Beslutningsprotokol

torsdag den 16. maj 2019 kl. 18:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Søren Frederiksen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 16. maj 2019 kl. 18.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-05-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Søren Frederiksen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26963, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 4. februar 2019 modtaget invitation fra Erhvervsstyrelsen til 2. ansøgningsrunde om mulige sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

   

  Ansøgningsrunden har samme indhold og proces som 1. runde i 2017. Her udarbejdede Aabenraa Kommune en temaplanstrategi og ansøgte om tre udviklingsområder og et sommerhusområde. Forvaltningen orienterer om aktuel status for 1. runde på mødet.

   

  Forvaltningen har screenet mulighederne for at ansøge og fundet, at der ikke er oplagte områder til udpegning af sommerhus- og udviklingsområder. Forvaltningen anbefaler derfor, at Aabenraa Kommune ikke ansøger i denne runde.

   

  Baggrunden for anbefalingen er nærmere beskrevet nedenfor for henholdsvis udviklingsområder og sommerhusområder.

   

  Udviklingsområder

  Udviklingsområderne kan ligge ved eksisterende by eller i områder med spredt bebyggelse. Der kan ikke udpeges områder hvor der er bindinger som f.eks. strandbeskyttelseslinje eller særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.

   

  Forvaltningen er ikke bekendt med projekter eller områder i kystnærhedszonen i forbindelse med eksisterende by, hvor der er interesse for udvikling, som i dag ikke kan lade sig gøre og hvor der ikke er ovennævnte bindinger.

   

  Udpegningen til udviklingsområde i landzone giver adgang til landzonebestemmelsernes umiddelbare rettigheder til at udnytte andre tiloversblevne bygninger i kystnærhedszonen.

  I Aabenraa Kommune ser forvaltningen ikke tomme, tiloversblevne bygninger, som f.eks. mejerier eller skoler i kystnærhedszonen og derfor ikke et behov for at udpege udviklingsområder i områder med spredt bebyggelse.

   

  Det er forvaltningens anbefaling, at der fokuseres på at arbejde med videre planlægning for de tre områder, der er udpeget i Erhvervsstyrelsens forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder.

   

  Disse områder kræver fortsat en særlig bearbejdning, inden der kan foretages nærmere planlægning. Herunder bl.a. en mere detaljeret landskabsanalyse, hvilket betragtes som en ressourcekrævende opgave.

   

  Sommerhusområder

  For sommerhusområder gælder også de samme principper som sidste runde. Det indbefatter bl.a. at disse ikke må være i områder med særlige natur- og landskabsinteresser, skal placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder samt at den enkelte kommune skal anvise hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres i forholdet 1:1.

   

  Forvaltningen vurderede potentialet for at tilbageføre ubebyggede grunde i sidste runde. Her blev et mindre område i Loddenhøj fundet og det er bragt i spil til tilbageføring i 1. runde. Aabenraa Kommune har ikke mange sommerhusområder og de er for langt størstedelen udbyggede. Derfor ses ikke mulighed for at pege på yderligere grunde til tilbageføring.

   

  Forvaltningen vurderede desuden potentialet for nye sommerhusområder i sidste runde. De potentielle områder kom med i forslag til temaplanstrategi, der blev sendt i debat i juni 2017.  Heraf blev det politisk besluttet kun at ansøge om ét område, som følge af den offentlige debat.

   

  I forbindelse med invitationen til 2. runde har forvaltningen modtaget en ansøgning fra grundejer i Kollund Østerskov. Det pågældende areal var del af forslag til Temaplanstrategi fra 2017, men blev taget ud af den endelige strategi og ikke ansøgt om, pga. stor lokal modstand (34 debatsvar og 665 underskrifter imod).

   

  Forvaltningen anbefaler, at der ikke ansøges om nye sommerhusområder.

   

  Det er forventningen, at det ansøgte område ved Skarrev er del af Erhvervsstyrelsens kommende forslag til landsplandirektiv og at der efter endelig vedtagelse kan foretages nærmere planlægning for dette område.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Såfremt der skal ansøges om nye områder, skal der udarbejdes en planstrategi, som skal sendes i offentlig debat i 8 uger forinden endelig vedtagelse.

   

  Herefter skal der afsendes ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Der er frist for ansøgning 1. december 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke ansøges om nye udviklingsområder, og

  at det drøftes, om der skal ansøges om nye sommerhusområder.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-05-2019

  Udsat til kommende møde.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-05-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Søren Frederiksen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-05-2019

  -

   

   

  Afbud: Søren Frederiksen.