Beslutningsprotokol

torsdag den 5. marts 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64398, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter retning for, hvordan kommunen i tæt samspil med borgerne gør det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og bosætte sig i lokalsamfundene. Handleplanen blev vedtaget i Byrådet den 30. oktober 2019.

   

  Vækstudvalget for Land og By orienteres om status på handleplanen. Den årlige status giver mulighed for politiske justeringer af planen.

   

  Der er mange aktiviteter og et stort engagement i kommunens lokalsamfund. Det er aktiviteter og projekter, som lokalsamfund selv sætter i gang bl.a. via puljemidler og samarbejdsprojekter mellem kommune og lokalsamfund. Handleplanen følges som planlagt.

   

  Indsatser og tiltag som er i gang er bl.a.:

  -         Samarbejdsaftaler mellem lokalråd og kommunens Driftsenhed vedr. grønne områder

  -         Tilskud til lokalråds supplerende vedligehold af grønne områder

  -         Områdefornyelser i Løjt, Tinglev og Bolderslev

  -         Udviklingsperspektiver i Kliplev og Varnæs-Bovrup

  -         Øster Løgum Sogns Lokalråds eget byforskønnelsesprojekt, med fokus på at skabe sammenhæng på tværs af Øster Løgum og Hovslund.

  -         Kollund Naturunivers, som er drevet af frivillige.

   

  Indsatsområder i 2020 er bl.a.:

  -         Afklaring af mulighed for driftstilskud til lokalråd

  -         Model for nye udviklingsperspektiver

  -         Igangsættelse af nye områdefornyelser

  -         Tema: Velkomst af nye borgere i lokalsamfundene

  -         Tema: Bæredygtighed, fremskyndet pga. øget fokus på området

  -         Landdistriktskonference 2020

   

  Statusoversigt over de enkelte indsatser i handleplanen er vedhæftet.

   

  Landdistriktskoordinator deltager på mødet.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske rammevilkår for 2021. Den økonomiske situation taget i betragtning har Økonomiudvalget besluttet at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

   

  Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021-2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

   

  1% rammereduktion af servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag som udvalgene afleverer i juni. Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner, anbefales det, at udvalget drøfter om der er områder inden for udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Det anbefales endvidere at udvalget som start på budgetlægningsprocessen, drøfter om der er andre prioriteringer, ændringer eller input inden for udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april.

   

  Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

  Økonomi og afledt drift

  Vækstudvalget for Land og Bys serviceramme fremgår af nedenstående. Regnskab 2019 er i 2019 priser mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

   Vækstudvalg for Land og By

  5.732

  5.598

  5.542

  5.542

  5.542

  5.542

  Jordforsyning, ubestemte formål

  -284

  -124

  -124

  -124

  -124

  -124

  Byfornyelse

  857

  824

  824

  824

  824

  824

  Fysisk planlægning

  1.558

  1.360

  1.360

  1.360

  1.360

  1.360

  Landdistrikter

  1.334

  1.283

  1.283

  1.283

  1.283

  1.283

  Turisme

  2.267

  2.255

  2.255

  2.255

  2.255

  2.255

  1% rammereduktion

   

   

  -56

  -56

  -56

  -56

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv samt Staben indstiller,

  at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner, og

  at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input inden for udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30172, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om status på arbejdet med Realdaniaprojektet Hovedbyer på forkant.

   

  På mødet den 6. september 2018 behandlede Vækstudvalget for Land og By en sag om frigivelse af midler til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for Nørreportkvarteret. På mødet orienteres der om status på arbejdet samt det videre forløb.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 16. januar 2020 at ansøgninger om større solenergianlæg prioriteres på lige fod med andre ansøgninger til lokalplaner og behandles således løbende, idet der sideløbende udarbejdes kriterier for planlægning, placering og etablering af solcelleanlæg med henblik på senere udarbejdelse af generelle kommuneplanretningslinjer.

   

  Foruden det anlæg ved Kassø, der d.d. er på udvalgets dagsorden med henblik på offentlig fremlæggelse af et lokalplanforslag mm, er der modtaget ønsker om igangsætning af lokalplaner for yderligere 4 områder.

   

  Forvaltningen har identificeret en række overordnede spørgsmål, principper og dilemmaer, som kan lægges til grund for udarbejdelsen af de nærmere kriterier for planlægning, placering og etablering af solcelleanlæg. Forvaltningen vil præsentere disse for udvalget med henblik på en politisk drøftelse heraf som kan danne baggrund for det videre arbejde.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15169, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 27. juni 2019 at igangsætte lokalplanlægning for et større solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup.

   

  Der er således udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 121 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 samt miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering.

   

  Lokalplanområdet omfatter et stort og fire mindre lokaliteter til opsætning af solceller. Det store område er centreret omkring Hjolderup og de fire mindre områder ligger øst for Fogderup. Det samlede areal for området er ca. 400 ha.

   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge området til teknisk forsyningsanlæg i form af solenergianlæg med nødvendige tekniske installationer og transformerstation. Endvidere er det formålet at sikre, at der udføres afskærmende beplantning langs områdets kanter, at sikre vejadgang og nødvendig indhegning af området.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af selve projektet. Denne fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 19 ideer og forslag, der blev behandlet på Vækstudvalgets møde den 27. juni 2019.

   

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene. Miljøvurderingen viser, at der vil være en væsentlig visuel påvirkning for de naboer, der bor tættest på anlægget.

   

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten viser, at der vil være en moderat visuel påvirkning for de naboer, der bor tættest på anlægget.

   

  Denne visuelle påvirkning af solcelleanlæggene vil blive mindre i takt med at læhegnene vokser op og slører indsigten til anlægget.

   

  Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten indeholder desuden vurderinger på landskab, støj, vibrationer, natur og dyreliv, der ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af planerne.

  Høring/udtalelse

  Plandokumenter, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes udsendt i offentlig høring i april-maj 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at Forslag til Lokalplan nr. 121 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt, idet det forudsættes, at der kan afvikles et borgermøde inden 14 dage før høringsfristens udløb.

  Borgmesteren bemyndiges til at forlænge høringsfristen i henhold til dette.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet det forudsættes, at der kan afvikles et borgermøde inden 14 dage før høringsfristens udløb.

  Borgmesteren bemyndiges til at forlænge høringsfristen i henhold til dette.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7747, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden § 7 skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

   

  Regnskabet skal fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

   

  I tilknytning til årsregnskabet skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde.

   

  Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2019 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Godkendt.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2812, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Grundejerforeningen ”Brunbjergparken” har fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægter.

   

  Vedtægterne er fremlagt som bilag 1.

   

  Aabenraa Kommune skal jf. Lokalplan nr. 4 § 10 stk. 10.5 godkende vedtægter.

   

  Aabenraa Kommune forholder sig kun til de paragraffer i vedtægterne, der vedrører emner beskrevet i lokalplanen, som grundejerforeningen skal varetage og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  I forbindelse med behandlingen af denne sag foreslår Kultur, Miljø og Erhverv, at forvaltningen fremover bemyndiges til administrativt, at kunne godkende vedtægter i de tilfælde, hvor det af lokalplanen fremgår, at grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at fremsendte vedtægter for Grundejerforeningen ”Brunbjergparken” godkendes, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til administrativt, at godkende grundejerforeningers vedtægter, når det fremgår af lokalplan, at Byrådet skal godkende vedtægterne for grundejerforeningen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 12 almene familieboliger ved Dams Have i Felsted.

   

  Med ansøgningen er der fremsendt dispositionsforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne er disponeret med tre rækker af fire boligenheder i hver. Boligenhederne fordeles med seks boliger, der er 3 værelses på 90 m2 og 3/4 værelses, der er på 100 m2.  Hver bolig har sin egen gårdhave og der er et stort fælles grønt område, som kan benyttes af beboerne. Det samlede boligareal udgør 1.140 m2.

   

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. Den maksimale anskaffelsessum er beregnet ud maksimumsbeløb pr. m2 inklusiv energitillæg for almene boliger i provinsen multipliceret med det samlede boligareal på 1.140 m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

   

  Anskaffelsessummen finansieres således:

   

  Kommunalt grundkapital (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  20,356 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  0,463 mio. kr.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. For at udligne huslejeforskellen mellem boligstørrelser, er der afsat et grundbeløb, som er ens pr. bolig inden huslejeberegning er foretaget. Den månedlige husleje eksklusiv forbrug for en 3 værelses bolig forventes at ligge på ca. 6.954 kr. og for en 3/4 værelses på ca. 7.560 kr.

   

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra efteråret 2020.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.
   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er tidligere frigivet 2,1 mio. kr. til kommunal grundkapital. For projektet andrager den kommunale grundkapital dog 2,313 mio. kr., hvorfor der er en merudgift på 0,213 mio. kr.

   

  Merudgiften på 0,213 mio. kr. til kommunal grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at merudgiften til den kommunale grundkapital på 0,213 mio. kr. finansieres inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Udsat, idet udvalget ønsker en redegørelse for hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i byggeriet.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har henvendt sig til BoligSyd og bedt om en redegørelse for, hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i projektet ved Damms Have.

   

  BoligSyd har fremsendt redegørelse, som er vedlagt som bilag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56022, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til køb af grunde og ejendomme som følge af nedlæggelse af den selvejende institution ”Ældreboliger i Lundtoft Kommune” (DSI).

   

  Aabenraa Kommune opsagde i 2018 huslejeaftale vedrørende 25 boliger ved DSI. Boligernes beliggenhed er på Kirkevej i Felsted, på Præstestien i Kliplev og på Nørrekær i Bovrup. Som følge heraf, har DSI’s bestyrelse vurderet, at der ikke var grundlag for en fortsat drift, hvorefter boligerne er nedlagt som ældreboliger og DSI er under afvikling.

   

  Boligerne i Felsted og Kliplev, samt boligerne i Bovrup på Nørrekær 17 – 23 fjernes/er fjernet. Arealerne, som står tilbage, efter boligerne er fjernet, foreslår DSI’s bestyrelse overtaget af Kommunen for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger pr. areal.

   

  Arealerne i Felsted og i Bovrup på Nørrekær 17 – 23, vil ved et kommunalt køb skulle indgå i kommunens arealportefølje, hvorfor der på sigt skal tages stilling til, om kommunen selv vil anvende arealerne eller om de skal sættes til salg.

   

  Købes arealet i Kliplev, vil det med fordel kunne tillægges Hjernecenter Syd’s areal, da de har udfordringer i forhold til manglende parkering. Det kan ligeledes overvejes om en del af arealet skal anvendes til nedsivningsanlæg. For arealet gælder endvidere, at der er blevet udvist interesse fra ejer af ejendommen Kliplev Hovedgade 6, om at købe en del af arealet til sammenlægning med ejers ejendom. Af hensyn til fremtidssikring af Hjernecenter Syd’s udvidelsesmuligheder, kan der først tages stilling til dette efter en afklaring af parkering, nedsivningsanlæg og udvidelsesmuligeheder.

   

  Boligerne i Bovrup på Nørrekær 3 -13 forslår DSI’s bestyrelse overtaget af Kommunen for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger. DSI’s bestyrelse ser mulighed for at boligerne kan give værdi i forhold til plejehjemmet, som kan anvende boligerne til aflastningsboliger, ægtefælleboliger eller lignende. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer ikke, at der er behov for flere boliger i kommunens boligportefølje og har med afsæt i det været i dialog med BoligSyd. BoligSyd har udtrykt interesse for at købe boligerne, så de seks boliger kan indgå i en af deres almene boligafdelinger i området. BoligSyd har derfor kontaktet ministeriet for at forhøre sig om muligheden for at omdanne boligerne til almene familieboliger, hvilket ministeriet har meldt positivt tilbage på. En omdannelse til almene familieboliger vil have den betydning, at kommunen skal indbetale kommunal grundkapital for boligerne.

  Endvidere skal det bemærkes, at der har været henvendelse fra private investorer om køb af boligerne.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet pris for køb af arealerne i Felsted, Kliplev og på Nørrekær i Bovrup forventes at udgøre ca. 0,060 mio. kr. inkl. tinglysningsomkostninger.

   

  Der vil være afledt drift for arealerne. For arealerne i Felsted og Bovrup, som vil indgå i kommunens arealportefølje, vil det primært dreje sig om græsslåning, hvilket forventes, at kunne indeholdes i de nuværende driftsudgifter. For arealet i Kliplev vil Hjernecenter Syd skulle indeholde arealvedligeholdelse inden for Hjernecentrets nuværende drift.

   

  Overtager kommunen boligerne i Bovrup på Nørrekær 3 – 13, vil der skulle afsættes midler til løbende vedligeholdelse af bolig og areal.

   

  Køber BoligSyd boligerne på Nørrekær 3 – 13 af DSI og omdanner dem til almene familieboliger under en afdeling ved BoligSyd, vil det medføre en engangsudgift til kommunal grundkapital. Kommunal grundkapital forventes at udgøre ca. 0,050 mio. kr. og kommunen vil ikke have efterfølgende udgifter til vedligehold m.v.

   

  Forvaltningen anbefaler, at boligerne på Nørrekær 3 – 13 omdannes til almene boliger under BoligSyd. Den kommunale grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

   

  Finansiering af købspris inkl. tinglysningsomkostninger på ca. 0,060 mio. kr. for arealerne i Felsted, Kliplev og Bovrup foreslås finansieret af ”Rammebeløb færdiggørelse Boligformål” under Vækstudvalget for Land og By.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at arealerne i Felsted og i Bovrup på Nørrekær 17 - 23 købes for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger og efterfølgende indgår i kommunens arealportefølje,

  at arealet i Kliplev købes og indgår som en del af Hjernecenter Syd’s areal,

  at kommunen ikke køber boligerne på Nørrekær 3 – 13,

  at kommunen godkender, at boligerne på Nørrekær 3 – 13 omdannes til almene boliger under BoligSyd og afsætter kommunal grundkapital på ca. 0,050 mio. kr. hertil,

  at den kommunale grundkapital på ca. 0,050 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til kommunal grundkapital, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2020 til køb af arealerne i Felsted, Bovrup og Kliplev - finansieret af Rammebeløb færdiggørelse boligformål

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7958, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By skal i denne sag godkende et udkast til høringssvar i forhold til udkastet til en ny tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune, som Social- og Sundhedsudvalget har sendt i høring.

   

  Høringsbrev og høringsudkast er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik, der i perioden juni 2018 til december 2019 har arbejdet med emnet, og som på deres afsluttende møde godkendte, at et oplæg til en ny, tværgående sundhedspolitik blev fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har i sit møde den 15. januar 2020 drøftet oplægget i sin helhed samt strategiske overvejelser vedrørende sundhedspolitikkens gyldighedsperiode, målsætninger, handlingsforslag og implementering. Høringsbrevets spørgsmål til høringsparterne er formuleret på baggrund af disse drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Høringsudkastets struktur og indhold

  I første del af politikken (s. 1-11) opstilles en sundhedspolitisk vision, dernæst beskrives de værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, og udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune beskrives: De lovgivningsmæssige krav, synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet. Endelig beskrives udfordringerne i form af den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.  

   

  I anden del af politikken (s. 12-20) beskrives de fokuspunkter, der i en matrix kombinerer fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og samarbejde om sundhed med tre overordnede målsætninger om at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom. For hvert fokuspunkt opstilles en generel ambition, det beskrives hvordan vi vil arbejde med at nå ambitionen, og der opstilles en målsætning for 2028.

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, der er tomt, idet Social- og Sundhedsudvalget ønsker høringsparternes input til spørgsmålet om sundhedspolitikkens implementering, før dette afsnit formuleres.

   

  Spørgsmål til høringsparterne

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i høringssvarene sættes særligt fokus på følgende spørgsmål:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?

   

  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal den så være?
    
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   

  Udkast til høringssvar

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar.

   

  Der lægges i høringssvaret vægt på, at Vækstudvalget for Land og By anerkender politikkens fokus på samarbejde med lokalsamfund og foreninger og at politikken spiller konstruktivt sammen med Handleplan for lokalsamfund i Aabenraa Kommune, hvor kommunen har fokus på at støtte det lokale engagement, fællesskaberne og de attraktive lokalsamfund.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57842, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Erhvervsarealet B1 i Padborg blev udbudt offentligt til salg ultimo 2018 som ikke-byggemodnet erhvervsjord. Der er nu solgt en erhvervsgrund på 150.000 m2 til en udenlandsk virksomhed, hvorfor det er nødvendigt at forlænge Skandinavienvej således, at den solgte erhvervsgrund kan vejbetjenes. Da der også er flere henvendelser på det resterende erhvervsareal B1, anbefales det, at Skandinavienvej forlænges som vist på vedlagte skitse.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for erhvervsbyggemodningen på Skandinavienvej i Padborg fremgår af lokalplan nr. 6.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften til forlængelsen af Skandinavienvej vil beløbe sig til 7,8 mio. kr. ekskl. moms og anbefales finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020. Der gøres opmærksom på, at dette beløb ikke er inklusiv eventuelt tilslutningsbidrag til Arwos, da det endnu ikke er afklaret, om det er Arwos eller Aabenraa Kommune, der skal stå i forskud med tilslutningsbidraget indtil, grundene er solgt. Der kan derfor komme en ekstra frigivelsessag for tilslutningsbidraget, hvis Aabenraa Kommune skal stå i forskud med det.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej” igangsættes, og

  at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej” finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3878, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ønske om salg af en kommunal ejendom, har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at ophæve Lokalplan M24 for denne ejendom.

   

  Det drejer sig om en tidligere pedelbolig på matr. nr. 3072b, Aabenraa Ejerlav. Anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan M24 fastsætter, at området kun må anvendes til privat og offentlig service af regional karakter og at der på hver ejendom kan tillades én bolig, når denne anvendes som bolig for ansatte på virksomheden. Det er uhensigtsmæssigt, at sælge boligen til privatpersoner med ovennævnte binding.

   

  Der er derfor udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg nr. 1 til Lokalplan M24. Dette benævnes Lokalplan M24-1. Formålet er alene at udtage den førnævnte ejendom ved at ændre områdets afgrænsning. Der indsættes en kort redegørelse for tillægget. Der ophæves derudover ingen bestemmelser i Lokalplan M24.

   

  Mindre lokalplantillæg kan sendes i høring i blot 2 uger.

   

  Forvaltningen har foretaget screening af lokalplanforslaget med henblik på om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at lokalplanforslagets indhold ikke vil medføre ændringer i det bestående miljø således at der på nogen måde vil skulle udarbejdes en miljøvurdering. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M24 er omfattet af rammebestemmelser for rammeområde 1.1.207.D Skelbækvej og er udlagt til offentlige formål og rammeområde 1.1.208.E Peberlyk-Solbæk og er udlagt til erhvervsformål. Den konkrete ejendom som ønskes udtaget af Lokalplan M24 ligger i rammeområde 1.1.207.D.

   

  Når lokalplan M24 er ophævet vil ejendommen stadig ligge i rammeområde 1.1.207.D. Da kommuneplanens rammer ikke er bindende for borgerne, er der ikke noget til hindring for at der ligger en bolig i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål.

   

  Kommuneplanrammerne i området ved rådhuset, Sydbank og den tidligere Fjordskolen bør på et tidspunkt ændres så de svarer til de faktiske forhold. I den forbindelse kan ejendommen matr. 3072b lægges ind i boligområdet i rammeområde 1.1.204.B Posekær.

  Høring/udtalelse

  Lokalplanforslaget forventes sendt i offentlig høring i 2 uger fra den 21. april 2020 til den 5. maj 2020

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan M24-1 vedtagelses og fremlægges offentligt i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 117 for et område ved Arnsbjerg har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. december 2019 til den 7. januar 2020.

   

  Lokalplanen har til formål, at fastsætte rammerne for udviklingen og udbygningen af aktiviteter på Aabenraa Friskole, at sikre områdets bevaringsværdige bygning, områdets helhedspræg samt dets grønne karakter.

   

  I forbindelse med høringen indkom der ét samlet høringssvar fra beboere på ni adresser på Bjerggade. Høringssvaret omhandler primært bekymringer og ønsker for områdets fremtidige trafikbetjening.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 12. februar 2020, som indeholder resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og indstilling. Høringssvaret imødekommes delvist via præcisering og tilføjelse af bestemmelse vedr. områdets vejforhold.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål som undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lign samt desuden boliger.

   

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

   

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og bliver overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

   

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 118 for et område ved Arnsbjerg vedtages endeligt med de ændringer, der indstilles til i Høringsnotat af 12. februar 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6396, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Der er på baggrund af et ønske om, at udvide den eksisterende dagligvarebutik ved Løgumklostervej 121, ved Petersborg krydset, Aabenraa, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 127.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 5. december 2019, at anbefale at sende forslaget i høring med mulighed for etablering af tankanlæg. Byrådet besluttede den 18. december 2019 at godkende denne anbefaling.

   

  Der har været gennemført en offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 127 for en dagligvarebutik ved Løgumklostervej i 4 uger fra den 15. januar 2020 - 12. februar 2020.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den tidligere genbrugsbutik på matr. nr. 1798, og samtidig udvide den eksisterende dagligvarebutik på 745 m² med yderligere 455 m². Den nye dagligvarebutik vil have et samlet areal på 1200 m². Samtidig udvides eksisterende parkering, og der ønskes etableret et tankanlæg med 2 standere. Derudover vil lokalplanen indeholde bestemmelser om terrænregulering i større omfang, idet området er beliggende på en grund med terrænspring på ca. 4 meter. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere el-ladestandere i forbindelse med parkeringspladser eller på bygningens facade.

   

  Beplantning med en træ-allé langs Løgumklostervej vil påvirke området visuelt i en positiv retning, men da træerne ikke kan placeres tættere sammen af hensyn til deres udvikling og mulighed for at blive store fuldkronede træer på sigt, vurderes træerne ikke at have en særligt afskærmende effekt. Tankanlægget vil således stadig opleves meget synligt og vil påvirke det samlede visuelle indtryk i området i en negativ retning. Derudover kan det oplyses at der er 0,5 km til den nærmeste tankstation, og der er yderligere tre tankstationer indenfor 2 km afstand til lokalplanområdet. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes uden mulighed for etablering af tankanlæg.

   

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, men kan ikke indeholdes i de gældende lokalplaner. Der påhviler derfor pligt til at udarbejde et forslag til ny lokalplan.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Den eksisterende dagligvarebutik på ejendommen matr.nr. 1689 er omfattet af lokalplan M108 fra 1998. Lokalplanen omfatter alene denne ejendom og fastsætter en maksimal butiksstørrelse på 750 m².

  I forbindelse med bygherres overtagelse af ejendommen og naboejendommen matr.nr. 1798 ønskes mulighed for at sammenlægge afgrænsningen med et område i lokalplan M72, der fastsætter områdets anvendelse til offentlig- og privat service, liberale erhverv, håndværks- og fremstillingsvirksomheder, udstilling og salg af specialvarer samt forsamlingslokaler, foreningsaktiviteter og fritidsformål. Dette forudsætter at der udarbejdes en ny lokalplan for området, og en delvis ophævelse af lokalplan M72.

  Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.029.C, som udlægges til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål og aflastningscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i den kystnære del af byzonen og skal forblive byzone ved ny planlægning.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Høring/udtalelse

  Der har været gennemført en offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 127 for en dagligvarebutik ved Løgumklostervej i 4 uger fra den 15. januar 2020 - 12. februar 2020. Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 7 høringssvar samt en underskiftsindsamling med 16 underskifter.

   

  Høringssvarene omhandler nødvendigheden af et nyt tankanlæg og trafikale forhold i forbindelse med både øget trafik grundet tankanlægget samt ind- og udkørsler ved Løgumklostervej og fra Lille Kolstrup til Vestvejen. Høringssvarene giver anledning til at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for at etablere tankanlæg og derved anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 20. februar 2020. Høringsnotatet indeholder resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af tankanlæg, og

  at Lokalplan nr. 127 Dagligvarebutik ved Løgumklostervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40762, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om, at Økonomiudvalget ønsker en genvurdering fra Vækstudvalget for Land og By på, om man vil fastholde beslutningen om at byggemodne Visøvej i Løjt eller alternativt vil rette fokus på byggemodning af Margrethegårdsvej i Løjt i stedet.

   

  Vækstudvalget for Land og By har på deres møde den 5. december 2019 anbefalet projektet om byggemodning af Visøvej godkendt. Økonomiudvalget har den 21. januar 2020 sendt sagen om byggemodning af Visøvej i Løjt tilbage til Vækstudvalget for Land og By.

   

  Forvaltningen har undersøgt forskellige fordele og ulemper ved byggemodning af de to områder, og følgende betragtninger er gjort:

   

  Fordelen ved at fastholde prioritering af at udstykke Visøvej i Løjt nu er bl.a., at der er stor efterspørgsel på grundene der, og der er for nuværende ingen kommunale grunde til salg i Løjt. Derudover er der allerede lavet forundersøgelser, projektering og lokalplan for Visøvej, så projektet er klar til udbud.

   

  Ulemperne ved at udstykke Visøvej er, at der er flere fordyrende ting, der skal medregnes i budgettet, herunder en dyr støjvold med beplantning samt reparation og tilpasning af den eksisterende vej. Dertil kommer højere betaling til flere af forsyningsselskaberne. Der skal ændres på de ledninger, de tidligere har lagt. Det betyder, at man ikke vil kunne få alle de penge hjem, der er brugt på den tidligere erhvervsbyggemodning.

   

  For Margrethegårdsvej er området en fordel, da det ligger tæt på skole og byens centrum.
   

  Ulemperne ved Margrethegårdsvej er, at byggemodningen har en tidshorisont på væsentligt mere end 2 år, da der endnu ikke er lokalplan for området og ikke foretaget nødvendige forundersøgelser. Bl.a. er jordbundsforholdene ikke undersøgt, og vi har en formodning om, at der er vanskelige jordbundsforhold i området.

   

  I forbindelse med lokalplanlægning af Visøvej har man undersøgt forskellige muligheder for den bedst mulige udnyttelse af området til boliggrunde med de forudsætninger, der allerede ligger med en etableret vej. Den udstykningsplan, der i dag ligger for Visøvej, er derfor den mest optimale set med økonomiske øjne og i forhold til den størrelse grunde, der efterspørges i Løjt.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for byggemodning på Visøvej sættes i lokalplan nr. 104. Der er endnu ingen lokalplan for området på Margrethegårdsvej.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By fastholder sin beslutning fra mødet den 5. december 2019 om at frigive den ekstra bevilling til byggemodning Visøvej.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57998, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der skal foretages en ny planlægning af et område mellem Nørreport og H.P. Hanssens Gade. Planerne vil omfatte en ny lokalplan og en ændring kommuneplanen. Der skal således udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2015, hvor der inden for rammeområde 1.1.001.C udlægges et nyt rammeområder 1.1.237.C.

   

  Inden kommuneplanlægningen påbegyndes, skal der indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning og indkaldelsen skal ske ved offentlig bekendtgørelse.

   

  Planlægningen igangsættes på baggrund af, at Byrådet ønsker at rammesætte udviklingen for det pågældende byområde. Kommunen har opkøbt alle ejendomme på den østlige side af Nørreport fra og med City 1 (tidligere Kvickly, senere Rema 1000 og Hennes & Mauritz) og op til det tidligere Hotel Danmark.

   

  Formålet med indkaldelsen af ideer og forslag er, at give borgere, foreninger, ejendomsejere og erhvervsdrivende mulighed for at komme med ideer og forslag til udviklingen af området. Ideerne kan f.eks. omhandle, hvilke funktioner der kunne placeres i området og omfanget af nybyggeri, herunder bebyggelsestæthed, etageantal og bygningshøjder. Det kan være emner som bebyggelsesstruktur, tilpasning af bebyggelsen til de omliggende gader og om der skal være nye tværforbindelser fra gågaden til H.P. Hanssens Gade og området ved Sønderjyllandshallen og ikke mindst krav til fremtidige adgangs- og parkeringsforhold.

   

  Kommunen undersøger muligheder for at placere et nyt sundhedshus i bymidten. Et sundhedshus kan understøtte bymidtens handels- og restaurationsliv og andre publikumsorienterede servicefunktioner i det område, hvor det placeres. På samme måde vil nye boliger og f.eks. et hotel eller en kulturinstitution kunne understøtte områdets nuværende funktioner, men også skabe grundlag for nye funktioner.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et materiale til indkaldelse af ideer og forslag med hovedspørgsmål til planlægningen. Indkaldelsen fastsættes med en høringsfrist på 14 dage i marts 2020.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.001.C i Kommuneplan 2015. Området er udlagt til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Samlet ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål er 4.500 m². Maks. butiksstørrelse for dagligvarebutikker/udvalgsvarebutikker: 3.500/2.000 m². Kommuneplanens nuværende ramme 1.1.001.C giver mulighed for at planlægge bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 150 og en bygningshøjde på maksimalt 4 etager og 15 meter.

   

  Området er omfattet af lokalplan M45 og M79. Lokalplan M79 omfatter kun anvendelsen af stueetagerne og bestemmelser om facader mod gågaden og er ikke byggeretsgivende.

  Der træffes først afgørelse om planerne skal miljøvurderes, når det er afklaret hvad kommuneplantillægget og lokalplanen skal indeholde. Dette sker først efter, at indkaldelsen af ideer og forslag afsluttet.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen fastsættes med en høringsfrist på 14 dage i marts 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at materialet til indkaldelse af ideer og forslag godkendes og sendes i høring i 14 dage i marts 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  For at fremtidssikre logistik- og transportbranchen som en styrkeposition i Aabenraa Kommune og samtidig forfølge ambitionerne på digitaliseringsområdet har Aabenraa Kommune i sin Vækstplan 2022 som mål at udvikle Padborg Transportcenter til et testcenter for nye teknologier og systemer med afsæt i 5G-infrastruktur.

   

  For at indfri ambitionerne kræves en målrettet indsats, der motiverer virksomhederne i Padborg Transportcenter til at arbejde med 5G. Denne sagsfremstilling indeholder et forslag til et 3-fases innovationsforløb for at udvikle Padborg Transportcenter til et ”testbed” for nye teknologier og systemer.

   

  5G er en mobil bredbåndsteknologi, som vil accelerere den digitale udvikling indenfor en lang række områder. Mulighederne er mange – men for at Padborg Transportcenter kan blive et 5G-testbed, vil det være nødvendigt med en fokuseret indsats, der er faciliteret af rådgivere med viden indenfor området. Innovationsforløbet sættes sammen med henblik på at spore deltagerne ind på tematiske projektidéer, som løser fælles udfordringer. Projektidéerne forventes at falde indenfor temaer såsom Bedre udnyttelse af operationelle data, Førerløse teknologier, Grøn omstilling, Cyber- og informationssikkerhed og Overvågning og sikring af gods. Temaerne efterprøves hos virksomhederne i Padborg Transportcenter og justeres efterhånden som projektidéerne beskrives.

   

  Innovationsforløbet deles op i tre faser, hvor målet i sidste ende er at udvikle Padborg Transportcenter til et testcenter for 5G.

  • I den første fase er der fokus på at etablere samarbejde med lokale virksomheder omhandlende digital strategiudvikling med afsæt i videndeling mellem virksomheder og brancher.

   

  • I den anden fase afdækkes mulighederne for at samarbejde om en fælles ansøgning hos Innovationsfonden til et projekt omkring anvendelse af 5G i testcenteret i Padborg Transportområde.

   

  • I den tredje fase er målet at overgå til en egentlig etablering af testcenter for 5G med afsæt i erfaringerne fra projektet i anden fase.

   

  Innovationsforløbets fase 1 og 2 faciliteres af et af de syv danske GTS-institutter, der understøtter forskning, teknologiudvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Projektet er organisatorisk forankret i styregruppen med direktør Stig Isaksen som projektejer. Projektledelsen vil være forankret i Business Aabenraa, der nedsætter en projektgruppen med repræsentanter fra hhv. Padborg Transportcenter og de faciliterende rådgivere på forløbet. Der er i styregruppen evaluering efter hver fase med henblik på igangsættelse af næste fase. 

   

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2020-2023 afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021 til Industrifornyelse Padborg som puljebevilling, hvor der er frigivet 1 mio. kr. i 2020.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at der ydes 0,500 mio. kr. i støtte til igangsættelse af innovationsforløbets fase 1 og 2, hvor styregruppen får kompetencen til at frigive midler til fase 2 med afsæt i evalueringen af fase 1. 

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7573, Sagsinitialer: OLD_lmje

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har som Espoo-myndighed fremsendt en høring af miljøvurdering i forbindelse med ændring af kulfyret kraftværk til kraftvarmeværk i Flensborg.

   

  Miljøvurderingen er sendt til Aabenraa Kommune som berørt myndighed.

   

  Stadtwerke Flensborg planlægger at gennemføre en modernisering af eksisterende kulfyret anlæg til et anlæg med produktion af varme og strøm (kraftvarmeværk).

   

  Af miljøvurderingen fremgår det, at projektet ikke vil medføre nogen betydelig grænseoverskridende negativ miljøpåvirkning.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er tale om forbedring af eksisterende forhold, som ikke vil give anledning til miljøpåvirkninger i Aabenraa Kommune. Forvaltningen har derfor ikke bemærkninger til den fremsendte høring.

   

  Høring/udtalelse

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  • Okseøerne

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  -