Beslutningsprotokol

torsdag den 16. april 2020 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 16. april 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Godkendt med bemærkning om der er 2 supplerende ansøgninger til punkt 56.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 12 almene familieboliger ved Dams Have i Felsted.

   

  Med ansøgningen er der fremsendt dispositionsforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne er disponeret med tre rækker af fire boligenheder i hver. Boligenhederne fordeles med seks boliger, der er 3 værelses på 90 m2 og 3/4 værelses, der er på 100 m2.  Hver bolig har sin egen gårdhave og der er et stort fælles grønt område, som kan benyttes af beboerne. Det samlede boligareal udgør 1.140 m2.

   

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. Den maksimale anskaffelsessum er beregnet ud maksimumsbeløb pr. m2 inklusiv energitillæg for almene boliger i provinsen multipliceret med det samlede boligareal på 1.140 m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

   

  Anskaffelsessummen finansieres således:

   

  Kommunalt grundkapital (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  20,356 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  0,463 mio. kr.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. For at udligne huslejeforskellen mellem boligstørrelser, er der afsat et grundbeløb, som er ens pr. bolig inden huslejeberegning er foretaget. Den månedlige husleje eksklusiv forbrug for en 3 værelses bolig forventes at ligge på ca. 6.954 kr. og for en 3/4 værelses på ca. 7.560 kr.

   

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra efteråret 2020.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.
   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er tidligere frigivet 2,1 mio. kr. til kommunal grundkapital. For projektet andrager den kommunale grundkapital dog 2,313 mio. kr., hvorfor der er en merudgift på 0,213 mio. kr.

   

  Merudgiften på 0,213 mio. kr. til kommunal grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at merudgiften til den kommunale grundkapital på 0,213 mio. kr. finansieres inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Udsat, idet udvalget ønsker en redegørelse for hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i byggeriet.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har henvendt sig til BoligSyd og bedt om en redegørelse for, hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i projektet ved Damms Have.

   

  BoligSyd har fremsendt redegørelse, som er vedlagt som bilag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 12 almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

   

  Projektet er anden del af et samlet projekt, der blev godkendt af Aabenraa byråd i 2011. På daværende tidspunkt blev der af kommunen solgt en storparcel til Kolstrup Boligforening med henblik på opførsel af 30 almennyttige familieboliger. Projektet blev reduceret til 28 boliger, hvor der i den første etape blev opført 16 boliger i perioden 2013-14.

   

  Boligerne opføres som 6 dobbelthuse i ét plan. Boligerne bliver 3 værelses boliger på 95 m2, hvor ydervægge opføres i mursten, med sektioner af træbeklædning. Det samlede boligareal bliver på ca. 1.149 m2.

   

  Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 23,131 mio.kr. og finansieres således:

  Beboerindskud (2 %)     0,463 mio. kr.
  Kommunal grundkapitalindskud (10 %)   2,313 mio. kr.
  Låneoptag (88 %)   20,355 mio. kr.

   

  Udgifterne pr. m2 er 19.250 kr. pr. m2, hvilket er lig med maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020. Hertil kommer energitillæg på 1.040 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet m2-pris på 20.290 kr. 

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at udgøre 862 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje, eksklusiv forbrug, på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig. Hertil kommer forbrugsudgifter til vand, varme, el og antenne.

   

  Bæredygtighed

  Der er i forhold til projektet sat fokus på 6 af FN’s verdensmål, som har særlig relevans i forhold til opførsel af bygninger/huse. Der er til projektet udarbejdet et notat (se bilag) der beskriver, hvordan forskellige bæredygtighedselementer kan indarbejdes i projektet. Blandt andet arbejdes der på at husene opfylder visse bæredygtighedsprincipper, som vil betyde at de opfylder lavest mulig energiklasse.

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan N26, godkendt 28. november 2006 af Aabenraa kommunes byråd.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud for Barsøvængets etape II.

   

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

   

  at skema A godkendes, herunder kommunal grundkapitalindskud på 2,313,

  at merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til kommunal grundkapitalindskud, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59355, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af en større hjørnegrund på Snekrog 4 i Aabenraa har søgt byggetilladelse til opførelse af etageboligbebyggelse med 4 lejligheder på hver ca. 85 m². Byggeriet opføres i et ældre udbygget område ved Kolstrup beliggende mellem Langrode og den nedlagte jernbane langs Lille Kolstrup. Området er omfattet af Lokalplan M72, delområde A. Nærområdet består hovedsageligt af fritliggende enfamiliehuse, men også enkelte andre typer bygninger. Lokalplan M72, der dækker et større erhvervsområde ved Vestvejen, Industrivej, Langrode og Kolstrup, udlægger delområde A til boliger, men specificerer ikke om det skal være i form af enfamiliehuse, tæt-lav eller etageboligbebyggelse.

   

  Bygningen måler 9 x 18,9 meter i grundplan og opføres i 2 etager i en højde over terræn på 8,25 meter med 25 grader taghældning og ikke-udnyttelig tagkonstruktion. På nord- og syd-facaden ønskes udført 2 altaner og på øst-facaden en altangang med trappe. Afstanden til nærmeste nabo Snekrog 6 er i ansøgningsfasen og efter dialog og partshøring øget fra 2,53 meter til 3,14 meter. Afstanden til øvrige naboskel er mellem 12 og 18 meter – mod jernbanen dog ca. 4 meter.

   

  Den ansøgte bygning erstatter en nedrevet bygning på 138 m² i 2 etager placeret helt i skel mod Snekrog 6. Bygningen indeholdt på nedrivningstidspunktet én bolig. Endvidere er der nedrevet 110 m² udhusbygning og 40 m² garage. Alle bygninger blev nedrevet i 2019. Disponering af byggeri på grunden vanskeliggøres af en hovedkloakledning, der går tværs gennem grunden.

   

  Oversigtskort, situationsplan og facadetegninger er vedlagt som bilag 1.

   

  Boligerne i delområde A i lokalplan M72 er stærkt præget at forskellighed hvad angår etageantal, højder, grundstørrelse, bebyggelsesprocent, formsprog samt farver og materialer. Der er tale om et boligområde, som ikke fremstår ensartet og uden tydelige karakteristika med bygninger i både én og to etager samt flere med udnyttet tagetager. Området fremstår velholdt, ordenligt og ryddeligt.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, da ikke medfører en væsentlig ændring i det meget varierende bestående miljø. Etageboligbebyggelsen placeres på en større grund, som ikke senere kan udstykkes. Grunden kan ikke yderligere udbygges. Dog kan der opføres mindre sekundært byggeri (carporte o.l. op til 20 m² pr. lejlighed).

   

  Det ansøgte byggeri fordrer imidlertid 4 dispensationer fra lokalplan M72, der foreskriver at:

   

  §5.1: bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30 for den enkelte grund

  Der ønskes en bebyggelsesprocent på 31,3%

   

  §5.2: bebyggelse max må opføres med en husdybde på 8-10 meter.

  Der ønskes en til en husdybde på 18,9 meter

   

  §6.2: tage på hovedhuse skal udføres som saddeltage med min. 30o hældning

  Der ønskes en taghældning på 25% (for at holde huset samlede højde under 8,5 meter, som foreskrevet i §5.2)

   

  6.3: tage på hovedhuse skal dækkes med rød tegl, sort skifer eller skifterlignende materiale

  Der ønskes udført tag med sorte betontagsten

   

  Endvidere skal byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne fastlægges ved en helhedsvurdering efter Bygningsreglementet. Det gælder dog ikke for forhold, hvorom der er fastsat bestemmelser i en lokalplan. I den konkrete sag reguleres byggeriets bebyggelsesprocent, grundstørrelse, højde og etageantal af lokalplan M72 og indgår derfor ikke i helhedsvurderingen, men alene afstand til skel og fri-arealer.

   

  Byggeriet overholder lokalplanens bestemmelser om min. grundstørrelse på 700 m², max. bygningshøjde på 8,5 meter og max 2 etager.

   

  På baggrund af dispensationsansøgning og helhedsvurdering er der foretaget naboorientering og partshøring hos ejere af 14 nabo-ejendomme. Der er modtaget bemærkninger fra 4 naboer. 

   

  Af bilag 2 høringsresume fremgår, at naboerne er bekymrede for indbliksgener. Desuden fremfører en enkelt nabo, at der ikke bør dispenseres til en øget bebyggelsesprocent, og en anden at byggeriet vil danne uheldig præcedens i området.

   

  Høringssvarene er indgået i sagens behandling.  

   

  Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, som ansøgt, idet samtlige forhold i forvejen forefindes i området i varierende grad.

   

  Efter naboorienteringen og partshøringen har bygherre tilpasset projektet ved at flytte bygningen længere mod øst og dermed længere væk fra naboskel samt ved at placere vinduer højere i facaden mod vestvendt naboskel, og udføre altaner med værn i en højde af 1,8 meter med ugennemsigtigt glas, så indbliksgener begrænses mest muligt.

   

  Samlet set vurderer forvaltningen at byggeriet omfang og indvirkning på omgivelserne ligger indenfor hvad der må kunne forventes og tåles i området.

   

  Der henvises til resume af dispensationer fra lokalplan og helhedsvurdering i bilag 3.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation fra lokalplan M72 §5.1 til en bebyggelsesprocent på 31,3%,

  at der meddeles dispensation fra lokalplan M72 §5.2 til en husdybde på 18,9 meter,

  at der meddeles dispensation fra lokalplan M72 §6.1 til en taghældning på 25%,

  at der meddeles dispensation fra lokalplan M72 §6.31 til tag med sorte betontagsten, og

  at der meddeles byggetilladelse til projektet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30703, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015 har været offentligt fremlagt fra den 20. februar 2019 til den 20. marts 2019. Planforslaget rummer mulighed for at udstykke 27 parcelhusgrunde. Kommuneplantillægget havde alene til formål, at ændre rammebestemmelserne med hensyn til en højere bebyggelsesprocent på 40 i lokalplanområdet.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene indkom der i alt 6 høringssvar. Høringssvarene omhandlede blandt udsigts- og indblikgener, trafikforhold, fredningslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje m.m. Høringssvarene er resumeret i høringsnotat dateret den 30. marts 2020. Af høringsnotatet fremgår endvidere forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og indstilling til beslutning.

   

  Der har efter beslutning i Vækstudvalget for Land og By den 14. juni 2019/ sag nr. 99 været foretaget en partshøring om et forslag med kun 20 parcelhusgrunde og en maks. bebyggelsesprocent på 30, hvorved en del af de indsigelser der var indsendt i høringsperioden, kunne imødekommes. Endvidere vil bebyggelsen derved kunne holdes uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. I forbindelse med de to partshøringer indkom 2 høringssvar. Disse høringssvar er indarbejdet i høringsnotatet.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdedes en miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene og med en klagefrist på 4 uger. Beslutningen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og nogle naboer til lokalplanområdet. Klagenævnet har oplyst, at der først kan forventes truffet afgørelse i 2020.

   

  Forvaltningen fremlægger 2 beslutningsoplæg:

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages ikke, idet dette alene havde til formål at øge bebyggelsesprocenten fra 30 til 40.

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 27 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt, idet bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne hæves til 40.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.1.106.B. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med rammebestemmelserne og rammeafgrænsningen. Der var dog fremlagt et forslag til et kommuneplantillæg nr. 25 med det formål at hæve den maksimale bebyggelsesprocent til 40. Såfremt Byrådet beslutter, at bibeholde den maksimale bebyggelsesprocent på 30, som foreslået i partshøringen, vil det ikke være nødvendigt, at vedtage kommuneplantillæg nr. 25.

   

  Som forudsætning for realiseringen af lokalplanen vil skovbyggelinjen blive ansøgt reduceret for den del af området, hvor der kan opføres bebyggelse. Ved oplægget med 20 parcelhusgrunde holdes bebyggelsen fri af fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til fortidsmindet Dimen. Ved 27 grunde vil 3-4 grunde være berørt af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Denne vil skulle søges reduceret eller der skal søges om dispensation for hvert byggeprojekt. Der er ikke garanti for at denne vil kunne gives.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30 jf. beslutningsoplæg nr. 1, og

  at Kommuneplantillæg nr. 25 ikke vedtages endeligt såfremt Byrådet beslutter, at vedtage beslutningsforslag 1.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S og V) og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53842, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By har oprettet Udviklingspulje for lokalsamfund under anlægsbudgettet for ”Landdistrikternes materialepulje”. Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer, der skaber langsigtet udvikling og gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig i Aabenraa Kommunes lokalsamfund og landdistrikter. Vækstudvalget for Land og By skal tage stilling til fordeling af støtten.

   

  Vurderingsudvalget, som består af formand for Det fælles udviklingsråd samt repræsentanter fra Kultur, Plan og Fritid, har behandlet de to ansøgninger til puljen. De indstiller til at begge ansøgninger får tildelt et støttebeløb på i alt 0,301 mio. kr.

   

  De to ansøgninger handler om

  -         Reetablering af Olgerdiget. I projektet reetableres 12 m. af det gamle forsvarsanlæg fra det første århundrede efter Kristi fødsel. Der er samarbejde mellem Tinglev Forum og Museum Sønderjylland.

  -         Ellevilde Enge. Projektet giver via oplæg og workshops i otte lokalsamfund, borgerne større viden om, hvordan de lokalt kan gavne biodiversiteten og den danske natur i egne haver og fællesarealer.

   

  De to ansøgninger vurderes begge at bidrage konstruktivt til udviklingen i lokalsamfundene og bidrage til langsigtede og nytænkende projekter.

   

  Vurderingsudvalget har foretaget en helhedsvurdering af ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjen og vurderingskriterier for udviklingspuljen.

   

  Puljen skal

  -         styrke fællesskaber.

  -         styrke samarbejde på tværs af lokalsamfund.

  -         kvalificere nye lokale projekter, som skaber lokaludvikling.

  -         understøtte langsigtede og nytænkende projekter.

   

  Puljen støtter

  -         procesaktiviteter

  -         forprojekter

  -         rådgivning

   

  Ved tildeling af et samlet støttebeløb på 0,301 mio. kr. er der 0,617 mio. kr. tilbage på anlægsbudgettet til uddeling i anden runde til fordeling mellem Landdistrikternes materialepulje og Udviklingspuljen. Fristen er den 1. september 2020.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er 0,848 mio. kr. på Vækstudvalget for Land og Bys anlægsbudget i 2020 til ”Landdistrikternes materialepulje” til fordeling mellem Landdistrikternes materialepulje og Udviklingspulje for lokalsamfund. Der er endvidere et restbeløb fra 2019 på 0,069 mio. kr. Det betyder, at der i alt er 0,918 mio. kr. til fordeling mellem Landdistrikternes materialepulje og Udviklingspuljen for lokalsamfund i 2020.

   

  Der er 0,534 mio. kr. på driftsbudgettet til Landdistrikternes materialepulje. Udvalget har i 2020 samlet for 1,452 mio. kr. til fordeling af puljemidler i 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vurderingsudvalgets indstillinger til fordeling af støtten godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3842, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Byrådet har oprettet ”Landdistrikternes materialepulje”, som hører under Vækstudvalget for Land og By. Udvalget skal træffe beslutning om fordeling af støtten.

   

  Forvaltningen har behandlet i alt 12 ansøgninger til Landdistrikternes materialepulje. Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til, at 11 ansøgere får tildelt et støttebeløb på i alt 0,400 mio. kr.

   

  Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjerne med følgende støttemuligheder:

   

  • Indkøb af bygge- og anlægsmateriale og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier
  • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering
  • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet
  • Køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder

   

  Og følgende kriterier:

  -         Den værdi som projektet tilfører lokalsamfundet.

  -         Omfanget af medborgere som projektet vil gavne.

  -         Antallet af andre projekter der er søgt om i det omgivne lokalsamfund.

  -         Graden af frivillighed i projektet.

  -         Graden af overvejelser i forbindelse med projektet og dets gennemførelse.

   

  Det resterende beløb på driftsbudgettet er 0,134 mio. kr. hertil kommer beløbet på anlægsbudgettet. Foreninger kan søge puljen igen i anden ansøgningsrunde med frist 1. september 2020.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er 0,534 mio. kr. på driftsbudgettet til Landdistrikternes materialepulje og 0,918 mio. kr. på Vækstudvalget for Land og Bys anlægsbudget til fordeling mellem Landdistrikternes materialepulje og Udviklingspulje for lokalsamfund. Udvalget har samlet for 1,452 mio. kr. til fordeling af puljemidler i 2020.

   

  Der er endvidere givet et midlertidigt likviditetstilskud på 0,340 mio. kr. til ”Lokalforening Kollund, Sønderhav og Rønshoved”. Midlerne forventes retur inden sommeren 2020 og udmøntes ikke før de er kommet retur.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstillinger til fordeling af støtten godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Forvaltningens indstillinger til ansøgninger jf. bilag 1 Ansøgningsoversigt til fordeling af støtten godkendes.

   

  Herudover behandledes følgende 2 supplerende ansøgninger i bilag 2, som var indkommet efter udsendelse af udvalgets dagsorden:

  1. Ansøgning fra Slogs Herreds Hus
  2. Ansøgning fra Kliplev Lokalråd

   

  Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgning nr. 1 fra Slogs Herreds råd og at imødekomme ansøgning nr. 2 fra Kliplev Lokalråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63155, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Orientering om afslag på opsættende virkning i klagesag om Aabenraa Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg:

   

  Aabenraa Kommune havde den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget lokalplan nr. 122, Jollehavn og strand ved Loddenhøj, og kommuneplantillæg nr. 26, Loddenhøj Jollehavn og strand.

   

  Planklagenævnet havde modtaget fem klager over afgørelserne. Planklagenævnet havde modtaget en anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning.

   

  Planklagenævnet meddelte den 19. marts 2020, at de afviser at tillægge klagerne opsættende virkning. Planklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagerne.

   

  Planklagenævnet har endvidere oplyst over for klagerne, at de skal opdele deres klager i henholdsvis klage over Lokalplan nr. 122 og klage over Kommuneplantillæg nr. 26. Der skal indbetales nyt klagegebyr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34085, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget tilsagn om støtte til udarbejdelsen af et projekt under Realdania og Kystdirektoratets partnerskab Byerne og det stigende havvand. På mødet orienteres om projektets formål, indhold og status.

   

  Projektlederen fra Plan deltager på mødet.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By. Teknik- og Miljøudvalget modtager ligeledes en orientering om projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  • Rødekro bymidte
  • Byplandage

   

  Taget til efterretning.