Beslutningsprotokol

torsdag den 7. november 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Erwin Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 7. november  2019 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52041, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2020, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Vækstudvalget for Land og Bys møder afholdes torsdage kl. 16.00 – 19.00 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Forslag til VLB mødekalender 2020:

   

  16. januar

  6. februar

  5. marts

  2. april

  14. maj

  4. juni

  25. juni

  3. september

  8. oktober

  5. november

  3. december

   

  Udover de nævnte mødedatoer foreslår forvaltningen, at der kalenderbookes til reserverede møder ca. 14 dage efter det ordinære møde.

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Mødekalender godkendt, med bemærkning om at der ønskes færre reserverede møder.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52235, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede

  bevillingskontrol i 2019 pr. 30. september 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det

  økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i

  den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov

  samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af

  Kassen. En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

   

  Denne sag vedrører driften, hvor der ikke er bevillingsmæssige ændringer. I bilag I2N fremgår status for de enkelte politikområder. 

   

  Sagen afsluttes i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges ingen bevillingsmæssige ændringer på driften

   

  I bilag I4 vises en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område

  fordelt på serviceudgifter.

   

  Politikområde

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forventet forbrug

  Difference

  Arealforvaltning

             -120

          -120

          -258

           -138

  Byfornyelse

               812

           874

         1.592

            718

  Fysisk planlægning

            1.340

         1.640

         1.640

             -  

  Landdistrikter

            1.261

         1.261

         1.411

            150

  Turisme

            2.222

         2.222

         2.254

              32

  i alt

             5.515

         5.877

          6.639

              762

   

   

  Den overordnede konklusion er, at der forventes et samlet merforbrug på 0,762 mio. kr.

   

  For Pulje- og Projekter udgør merforbrug 0,868 mio. kr. . Det drejer sig primært om ”Grøn ordning”, hvor indtægterne forventes i 2020.

   

  For politikområdet ”Turisme” forventes der et merforbrug på campingpladser på 0,032 mio. kr. som følge af større udskiftning af varmtvandsbeholder og afledte udgifter til ombygning af familebadeværelser. Der forventes indenfor ”Arealforvaltning” øget forpagtningsindtægter på 0,138 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

  at bevillingskontrollen pr. 30.09.2019 for driften godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52235, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af

  kassen.

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer på anlæg. Der er i bilag A3 givet en status på de enkelte anlæg.

   

  Skattefinansieret anlæg:

  Alle projekter forventer at overholde deres bevilling.

   

  4. projekter forventes afsluttet i 2019 og 18 projekter søges overført til 2020, heraf de 5 projekter søges overført i bevillingskontrollen, for samlet 5,917 mio. kr. 

   

  Projektet ”industrifornyelse Padborg” kan restpuljen i 2019 på 0,437 mio. kr. afsluttes, og kan  derfor henføres til anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget

   

  Rådighedsbeløb ”Industrifornyelse Padborg” for 2020 og 2021 fastholdes. 

   

  Jordforsyning:

  Bortset fra projektet ”Byggemodning Løjt Kirkeby Visøvej” forventes alle projekter at overholde bevilling. Der forventes enkeltsag for Visøvej, hvor bevilling søges tilpasset indenfor rammebeløbet for boligformål.

   

  3 projekter forventes afsluttet i 2019 og 6 projekter søges overført til 2020 i bevillingskontrollen. Samlet søges overført 13,453 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives jf. bilag A1 en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 5,917 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,917 mio. kr., finansieret af kassen, og

  at der gives jf. bilag A1 en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 13,453 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 13,453 mio. kr., finansieret af kassen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37557, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 10. oktober 2019 at godkende lokalplangrundlag for udarbejdelse af et forslag til lokalplan nr. 130 og et forslag til kommuneplantillæg for del af rammeområde 3.2.009.B.

   

  Der er fra en bygherre fremsat ønske om at igangsætte planlægning for op til 20 boliger på Østerskovvej 36-38 i Kollund Østerskov, Kruså. Bygherre ønsker at opføre en række seniorboliger. Projektønskerne kan ikke rummes inden for eksisterende kommuneplanramme, som bl.a. skal udvides til at rumme etagebyggeri samt en øget bebyggelsesprocent på 40.

   

  Før planlægningsarbejdet igangsættes skal der indkaldes ideer, forslag og bemærkninger, jf. planlovens § 23c. Når denne idéfase er afsluttet vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, planlagt til udsendelse i offentlig høring i efteråret 2019.

   

  Indkaldelsen sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Tidfristen for indkaldelse af ideer og forslag er mindst 2 uger. Bekendtgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i byzone.

   

  Området er omfattet af kommuneplanrammeområde 3.2.009.B som udlægger det til boligområde Åben-lav. Fritliggende parcelhuse. Mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af boligområde. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 2 etager og en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på ca. 40 for den ny bebyggelse.

   

  Området er desuden omfattet af lokalplan 5/43 Boligområde ved Kollund Østerskov, hvis formål det er at sikre områdets fremtidige anvendelse til boligformål, idet området fortsat skal udbygges i åben og lav boligbebyggelse. De fremsendte projekt et tæt lav bebyggelse, og kan ikke indeholdes i den nuværende lokalplan.

   

  Ændring af områdets anvendelse til etageboliger og tæt lav boligområde med ny bebyggelsesprocent på 40 medfører derfor behov for, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og ny lokalplan.

   

  Forvaltningen vurderer, at etableringen af et tæt lav boligområde passer fint ind i intentionerne for et blandet boligområde. En lokalplan for området bør derfor kunne fremmes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag for området i henhold til planlovens § 23c, med en tidsfrist for

  indsendelse af ideer og forslag på mindst 2 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47371, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Kommunen har modtaget en henvendelse fra Aabæk Efterskole, der ligger ved Jørgensgård Skov. Efterskolen ønsker at der skabes planlægningsmæssige rammer, der giver mulighed for at opføre nye bygninger og tilbygninger samt nye tiltag på arealer ved skolen.

   

  Efterskolens nuværende bygninger ligger nordvest for Jørgensgård Skovvej. De danner i fællesskab en landsbylignende struktur omkring de interne vej- og gangarealer. Det er Aabæk Efterskoles intention, at den nye bebyggelse opføres, så den styrker disse karakteristika. Den nye lokalplan skal fastlægge en række byggefelter, der giver mulighed for at opføre nye bygninger og tilbygninger. Byggefelterne inden for den eksisterende lokalplan er stort set udnyttet. Med den nye lokalplan øges bebyggelsesprocenten.

   

  Aabæk Efterskole ønsker desuden mulighed for at opføre hovedbygningen i 12,5 meters højde samt at etablere en husstandsvindmølle i tilknytning til bebyggelsen i den sydvestlige del af lokalplanområdet.

   

  Kommuneplanrammens områdeafgrænsning udvides, så det kan rumme efterskolens fremtidige udvidelser.

   

  Før planlægningsarbejdet igangsættes, indkaldes der ideer, forslag og bemærkninger, jf. planlovens § 23c. Når denne idéfase er afsluttet vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, planlagt til udsendelse i offentlig høring i efteråret 2019.

  Byrådet kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en offentliggjort strategi. Før udarbejdelse af sådanne kommuneplantillæg, skal der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

   

  Indkaldelsen sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Tidfristen for indkaldelse af ideer og forslag er mindst 2 uger. Bekendtgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   

  Bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og skal forblive landzone ved ny planlægning. Den nye lokalplan skal opfylde kravene for landzonetilladelser og vil dermed opnå bonusvirkning.

   

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.9.009.D, som udlægges til område med offentlige formål, specifikt til uddannelsesinstitutioner, efterskole og lign. offentlige formål og jordbrugsformål. Kommuneplanen fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 11,5 og maksimal bygningshøjde til 10,1 m, etageantal højst 1½. Projektets omfang strækker sig ud over kommuneplanrammes afgrænsning, og samtidig ønsker efterskolen at rejse hovedbygningen i 12,5 meter.

   

  De eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 2340 er omfattet af lokalplan N14 fra 1999, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål og giver mulighed for nybyggeri. Lokalplanen omfatter en del af denne ejendom og fastsætter, med afgrænsede byggefelter, rammerne for nuværende og fremtidig bebyggelse for skolen. Den hidtidige lokalplan er stort set udnyttet, og fremtidige udviklingsmuligheder kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

   

  Ændring af rammeområdets afgrænsning og anvendelse medfører derfor behov for, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og ny lokalplan.

   

  Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af byggefelter og forøgelse af hovedbygningens højde til 12,5 meter skal tilpasses den eksisterende arkitektur og landskab. Såfremt de bygningsmæssige udvidelser tilpasses miljøet, passer det fint ind i intentionerne for en moderne efterskole på landet. En lokalplan for området bør derfor kunne fremmes. I lokalplanforslaget vil der forelægge visualiseringer af byggeri og husstandsvindmølle.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag for området i henhold til planlovens § 23c, med en tidsfrist for

  indsendelse af ideer og forslag på mindst 2 uger, og

  at der igangsættes lokalplanlægning på baggrund af vedlagte lokalplangrundlag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24993, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om delvis ophævelse samt ændring i anvendelsesbestemmelser vedr. Lokalplan 6.02 – Rekreative formål, Uge Hulvej, Uge. Området huser campingplads med tilhørende fodboldgolfbane.

   

  Ansøgning kommer fra ejer af naboejendommen, hvorpå der drives et kvægbrug. Ejer ønsker at lave justeringer i dyreholdet på ejendommen, hvilket udløser krav om miljøgodkendelse. Med den nuværende afgrænsning af lokalplanen er det, jf. Husdyrbruglovens bestemmelser om lugtgener, dog ikke muligt at søge og opnå miljøgodkendelse pga. nærheden til det lokalplanlagte område.

   

  Der fremlægges således et forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02, der har til formål at foretage de ønskede ændringer; en ændring i afgrænsning samt en ændring i anvendelse for et mindre område. Dermed muliggøres en ansøgning om miljøgodkendelse.

   

  Ændring i afgrænsning

  Lokalplanen søges ophævet på områdets østligste matrikel. Denne del af lokalplanområdet ejes af ansøger. Området er udlagt til rekreative formål såsom skov, søer til småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en sø samt en landbrugsejendom i området. Resterende dele af arealet dyrkes landbrugsmæssigt.

   

  Ændring i anvendelse

  Lokalplanen søges endvidere ændret for et nyt Delområde 1b. Denne del af lokalplanområdet ejes af campingpladsen. Området er udlagt til rekreative formål såsom, campingplads, lejrplads, lystfiskeri, småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en fodboldgolfbane på arealet.

   

  Jf. afgørelse i Miljøklagenævnet sidestilles campingpladser med sommerhusområder og byzoneområder, hvorfor disse opnår den højeste lugtbeskyttelse. Derfor ønskes campingplads fjernet fra anvendelsesbestemmelserne. Dog sikres campingpladsens mulighed for at beholde fodboldgolfanlægget, samtidig med at lugtbeskyttelsen mindskes.

   

  Forslag til Tillæg nr. 1 for Lokalplan nr. 6.02 er screenet i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt udvalget træffer endelig afgørelse, om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslaget. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet

  Høring/udtalelse

  Ejer af campingpladsen har underskrevet en fuldmagt, der giver Aabenraa Kommune tilladelse til at udarbejde et tillæg til lokalplan 6.02 for ejendommen jf. ovenstående ændringer.

   

  Forslaget til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02 fremsendes i offentlig høring i 2 uger, da der er tale om en lokalplan af mindre betydning.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Tillæg til Lokalplan 6.02 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillægget og at denne afgørelse offentliggøres sammen med forslaget til tillægget.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for lokalplanen er Aabenraa Friskoles ønske om, at udnytte det åbne område, som ligger vest for skolens nuværende arealer, og dermed udnytte de muligheder, der er indarbejdet med en udvidet ramme i Kommuneplan 2015.

   

  Friskolen ønsker at benytte udendørsarealet til forskellige aktiviteter, herunder mulighed for boldbane, legeplads og anden aktivitet. Desuden er der et ønske om at kunne udnytte dele af arealet til lejlighedsvis parkering. Friskolen har lejet matr. nr. 1589 af Aabenraa Kommune til formålet.

   

  Den nuværende lokalplan for friskolen indbefatter ikke disse arealer, og det er derfor

  nødvendigt med en udvidelse af eksisterende lokalplan M87 og samtidig en revidering af gældende bestemmelser.

   

  Det er vurderet, at der ikke skal laves miljøvurdering.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lovbekendtgørelse

  448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa

  Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål som undervisning, institutioner,

  kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lign samt desuden boliger.

   

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

   

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og bliver overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

   

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa

  Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Økonomi og afledt drift

  Da lokalplanområdet ejes af Aabenraa Kommune er der indgået en aftale om betaling af lokalplanen fordeles 50/50 mellem Aabenraa Friskole og Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Forslaget forventes at blive sendt i offentlig høring i 4 uger i december.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til Lokalplan nr. 118 for Aabenraa Friskole vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36824, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til forslag for placering af yderligere digitale informationstavler.

   

  Byrådet har for 2019 på investeringsoversigten for 2019 -2023 afsat midler med henblik på opsætning af yderligere digitale informationstavler. Der er afsat 0,5 mio. kr. til anlæg af informationstavler. Beløbet dækker både indkøb af udstyr og selve etableringen. Forvaltningen skønner at der inden for denne ramme kan etableres 2 nye digitale informationstavler, som supplement til de fem eksisterende.  

   

  Forvaltningen foreslår følgende steder for placering af digitale informationstavler. Stederne er angivet i prioriteret rækkefølge:

   

  1. Ved Hjelm Alle / Arena Aabenraa
  2. Langs ”trafikafløb” fra den nye motorvejsafkørsel
  3. Grænseovergangen ved Padborg grænse i nordgående retning

   

  Begrundelsen for prioriteringen er, at der i forhold til 1. og 2. er tale om placeringer som eksponeringsmæssigt vil nå ud til en stor gruppe mennesker. Hjelm Alle i forhold til besøgende til Arena Aabenraa, hvor mængden af forbipasserende øges ved store events. ”Trafikafløbet” i forbindelse med den ny motorvejs afkørsel: Her forventes eksponering at ske dels for de personer der kommer via motorvejsafkørslen, og dels for en del af de som har besøgt Arwos miljøstation.

  Grænseovergangen ved Padborg har også en stor mængde trafikanter, hvor en stor del sandsynligvis kommer uden for Aabenraa Kommune. Det er dog tvivlsomt om alle budskaberne på informationstavlerne vil opfattes som relevante for de som passerer grænseovergangen.

   

  Forvaltningen foreslår at der arbejdes på etablering af informationstavler, der er af samme type, eller så meget lignende, som de eksisterende. Det vil sige skærme, der primært er rettet mod kørende trafik.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. mio. under Vækstudvalget for Land og By til indkøb af udstyr og arbejdet med etablering (strøm, tilladelser, fragt, montering mv.). Det er forventningen at der for det afsatte beløb kan etableres to digitale informationstavler.

   

  Den efterfølgende drift varetages af Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-09-2019

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By ønskede ved deres behandling af sagen  yderligere forslag til placering af digitale informationsstandere. Vedlagt bilag 2 til denne sag indeholder forslag til mulige placeringer i Løjt Kirkeby ved Bodumvej, Kliplev ved Bjerndrupvej samt Padborg  ved Østre Viaduktvej

   

  Forvaltningen bemærker, at af de i alt 6 placeringsforslag, angivet i bilag 1 og 2, er det placeringen ved Padborg som forventeligt vil give den største eksponering af budskaberne på informationstavlen. Det baseret på antal indbygger i området, samt tilgængelige trafikmålinger, der viser at den gennemsnitlige trafikmængde er størst her.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, 

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, således at de placeringer det prioriteres først, er de steder informationstavlerne først etableres, og

  at der gives en anlægsbevilling til digitale informationstavler (”pyloner”) på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  1. at godkendt idet udvalget anbefalede Kultur og Fritidsudvalget følgende prioritering 1. Kliplev, 2. Løjt, 3. Hjelm Alle,

  2. at tages til orientering, og

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  1. at tages til orientering,

  2. at godkendt idet Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Vækstudvalget for Land og Bys anbefaling. Informationstavlerne prioriteres i den nævnte rækkefølge, og

  3. at tages til orientering.

   

   

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41249, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af etageboligbebyggelsen på Skinderbro 4a-4c i Aabenraa har søgt byggetilladelse til etablering af ny tagkonstruktion. Den eksisterende tagetage - der fremstår som sadeltag med uudnyttet tagrum - ønskes fjernet og erstattet af en ny tagkonstruktion i form af et mansardtag, der giver mulighed for indretning af 3 lejligheder med en mere hensigtsmæssig indretning end den eksisterende tagkonstruktion giver mulighed for.

   

  Ændringen af tagkonstruktionen betyder, at bygningens samlede højde forøges med 1,03 m fra 10,19 m over terræn til 11,22 m over terræn. Den nye tagkonstruktion indrettes med 3 lejligheder og udføres med facadekviste, tagvinduer og gavlkviste.

   

  Oversigtskort, situationsplan og facadetegninger er vedlagt som bilag 1.

   

  Ifølge kommuneplanramme 1.1.036.B må området anvendes til boligområde med både etage-, tæt-lav- og åben-lave boliger i max 2 etager, en bygningshøjde på 8,5 meter og med en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 30. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. En kommuneplanramme er ikke bindende for en ansøger, men afgrænser indholdet af lokalplaner og danner baggrund for administration.

   

  Bygningen vil ved det ansøgte fremstå i 2 etager og derudover en tagetage i form af mansardtag. Bygningen er i dag allerede højere end kommuneplanrammen anviser. Forøgelsen af bygningshøjden er på ca. 10%. Bebyggelsesprocenten bliver på ca. 30. Projektet vurderes derfor i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Forvaltningen vurderer endvidere, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, da det ikke medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø, og husets opbygning har en karakter og et udtryk, der passer ind i det bestående bymiljø og svarer til nogle af de omkringliggende bygninger.

   

  Når der ikke udarbejdes lokalplan for et område, er det Bygningsreglementets bestemmelser der er gældende med hensyn til byggeretten.

   

  Der er en generel byggeret til at bygge i en højde på 8,5 m i 2 etager og for etageboliger med en bebyggelsesprocent på 60. Kan en bebyggelse ikke opføres indenfor byggeretten, skal kommunen gennemføre en helhedsvurdering af det ansøgte, hvor bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne vurderes.

   

  Der er foretaget partshøring af ejere og virksomheder på Forstalle 79, Skinderbro 1, 3, 5, 6 og 7.

   

  Der er 17. august 2019 indkommet et samlet partshøringssvar fra: ejere og virksomheder på Forstalle 77, Skinderbro 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 13. Ejerne af Forstalle 77, Skinderbro 8, 9 og 13 vurderes dog ikke at være parter i sagen.

   

  Parterne fremhæver, at der ikke bør gives lov til endnu højere byggeri og, at der tidligere er meddelt afslag til øget bebyggelsesprocent i området. De mener byggeriet vil ændre områdets karakter voldsomt. Desuden mener de, at der vil komme øgede indbliksgener både fra 1. sal og især fra lejlighederne på den 3. etage / mandard-etagen. Endelig fremfører de, at der i forvejen er en høj trafik belastning ved indkørslen til ejendommen, og at yderligere 3 lejligheder vil skabe øget trafik på en smal villavej.

   

  Høringssvarene er indgået i helhedsvurderingen.

   

  Forvaltningen vurderer, at bebyggelsens samlede omfang er hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svarer til det sædvanlige i området. Et kort samlet resume af helhedsvurderingen fremgår af bilag 2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet ikke er lokalplanpligtigt, og

  at der meddeles byggetilladelse til projektet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Orientering om status for områdefornyelse Aabenraa Syd.

   

  Orientering om områdefornyelsen har siden januar 2016 indgået som fast punkt på møderne i Vækst- og Udviklingsudvalget.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om områdefornyelse Syd på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Taget til efterretning.

   

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Orientering fra formand og direktør om lange sagsbehandlingstider i Planklagenævnet. Eksempelvis er der indgivet klage til Planklagenævnet medio 2018 vedr. manglende miljøvurdering til lokalplan nr. 111 Gl. Tøndervej. Planklagenævnet har meddelt, at der forventes en afgørelse primo 2021.  

   

  Der er truffet afgørelse i Planklagenævnet 6.11 2019 vedr. lokalplan 102 Næstmark/Langrode. Der var indgivet klage i foråret 2017 fra en ejer af en beboelsesejendom i nærheden. Der blev klaget over Kommunens beslutning om, at der ikke skulle udarbejdes miljøvurdering af lokalplan nr. 102 Næstmark/ Langrode. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over kommunens screeningsafgørelse.

   

  Orientering om områdefornyelse nord.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/859, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  -