Beslutningsprotokol

torsdag den 4. marts 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 4. marts 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2191, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Tomme og forfaldne huse 2016

  1.485

  1.469

  16

  Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer

  919

  895

  24

  I alt

  2.404

  2.364

  40

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,040 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Tabel 2: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Langhus, 4. etape

  3.500

  3.573

  -73

  Byggemodning Kliplev

  4.490

  3.360

  1.130

  I alt

  7.990

  6.933

  1.057

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,057 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

   

  For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2020 således i alt 1,097 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,097 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2191, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til regnskab 2020 på Vækstudvalget for Land og Bys område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2020, og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

   

  For Vækstudvalget for Land og By viser resultatet for 2020 et regnskab med et samlet mindreforbrug på 0,461 mio. kr. Det svarer til 8,9% af udvalgets nettodriftsbudget på 5,160 mio. kr. Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er merindtægter vedrørende forpagtning/arealforvaltning på 0,170 mio. kr. under jordforsyningsområdet, samt et mindreforbrug på 0,187 vedrørende udviklingsplaner under planlægningsområdet.

   

  Der overføres 0,200 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende puljer og projekter (kategori 2), som vedrører projektet ”Byerne og det stigende havvand”, hvor Aabenraa Kommune modtager 0,915 mio. kr. til at udvikle scenarier for de bynære havnearealer i Aabenraa fra et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 0,261 mio. kr. som især kan henføres til områderne vedrørende forpagtning/arealforvaltning samt planlægning.

   

  Skattefinansieret anlæg

   

  På det skattefinansierede område afsluttes 1 anlægsregnskab med en bevilling under 2 mio. kr. vedrørende Bygningsforbedringsudvalget 2019, og aflægges derfor som en del af det samlede regnskab for 2020.

   

  Ved regnskabsafslutningen søges der endvidere om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 16,434 mio. kr. vedrørende 20 igangværende anlæg, hvoraf de største beløb kan henføres til projekterne vedrørende områdefornyelse nordlig gågade – Aabenraa nord, områdefornyelse Tinglev samt områdefornyelse Bolderslev.

   

  Jordforsyning

   

  På jordforsyningsområdet afsluttes 2 anlægsregnskaber med en bevilling under 2 mio. kr., som vedrører henholdsvis færdiggørelse af boligområder 2020 og færdiggørelse af erhvervsområder 2020. Anlægsregnskaberne på jordforsyningsområdet afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,348 mio. kr.

   

  Ved regnskabsafslutningen søges der endvidere om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 13,243 mio. kr. vedrørende 8 igangværende anlæg, hvoraf de største beløb kan henføres til projekterne vedrørende byggemodning Løjt Kirkeby – Visøvej Vest, samt byggemodning Padborg – Skandinavienvej.

   

  Der henvises endvidere til særskilt sag vedrørende anlægsregnskaber med en anlægssum på 2 mio. kr. og derover.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bemærkninger til regnskab 2020 på Vækstudvalget for Land og Bys område samt orienteringen om regnskab 2020 tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5551, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligorganisationen BoligSyd har henvendt sig med anmodning om, at der for deres afdeling 63 godkendes aftale om fleksible udlejningsregler. Afdeling 63 er beliggende i Padborg og består i alt af 61 lejemål. Aabenraa Kommune har ingen anvisningsret til afdelingens boliger.  

   

  De 61 lejemål i afdeling 63 fordeler sig på følgende adresser:

   

  • Jernbanegade 12 A-D, Padborg (11 lejemål)
  • Jernbanegade 4A-H, 6 A–D, 8 A–D Padborg (16 lejemål)
  • Tjørnevej 6-9 Padborg (18 lejemål)
  • Trækobbel 8 A–C, 10 A–E, Padborg (8 lejemål)
  • Valdemarsgade 7 A–D, 9A-D, Padborg (8 lejemål)

   

  For følgende 24 lejemål ønskes der godkendelse af fleksible udlejningsregler for:

   

  • Valdemarsgade 7A–D + 9A-D. (8 lejemål)
  • Jernbanegade 6 A-D + 8 A-D, samt på (8 lejemål)
  • Trækobbel 8 A-C + 10 A-E (8 lejemål)

   

  Der ønskes en fleksibel udlejningsaftale, så lejemål omfattet heraf udlejes med fortrinsret for lejere, som er over 50 år og som ikke har hjemmeboende børn. Ønsket om at indføre fleksible udlejningsregler for ovenstående lejemål begrundes med at boligerne har relativ kort afstand til indkøb og offentlig transport, samt til ”Valdemars hus”, hvor der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.

   

  Ansøgning fremsendes på baggrund af beslutning truffet på afdelingsmøde i afdelingen, 16. september 2020.

    

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en aftale om fleksibel udlejning med BoligSyd for boliger i afdeling 63 med den begrundelse, at aftalen indgås for at fremme ønsket om at fastholde et godt seniormiljø.

   

  Aftaler om særlige udlejningsregler indgået mellem kommunen og en boligorganisation, kan til enhver tid opsiges af en af parterne.

  Lovgrundlag

  Jævnfør Lov om almene boliger §60, samt Vejledning nr. 12432 af 08/02/2001 om fleksible udlejningsregler, kan der mellem en kommune og en boligorganisation udarbejdes aftale om fleksible udlejningsregler.

   

  Aftale kan indgås for indtil 90 % af de ledige familieboliger i en afdeling. De resterende 10 % skal altid udlejes efter ventelistereglerne. Det vil sige efter anciennitet på ventelisten/ oprykningslisten og med fortrinsret for børnefamilier, ældre og handicappede til visse boliger.

  Er der etableret kommunal anvisningsret til et antal ledige familieboliger efter Lov om almene Boliger §59 stk. 1 eller 2, skal disse boliger fraregnes i det antal boliger, der kan omfattes af en aftale om fleksibel udlejning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at anmodning fleksible udlejningsregler med fortrinsret for lejere over 50 år i afdeling 63 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7747, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden §7 skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

   

  Regnskabet fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

   

  I tilknytning til årsregnskabet skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde. Antallet af ansøgninger, tilsagn og udbetalt støtte fremgår af beretningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2020 anbefales godkendt.

  Beslutning fra BFU 4.3.21

  Beslutningen forelægger til mødet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4813, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Landdistrikternes Fællesråd har indkaldt til den årlige generalforsamling fredag den 9. april 2021, kl. 9.45 – 13.00. Mødet afholdes digitalt.

   

  Hvert stemmeberettiget B-medlem (kommuner) kan udpege tre delegerede. Vækstudvalget for Land og By, som er fagudvalg for landdistriktsområdet, skal udpege tre delegerede.

   

  Ved Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling den 26. juni 2020 og den ekstraordinære generalforsamling den 10. december 2020 deltog forvaltningen med en delegeret repræsentant.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget udpeger tre delegerede til generelforsamling i Landdistrikternes Fællesråd.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Udvalget besluttede, at forvaltningen bemyndiges til at udpege repræsentanter fra forvaltningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25079, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 143 for et boligområde ved Kempesteensvej, Bov.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af beslutning herom i Vækstudvalget for Land og By den 8. oktober 2020. Udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af tillæg til lokalplan 1/91 Boligområde ved Plantagevej i Bov, der giver mulighed for at benytte samme facadematerialer i delområde II som i delområde III. Ved at udarbejde et tillæg stilles potentielle købere mere sikkert fremfor at dispensere fra sag til sag. Grundene kan således udbydes og annonceres samlet til salg med de nye vilkår. Forvaltningen har valgt at udarbejde et særskilt lokalplanforslag frem for et tillæg, idet kommende købere af grundene er bedre stillet med kun at skulle forholde sig til én lokalplan.

  Lokalplan nr. 143 omfatter delområde II i Lokalplan nr. 1/91. Området er byggemodnet for cirka 20 år siden og der er solgt 1 grund ud af de 7 grunde, som der er inden for delområde II. Området udgør cirka 1,1 ha.

  Tag- og facadebestemmelserne er tilpasset bestemmelser for delområde III i Lokalplan nr. 1/91 og der er tilføjet mulighed for at opføre huse i træ. Det er fundet hensigtsmæssigt at hæve bebyggelsesprocenten til 30, således at den følger den bebyggelsesprocent for åben lav bebyggelse, der gælder ifølge bygningsreglementet. Der er foretaget rettelse af den maksimale taghældning, idet Lokalplan nr. 1/91 uhensigtsmæssigt kun gav mulighed for tage op til 30 grader samtidigt med at der kan tillades opført huse med udnyttet tagetage.

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 143 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra primo april 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 1/91 vedtaget af Bov Byråd 14. juli 2000. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 143 aflyses delområde II i Lokalplan nr. 1/91.

  Forslag til Lokalplan nr. 143 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

   

  Zoneforholdene ændres ikke. Området vil fortsat være beliggende i byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15169, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 3. december 2020 at udsende en revideret miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse for et ca. 340 ha stort solenergianlæg ved Hjolderup i høring. Dokumenterne har således været i høring fra den 16. december 2020 til den 10. februar 2021.

   

  Der er ikke indkommet høringssvar i løbet af perioden til miljøkonsekvensrapporten eller udkastet til §25-tilladelse. §25-tilladelsen kan således meddeles uden ændringer.

   

  §25-tilladelsen stiller bl.a. vilkår om, at anlægget skal etableres i overensstemmelse med

  lokalplanen for området, ligesom der er vilkår vedrørende sikring af grundvand og minimering af støjkonsekvenser i anlægs- og driftsfasen og vilkår vedrørende fjernelse, når driftsperioden ophører.

   

  I forbindelse med vedtagelse af plangrundlag og miljøvurdering blev Vækstudvalget for Land og By bemyndiget til at udsende miljøkonsekvensrapporten og §25-tilladelsen for projektet i høring og at vedtage denne endeligt.

  Planmæssige forhold

  Miljøkonsekvensrapporten og §25-tilladelsen er udarbejdet i overensstemmelse med det vedtagne plangrundlag i form af Lokalplan nr. 121 og Kommuneplantillæg nr. 23.

   

  Projekttilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

   

  §25-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, eller hvis den ikke har været udnyttet inden i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 78a.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles §25-tilladelse til etablering og drift af solenergianlægget ved Hjolderup.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Planklagenævnet har den 10. februar 2021 truffet afgørelse i klage over at Lokalplan 111 Bøgelund ved Gl. Tøndervej er endelig vedtaget og at der ikke er foretaget miljøvurdering. Lokalplanen gav mulighed for etablering af et nyt boligområde i Aabenraa.

   

  Planklagenævnet har ophævet lokalplanen.

   

  Den 27. juni 2018 traf Byrådet afgørelse om at der ikke skulle foretages miljøvurdering af planforslaget i forbindelse med at forslag til lokalplan blev vedtaget.

   

  Danmarks Naturfredningsforening klagede 7. august 2018 over denne beslutning.

   

  Den 24. april 2019 blev Lokalplan 111 endelig vedtaget. Den 29. maj 2019 klagede Danmarks Naturfredningsforening over den endelige vedtagelse af lokalplanen.

   

  Planklagenævnets begrundelse er, at kommunens miljøscreening ikke tager højde for og vurderer påvirkningen af det nærliggende Natura 2000 område. Da miljøscreeningen blev foretaget var skoven omkring ikke Natura 2000. For afgørelsen er det væsentligt, at statsskovene omkring Aabenraa by fra statslig side 1. november 2018 blev udpeget som Natura 2000, som en del af Bolderslev og Uge Skov.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2189, Sagsinitialer: klje

  Sagsfremstilling

  Huscompagniet har i forbindelse med opførelse af et enfamiliehus på Lyreskovvej 3 i Padborg søgt om dispensation til en terrænregulering ud over det, som lokalplan 60 foreskriver for delområde II: ”På den enkelte ejendom kan der kun ske terrænregulering på indtil +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn” (§10.5).

   

  Lokalplanen foreskriver endvidere, at skråningsanlæg kun må anlægges med et maksimalt hældningsforhold på 1:3 og at de skal anlægges inden for egen ejendom og ikke nærmere skel end 0,5 meter.

   

  I den byggemodnede del af lokalplanområdet er der søgt om opførelse af etplans enfamiliehuse på 6 ud af 8 grunde. Grunde beliggende nord for boligvejen skråner med ca. 2 meter, hvorimod grundene syd for boligvejen skråner med ca. 4 meter. Se oversigtskort med højdekurver.

   

  Enfamiliehuset ønskes placeret midt på grunden med en afstand til vej på 10 meter og naboskel på 3 meter. I byggefeltet terrænreguleres både ved afgravning og påfyldning, hvor den maksimale overskridelse af lokalplanens bestemmelse er henholdsvis. +26,5 cm og -26,9 cm. Der henvises til facadetegninger og situationsplan i bilag, hvor overskridelsen er markeret med rød signatur.

   

  Ansøger anfører som begrundelse for ønsket om dispensation, at en terrænregulering på +/- 0,5 meter kun kan overholdes, hvis der bygges med forskudte plan, men det har de ikke kunnet forudse ved køb af grunden og ej heller økonomi til. Alternativt kan huset flyttes længere ind på grunden, men det vil ødelægge både forhave og baghave. Endelig henviser ansøger til terrænregulering på nabogrunden mod øst Lyreskovvej 1, som har skabt en forventning om, at kunne terrænregulere ud over de +/- 0,5 meter.

   

  Der er på Lyreskovvej 1 meddelt byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus med terrænregulering på ml. 75 – 98 cm i forhold til eksisterende terræn dvs. 25-48 cm ud over de +/- 0,5 meter, lokalplanen tillader. Det viser sig efterfølgende, at der er sket en sagsbehandlingsfejl, og der er administrativt meddelt en lovliggørende dispensation, som ikke kan danne præcedens.

   

  Der har været gennemført naboorientering af alle grundejerne i området. Der er indgået én bemærkning fra ejeren af nabogrunden mod vest, Lyreskovvej 5, som stiller sig uforstående overfor at lokalplanen kan mistolkes. Vedkommende udtrykker bekymring for, om en konsekvens ved en så stor regulering bliver, at der skal etableres støttemure eller lignende, og ønsker bekræftet, at det ikke er tilfældet.
   

  Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte terrænregulering kan gennemføres uden etablering af støttemure e.l. Det fremgår endvidere af fremsendte tegninger, at der etableres skråninger fra byggefeltet til eksisterende terræn med hældning ikke over 1:3 (1 meter lodret for hver 3 meter vandret), som lokalplanen foreskriver. Hvor skråningsfoden anlægges nær naboskel afsluttes denne 0,5 meter fra skel, som lokalplanen foreskriver, hvorfor det er muligt, at håndtere overfladevand på egen grund uden gene for nabogrunde.

   

  I lokalplanen tages der ikke hensyn til grundenes forskellige terræn, idet grundene beliggende syd og nord for boligvejen har de samme bestemmelser. Det er forvaltningens vurdering, at det på grundene med et skrånende terræn på 4 meter er vanskeligt inden for et almindeligt byggefelt, at overholde lokalplanens krav om terrænregulering, hvis man ønsker at opføre et enfamiliehus i et plan. Lokalplanen anviser ikke, at man kan forvente, at skulle udføre huse med forskudte plan.

   

  Det er endelig forvaltningen vurdering, at enfamiliehusets placering på grunden er hensigtsmæssig, og at bygningen er søgt indpasset i terrænet på en fornuftig måde med nogenlunde ligelig dele afgravning og påfyldning.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der meddeles dispensation fra lokalplanen, som ansøgt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles dispensation, som ansøgt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38601, Sagsinitialer: KLDA

  Sagsfremstilling

  Der er ansøgt om nedrivning af bygninger beliggende: Nørreport 5 – 13, Nørreport 15, Nørreport 17, Nørreport 19 samt Ramsherred 1, som led i virkeliggørelsen af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa og Områdefornyelse Nord. I den forbindelse er der søgt om dispensationer fra gældende lokalplaner:

   

  Lokalplan M45 § 7, der foreskriver, at bygninger ikke må ombygges og på anden måde ændres udvendigt, med mindre byrådet giver tilladelse hertil.

   

  Lokalplan M 79 § 1.1, der foreskriver, at lokalplanen har til formål at sikre, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden tages hensyn til bygningens arkitektur, nabobebyggelsen og gaden som helhed.

  § 6.1, der foreskriver, at bygninger ikke må nedrives, ombygges og på anden måde ændres udvendig, medmindre byrådet giver tilladelse hertil.

   

  Der er tale om to ældre lokalplaner for gågaden: Lokalplan M45: Området mellem gågaden og H.P.Hanssens Gade fra 1987 og lokalplan M79: Handelsgaderne i Aabenraa bymidte fra 1993. For begge lokalplaner gælder, at de dengang havde til hensigt at skabe rammer for ny bebyggelse på gågaden samt sikre flere bevaringsværdige bygninger i området.

   

  Det samlede omfang af nedrivningerne fremgår af oversigtskort i bilaget, hvor der også redegøres nærmere for bygningerne.   

   

  Udvalget har den 28. september 2017 meddelt dispensation fra lokalplanerne til nedrivning af bygninger på ejendommen Nørreport 5-13, hvor del af bygning er registreret med en bevaringsværdi på 4. Dispensationen blev dog ikke udnyttet inden for de 3 år, den var gældende.

  De øvrige bygninger, som ønskes nedrevet, er hverken fredede eller udpeget som bevaringsværdige. Fælles for bygningerne er, at de fremstår overordnet forsømte, og flere af dem har stået delvis tomme i flere år. Tidligere ejere har oplyst, at der er problemer med fugt og svamp i flere lejemål. Alle bygninger ejes i dag af kommunen og er tomme og uden lejemål.

   

  Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om områdets fremtidige anvendelse og udformning, hvorfor der er tale om et projektområde. Det forventes, at der etableres et midlertidig byrum på arealet. Denne planlægning pågår sideløbende med nedrivningen.

   

  Ejendommene og det kommende midlertidige byrum er beliggende inden for kommuneplanrammen 1.1.001.C for H. P. Hanssens Gade – gågaden, der udlægger området til centerområde i form af bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

   

  Der er foretaget naboorientering af ejere og beboere i nærområdet. Endvidere er der foretaget partshøring af vurderede parter og sendt orientering til høringsberettigede organisationer. I alt er der udsendt ca. 300 høringsbreve.

  Der er modtaget én bemærkning fra Aabenraa Byhistoriske Forening, som dog ikke omhandler nedrivningen, men det kommende byggeri, se bilag.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at det samlede projektet med nedrivning, midlertidig byrum og afklaringen af den fremtidige permanente anvendelse i sit hele vil være lokalplanpligt, men idet hverken de midlertidige eller fremtidige rammer og anlæg for området er fastlagt, kan kun nedrivningen behandles på nuværende tidspunkt.

   

  Nedrivningen og det kommende midlertidige byrum vurderes at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning i kommuneplanen, men er ikke i fuld overensstemmelse med principperne i lokalplanerne M45 og M79, som bl.a. har til hensigt, at der er bygninger på begge sider af gågaden.

   

  Almindeligvis kan der ikke dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med planens principper. Planlovens §19 giver dog mulighed for i en tidsbegrænset periode på 3 år, at dispensere fra en lokalplans principper.

   

  Dermed kan områder under omdannelse udnyttes i en tidsbegrænset periode, så de ikke står ubrugte hen. Bestemmelsen tænkes særligt anvendt i tilfælde, hvor der er udarbejdet en ny lokalplan, som endnu ikke kan realiseres, eller hvor en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke er erstattet af en ny plan. Dispensationer må dog ikke foregribe den senere planlægning ved at etablere permanente forhold, der vanskeligt kan fjernes.

   

  Forvaltningen vurderer, at de gældende lokalplaner er blevet uaktuelle for området i ansøgningen, og at der samtidigt arbejdes med en langsigtet plan for området. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der meddeles dispensationer til nedrivning samt etablering af et midlertidigt byrum (bypark) i en periode på 3 år. Samtidig indledes planproces for afklaring af fremtidig varig løsning for området, herunder udarbejdelse af ny lokalplan, i perioden.

   

  Forvaltningen lægger særlig vægt på, at der etableres et midlertidigt byrum (bypark), hvorfor arealet vil komme til at fremstå pænt og ryddeligt efter nedrivning er gennemført. Endvidere begrundes dispensationerne med, at flere bygninger er i en dårlig stand og ikke i sig selv indeholder særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier. Endelig tages den indgående høringsbemærkning omkring byggeri i området til efterretning, og inddrages i den kommende lokalplanlægning for området.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at der meddeles dispensation som ansøgt til nedrivning til anlæggelse af et midlertidigt byrum (bypark) umiddelbart efter nedrivning er gennemført,

  at der samtidigt meddeles dispensation til etablering af et midlertidigt byrum (bypark), og

  at planprocessen for afklaring af fremtidig varig løsning for området, herunder udarbejdelse af ny lokalplan, gennemføres i perioden.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2557, Sagsinitialer: SKNU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med nedrivning af nuværende bygninger på den tidligere Fjordskole og opførelse af 20 nye boliger på ejendommen Posekærvej 8, jf. lokalplankladde 138, skal der tildeles et vejnavn til den vej, der forbinder de kommende boliger.

  Forvaltningen foreslår, efter bygherres ønske, at navngive vejen Udsigten.

  Begrundelser herfor er:

  • Der er ikke tilstrækkeligt med ledige husnumre på Posekærvej til at nummerere de planlagte boliger uden at ændre eksisterende adresser, hvilket vil medføre gener for de berørte.
  • Vejnavnet Udsigten afspejler de kommende boligers attraktive beliggenhed med udsigt over Aabenraa Fjord. Det er bygherres intention, at de kommende boliger skal tiltrække tilflyttere, der vægter sådanne beliggenheder.
  • Byggeprojektet er navngivet Udsigten.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune fastsætter vejnavne og adresser efter adressebekendtgørelsens § 1 stk. 2 ”Vejnavne, adresser og supplerende bynavne fastsættes under hensyntagen til, at enhver, på lettest mulige måde, herunder ved brug af navigationssystemer, kan orientere sig og finde frem til den vej eller adresse, som pågældende søger.”

  Økonomi og afledt drift

  Udstykningen er en privat udstykning. Kommunen afholder ikke udgifter til skiltning

  Høring/udtalelse

  Lokalhistorisk forening har oplyst, at der ikke er særlige historiske navne knyttet til stedet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vejen tildeles vejnavnet Udsigten.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36120, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Store Okseø og Flensborg Fjord udgør et særligt aktiv for borgere, kommende borgere og turister i Aabenraa Kommune. I Vækststrategien Sund Vækst understreges det, at skov, strand og fjord danner rammen om bevægelse og fællesskab og Store Okseø rummer en unik naturoplevelse i Flensborg Fjord. Med fokus på bæredygtig turisme og bæredygtige lokalsamfund skal Vækstudvalget for Land og By i denne sag tage stilling til et pilotprojekt med en turbåd ved Flensborg Fjord.

   

  Vækstudvalget for Land og By blev den 3. december 2020 orienteret om, at forvaltningen sammen med færgeejeren og projektlederen for Cykelfærgen Rødsand i Sønderborg Kommune vil se på muligheder for, at Cykelfærgen kunne indsættes på Flensborg Fjord med stop i Aabenraa Kommune.

   

  I januar 2021 indgik Aabenraa Kommune en aftale med Cykelfærgen Rødsand om, at den hver fredag i sommersæsonen, sejler fra Egernsund til Flensborg med stop i Sønderhav.

   

  Forvaltningen har derudover undersøgt mulighederne for et pilotprojekt med en turbåd mellem destinationerne Sønderhav og Store Okseø.

   

  En turbåd vil styrke den brede tilgængelighed til Store Okseø. Det er i tråd med Udviklingsperspektivet for Store Okseø samt Aabenraa Kommune og Naturstyrelsens overordnede ønske om, at flere borgere får adgang til naturen.

  En turbåd kan i samspil med Cykelfærgen give nye muligheder for at styrke lokalområdet, som et attraktivt og rekreativt område, i samspil med de lokale vandre- og cykelruter, som Gendarmstien, Østersøruten og Nordsøruten. Samtidig kan projektet understøtte lokale erhvervsdrivende turismeaktører og give nye muligheder for udflugter for lokale, skoleelever og turister.

   

  Kort om pilotprojektet turbåd ved Sønderhav og Store Okseø

  • Pilotprojekt i seks uger i juli / august 2021.
  • Stop: Sønderhav, Store Okseø og eventuelt Lille Okseø.
  • Sejlplan afklares nærmere vedrørende antal dage og tidspunkter.
  • Mulighed for sejlads med skoleklasser.
  • Der kan max være 8 personer om bord (ingen cykler).
  • Ordregiver: Aabenraa Kommune (Ansvarlig for projektledelse, booking, PR mm.).
  • Leverandør: Skipper, som ejer turbåden og Cykelfærgen Rødsand (Ansvarlig for færgefart, tilladelser, sikkerhed mm.).
  • Status i efteråret 2021 for at afklare fremtidsperspektiver for turbåden.

   

  Der er positive tilkendegivelser fra Naturstyrelsen, Lokalforeningen Kollund, Sønderhav, Rønshoved og Kolonierne, som ejer kolonien på Lille Okseø.

  Det er afgørende, at projektet harmonerer med hensynet til naturen på Store Okseø. Kommunen vil sammen med Naturstyrelsen sætte rammerne for pilotprojektet og sejlplanen, så antallet af gæster på øen er afstemt med øens betingelser og sikrer en bæredygtig turisme.

   

  Store Okseø kan rumme et begrænset antal gæster, hvilket betyder, at pilotprojektet forventes at have en omkostning for kommunen. Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt scenarie for turbåden, som giver en pejling af muligheder og udgifter. Forvaltningen gør opmærksom på, at en endelig sejlplan kan se anderledes ud.

   

   

  Scenarie 1: Turbåd med stop i Sønderhav og Store Okseø i 2021

  -         Båden sejler 7 dage i 6 uger (juli - august)

  -         2 ture pr. time i 6 timer og med en billetpris på 25 kr. pr. enkelttur.

  -         Ved en forudsætning om gennemsnitligt 6 passagerer pr. tur giver det et dagligt antal passagerer på i alt 72, og maksimalt 96 personer pr. dag ved 8 passagerer.

  -         Forventet samlet nettoudgift: 0,065 mio. kr.

   

  Scenarie 2: Der arbejdes ikke videre med en turbåd til Store Okseø i 2021.

  -         Den nye bro på øen har forbedret mulighederne for, at borgerne selv kan komme til øen i for eksempel kajak eller en mindre båd.

   

  Forvaltningen indstiller til, at der arbejdes videre med scenarie 1, såfremt der er politisk ønske om en turbåd. Scenarie 1 vil være med til at afdække fremtidsperspektiverne for en turbåd i området for en mindre investering.

   

  Forvaltningen vurderer, at kommunen kan indgå en driftsaftale med ejer af turbåden for pilotprojektet. Det er et turismeprojekt, som holder sig under 300.000 kr. eksklusive moms, hvilket jf. udbudsreglerne på drift betyder, at tilbudsindhentning kan ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver.

   

  Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med pilotprojektet vil forvaltningen konkretisere projektet sammen med Naturstyrelsen, projektlederen og færgeejeren for Cykelfærgen Rødsand samt lokale aktører, som Lokalforeningen Kollund, Rønshoved og Sønderhav mf.

  Samtidig skal der gøres status efter projektperioden for at afklare fremtidsperspektiverne for en turbåd og se på mulighederne for øvrige stop ved for eksempel Kollund Mole.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for forventede udgifter og indtægter ved scenarie 1 for en turbåd.

   

  Scenarie 1: Sønderhav og Store Okseø
   

  Udgifter: 0,140 mio. kr. (Færgefart, bookingportal)

  Indtægter: 0,076 mio. kr. (Billetpris)

  Samlede nettoudgifter: 0,065 mio. kr.

   

   

  Indtægter afhænger af antal passagerer, billetpris og afdækning af, hvor mange gæster Store Okseø kan bære.

  Det skal afklares, om der er yderligere udgifter til drift og vedligehold ved et forventet ekstra antal gæster i området.

  Ud over omkostninger til færgedrift skal der afsættes medarbejderressourcer til det videre arbejde med opgaven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at pilotprojektet med en turbåd afprøves i sommeren 2021 og,

  at scenarie 1 med en forventet nettoudgift på 0,065 mio. kr. og maksimalt 0,140 mio. kr. godkendes, og

  at udgifter til pilotprojektet finansieres af politikområde ”landdistrikter”.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37582, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kommunen har ansvaret for at sikre de planmæssige rammer, inden der kan iværksættes en ny udvikling for et område, større bygge og anlægsprojekter mm.

   

  Er et projekt i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen sikre udarbejdelse og fremme et lokalplanforslag. Kommunen kan altid forlange, at projektejeren yder bistand til planlægningen, enten teknisk bistand eller udarbejdelse af lokalplanforslag.

   

  Forvaltningen og Byrådsmedlemmer modtager løbende henvendelser fra borgere og virksomheder om muligheder for igangsætning af lokalplaner for små og store områder. Endvidere er der en række lokalplaner, der fra kommunes side ønskes udarbejdet for at understøtte en given udvikling i et område, eller er et vilkår i forbindelse med et salg.

   

  Den overordnede prioriteringen sker således, at de planer for private og offentlige projektejere, der skaber vækst i form af arbejdspladser, boliger, uddannelser eller lignede har høj prioritet. Samtidig vurderes der på om der er presserende kommunale lokalplaner som ikke bør udskydes, for eksempel nye anlægsprojekter.

   

  Derudover prioriteres lokalplaner, hvor der er krav om udarbejdelse inden for en vis tidsfrist. Det kan ikke undgås, at der er henvendelser eller ønsker om planer som bliver placeret længere nede på prioriteringen, specielt de, der tilgodeser få.

   

  For at give bedre inddragelse af det politiske niveau og sikre et tydeligere politisk mandat i prioritering og igangsætning af lokalplaner vil forvaltningen på mødet en give orientering om igangværende lokalplansager og kommende lokalplaner. Der vil endvidere blive lagt op til en drøftelse om kriterier og forskellige modeller for prioritering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22636, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet for Region Syddanmark gennemgår hvert 4. år den gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. I december 2018 besluttede regionsrådet, at Råstofplan 2016 skulle revideres.

   

  Efterfølgende har regionen foretaget indkaldelse af idéer og forslag til en revideret plan. Kommunens bemærkninger til idéhøringsfasen er den 7. marts 2019 blevet behandlet i Vækstudvalget for Land og By og godkendt den 3. april 2019 i Teknik- og Miljøudvalget. Regionen har forholdt sig positivt til de generelle input fra Aabenraa Kommune, men overvejende henvist til konkrete indvindingsprojekter for udmøntningen. Regionens høringsnotat kan tilgås på regionens hjemmeside.

  I idéfasen er der fra råstofaktørerne indgået forslag om mindre udvidelser ved fire graveområder for sand, sten og grus i Aabenraa Kommune, og regionen har efterfølgende fremsendt høring af udkast til miljøscreeninger og afgrænsning af miljørapporternes indhold ved disse udvidelser.  

   

  På baggrund af de indkomne bidrag til justeringer, har regionen udarbejdet forslag til Råstofplan 2020, der nu er blevet sendt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021. Den offentlige høring indeholder selve forslaget til Råstofplan 2020, et kort over de områder, der indgår i planen samt en miljøvurdering af planen. Planforslaget omfatter justeringer af graveområderne, der i Aabenraa Kommune indebærer mindre udvidelser af fire eksisterende graveområder, og udtagning af et lille område inden for et større interesseområde for ler.

   

  Som en del af miljøvurderingen af den samlede råstofplan, er der udarbejdet miljørapporter for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder. Plan, Teknik & Miljø har gennemgået forslaget og kan konstatere, at de tidligere indsendte generelle bemærkninger er indarbejdet. 

   

  Efter den offentlige høring er afsluttet, vil regionen udarbejde et justeret forslag til Råstofplan 2020, der i sommeren 2021 forelægges regionsrådet til endelig vedtagelse.

   

  Kommunen har allerede i idéfasen tilsluttet sig planen overordnet set, idet råstofindvinding er en vigtig kilde til udvikling og vækst i kommunen.
  Forvaltningen har ingen indvendinger imod de foreslåede udvidelser af graveområderne for sand, sten og grus ved Andholm, Uge og Hønkys Nord, idet der er tale om mindre udvidelser inden for de igangværende graveområder. Der er ligeledes ingen indvendinger imod udtagningen af det lille område sydøst for Bolderslev, der ligger inden for et større interesseområde for ler. 

   

  Udvidelsen ved Røllum er en del af et eksisterende graveområde øst for motorvejen. Området blev ved råstofplan 2016 udvidet mod øst, og der er nu tale om endnu en udvidelse. Forvaltningens bemærkninger omkring det manglende indvindingsopland til vandværket samt betænkelighederne omkring påvirkningen af Hostrup Sø er stadig gældende.

   

  En nærmere beskrivelse af justeringerne ses i høringssvaret fra Aabenraa Kommune, der er vedlagt som bilag.

   

  Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 03.03.21. Indstillingen er, at udkast til høringssvar fra Aabenraa Kommune godkendes som endeligt høringssvar til regionen.

  Lovgrundlag

  Kompetencen til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer på land overgik den 1. juli 2014 til regionerne.

   

  Som følge af dette er regionen myndighed på:

  -            Råstofplaner

  -            Tilladelser til indvinding af råstoffer

  -            Tilladelse til tilførsel af ren jord til tidligere og nuværende råstofgrave

   

  Kommunens rolle i forbindelse med råstofplanlægning er som høringspart. Kommunen kan - på lige fod med naboer – som sådan kun afgive et høringssvar.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20744, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om status på arbejdet med udviklingen af det midlertidige byrum, der skal etableres i projektområdet, Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1, efter nedrivningen af ejendommene.

   

  På Byrådsmødet den 27. januar 2021 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til igangsætning af en proces for planlægning og realisering af midlertidige aktiviteter i området.


  Grundet tidsplanen for nedrivningen af ejendommene samt ønsket om koordinering mellem reetableringen efter nedrivningen og etableringen af det midlertidige byrum er der planlagt en relativt kort proces.

   

  På mødet vil der blive forelagt forslag til den overordnede disponering af området. Den overordnede disponering ligger til grund for det videre arbejde med detaljering og udformning af området.

   

  Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra handelslivet, lokalområdet samt CampusRådet. I løbet af processen vil det ligeledes blive muligt for offentligheden at kommentere forslaget til indretningen af området. Det samlede areal er ca. 5.500 m2, hvilket er et forholdsvist stort areal at skulle etablere midlertidige aktiviteter på. Derfor vil der i offentlighedsfasen blive fokuseret på udvalgte zoner i området og temaer for aktiviteter, så forventningerne til den fysiske udformning står mål med de afsatte midler. Der orienteres nærmere om inddragelsen senere i processen, da formen på inddragelsen afhænger af de på daværende tidspunkt gældende restriktioner i forhold til COVID-19.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60666, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om status for udarbejdelse af en visionsplan/udviklingsperspektiv for Padborg Torvecenter, og der vil være en opsamling på dialogen med interessenterne.

   

  Baggrund

  I efteråret 2020 blev der igangsat en dialog med en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Torvecenterets butiksforening, Padborg Shopping. Der blev ligeledes igangsat en dialog med ejendomsejerne i Torvecenteret. På baggrund af dialogen med interessenterne er der blevet udarbejdet et udkast til en strategi og nogle koncepter for udvikling af Padborg Torvecenter.

   

  I slutningen af februar 2021 blev der igen holdt dialogmøder med arbejdsgruppen samt ejendomsejere, og der blev også holdt et dialogmøde med formændene for Bov Lokalråd og Lokalforeningen Frøslev-Padborg. Til dialogmøderne blev forslag til strategi og koncepter for udvikling af Torvecenteret drøftet.

   

  Der vil i løbet af foråret 2021 blive holdt flere dialogmøder, som vil danne grundlag for visionsplan/udviklingsperspektiv. Der arbejdes for at kunne holde et borgermøde i juni 2021, som vil blive efterfulgt af en periode, hvor visionsplanen/udviklingsperspektivet sendes i offentlig høring.

  Planmæssige forhold

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til denne visionsplan/udviklingsperspektiv for Padborg Torvecenter med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af boliger og sundhedscenter i området.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
   

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5722, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der ophæver og hjemviser forlængelse af tilladelse til etablering af jollehavn ved Loddenhøj Strand til fornyet behandling ved Kystdirektoratet.

   

  Konkret handler afgørelsen om forlængelsen af den oprindelige tilladelse fra 24. september 2014, givet fra Kystdirektoratet til Loddenhøj Jollelaug med henblik på etablering af jollehavn, uden der skulle udarbejdes VVM-Screening. Den oprindelige tilladelse blev af Kystdirektoratet forlænget den 23. april 2019 og det er den forlængelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser til fornyet behandling, da den oprindelige tilladelse udløb den 24. september 2017.

   

  En hjemvisning til fornyet behandling er ikke i sig selv ensbetydende med, at der skal træffes en ændret afgørelse i forhold til en tilladelse til jollehavnsbyggeriet fra Kystdirektoratet til Loddenhøj Jollelaug. Hjemvisningen til Kystdirektoratets fornyede behandling betyder, at de skal sagsbehandle en tilladelse til jollehavnsbyggeriet igen. På den baggrund kan det sagtens ske, at Kystdirektoratet når frem til, at der kan gives en ny tilladelse til Jollelauget på samme vilkår, som i den oprindelige tilladelse.

   

  Det gøres opmærksomt på, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ikke på nogen måde forholder sig til, om etableringen af jollehavnen er lovlig eller ulovlig. Den forholder sig alene til Kystdirektoratets trufne afgørelse, om at forlænge etableringstilladelsen fra 24. september 2014.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  -