Beslutningsprotokol

torsdag den 5. november 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen deltog under punkt 171 til og med 176.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 5. november 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Punkt 180 udgår.

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23656, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligorganisationen BoligSyd flyttede for ca. 4 år siden sin administrationsenhed fra Kallemosen til Humlehaven 2 i Aabenraa (Den tidligere Aabenraa Fjernvarme bygning).

   

  Da Aabenraa Fjernvarme tømte kedelrummet, opstod der mulighed for at boligadministrationsselskabet Dalbo kunne flytte fra Gråstenvej 8 i Felsted til Humlehaven 2 i Aabenraa, og dermed dele lokaler med BoligSyd. 

   

  Flytningen har givet mulighed for at imødekomme de effektiviseringskrav der er rettet mod den almene sektor, hvor sektoren som helhed er mødt med effektiviseringskrav på 1,5 mia. kr. for perioden 2014 – 2020.

   

  Flytningen har medført at boligorganisationen Boligsyd og boligadministrationsselskabet Dalbo i dag fysisk deler lokaler. Samtidig har flytningen betydet at den tidligere administrationsbygning ikke længere anvendes, og derfor er afhændet via et salg på almindelige markedsvilkår. Bygningen blev anvendt af Dalbo, men var ejet af Boligsyd. For at salget kan endeligt godkendes skal det godkendes af Aabenraa kommune.

  Lovgrundlag

  LAB § 27

   

  I forhold til Lov om Almene boliger § 27 skal afhændelsen af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at salget af ejendommen Gråstenvej 8 i Felsted, 6200 Aabenraa, ejet at BoligSyd, godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45631, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget foreslog i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og kommuneplantillæg nr. 11 på mødet den 19. marts 2019, at gennemføre et udvidet tilsyn med overnatningsforhold i lokalplanområdet.

   

  Forslaget skulle sætte fokus på ordnede forhold for chauffører, herunder chauffører, som ikke er bosiddende i Danmark.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 20. august 2019, at tilsynet skulle gennemføres på 20 lokaliteter på hverdage og i weekender både i og uden for almindelig arbejdstid.

   

  De 20 lokaliteter blev udvalgt ud fra nogle saglige kriterier, som fremgår af bilag.

   

  Tilsynene blev efter udvalgets ønske tilrettelagt i samarbejde med Business Aabenraa samt Padborg Transportcenter. Endvidere blev ITD og 3F inddraget i planlægningsprocessen. Alle parter fik den udarbejdede tilsynsmanual til kommentering inden tilsyn blev gennemført.

   

  Tilsynene er gennemført med fokus på overholdelse af byggelovgivningen og har ikke omhandlet forhold omkring overenskomst, arbejdsmiljø, opholds- og arbejdstilladelser, køre/hviletidsregler o.l., da disse er udenfor kommunens ansvarsområde. 

   

  Tilsynene blev gennemført af et eksternt rådgivningsfirma i løbet af august og primo september 2020. Forinden blev ejendomsejerne varslet om tilsynet. Samtidigt gennemførte Padborg Transportcenter en oplysningskampagne.  

   

  Rådgiver har for hver lokalitet udarbejdet en tilsynsrapport, som i oktober 2020 er sendt til orientering til de berørte virksomheder.

  En samlet oversigt over de gennemførte tilsyn og resultaterne fremgår af bilag.

   

  Bland de 20 lokaliteter er der fundet 5 lokaliteter med overnatningsfaciliteter, hvoraf de 4 var i godkendte lokaler, mens der på én lokalitet ser ud til at være sket overnatning en eller flere gange i lokaler, der ikke er godkendt til formålet. Her er der varslet nyt tilsyn for afklaring af den faktiske anvendelse af lokalerne og den fremtidige brug med henblik på få at forholdene lovliggjort.

   

  Det overordnede billede er, at de fleste lokaliteter fremstod rene og ryddelige. På en del lokaliteter var der bygninger med velfærdsfunktioner til chaufførerne, fx toilet og badfaciliteter, men uden tilknyttede overnatningsmuligheder.

  På 3 lokaliteter blev der konstateret bygningsmæssige forhold, som muligvis ikke er godkendte. Forvaltningen følger op på disse forhold i dialog med de pågældende virksomheder.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at der i 2021 gennemføres tilsyn med yderligere 20 lokaliteter.

   

  Tilsynenes foreslås gennemført i 2. kvartal 2021 på samme vilkår som de første tilsyn og med afrapportering for udvalget på mødet i august 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om tilsyn gennemført i 2020 tages til efterretning,

  at tilsyn i 2021 gennemføres på 20 lokaliteter i 2. kvartal 2021 på samme vilkår som de første tilsyn, og

  at der sker afrapportering for udvalget på mødet i august 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  1. at godkendt,
  2. at tilsynene i 2021 gennemføres med afsæt i den nye mulighed for at lave uanmeldte boligtilsyn,
  3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26204, Sagsinitialer: jdani

  Sagsfremstilling

  Menighedsrådet i Tinglev har søgt byggetilladelse til opførelse af tilbygning på samlet 229m² til eksisterende menighedshus på Kirkevej 1 i Tinglev. Den nye tilbygning opføres i 1½ plan ligesom den eksisterende bygning, som oprindeligt er en gammel kirketjenerbolig. Tilbygningen bliver på samlet ca. 192 m² i grundplan placeret omkring 30 meter fra nærmeste naboskel. Tilbygningen skal anvendes til større arrangementer i forbindelse med kirken og vil kunne rumme op imod 150 mennesker. Se oversigtskort og tegningsmateriale i bilag.

   

  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.08, delområde 1, som i § 3.2, stk. 1 foreskriver, at ”området alene må anvendes til kirkegårdsformål. De indenfor området beliggende bygninger, kirken, kapel, toiletbygning, depot samt den gamle kirketjenerbolig*, kan inden for eksisterende bygningsrammer ombygges. (…) Såfremt den gamle skole* ombygges kan denne bygning anvendes til kirkelige formål samt sådanne formål af kulturel karakter, som det til enhver tid værende menighedsråd kan anbefale overfor stiftsøvrigheden.”

  Ad*) Den gamle kirketjenerbolig og den gamle skole er samme bygning og identisk med eksisterende menighedshus.

   

  Menighedsrådet har søgt om dispensation til at udvide de eksisterende bygningsrammer med den ansøgte tilbygning, og begrunder ansøgningen med, at bygningen inkl. tilbygning vil blive anvendt til kirkelige formål og/eller kulturelle formål. Desuden anføres, at man igennem materialevalg og udformning tilgodeser den oprindelige arkitektur og samtidig skaber optimal udnyttelse af eksisterende menighedshus.

   

  Det eksisterende menighedshus er opført i 1920 og fremstår i store træk i original stand, dog med præg af ombygning i 1980’erne. Bygningen er SAVE-registreret med en relativ høj bevaringsværdi på 3, men er endnu ikke optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 forventes optaget i kommende revision af kommuneplanen.

   

  Der er ikke foretaget naboorientering, da lokalplanen alene omfatter kirkens ejendom og dermed har samme ejer/bruger. Det er vurderet, at der ikke er parter, som skal partshøres, idet de nærmeste naboejendomme er beliggende hhv. 30 meter fra tilbygningen og på modsatte side af Kirkevej.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at selve anvendelsen af den ansøgte tilbygning er i overensstemmelse med lokalplanens (kulturelle) formål, og at udvidelsen af de eksisterende bygningsrammer ikke vil medføre gener, herunder øget trafik, eller ændre oplevelsen af lokalområdet væsentligt til ugunst for de omkringboende. Lokalplanens bestemmelser omkring ombygningsmulighederne for menighedshuset er ikke en del af lokalplanens principper, hvorfor der vil kunne meddeles dispensation til opførelsen af en ny tilbygning.

   

  Det er dog også forvaltningens vurdering, at tilbygningen vil skade den eksisterende bygnings oprindelige arkitektur yderligere, da det særlige frontparti med gavl (frontispicen) fjernes og tilbygningen skydes ind på den pæne side af bygningen. I den udformning vil tilbygningen forringe bevaringsværdien af den originale bygning.

   

  Forvaltningens samlede vurdering er, at tilbygningen er nødvendig for at sikre ejerne/brugerne optimal fremtidig udnyttelse af deres ejendom, og at dette vægter højere end hensynet til sikre bevaringsværdien af den eksisterende bygning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles dispensation fra lokalplanen som ansøgt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31840, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den sidste detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september 2020.

   

  Plan, Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften, omplaceringer inden for udvalget samt tillægsbevillinger. Der søges ingen omplaceringer indenfor udvalget. Der søges tillægsbevilling i 2021 finansieret af de likvide midler, og der søges tillægsbevilling finansieret af andre udvalg i 2020.

   

  I vedlagte bilag ses et samlet overblik over bevillingskontrollen for driften samt enkeltvis i webtilgængelig udgave.

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 30. september 2020 er der et korrigeret budget på 5,316 mio. kr. og et forbrug på 2,830 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,160 mio. kr. Dette skyldes mindreudgifter grundet COVID-19 vedrørende forskellige aktiviteter på landdistriktsområdet, herunder en landdistriktskonference.

   

  Det forventede mindreforbrug på politikområdet ”Landdistrikter” på 0,160 mio. kr., foreslås tilført budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget.

   

  Der søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse i Tinglev generelt. Udgiften er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15,0 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af forundersøgelsen er en del af budgetforliget for 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2020 på 0,160 mio. kr. som tilføres Økonomiudvalget, og

  at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,500 mio. kr. finansieret af de likvide midler.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31840, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den sidste detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september 2020.

   

  Plan, Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler tillægsbevillinger anlæg.

   

  I vedlagte bilag ses et samlet overblik over bevillingskontrollen for anlæg samt enkeltvis i

  webtilgængelig udgave.

  Økonomi og afledt drift

  Skattefinansieret anlæg:

   

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 40,661 mio. kr. med et forbrug pr. 30.september 2020 på 14,785 mio. kr. Der mangler hjemtagelse af refusion på nedrivningspuljerne.  Der forventes et mindreforbrug på 19,288 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter samlet søges 3,645 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.  

   

  I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2020 og 21 projekter søges overført til 2021, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen, idet der ikke forventes yderligere udgifter til projekterne i resten af året.

   

  De 4 projekter der forventes afsluttet er:

  • Tomme og forfaldne huse 2016
  • Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer
  • Pyloner
  • Bygningsforbedringsudvalget 2019

   

  Der forventes intet mindreforbrug på de afsluttede anlæg, og alle projekter forventer at overholde bevillingen.

   

  Jordforsyning:

  Der er for jordforsyning et korrigeret budget på 29,652 mio. kr. med et forbrug pr. 30. september 2020 på 5,882 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 8,766 mio. kr., hvoraf der for de 5 projekter samlet søges 2,766 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.  

   

  Der er i alt 16 projekter, heraf forventes 5 projekter afsluttet i 2020.

   

  De 5 projekter der forventes afsluttet er:

  • Færdiggørelse af boligområder 2020
  • Færdiggørelse af erhvervsområder 2020
  • Byggemodning Langhus, 4. etape
  • Rammebeløb boligformål 2020
  • Rammebeløb erhvervsformål 2020

   

  Alle projekter forventes at overholde den godkendte bevilling med undtagelse af puljen til færdiggørelse af boligområder i 2020, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Merforbruget på 0,3 mio. kr. vil blive finansieret af mindreforbrug i 2020 inden for det samlede jordforsyningsområde under Vækstudvalget for Land og By, hvor der bl.a. resterer 0,700 mio. kr. i puljen til færdiggørelse af erhvervsområder 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der for skattefinansierede anlæg søges samlet en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 3,645 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 3,645 mio. kr., og

  at der for jordforsyning søges samlet en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 2,766 mio.kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 2,766 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45633, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  Den 25. juni blev Vækstudvalget for Land og By orienteret om status på projektet. Udvalget skal her træffe beslutning om, hvordan projektet skal gennemføres i Aabenraa.

   

  Grænsetrekanten blev den 6. oktober orienteret om projektets status af projektleder. Siden 1. august har leadpartner (Stadt Flensburg) haft projektleder ansat, mens projektassistent endnu ikke er ansat. Projektet er inddelt i en række arbejdspakker, hvoraf flere gennemføres som planlagt og med mindre justeringer (se bilag). Arbejdspakke 3 ’flydende haver’ har vist sig ikke realiserbar og denne skal derfor ændres. Dette skyldes primært, at omkostninger afsat til pontonløsninger var for lavt budgetteret.  Budgettet blev udarbejdet af leadpartner i 2018, og baserede sig på et tilbud på pontonløsninger. I januar 2020 blev selvsamme leverandør bedt om at uddybe leverancen, og i den forbindelse valgte de at trække sig fra tilbuddet. Februar blev opgaven sendt i udbud, men der kom ingen tilbud retur fra de kontaktede virksomheder. Begrundelsen for manglende tilbud var, at de ikke kunne levere inden for den økonomiske ramme. Alternative muligheder blev afsøgt og fra august stod det klart, at pontoner med flydende haver ikke var muligt inden for projektets nuværende økonomiske ramme.


  Corona har medført, at langt flere søger oplevelser i naturen - også dem, som ikke tidligere har benyttet sig af naturen. I forlængelse heraf er bæredygtighed blevet et populært emne, og uanset om det er som borger eller turist, så opleves der en øget interesse for naturen, vores farvande og alt det man selv kan gøre for miljøet. Derfor foreslås det, at arbejdspakke 3 ændres til ”Eventhaver med maritimt, natur og kulturfokus”. Fremfor at etablere flydende pontoner etableres der formidlingspunkter, som kobler borgere og turister tættere til naturen, til emnet bæredygtighed og den dansk-tyske kultur. Stadt Flensburg vil etablere et formidlingspunkt ved Hafenspitze, en U-bro (bro, der er landfast på samme side) omgivet af få, mindre blomsterøer. I Sønderborg Kommune etableres formidlingspunkt på areal ved havnen i Gråsten. Formidlingspunktet i Gråsten er under udformning og temaet er bæredygtige, genanvendelige materialer. I Aabenraa Kommune har Plan, Teknik & Miljø undersøgt en række muligheder for placering af formidlingspunkt og særligt to steder har potentiale. Sønderstrand, den nordlige del i stykke startende ved Restaurant Under Sejlet og forbi holdeplads for autocampere og ved Museet Oldemorstoft i Bov. Afgørende er, at der er mulighed for udendørsophold, afholdelse af mindre arrangementer og at der er et formidlingspotentiale.

   

  For alle tre kommuners formidlingspunkter gælder det, at de skal følge ansøgningens projektplan, og formidlingspunktet skal være etableret inden april 2021. Derfor er områder med kystbeskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser udeladt (eks. Sønderhav ved p-plads og udsigt til Okseøerne). De to udpegede steder i Aabenraa Kommune har hver deres styrker/ulemper og er beskrevet nedenfor:

   

  Alternativ 1: Sønderstrand, Aabenraa

  I den nordlige del af Sønderstrand kan der etableres et formidlingspunkt, hvor strandens planteliv, under og over vandet, formidles. Stedet skal invitere til, at flere bruger stranden uden for sommersæsonen.  Stedet kan bruges som startsted til arrangementer, guidede ture og som opholdssted. I gåafstand er der flere cafeer, restauranter og mulighed for at holde møde eller konference. Cykelruten N8, Østersøruten løber forbi. Formidlingspunktet bidrager til udviklingen af strategien ’Vores Vand’. Ulemper er at stykket udenfor kystbeskyttelseslinjen er smalt og at saltvand, havgus kræver brug af mere hårdføre materialer og planter.

   

  Alternativ 2: Museet Oldemorstoft

  På det grønne område, ved indgangen til Museet Oldemorstoft, kan der etableres et formidlingspunkt, med fokus på de lokale, vilde blomster og den dansk-tyske havekultur. Området har en helt særlig natur og der er mange muligheder for at bruge stedet til ture ud i naturen og ned til Flensborg Fjord. Tæt ved løber Gendarmstien og Hærvejen, hvorfor det også kan bruges til ophold for vandrer og cykelturister. Ligesom cyklister kan cykle fra Flensborg til Oldemorstoft og videre til Gråsten Havn. Formidlingspunktet bidrager til at udvikle museet som offentligt tilgængeligt mødested, det understøtter museets grænseudstilling og den tilhørende æblehave. Ulempen er, at Oldemorstoft geografisk ligger inde i landet og er et mindre egnsmuseum.

   

  Den 12. november 2020 fremsendes en ændringsanmodning til Interreg sekretariatet, og forinden bedes Vækstudvalget for Land og By tage stilling til, i hvilken retning ’AP3 aktiviteter’ i Aabenraa skal udvikles.

  Kick-off konference blev gennemført online den 29. oktober.  
  Møde i Politisk Styregruppe for projektet gennemføres på Folkehjem den 20. november.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at alternativ 1 (Sønderstrand) eller alternativ 2 (Oldemorstoft) godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Udvalget ønsker at få forelagt sagen igen med et nyt forslag. Forslaget skal være mere ambitiøst og mere ligeværdigt med de to andre parters.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30210, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har den 7. september 2020 modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Stolligvej 74, 6200 Aabenraa.

   

  Stolligvej 74 er opført i 1920 i 2,5 etager med mansard tag. Bygningen er grundmuret, pudset og malet blå. Facaden mod Stolligvej er symmetrisk opbygget med en række vinduer med vinduesindfatninger samt et ældre skilt med teksten ”Stollig Maskinfabrik”. I facaden mod øst ses en ældre fyldningsdør, samt en ældre kvist, mens de resterende facader fremstår om- og tilbyggede. Taget er belagt med betontagsten og afsluttes øverst af to profilerede skorstene.

   

  Ejer ønsker ikke at opføre ny bebyggelse på grunden.

   

  Bygningen har en bevaringsværdi på 4 på en skala fra 1-9, hvor 1 er højest. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optagede som bevaringsværdige i Kommuneplan 2015. Det betyder, at Kommunen i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, §18, stk. 2 skal offentligt bekendtgøre nedrivningsanmeldelsen i 4-6 uger, inden der træffes afgørelse i sagen.

  Lovgrundlag

  Senest 2 uger efter fristens udløb, skal Kommunen tage stilling til nedrivningsanmeldelsen og eventuelle indkomne indsigelser mv. Hvis nedrivningsønsket imødekommes, skal afgørelsen bekendtgøres. Hvis der gives afslag, skal der ske tinglysning af et forbud mod nedrivning efter Planlovens §14. Forbuddet er gældende i ét år og betyder, at Kommunen inden et år skal have offentliggjort et lokalplanforslag med bestemmelser om forbud mod nedrivning af bygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Gives der afslag på nedrivning af den bevaringsværdige ejendom, kan spørgsmålet om overtagelsespligt forelægges Kommunen jf. Planlovens §49.

   

  Overtagelsespligten påhviler dog kun Kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

  Høring/udtalelse

  Materialet er offentligt bekendtgjort i perioden fra den 2. oktober 2020 til den 30. oktober 2020. Fristen for indsigelser er endnu ikke udløbet ved frist for dagsordenspunkter, hvorfor evt. indsigelser mv. og forvaltningens indstillinger hertil vil blive fremsendt til udvalget.

   

  Forvaltningen vurderer, at bygningen fremstår så om- og tilbygget, at bygningen ikke indeholder tilstrækkelige værdier til at nedlægge forbud mod nedrivningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at nedrivningsanmodningen imødekommes

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44124, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en designmanual for byens udstyr i Aabenraa by, som en opdatering af Byens Udstyr – Designmanual for Aabenraa bymidte fra 1997.

   

  De seneste år er der gennemført flere byudviklingsprojekter i Aabenraa by og flere er på vej. Et nyt campusområde med nybyggeri, nye anlæg og forbindelser på tværs af området er under tilblivelse og sidste etape af Strandpromenaden er ved at blive færdiggjort. Torve og gader i bymidten er blevet renoveret i forbindelse med Områdefornyelse Syd og Nord. I forbindelse med de igangværende og kommende projekter i Aabenraa er der ligeledes opstået nye måder at bruge byen på og samtidig er der sket en stor udskiftning af byens udstyr.

   

  Designmanualen skal blandt andet understøtte, at Aabenraa forbliver en smuk og levende by, hvor belægning, belysning og byrumsinventar bidrager til oplevelsen af sammenhængende og velholdte byrum. Ligeledes skal Designmanualen give et overblik over, hvilket inventar der benyttes hvor, samt hvilket udtryk og kendetegn de beskrevne områder i byen har.

   

  For at sikre at Designmanualen fremadrettet er tidssvarende og opdateret i forhold til nye projekter, udarbejdes der projektark for de specifikke projekter. Se eksempel herpå i Bilag 2 - projektark for Markedspladsen i Aabenraa. Arkene udarbejdes umiddelbart efter projekternes færdiggørelse. Ligeledes opdateres Designmanualen efter behov med udgangspunkt i materialer og byudstyr, som er valgt i forbindelse med gennemførelse af projekter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Designmanual Byens udstyr, Aabenraa by godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører et grønt ubebygget område syd for boligbebyggelsen langs Lykkevej og ud til Løjt Skolegade.

   

  Udvalget besluttede på mødet den 16. januar 2020 ud fra 4 forskellige løsningsforslag, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2015 på baggrund af en tidligere anmodning om boligbebyggelse i området. Formålet er at kommuneplanlægge et område på i alt 2,6 ha til rekreative formål for at sikre en grøn overgang fra by til det åbne land. Der skal forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget er, at der tilbage 2010 var et ønske om at opføre et enfamiliehus på matr. nr. 64 Løjt. Området ligger i byzone, men uden for kommuneplanrammerne. Kommunen afslog den 28. november 2016 at meddele byggetilladelse med henvisning til planlovens § 12 stk. 3 om forbud mod bebyggelse. Sagen blev påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet ophævede kommunens afgørelse den 27. november 2019. Begrundelsen var at kommunen ikke kan nedlægge forbud efter § 12 stk. 3, når en ejendom ikke er beliggende inden for en kommuneplanramme. Kommunens afgørelse var derfor ikke længere gældende.

   

  Hensigten er således jævnfør udvalgets beslutning den 16. januar 2020, at området med tilstødende naboarealer gennem et kommuneplantillæg udlægges til et rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i det sydlige Løjt Kirkeby. Såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt, kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål og kommunen kan med § 12 stk. 3 i planloven nedlægge forbud mod andre anvendelser som f.eks. boliger. Et grønt område her vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor det aktuelle område udgør en del af en grøn forbindelse mellem byen og det omgivende karakteristiske landskab syd for byen. Der er en tilsvarende bræmme på den vestlige side af byen.

   

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal give byens borgere og andre interessenter mulighed for at komme med idéer til, hvad kommuneplantillægget skal indeholde. Et forslag til kommuneplantillæg vil senere fremsendes til godkendelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag for området syd for Lykkevej. Oplægget er dateret 3. september 2020.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal fremlægges i mindst 14 dage. Indkaldelsen af idéer og forslag forventes at foregå fra medio november 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indkaldelse af ideer og forslag for et område syd for Lykkevej, Løjt med en høringsfrist på 14 dage godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Udgik.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om igangsætning af planlægning af en sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb.

   

  Der er igangsat udarbejdelse af et projekt til etablering af en ny sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb. Da projektet medfører, at der skal opføres bebyggelse i området ved Mølleåens udløb i et større omfang end det er muligt efter Lokalplan nr. 98, skal der udarbejdes en nyt tillæg til lokalplan nr. 98 og et kommuneplantillæg.

  Området, hvor sluse- og pumpestationen skal opføres, er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål og erhvervsformål. Derfor skal der som forudsætning for at den kommende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdes et kommuneplantillæg. Tillægget medfører, at der skal udlægges et nyt rammeområde til teknisk anlæg. Ændringer i rammeområders afgrænsning og anvendelse forudsætter en forudgående indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c.

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag for et område ved Mølleåens udløb. Oplægget er dateret 5. oktober 2020.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.043.F Lystbådehavn og området må planlægges til rekreative formål. Med kommuneplantillægget vil en mindre del af rammeområde 1.1.043.F skulle udlægges som et nyt rammeområde 1.1.238.T, som må anvendes til sluse- og pumpestation. En mindre del af rammeområde 1.1.069.E skal ligeledes inddrages i rammeområde 1.1.238.T. Det drejer sig om en bræmme på få meters bredde.

  I nuværende lokalplan nr. 98 er der reserveret et areal til en underjordisk pumpestation. Forvaltningen har vurderet, at projektet for en sluse- og pumpestation vil medføre byggeri over terræn i et sådant omfang, at det ikke kan rummes inden for bestemmelserne i Lokalplan nr. 98. Det er hensigten at udarbejde et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98. Tillægget udarbejdes i givet fald kun for delområde 6, som bl.a. omfatter det areal, der allerede er reserveret til pumpestation og en smal bræmme på få meters bredde af delområde 3 i lokalplan nr. 98. Delområde 3 er udlagt til lettere erhvervsformål.

   

  De kommende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan screenes efter miljøvurderingsloven, når de foreligger.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal fremlægges i mindst 14 dage. Indkaldelsen af ideer og forslag forventes at foregå fra medio november 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indkaldelse af ideer og forslag for et område ved Mølleåens udløb med en høringsfrist på 14 dage godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø arbejder på projektering af en sluse-pumpestation ved Mølleåens udløb. Projektet er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby.

  Projektet gennemføres i samarbejde med Arwos, som forventes at medfinansiere anlægsprojektet med 75%.

   

  De indledende faser er allerede gennemført og finansieret af projektet ”Klimaprojekter 2014”, da der i starten af 2020 var et stort ønske om at tilvejebringe et pålideligt budgetgrundlag for det samlede projekt og sikre mulighed for hurtig gennemførelse.

  Der foreligger således nu medfinansieringsnotat, anlægsprogram og dispositionsforslag.

   

  De følgende projektfaser er planlagt finansieret af anlægsmidler til projektet ”Pumpestationen ved Mølleåens udløb”. Ved budgetvedtagelsen er der sket frigivelse af 2 mio. kr.

   

  I hht. investeringsoversigten 2021 – 2024 frigives midler til anlægsprojektet i 2021.

  For at kunne sikre fremdrift i projektet, ønskes dog gennemført jordbundsundersøgelser mv. allerede i efteråret 2020. Derfor ønskes en del af rådighedsbeløbet fremrykket fra 2021 til 2020.

   

  Der er lagt en meget stram tidsplan for projektet, og for at undgå senere forsinkelser som følge af manglende bevilling, ønskes den resterende del af bevillingen frigivet nu.

   

  Projektet planlægges gennemført på matr. Nr. 3393a, Aabenraa, som ejes af Aabenraa Havn. Havnen er orienteret løbende om projektet, og der har været indledende drøftelser vedrørende arealoverdragelsen. Aabenraa Havn er indstillet på at afhænde arealet.

   

  Lovgrundlag

  Projektet er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa Midtby, jf. Oversvømmelsesdirektivet, Oversvømmelsesloven og kommunens

  gældende Risikostyringsplan.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 98 er gældende for området og projekt omkring ny pumpe/sluseløsning er indarbejdet i lokalplanen. Et tillæg til lokalplanen er under udarbejdelse. 

   

  Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men anlægget vil

  herudover indgå i strandpromenaden som et oplevelsescenter og et aktivt byelement.

   

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge investeringsoversigten for 2021 – 2024 er der til projekt ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” afsat et rådighedsbeløb på i alt 33,0 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. i 2021 og 16,5 mio. kr. i 2022. Desuden er der afsat et negativt rådighedsbeløb i alt 24,740 mio. kr., som er fordelt med 12,370 mio. kr. i 2021 og 12,370 mio. kr. i 2022. Der forudsættes således, at Arwos medfinansierer projektet med 75 %, svarende til den ovennævnte indtægt på i alt 24,740 mio. kr.

   

  Der er frigivet 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2020 til igangsættelse af projektet.

  Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af de resterende 31,0 mio. kr., og samtidig søges 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet fremrykket til budgetåret 2020.

   

  Afledt drift

   

  Afledt drift finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift anslås til 0,35 mio. kr. årligt ud fra erfaringstal fra rådgiver og fra Vejle Kommune.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej i Kollund. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 8 tæt lave boliger i form af 2 etagers rækkehuse, alternativt at tillade udstykning af 3 grunde til 3 enfamiliehuse.

   

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund i høring. Forslag til Lokalplan nr. 131 var i høring 5 uger fra den 17. marts 2020 - 21. april 2020. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 5 høringssvar.
   

  Sagen blev behandlet af Vækstudvalget for Land og By den 4. juni 2020 – sag nr. 87. Sagen blev udsat blandt andet med henblik på forhandling med bygherre om tilretning af planen. I forbindelse med undersøgelser af mulighederne havde en gruppe borgere, som havde fremsendt høringssvar inden for høringsperioden, sendt et uddybende materiale. Dette indgår i denne sag som et uddybende partshøringsmateriale.

  Høringssvarene omhandler udsigts-, indbliks- og skyggeforhold, beplantning, terrænregulering og, jordforurening. Under udsigts-, indbliks- og skyggeforhold er det særligt byggeriets højde og terrænreguleringen, der er rettet fokus på.
   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 14. oktober 2020. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene indstilles delvist imødekommet, idet beplantningen i området mod skellet i øst og syd samt mod Vibevej ikke må overstige 1,8 meter af hensyn til bl.a. skyggegener, at der ikke må etableres vinduer på 1. sal i gavle mod øst af hensyn til indbliksgener, at rækkehusene i det nordlige byggefelt forskydes 2 meter mod vest og en 10 meter bred zone mod øst friholdes for bebyggelse af hensyn til skyggegener, indblik og udsigt. Ønskerne om fjernelse af den terrænregulering, der blev udført i slutningen af 1990'erne, og reduktion af såvel etageantallet som byggehøjden indstilles ikke imødekommet.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund aflyses den del af Lokalplan 4/10-2 som er beliggende inden for matr. nr. 863 Kollund, Bov.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 14. oktober 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32059, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtager løbende henvendelser om mulighed for byudvikling i landzone. Henvendelserne går bl.a. på muligheden for at opføre nye boliger uden for landsbyer eller lokalbyer.

   

  Forvaltningen har identificeret en række overordnede spørgsmål, principper og dilemmaer, som kan lægges til grund for en eventuel udarbejdelse af nærmere kriterier for planlægning, placering og etablering af boliger uden for landsbyer og lokalbyer. Forvaltningen vil præsentere disse for udvalget med henblik på en politisk drøftelse heraf, som kan danne baggrund for det videre arbejde.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23079, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Espoo-konventionen er en konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Hvis planer, programmer eller konkrete projekter kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, træder konventionen i kraft.

  Konventionen er implementeret i EU's VVM-direktiv og i Danmark i miljøvurderingslovens kapitel 15.

  Ifølge konventionen inddrages offentligheden samt berørte interesseorganisationer og myndigheder i et andet land, typisk nabolandet, for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænserne.

  Hvert land udpeger et såkaldt ”Point of Contact”, som er ansvarlig myndighed i Espoo-sager. Miljøstyrelsen er det danske Point of Contact.

  I sager, hvor Danmark bliver hørt, er det derfor Miljøstyrelsen, der sørger for at informere offentligheden, interesseorganisationer og andre myndigheder, herunder relevante kommuner.

  Miljøstyrelsen videreformidler deres høringssvar til de tyske myndigheder.

  I sager, hvor danske projekter kan have virkninger i nabolande, er det ligeledes Miljøstyrelsen, der sørger for høringen af nabolandet.

  Kommunen har således ingen forpligtigelse i forhold til eksempelvis at afholde egne høringer eller lignende om planer eller projekter i Tyskland.

  En juridisk vurdering er vedlagt som bilag.

   

  Praksis for Espoo-sager har ændret sig over de seneste år, og der er i dag væsentlig større opmærksomhed på at fremsende sager til nabolandet i Espoo-høring.

  Det betyder også, at der sendes mange flere sager fra Tyskland til Miljøstyrelsen og fra Miljøstyrelsen til Aabenraa Kommune, end der reelt kan formodes at have en negativ miljøpåvirkning i kommunen. Dette fremgår ofte direkte af den fremsendte sag.

   

  En oversigt over disse sager ift. Aabenraa Kommune fremgår af bilag. Der kan være sager, der ikke fremgår af listen, netop på grund af den ændrede praksis, herunder afgrænsning og journalpraksis.

   

  I sager, hvor der er risiko for negativ miljøpåvirkning i Aabenraa Kommune, har Aabenraa Kommune valgt at bekendtgøre herom i Borgerinformation og på kommunens hjemmeside samt orientere de relevante stående udvalg. Kommunen kommer med bemærkninger og går i dialog med tyske myndigheder i det omfang, der vurderes at være en væsentlig negativ grænseoverskridende miljøpåvirkning.

   

  I den seneste sag om evt. deponering af byggeaffald fra nedbrydning af atomkraftværker på et affaldsdeponi i Harrislee, har der ikke været gennemført Espoo-høring, men Aabenraa Kommune har igennem Miljøstyrelsen anmodet herom.

  Der er modtaget et svarbrev fra Tyskland, hvori der redegøres for, at der er tale om deponering af an affaldstype, som deponiet allerede er godkendt til. Derfor vurderes det, at der ikke er tale om en sag, hvor der skal gennemføres en miljøvurdering efter Espoo-konventionen.

   

  De sidste Espoo-sager, hvor kommunen har sendt bemærkninger hhv. udtrykt bekymringer, omhandler vindmølleplanlægning i Slesvig-Holsten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet. Herefter er der blandt andet udarbejdet en Gademanual for omdannelsen af gågaden, en plan for fysisk omdannelse af passager, bagsider og parkeringspladser i området samt igangsat flere tiltag for at realisere de udarbejdede planer.

   

  På mødet den 27. marts 2019 frigav Byrådet midler til realisering af Gademanualen, herunder opsætning af gademøbler, facaderenovering, etablering af lampeinstallation med mere. I sagsfremstillingen blev der beskrevet, at der ved udgangen af 2020 ville blive gjort status på de forskellige delprojekter med henblik på at overflytte eventuelt uforbrugte midler. Dette fremgik ligeledes af sagsfremstillingen i forbindelse med frigivelse af de resterende midler til Områdefornyelse Nord på byrådsmødet den 27. maj 2020. Det økonomiske overblik i forbindelse med realiseringen af Gademanualen for Nørreportkvarteret forventes at kunne forelægges primo 2021 efter de igangsatte tiltag er afsluttet.

   

  På nuværende tidspunkt forventes der, at omkring 85% af ejendommene i Nørreportkvarteret får opsat et gademøbel, mens ca. halvdelen af områdets ejendomme forventes istandsat med støtte til facademaling.

   

  Arbejdet med renovering af Callesensgade er igangsat og færdiggøres i løbet af oktober og november med beplantning, belægning med mere. Udskiftning af belysning følger umiddelbart efter. Ligeledes er fortovet på Højgade blevet renoveret og anlagt i gule tegl. Arbejdet er færdiggjort.

   

  Arbejdet med detailprojektering af de fire primære passager samt parkeringspladsen ved Barkmøllegade igangsættes i oktober 2020 og der forventes gennemført udbud af anlægsarbejdet primo 2021 med anlægsstart hurtigst muligt derefter. Ligeledes er retningslinjer og principper for støtte til renovering af bagsiderne ud mod parkeringspladserne under udarbejdelse og forventes forelagt politisk primo 2021.

   

  Sideløbende med arbejdet med renovering og opgradering af passagerne i Nørreportkvarteret arbejdes der med at udsmykke passagerne med kunstværker af yngre danske samtidskunstnere. Der er i efteråret 2020 igangsat fondssøgning til finansiering af kunstværkerne sideløbende med, at kunstskitserne udarbejdes. Ved passagerenoveringens anlægsstart i 2021 forventes der, at være kendskab til, hvilke installationer værkerne eventuelt forudsætter i de konkrete passager, hvorfor disse kan indgå i anlægsarbejdet og værkerne realiseres senere.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/349, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  • Prioritering af lokalplaner herunder planer for solenergianlæg vil komme på et kommende møde. Ligeledes vil der komme en sag vedr. VE-midler.
  • Der har været henvendelser vedr. seniorboliger.

   

  Taget til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.