Beslutningsprotokol

torsdag den 4. juni 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 4. juni 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt idet punkt 92 flyttes efter punkt 85.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8554, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. marts 2020 har Økonomiudvalget behandlet budgetproceduren for 2021-2024, samt udmeldt en ramme til Vækstudvalget for Land og By for kommende budgetår. I denne forbindelse er der indlagt en rammereduktion på 1% af servicerammen, således at Vækstudvalget for Land og By skal udmønte besparelse på 0,056 mio. kr.

  Der er udarbejdet budgetnotat, der er vedlagt som bilag, hvor der fremgår:

  • Det samlede basisdriftsbudget 2021-2024
  • Budgetforudsætninger
  • Forslag til at imødekomme rammebesparelsen

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

   Økonomiudvalgets rammeudmelding ses i tabel 1.1

   

  Tabel 1.1: Rammeudmelding 3. marts 2020

   

   

  2020 priser (1.000 kr.)

  (Spillerum 1)

  Oprindelig budget 2020

  Budget 2021

  Budget 2022

  Budget 2023

  Budget 2024

  Jordforsyning

  -124

  -124

  -124

  -124

  -124

  Byfornyelse

  824

  824

  824

  824

  824

  Fysisk Planlægning

  1.360

  1.360

  1.360

  1.360

  1.360

  Landdistrikter

  1.283

  1.283

  1.283

  1.283

  1.283

  Turisme

  2.255

  2.255

  2.255

  2.255

  2.255

  Rammebesparelse 1%

   

  -56

  -56

  -56

  -56

  Driftsudgifter i alt

  5.598

  5.542

  5.542

  5.542

  5.542

   

   

  Rammebesparelsen foreslås finansieret af politikområdet ”Byfornyelse”. Der er herunder afsat 0,612 mio. kr. til tabsindekslån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Hvert år indfries lån, og der er således rum til at udmønte rammebesparelsen, og evt. manglende råderum, foreslås udmøntet på byfornyelsesområdet generelt.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rammebesparelsen udmøntes på politikområdet ”byfornyelse”.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Udsat til 2. behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020 at justere budgetprocessen, hvilket betyder at Vækstudvalget for Land og By fortsat skal prioritere 1% i reduktioner, men ikke udmønte det i et budgetbidrag til aflevering. I stedet medtages forslagene i et prioriteringskatalog til udmøntning, når resultatet af økonomiaftalen i juni er kendt. I bilag 2 ses nyt budgetnotat, hvor rammebesparelse er taget ud og derfor alene indeholder Vækstudvalget for Land og Bys rammebudget for 2021-2024. 

   

  Vækstudvalget for Land og By skal således bidrage med 0,056 mio. kr. Der forslås at politikområdet ”Byfornyelse” bidrager til prioriteringskataloget. Der er herunder afsat 0,612 mio. kr. til tabsindekslån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Hvert år indfries lån, og der er således rum til en besparelse i budgettet. Et evt. manglende råderum, foreslås udmøntet på byfornyelsesområdet generelt.

  Supplerende indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at politikområdet ”byfornyelse” bidrager til prioriteringskataloget med 0,056 mio. kr. 

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23348, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd afdeling 3 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renovering/ombygning af almene familieboliger samt kapitaltilførsel og ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for boliger beliggende Vestergade 5, Vestergade 5a, Vestergade 7 i Rødekro og Fælleslykkevej 27, Kærsangervej 9, Kærsangervej 46, Lænkebjerg 28, Ryes Møllevej 53 og Vendekobbel 6 beliggende i Haderslev by.

   

  Byrådet behandlede og godkendte skema A, kapitaltilførselssag og dispositionsfondsfritagelse den 19. december 2018.

   

  For Aabenraa Kommune indebærer renoveringen, at Vestergade 5a nedrives til sokkel hvorefter der genopbygges herpå. Renovering af Vestergade 5 og 7 indebærer blandt andet nyt tag, ydervægge, kælder og fundament samt teknisk anlæg. Der renoveres med nutidige materialer og moderne indretning for at minimere spildareal og sikre fremtidig udlejning. Der nedrenoveres i alt fra 13 familieboliger til 12.

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne beliggende i Aabenraa Kommune udgør 15,140 mio. kr., hvoraf den støttede del fra Landsbyggefonden udgør 11,140 mio. kr. (skema B) og den ustøttede del udgør 4,000 mio. kr. Der er ingen ændring i anskaffelsessummen i forhold til skema A.

   

  Huslejestigning 

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 812 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug efter renovering. Huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 12. november 2018. Boligerne er fremadrettet 2, 3 og 4 værelsers boliger, som vil variere fra 52 m2 for den mindste og 100 m2 for den største. Nedenstående er en oversigt over huslejen i boliger beliggende i Rødekro.

   

   

   

  Huslejestigningen er planlagt med differentieret husleje således at beliggenhed og størrelse af bolig vægtes individuelt og med hensyn til markedslejen.

   

  Dispositionsfondsfritagelse

  I forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema A, godkendte Byrådet fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond på afdelingens udamortiserede lån i forbindelse med renoveringen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Ved godkendelse af skema A, godkendte Byrådet, at stille 100% kommunegaranti for det støttede lån på 11,140 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden og 100% kommunegaranti for de ustøttede lån på 4,000 mio. kr.

   

  Samtidig blev det godkendt, at kommunen deltager i kapitaltilførselssag med 0,256 mio. kr., som finansieres af budgettet til grundkapitalindskud. Kapitaltilførselssag anvendes til at nedbringe afdelingens underskud.

   

  For både kommunegaranti og kapitaltilførselssag er der ingen ændringer i skema B i forhold til skema A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7478, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Kliplev er et engageret lokalsamfund. De lokale vil med afsæt i deres nye udviklingsperspektiv skabe rum for et endnu stærkere fælleskab i Kliplev, som omdrejningspunkt for et attraktivt landsbyliv, der folder sig ud i smukke historiske rammer, omkranset af rig natur og med let adgang til alt.

   

  Vækstudvalget for Land og By orienteres om udviklingsperspektivet for Kliplev og processen, som baggrund for behandlingen og stillingtagen til områdefornyelsesprogrammet for Kliplev.

   

  I Kliplev står de ved afslutningen af arbejdet med et fælles udviklingsperspektiv. Udarbejdelsen er sket i et tæt samspil mellem lokale aktører, kommunen, en ekstern rådgiver og med lokalrådet, som tovholder.

   

  Grundstene i udviklingsperspektivet er de fire pejlemærker:

   

  • Sammenhold og Fællesskab - Rum for fællesskab i alle aldre
  • Godt hverdagsliv - praktisk dagligdag og kort til alt
  • Aktivt familieliv - Tryg barndom og glade familier
  • Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

   

  Pejlemærkerne sætter retningen for byens udvikling, lokalrådets arbejde og kommende initiativer, herunder områdefornyelse, i Kliplev.

  Lokalrådet er tovholder på udviklingsperspektivet. Det er et dynamisk dokument, som sætter retning og som løbende kan udbygges med nye projektark og tilpasses de initiativer og muligheder, der opstår lokalt.

   

  Forvaltningen har i Kliplev og Varnæs-Bovrup arbejdet med nye modeller for udviklingsperspektiver. Erfaringerne fra de to forsøgsprojekter danner baggrund for de fremtidige modeller for udviklingsperspektiver, som udarbejdes i samarbejde mellem lokalsamfund og kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6425, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges områdefornyelsesprogrammet for Kliplev til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af midler til områdefornyelsens proces og gennemførelse. Der anmodes desuden om en omfordeling mellem Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet på investeringsoversigten 2020-24.

   

  Programmets tilblivelse

  Forud for udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet, har der i Kliplev været gennemført en proces for udarbejdelse af et udviklingsperspektiv, som fremlægges som et selvstændigt punkt. Prioritering og vægtning af de fem indsatser i områdefornyelsesprogrammet er sket i samråd med Kliplev Lokalråd i februar og marts 2020.

   

  Programmets indhold

  Områdefornyelsesprogrammet bygger ligesom udviklingsperspektivet på de fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Der er prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktiv landsbysamfund, med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryg hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

   

  For at styrke fællesskabet, bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr. Den højst prioriterede indsats er Rum for fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

   

  Indsatsen Landsbyhjerte har til formål at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter såvel som i Sø-parken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerte. Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

   

  Områdefornyelsens sidst indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med indsatsen Knudepunktet Kliplev er at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentialet og løse nogle af udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.  

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

   

  Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har på investeringsoversigten i årene 2020-23 afsat 36 mio. kr. til områdefornyelser i Rødekro (12 mio. kr.), Kliplev (8 mio. kr.), Lyreområdet (8 mio. kr.) og Ålandet (8 mio. kr.). Over de seneste to år, er der sket betydelige ændringer af byfornyelsesloven. Ændringer har betydet en ny og anderledes proces for kommunens anmodning om andel i statslige refusion jf. byfornyelsesloven. Kliplev har med et godkendt program mulighed for at opnå statslig refusion gennem landbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser siden maj 2019, også har været omfattet af kriterierne som refusionsbare udgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 60% af refusionsbare udgifter, har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Kliplev, som skal vedtages af Byrådet.

   

  Der er ikke udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Lyreområdet, som er forudsætningen for statslig refusion jf. Byfornyelsesloven. På den baggrund anbefales det, at der sker en omfordeling af de afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet jf. tabel 1.1

   

  Tabel 1.1: Omfordeling af rådighedsbeløb for Kliplev og Lyreområdet

   

  Lyreområdet (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  I ALT

  Afsat Rådighedsbeløb

  4.000

  4.000

   

   

  8.000

  Omfordeling til Kliplev

  -500

   

  500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  3.500

  4.000

  500

   

  8.000

  Kliplev (1.000 kr.)

   

   

   

   

   

  Afsat Rådighedsbeløb

   

  2.000

  2.000

  4.000

  8.000

  Omfordeling til Lyreområdet

  500

   

  -500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  500

  2.000

  1.500

  4000

  8.000

   

  Baggrunden for omfordelingen er, at der på baggrund af en godkendelse af Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev vurderes at skulle afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. i 2020. Det er samtidig forventningen at områdefornyelsesprogrammet for lyreområdet bliver igangsat i 2020.  

   

  Der forventes på baggrund af områdefornyelsesprogrammet for Kliplev at kunne hentes indtægter fra Staten på 4,092 mio. kr. fra Aabenraa Kommunes ramme indenfor landsbypuljen. Der er ikke på investeringsoversigten budgetteret med disse indtægter. Dette betyder, hvis der gives tilsagn på baggrund af programmet, at der kan henføres i alt 4,092 mio. kr. til anlægspuljen når pengene kan hjemtages forventeligt efter projektets afslutning.

   

  Det anbefales at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor den ovenfor beskrevne totalrammen på 8,0 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Kliplev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget. Det er ikke muligt på baggrund af nærværnde program at beregne den afledte drift. Der vil senere i områdefornyelsens planlægning og gennemførelse, blive taget konkret stilling til afledte drift.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse i Kliplev godkendes,

  at rådighedsbeløb mellem udviklingspuljen Kliplev og Lyreområdet omfordeles efter tabel 1.1,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Kliplev” på 8,0 mio. kr., finansieret af nyt rådighedsbeløb jf. tabel 1.1, som frigives,

  at eventuelle indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget, 

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37557, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede i oktober og november 2019 at igangsætte lokalplanlægning for grundene på Østerskovvej 36-38, Kollund Østerskov samt at indkalde idéer og forslag til et kommende kommuneplantillæg for dette område. Forslag til lokalplan nr. 130 og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 giver mulighed for at opføre op til 20 boliger som tæt-lav bebyggelse i 2 etager samt et fælleshus. Forslagene regulerer desuden maksimal bebyggelsesprocent, parkeringskrav tilkørselsforhold, etc.

   

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 18 idéer og forslag. Høringssvarene omhandler blandt andet kvaliteten og karakteren af den rekreative natur og forbindelser i området, tilstanden af Østerskovvej og forhold ved en øget mængden af trafik på strækningen, bebyggelsens tæthed og karakter i samspil med omgivelserne samt bemærkninger til den ny bebyggelses højde og bevaring af udsigten for naboerne. Høringssvarene er behandlet i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 6. april 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger hertil.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 130 er screenet i forhold til om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 130, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 4 uger i august og september 2020.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.2.009.B som udlægger det til boligområde åben-lav fritliggende parcelhuse. Mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af boligområde. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 2 etager og en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på ca. 40 for den ny bebyggelse.

   

  Området er desuden omfattet af lokalplan 5/43 Boligområde ved Kollund Østerskov, hvis formål det er at sikre områdets fremtidige anvendelse til boligformål, idet området fortsat skal udbygges i åben og lav boligbebyggelse.

   

  Området ligger i byzone og skal forblive i byzone ved ny planlægning.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt Byrådet træffer afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 Boliger på Østerskovvej, Kollund vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 131 Boliger ved Vibevej, Kollund har været offentligt fremlagt i 5 uger fra den 17. marts 2020 til den 21. april 2020.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af 8 tæt-lave boliger eller som alternativ 3 parcelhuse. Lokalplanområdet omfatter alene matr. nr. 863 Kollund, Kruså.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 5 høringssvar. 3 af høringssvarene var fra andre myndigheder. 2 af høringssvarene var fra naboer til planområdet. Det ene høringssvar var fremsendt på vegne af 7 ejendomme i naboområdet. Høringssvarene omhandlede udsigtsforhold som følge af byggeri i 2 etager/8,5 meter, indbliksgener, skyggepåvirkning, terrænregulering, mulig forurening, invasive plantearter og kommende ny beplantning.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 24. maj 2020. I høringsnotatet resumeres de indkomne høringssvar, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med lokalplanforslagets godkendelse, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen af beslutningen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Beslutningen blev ikke påklaget.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 4/10-2, som gav mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager. Lokalplan 4/10-2 aflyses inden for matr. nr. 863 Kollund, Kruså med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 131.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 131 Boliger ved Vibevej, Kollund vedtages endeligt med ændringsforslag som fremgår af høringsnotat af 24. maj 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 96 Ensted Havn og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 med en tilhørende miljøvurdering har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.

   

  I høringsperioden er der indkommet 14 høringsforslag til planforslagene. Forvaltningen har sammenfattet bemærkningerne i et høringsnotat af 28. april 2020. Der har siden høringsperioden sluttede været gennemført en supplerende høring af risikomyndighederne og der har været møder med en repræsentant for en borgergruppe fra Hostrupskov samt med Aabenraa Havn og EOT om de forslag til ændringer af planforslagene, der indkom i høringen.

   

  På bagrund af de indsendte bemærkninger og de møder, der har været afholdt, samt den supplerende høring af risikomyndighederne, har forvaltningen indarbejdet en indstilling til hver enkelt høringssvar i høringsnotatet.

   

  Høringsvarene omhandlede i hovedtræk områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering samt ydre fremtræden, fremtidige miljøforhold, beplantningsbælter og trafik. Beboere i de to nærliggende boligområder udtrykte især bekymringer for hvilke typer af virksomheder, der kan placeres i området og ønskede derfor mere præcise angivelser af virksomhedssammensætningen og hvordan det sikres, at der ikke sker dominoeffekt ved uheld. De havde desuden forslag til begrænsning af bygningshøjden ind mod Hostrupskov.

   

  Aabenraa Havn så gerne mere fleksible regler for omfang, placering og udseende af bebyggelse og vejføringer internt i området. Havnen fandt de nuværende bestemmelser for bindende. EOT ville gerne sikre sig opretholdelse af de driftsvilkår som deres VVM-tilladelse med tilhørende kommuneplantillæg fra 2014 giver dem. Høringssvarene udtrykker ligeledes modsætninger mellem erhvervsinteressen og beboernes forventninger til områdets fremtidige disponering.

   

  Aabenraa Havn har efter høringsperiodens udløb indgået aftale om køb af Vattenfalls del af Ensted Havn. Dette har ikke umiddelbart givet anledning til ændringer, men gør Aabenraa Havns handlemuligheder for at placere nye virksomheder mere hensigtsmæssigt i forhold miljø og behov for nærhed til kajanlægget.

   

  Vedtages forvaltningens indstilling jf. høringsnotatet, imødekommes en del af høringssvarene, men det medfører også en del justeringer af lokalplanen. I relation til dette ses der at være to muligheder:

   

  1. Planforslagene vedtages endeligt med de indstillede ændringer og offentliggøres.

   

  2. Forslagene vedtages med de indstillede ændringer og sendes i fornyet høring inden der træffes beslutning om en endelig vedtagelse. Ændringerne i Kommuneplantillæg nr. 7 er ikke særligt omfattende og kan for så vidt vedtages for sig. Lokalplanforslaget fremlægges på ny i 8 uger med en opdateret miljørapport.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 13. Den sammenfattende redegørelse skal vedtages sammen med planforslagene og offentliggøres sammen med disse. I praksis indsættes redegørelse i det endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 7, såfremt kun dette vedtages eller i begge endelige planer, hvis de begge vedtages sammen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Ved en endelig vedtagelse opdeles rammeområde 1.1.216.E i fire nye rammeområder i kommuneplanen. Rammeområde 1.1.216.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 4-7, rammeområde 1.1.234.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-5, rammeområde 1.1.235.F og 1.1.236.F udlægges til rekreativt grønt område. Rammeområderne svarer til lokalplanens delområder 1-4.

   

  De dele af det tidligere rammeområde 1.1.216.E, der ligger i landzone, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 96.

   

  Med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 etableres et nyt konsekvensområde efter planlovens § 11a stk. 1 nr. 24 og 25 omkring den nye ramme 1.1.217.E som må anvendes til virksomheder i miljøklasse 4-7. Konsekvensområdet supplerer den nuværende risikozone på 500 meter omkring EOT og det tidligere værk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt med de tilretninger som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse, der fremgår af Bilag C i høringsnotatet, og

  at Lokalplan nr. 96 Ensted havn fremlægges på ny i 8 uger med de tilretninger, som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og en opdateret miljøvurdering.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  1. at anbefales at Kommuneplan nr. 7 fremlægges i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget, og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt således, at høringsfristen fastsættes til 10 uger.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13677, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Biogas Tågholm P/S ønsker at udvide biogasanlægget på adressen Tågholmvej 2, 6230 Rødekro sydvest for Rødekro. Biogasanlægget er placeret centralt imellem Kassø, Hjordkær, Hjolderup og Fogderup. Der er en afstand på ca. 900 m til Kassø, som ligger nærmest Tågholm og en afstand på ca. 5 km til Hjordkær, som er den største by i nærheden.

   

  Baggrunden for udvidelsen er at tre landbrug (herunder ejeren af husdyrbruget på samme adresse, samt to nærliggende landbrug) ønsker at kunne udnytte de lokale landbrugsbiomasser og restprodukter til at producere biogas. Den årlige tilførte biomasse til biogasanlægget ønskes på 125.000 ton pr. år.

   

  Det oprindelige biogasanlæg har ligget på placeringen siden 2002 og sidste udvidelse af anlægget er foretaget i 2019 i form af etablering af opgraderingsanlæg.

   

  Byrådet kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en offentliggjort strategi. Før udarbejdelse af sådanne kommuneplantillæg, skal der indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

   

  Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelsen sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

   

  Tidsfristen i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag er mindst 2 uger. Bekendtgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   

  Sagen afgøres Vækstudvalget for Land og By.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning. § 23c – indkaldelse af ideer og forslag.

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lovbekendtgørelse

  448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og vil i planlægningen forblive i landzone.

  Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller lokalplan.

   

  Ændring af områdets anvendelse fra jordbrugsformål til et teknisk anlæg medfører, at der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. De to kommende planforslag skal screenes i henhold til miljøvurderingsloven.

   

  Biogasanlægget er omfattet af bilag 2 samt bilag 1 pkt. 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Både plan og udvidelsen af anlægget skal screenes i forhold til om der skal udarbejdes en miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering (VVM).

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at igangsætte planlægning af kommuneplantillæg og lokalplan for Tågholm Biogasanlæg, og

  at der indkaldes ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c med tidsfrist for indsendelse af ideer og forslag på 2 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2967, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Den nye ejer af Fjordvejen 49A, 6340 Kruså har den 27. januar 2020 søgt om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning på ejendommen.

   

  Fjordvejen 49A er udpeget som bevaringsværdig i kat. 3 (dvs. en høj bevaringsværdi). Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2015. Det betyder, at kommunen i henhold til Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, §18 stk. 3, skal offentliggøre nedrivningsanmeldelsen, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om der skal nedlægges §14-forbud mod nedrivningen eller ej.  

   

  Beskrivelse af bygningen

  Der er tale om en ældre villa, som ifølge BRR er opført i 1727. Villaen er beliggende i Sønderhav ud til Flensborg Fjord. Villaen er grundmuret med pudsede hvide facader og stråtækt tag. Bygningen er opført på syldsten og soklen er malet sort. I facaderne sidder en række taktfaste småsprossede vinduer med blåmalede skodder omkring, samt en to-fløjet fyldningsdør mod fjorden. I modsatte facade ses to bagdøre og tre halvrunde staldvinduer. Vinduer og døre er ikke originale og er alle af nyere dato. Øverst afsluttes taget af en række kragetræer og to oppudsede skorstene. Den oprindelige bygning blev i 1991 forlænget mod nord. 

   

  Begrundelse for nedrivning
  Ejer ønsker at nedrive eksisterende bygning og opføre ny bolig i samme stil som eksisterende, dog flyttet nogle meter tættere på vandet. Ejer begrunder nedrivningen med boligens standard, herunder:

  -         ”tidens tand” idet bygningen aldrig er blevet gennemgribende renoveret i forhold til isolering og fugtproblemer

  -         Bygningen opvarmes med elektricitet og brændeovn

  -         Bygningen har et energimærke F

  -         Bygningen ligger i Radonklasse 3 og radonrisikoen er høj

  -         Bygningens lave indvendige højde

  -         Indtrængende regnvand fra den nordvestliggene vej

   

  I forbindelse med en evt. ny bolig ønskes også opført en garage og et skur på grunden.  

   

  Løsningsforslag

  1. Der nedlægges §14 forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, og der udarbejdes en bevarende lokalplan for området inden for et år.
  2. Der gives tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning, med vilkår om at bygningen opføres i samme stil som eksisterende
  3. Der gives tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning uden vilkår. 

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Bygningen er beliggende i landzone og ikke omfattet af en lokalplan.
  Bygningen ligger indenfor Strandbeskyttelseszonen, hvorfor ejer og dennes rådgiver også er i dialog med Kystdirektoratet.

  Bygningen ligger grænsende op til og muligvis delvist inden for en naturfredning, hvorfor ejer og dennes rådgiver også skal i dialog med fredningsnævnet.

  Bygningen ligger inden for skovbyggelinjen. 

  Økonomi og afledt drift

  Gives der afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bygning, kan spørgsmålet om overtagelsespligt foreligge kommunen jf. PL §49.

   

  Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

  Høring/udtalelse

  Materialet har været offentligt fremlagt i perioden fra 3. marts 2020 til 31. marts 2020. Der er indkommet 3 høringssvar, alle med indsigelse mod nedrivningen. Se høringsark.

   

  Forvaltningen vurderer, at bygningen har en markant og åben placering for foden af den skovbeklædte bakke ud mod Flensborg Fjord og Fjordvejen. Her indgår bygningen sammen med den stråtækte nabobygning Fjordvejen 47 i et særligt idyllisk miljø, som ikke opleves andet sted langs Fjordvejen. Bygningens afdæmpede arkitektoniske fremtræden, med det stråtækte tag, den velproportionerede og harmoniske bygningskrop med opsprossede vinduer, skodder og fyldningsdyr, vidner om 1700- og 1800-tallets byggeskik på stedet og er identitetsskabende for området.

   

  Med dens synlige beliggenhed og den arkitektoniske fremtræden er det forvaltningens vurdering at bygningen indeholder tilstrækkelige arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier til at nedlægge et forbud mod nedrivningen. 

   

  På den baggrund har forvaltningen den 14. april partshørt ejeren og varslet et administrativt §14-forbud. Rådgiver har i den forbindelse indsendt bemærkninger til sagen, heri kommenteres på de tre høringssvar og samtidigt præciserer rådgiver, at de i størst mulig grad ønsker at opføre en kopi af huset med hensyn til bygningens arkitektur.
   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der nedlægges §14-forbud mod nedrivningen af den bevaringsværdige bygning, og

  at der inden for et år udarbejdes bevarende lokalplan for området, med forbud mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Udsat.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  For stemte Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Undlod at stemme Egon Madsen (A).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Erwin Andresen (S).

   

  Afvist.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2870, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Den 5. december 2019 blev der i Vækstudvalget for Land og By besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for et centralt område i Stubbæk.

  Lokalplanen S7 fra 1983, som i dag er gældende for området, havde blandt andet til formål at sikre en lang række bevaringsværdige bygninger. En screening har vist, at langt de fleste bygninger inden for lokalplanområdet ikke længere kan betegnes som bevaringsværdige. Andre bygninger er af forskellige årsager blevet nedrevet. Lokalplanen er ikke længere tidssvarende og afspejler ikke de tilstedeværende realiteter, hvorfor der skal udarbejdes en ny.  En bygherre ønsker at opføre en ny boligbebyggelse på matrikel 614, Stubbæk, Ensted, hvor der i dag findes et bevaringsværdigt hus, som af ejer ønsker nedrevet. Et delområde i S7 er i 1985 blevet erstattet med Lokalplan S11, som har tilsvarende formål. Der lægges med den nye Lokalplan op til, at begge områderne, der i dag er dækket af S7 og S11, indgår i det nye lokalplanområde.

  Den nye lokalplan skal tilpasses omstændighederne, som findes i dag, og bevare de unikke landsbystrukturer som stadig findes i det centrale Stubbæk. Den nye lokalplan skal sikre bevaring af de overordnede strukturer i bymiljøet (grønne kiler og byrum) samt tilpasses, så udpegningen af bevaringsværdige bygninger sker på baggrund af en opdateret SAVE registrering. 

  Da der skal udarbejdes et kommuneplantillæg skal der indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c og dermed ske inddragelse af lokalområdet i planlægningen. Lokalplanen dækker et stort område i det centrale Stubbæk og får betydning for de fremtidige udviklingsmuligheder i området. Der er udarbejdet et materiale til indkaldelsen af ideer og forslag.

  Indkaldelsen af ideer og forslag foreslås til at løbe over fire uger i juni, grundet lokalplanens betydning for landsbyens udvikling.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.4.001.C og er udlagt til boligområde med mulighed for butiksformål, lokalcenter, offentlige formål, liberale erhverv samt ikke generende erhverv miljøklasse 1-3.

  Kommuneplantillægget vil angå de bevaringsværdige bygninger, som ikke længere kategoriseres som bevaringsværdige.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,
  at materialet til indkaldelse af ideer og forslag godkendes og sendes i høring i 4 uger, juni 2020

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61339, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vil være med til at skabe gode rammer for lokalråd og borgerforeninger, som skaber attraktive lokalsamfund og er bindeled til Aabenraa Kommune.

  Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund har drøftet muligheden for et fast grundtilskud samt legepladsinspektion på dialogmødet med Vækstudvalget for Land og By i marts 2020. Udvalget har på den baggrund bedt forvaltningen undersøge muligheden for tilskud til lokalrådene.

   

  Vækstudvalget for Land og By skal i denne sag tage stilling til, om lokalråd skal modtage en midlertidig grundtilskudspakke og rammerne for det.

   

  Lokalråd er med til at skabe attraktive lokalsamfund via fælles kommunikation, legepladser, initiativer for tilflyttere og fællesarrangementer. Det giver faste udgifter til forsikring, hjemmeside, julebelysning, legepladsinspektion, tilflyttergaver mm.

   

  Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan kommunen bedst sammentænker forskellige tilskud og puljer på landdistriktsområdet, så det bliver så enkelt, som muligt for både lokalråd og forvaltning. Det er komplekst, da der bl.a. er stor forskel på lokalråd og initiativer skal understøtte ’Handleplan for lokalsamfund’ og de kommunale rammer.

   

  Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen i 2020 tilbyder en midlertidig grundtilskudspakke og at forvaltningen arbejder videre med en model til politiske beslutning, som kan træde i kraft fra 2021.

   

  Forvaltningen forslår følgende rammer for en midlertidig grundtilskudspakke:

  -         Målgruppen er lokalråd og borgerforeninger, som repræsenterer et større lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter og er repræsenteret i Det fælles udviklingsråd

  -         Lokalråd kan søge om et grundtilskud på 0,005 mio. kr.

  -         Lokalråd, der ejer og vedligeholder offentligt tilgængelige legepladser og fitness redskaber kan søge om ekstra tilskud på 0,002 mio. kr. pr. legeplads til årlig hovedinspektion

  -         Ansøgning og afrapportering er lokalrådets vedtægter og årsberetning

  -         Forvaltningen bemyndiges til at forvalte grundtilskudspakken

   

  Forvaltningen har udarbejdet en retningslinje med kriterier for at lokalråd kan opnå tilskud.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at Rødekro og Høje Kolstrup ikke er en del af landdistriktsområdet, som det er defineret i Handleplan for lokalsamfund og Kommuneplanen. De vil ikke opnå tilskud indenfor ovenstående rammer. Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til deres rolle og tilskudsmuligheder i arbejdet med en samlet model for landdistriktsområdet.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen vurderer, at den samlede udgift i 2020 bliver 0,140 mio.kr.

   

  Grundpakke 1000 kr.

  Tilskudsstørrelse

  Forventet antal

  Budget

  Grundtilskud

  5

  22

  110

  Tilskud legepladsinspektion

  2

  10 - 15

  30

  I alt

   

   

  140

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne i 2020 anvises fra politikområdet ”Landdistrikter” og specifikt fra udvalgets pulje på 0,292 mio. kr. til realisering af handleplanen og løbende projekter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at retningslinjer for grundtilskudspakken godkendes,

  at ordningen finansieres af politikområdet ’Landdistrikter’, projekter i landdistrikter.

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere grundtilskudspakken, og

  at forvaltningen arbejder videre med en samlet model for tilskud og puljer på landdistriktsområdet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13973, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 vedtog Byrådet lokalplan 100 – Nygade og Pottergadekvarteret -  Bevaring og udvikling af Aabenraa Bymidte. I forlængelse heraf er der igangsat byfornyelse i området.

   

  I forbindelse med et konkret projekt for Jes Jessens Plads (bilag 1 og 2) og i forlængelse af udførte kloak- og asfaltarbejder i Nygade, søges der om dispensation til at fælde et træ der er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplan 100 (bilag 3 – kortbilag fra lokalplan 100).

   

  Fældning af træet kræver dispensation fra lokalplanens §10.9, der foreskriver, at på kortbilag 8 markerede  træer er bevaringsværdige, fordi de er karakterskabende eller ikoniske for stedet, og ikke må fældes eller beskæres  (udover almindelig pleje) uden Byrådets tilladelse. I forbindelse med force majeure-lignende forhold, der betinger fældning af de bevaringsværdige træer, skal der plantes nye karaktergivende træer som erstatning. Dette kræver også Byrådets tilladelse.

   

  Det er i ansøgningen oplyst at:

   

  -         der plantes et nyt træ af samme art (tjørn)

  -         træet ønskes flyttet til midten af pladsen (bilag 2)

  -         nuværende træs tilstand er ringe og levetid er begrænset

  -         nuværende træs placering er uhensigtsmæssig tæt på bygning 

   

  Forvaltningen vurderer,  at der kan meddeles dispensation, idet træet trods sin alder har en ringe størrelse og er præget af misvækst. Endvidere vurderes at det nye træs placering vil medføre en bedre karakterskabende virkning

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været i naboorientering og partshøring ved Aabenraa Byhistorisk Forening og naboer omkring og med direkte indsigt til Jes Jessens Plads i perioden 30. april – 14. maj 2020.

   

  Aabenraa Byhistorisk Forening har ingen bemærkninger til at det bevaringsværdige træ fældes, og synes, projektet vil forskønne området.

   

  Der er indgået et høringssvar, der omhandler andre elementer i projektet. Høringssvaret er videresendt til den relevante forvaltningsgren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation til fældning af det bevaringsværdige træ, med de betingelser, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3878, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan M24-1 - For område til regional service vest for Amtsgården har været fremlagt i offentlig høring i 14 dage fra den 22. april 2020 til den 6. maj 2020. Lokalplanforslaget er et tillæg nr. 1 til Lokalplan M24.

   

  Lokalplanforslaget medfører, at en ejendom udtages af lokalplanområdet. Dette sker med henblik på, at denne kan afhændes som almindelig bolig uden bindinger om, at ejer skal være ansat på en af områdets virksomheder. Ejendommen er ejet af Aabenraa Kommune og har hidtil været anvendt til pedelbolig.

   

  I forbindelse med høringen indkom der ingen indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen har derfor besluttet, at vedtage lokalplanforslaget endeligt i henhold til bemyndigelsesplanen. Vedtagelsen sker pr. 28. maj 2020. Den endeligt vedtagne plan offentliggøres primo juni 2020.

   

  Lokalplanforslaget var fremlagt sammen med en afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Denne afgørelse blev ikke påklaget inden for den 4 ugers frist, der udløb den 20. maj.

  Planmæssige forhold

  Med lokalplanens endelige vedtagelse reduceres området der er omfattet af Lokalplan M24 til det område som er omfattet af M24-1 (Tillæg nr. til lokalplan M24). Området forbliver i byzone.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens beslutning om at vedtage Lokalplan M24-1 endeligt tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10879, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der er indkaldt ideer og forslag jf. Planlovens §23c fra den 15. april – 29. april 2020 forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplan nr. 136 for et større solenergianlæg ved Bjerndrup. Sideløbende var der høring omkring afgrænsning af miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt. Der indkom 12 debatsvar/høringssvar i perioden med både ideer samt ønsker til miljørapporterne.

   

  De fleste forslag til indhold i miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport indarbejdes i disse. Ligeledes undersøges det om størstedelen af debatsvarene til planlægningen kan indarbejdes i lokalplanen eller kommuneplantillægget.

   

  Svarene fremlægges for Vækstudvalget for Land og By til orientering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Philip Tietje forlod mødet pga. inhabilitet

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Klage over manglende miljøvurdering – Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde – forlænget sagsbehandlingstid
  • Klage over manglende miljøvurdering – Kollund Østerskov
  • Klage over udpegning - Hostrupskov

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  -