. kr.

   

  For igangværende anlæg overføres 8 projekter med en samlet overførselssum på 9,136 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4144, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2019 vedrørende de økonomiske procedure for 2019, gennemgås processen for budget 2020-2023.

  Indstilling

  Budget Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37773, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 8. februar til den 15. marts 2019.

   

  Lokalplan nr. 123 giver blandt andet mulighed for at ændre områdets nuværende anvendelse fra almene og offentlige formål, som kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer, til også at omfatte offentlig service og administration.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 10 høringssvar inklusiv forvaltningens bemærkninger. Hovedparten af høringssvarene omhandler trafikale forhold samt anvendelsesændringen. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 19. marts 2019.

   

  Forvaltningen har forud for og under lokalplanens høringsperiode særligt undersøgt de trafikale og parkeringsmæssige forhold. Det er forvaltningens samlede vurdering, at lokalplanen ikke vil bidrage til væsentlige udfordringer i lokalplan- eller nærområdet. Med forvaltningens bemærkninger i det bilagte høringsnotat er der redegjort for en række forbedrende og forebyggende tiltag, som vil understøtte de fremtidige anvendelsesformål.

   

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er i dag reguleret af lokalplan M98, der omfatter hele karréen ved Nygadehuset. Den nuværende lokalplan afløses delvist af lokalplan nr. 123. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.006.C. Området må planlægges til centerformål i form af Bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, her under kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. 

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 170 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter, og etageantallet må ikke overstige 4. min. grundstørrelse er 300 m2.

   

  Da de ønskede ændringer vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammens miljøklasse 1-2, bliver der ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

   

  Den sydlige del af rammeområdet vil blive overført til område 1.1.007.C i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 100 for Nygade- og Pottergadekvarteret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 19. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) , Erwin Andresen (S), Egon Madsen (A) og  Erik Uldall Hansen (A).

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O) med den begrundelse, at det ville være bedre at bruge bygningerne til kulturelle formål, som ville passe bedre sammen med tankerne bag områdefornyelsen i den nordlige ende af byen.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 7. juni 2018 et lokalplangrundlag for et forslag til lokalplan nr. 21 for Krusmølle.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015.

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af såvel turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne som fødevarevirksomheden (kildetapperi) på Krusmølle.

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager, café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes mulighed for fremtidigt nybyggeri til bolig og ændret anvendelse af eksisterende boligformål.

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer og landbrugsarealer med bestemmelser for anvendelse, og hvor der må bygges.

  Endvidere fastlægger lokalplanen retningslinjer for trafikbetjening af området og udformning af vej- og parkeringsarealer samt for afskærmende beplantning.

  Plangrundlaget er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål.

  Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme, har forvaltningen udarbejdet tillæg nr. 20 til kommuneplan 2015.

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 

  Aabenraa Kommune har i oktober 2017 ansøgt Erhvervsministeriet om at udlægge en del af området som udviklingsområde, jf. Temaplanstrategi for udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen.

  Området er medtaget i forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder, som har været i høring frem til 18. marts 2019.

  Høring/udtalelse

  Det forventes, at den offentlige høring af forslagene kan ligge i perioden 8. maj til 3. juli 2019, såfremt forslag til lokalplan og kommuneplan godkendes.

  Det forventes, at der i perioden afholdes borgermøde om trafik.

  Bemærkning fra bygherre

  Bygherre har i perioden efter færdiggørelse af forslaget henvendt sig med rettelser til lokalplanforslaget. Det drejer sig om et ønske om mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2. Lokalplanforslaget giver mulighed for 6 hytter og toiletbygning på 25 m2.

  Forvaltningen har fastsat omfanget i lokalplanforslaget, på baggrund af en helhedsvurdering af det samlede anlægs udbredelse på ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, idet beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt, idet lokalplanforslaget udformes således at der gives mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26005, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening rettet henvendelse til Aabenraa Kommune, med anmodning om at kommunen godkender opstart af etape II, omfattende 12 boliger på Barsøvænget i Løjt.

   

  Baggrund

  Aabenraa Kommune solgte den 31. december 2011 en storparcel på Barsøvænget 56, Løjt Kirkeby til Kolstrup Boligforening. På parcellen skulle oprindeligt opføres 30 almennyttige familieboliger. Efter købet skete der en reduktion i antallet af boliger på 2 stk., hvorfor projektet blev på i alt 28 boliger. På den baggrund skete der en reduktion i købssummen.

   

  Projektet blev planlagt gennemført i 2 etaper, hvor der i den første etape opføres 16 boliger. Opførelsen af de 16 boliger er gennemført og afsluttet.

   

  Aabenraa Kommune har formelt via byrådsbeslutning den 21. december 2011 godkendt projektets skema A for første etape. I skema A er angivet at projektet er i 2 etaper. I sagsfremstillingen, der danner baggrund for byrådsbeslutningen 2011, står der blandt andet: 

   

  ”På baggrund heraf fremsender Kolstrup Boligforening skema A om støtte til opførelse af 15 almene familieboliger (seniorboliger) på storparceller på Barsøvænget i Løjt Kirkeby, idet boligforeningen har valgt at dele det oprindelige projektforslag i to etaper på hver 15 boliger. Skema A kan ses i sagen.”

   

  Der er med byrådsbeslutningen fra 2011 kun givet økonomisk tilsagn til grundkapital til gennemførsel af etape I.

   

  Økonomisk oversigt fra sagsfremstilling 2011: 

   

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A

  26,909 mio. kr.

  Kommunale udgifter:

   

  Kommunal andel grundkapital 14 %

  3,767 mio. kr.

  Øvrig finansiering:

   

  Låneoptagelse 84 %

  22,604 mio. kr.

  Beboerindskud 2 %

  0,538 mio. kr.

   

  Kolstrup Boligforening erhvervede i 2011 grunden for en pris på 4,752 mio. kr., hvorefter der skete en prisreduktion på ca. 0,350 mio. kr. grundet reduktion i antallet af boliger fra 30 til 28.

   

  Herefter sker der ikke mere, før Kolstrup Boligforening via Salus administrationsselskab henvender sig med anmodning om at Aabenraa Kommune stiller grundkapital, sådan at sidste etape af projektet kan gennemføres, som oprindelig planlagt.

   

  Aabenraa Kommunes strategi for udvikling

  Aabenraa Kommune har siden godkendelsen i 2011 udarbejdet en ambitiøs sammenhængende strategi for, hvordan man ønsker kommunen skal udvikle sig. Det skete med Sund Vækst planen version 1, som blev godkendt af Byrådet i 2014, og den efterfølgende netop vedtagne Vækstplan 2022 og Sund Vækst Strategi 2018-2030. Hertil kommer Strategi for almene studieboliger og familieboliger 2016-2020.

   

  I strategierne betones betydningen af at skabe en stærk og attraktiv hovedby, bestående af Rødekro / Aabenraa by aksen, der blandt andet indebærer et overordnet fokus på fortætte og forskønne bymidten i Aabenraa by. Som eksempler på et initiativer der er med til at understøtte dette er områdefornyelserne i hhv. Syd og Nord samt etableringen af Cimbria byggeriet.

   

  Henvendelsen fra Kolstrup Boligforening giver følgende 3 løsningsmuligheder:

   

  1)     Aabenraa Kommune stiller grundkapital (Estimeret behov 2,5-3 mio. kr. ifølge Salus), sådan at det oprindelige projekt kan gennemføres, med opførelsen af de resterende 12 boliger.

  Konsekvensen vil være at der skal afsættes grundkapital til realisering af projektet.

   

  2)     Aabenraa Kommune holder fast i sine vedtagne planer, og afsætter ikke grundkapital til gennemførsel af projektet, da der er et ønske at der sker en fortætning af hovedbyaksen Rødekro – Aabenraa. Almene byggeprojekter skal være med til at understøtte dette.

  Konsekvensen vil være at Aabenraa Kommune skal generhverve grundstykket, hvilket forventeligt vil være ligeså omkostningsfuldt for kommunen som den grundkapital der er nødvendig for en realisering af projektet.

   

  3)     Aabenraa Kommune stiller sig fortsat positiv i forhold til realiseringen af etape II på Barsøvænget i Løjt, men er for nuværende ikke indstillet på at afsætte grundkapital.

  Konsekvensen vil være at der på et tidspunkt skal afsættes grundkapital til projektet. Forvaltningen anbefaler at det besluttes, hvornår der afsættes grundkapital til realisering af projektet. 

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Der er vedtaget lokalplan N26 , Boligområde ved Barsøvænget. Planen er vedtaget i 2006.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag tre godkendes, og

  at ovenstående orientering tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), idet sagen ønskes optaget på budgetseminaret.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26554, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag ønskes frigivet midler til projektering og igangsætning af anlægsarbejder til Strandpromenaden ved Sydhavn.

   

  De første planer for Strandpromenaden v. Sydhavn er udarbejdet og det er foregået i tæt samarbejde med det kommende byggeri af kontordomicil, hvortil der er en del snitflader. Domicilbyggeriet er igangsat, og derfor er der behov for anlægsbevilling til færdigprojektering, udbudsproces  og opstart, så anlægget af Strandpromenaden projektmæssigt kan følge domicilbyggeriet.   

   

  Tidsplan

  Udover de mindre anlægsopgaver, der gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2019, forventes anlægsarbejdet for Strandpromenaden igangsat tidlig efterår med færdiggørelse 1. marts 2020.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2019-2022 afsat 4,0 mio. kr. 2019 og 6,0 mio. kr. 2020.

   

  De afsatte rådighedsbeløbet søges frigivet til projektet.

   

  Der fremsendes særskilt sag vedrørende afledt drift.

   

   

  Opgaver

  Overslagspriser (mio.kr.)

  Byggeplads, rydning, bundopbygning

  2.555

  Kloak, vand og ledningsarbejder

  950

  Belægning og beplantning

  4.000

  Belysning (inkl. EL), inventar

  820

  Rådgivning, geoteknik, jordhåndtering, landinspektør

  1.675

  I alt

  10.000

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ”Strandpromenaden ved Sydhavn” finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7747, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden § 7, skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet, skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde.

  Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2018 godkendes.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Søren Frederiksen

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By træffe beslutning om at sende et forslag til placering af teglkunstneren Ulla Viottis hovedværk Telemuren i høring.

  Genplaceringen af Telemuren er siden nedtagningen i 2007 løbende blevet drøftet. Forskellige placeringer har været i spil; senest  har et placeringsnotat været behandlet på møde i Vækstudvalget for Land og By (daværende Vækst- og Udviklingsudvalget ) den 8. juni  2017, dog uden at der blev truffet endelig beslutning om Telemurens genplacering.

  Forvaltningen har løbende arbejdet sammen med blandt andet Billedkunstrådet om mulighederne af en passende genplacering. Den 11. oktober 2018 mødtes medlemmer af Billedkunstrådet samt repræsentanter fra forvaltningen med kunstneren bag Telemuren, Ulla Viotti, i Aabenraa for at besigtige og drøfte udvalgte områder for Telemurens fremtidige genplacering. På mødet var der blandt deltagerne opbakning til en placering syd for Arena Aabenraa.

  Den videre proces

  Forvaltningen anbefaler, at placeringsforslaget sendes i høring ved berørte parter, herunder Arena Aabenraa, AABK, Kongehøjskolen samt Aabenraa Kunst- og Musikforening.

  På baggrund af de indkomne høringssvar vil forvaltningen kvalificere placeringsforslaget. Det kvalificerede forslag vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Vækstudvalget for Land & By samt Byrådet til endelig beslutning i juni 2019.

  Idet placering af Telemuren på den foreslåede placering vil have betydning for Campusrambla Syd, skal sagen også behandles i Vækstudvalget for Land & By.

  Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land & By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2019 afsat 0,350 mio. kr. til genplacering af Telemuren.

  Kvalificering af et budget for genplacering af Telemuren vil være del af den fortsatte proces efter høringssvarene er indgået.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag om genplacering af Telemuren syd for Arena Aabenraa sendes i høring ved berørte parter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35541, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær og kommuneplantillæg nr. 18 har været offentlig fremlagt fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019.

  Baggrunden for at udarbejde planforslagene var et ønske fra udstykker om at forenkle reglerne for området samt give mulighed for større sommerhuse end i den gældende lokalplan.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der i alt 5 høringssvar. I notat af 20. marts er der resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene omhandler bekymring for skygge og indblik som følge af de forøgede byggemuligheder samt bebyggelsens udseende.

  Såfremt indstillingen følges giver høringssvarene kun anledning til få mindre justeringer i den endelige lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 18 foreslås vedtaget endeligt uden ændringer.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 1-1 er et tillæg til lokalplan nr. 1 vedtaget af byrådet den 26. september 2008. I forhold til lokalplan nr. 1 er der primært tale om ændringer af bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Området er udstykket og delvist bebygget.

  Ændringerne i kommuneplanrammen er alene bebyggelsens omfang, idet byggemuligheden er ændre fra et boligareal på maks. 100 m² til at den samlede bebyggelse ikke må udgøre mere end 170 m² pr. ejendom.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2015 vedtaget endeligt, og

  at lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af notat af 20. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej, Aabenraa i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. juli 2018 til den 7. august 2018.

  Lokalplanen har yderligere været i høring af berørte parter i forbindelse med indskrænkning af lokalplanafgrænsningen fra den 22. februar 2019 til den 8. marts 2019, samtidig med at § 5.8 er blevet tilføjet.

  Området er beliggende ved Sønder Hesselmark, Møllekær og Hjelm Skov.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg.

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 26. oktober 2018.

  I forbindelse med høringen af berørte parter er der ikke indkommet nogle høringssvar.

  Forvaltningen indstiller, at der foretages få ændringer, som fremgår af indstillingsnotat, i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev påklaget med en klage.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvarene giver anledning til ændringerne angivet i indstillingsnotatet, og

  at lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18439, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om sagens status.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Der blev orienteret om klager til Planklagenævnet

  • 2 klager over at der ikke udarbejdet miljøvurdering for lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  -