Beslutningsprotokol

torsdag den 6. maj 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 6. maj 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt idet punkt 84 udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9485, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 16. marts udmeldt driftsrammer for budget 2022 – 2025. Den udmeldte driftsramme svarer til budget 2021 med overslagsår 2022 – 2024 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Vækstudvalget for Land og By blev på mødet den 8. april 2021 orienteret om rammeudmeldingen for 2022 – 2025 og budgetprocessen.

   

  Vækstudvalget for Land og By skal senest den 7. juni 2021 aflevere et budgetbidrag i balance i forhold til den udmeldte ramme. Eventuelle driftsudfordringer skal håndteres inden for udvalgets egen ramme og udmøntes i budgetbidraget, som afleveres i juni måned. Der igangsættes med rammeudmeldingen ikke en proces med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

   

  Til udvalgets 1. behandling af budgetbidraget for 2022 – 2025 vedlægges budgetnotat af 27. april 2021 for Vækstudvalget for Land og By, hvoraf der fremgår:

   

  -         det samlede basisdriftsbudget 2022 – 2025

  -         budgetforudsætninger

   

  De specielle bemærkninger til budgettet for 2022 - 2025 inden for udvalgets område vil blive forelagt ved udvalgets 2. behandling af budgetbidraget på mødet den 3. juni 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Den udmeldte ramme fremgår af tabel 1. Beløbene er angivet i 2021-priser.

   

  Tabel 1.1 Vækstudvalget for Land og Bys basisbudget 2022 - 2025:

   

  Spillerum 1

  (1.000 kr.)

  Oprindelig budget 2021

  Budget 2022

  Budget 2023

  Budget 2024

  Budget 2025

  Serviceudgifter

  6.070

  5.568

  5.568

  5.568

  5.568

  Arealforvaltning

  -125

  -125

  -125

  -125

  -125

  Byfornyelse

  762

  762

  762

  762

  762

  Fysisk planlægning

  1.875

  1.375

  1.375

  1.375

  1.375

  Landdistrikter

  1.277

  1.275

  1.275

  1.275

  1.275

  Turisme

  2.281

  2.281

  2.281

  2.281

  2.281

  Driftsudgifter i alt

  6.070

  5.568

  5.568

  5.568

  5.568

   

  Der vurderes ikke at være udfordringer i Vækstudvalget for Land og Bys basisbudget for 2022 - 2025, som skal håndteres inden for udvalgets samlede ramme.

   

  Der foreligger endvidere ikke forslag til akutte anlægsprojekter, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, hvor der er konstateret fejl og mangler.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at oplæg til budgetbidrag 2022 – 2025 for Vækstudvalget for Land og By, jf. vedlagte notat, drøftes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12050, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 ingen bevillingsmæssige ændringer til Vækstudvalget for Land og Bys budget i 2021.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2021 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Vækstudvalget for Land og By har pr. 31. marts 2021 et korrigeret budget på 6,768 mio. kr. og et forbrug på 2,462 mio. kr.

   

  Budgettet for 2021 forventes samlet set overholdt for Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at der ikke indarbejdes bevillingsmæssige ændringer i budgettet for 2021 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 på Vækstudvalget for Land og Bys område.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12050, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler anlæg.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er i sagens bilag vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (A2).

  Økonomi og afledt drift

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 39,384 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på 1,197 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 27 projekter forventes 12 projekter afsluttet i 2021.

   

  Der er et projekt, hvor der forventes et mindreforbrug i 2021:

  -         Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

   

  Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Strandpromenaden etape 3, Sydhavn foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

   

  Samtlige bevillinger forventes overholdt.

   

  Der er inden for Jordforsyning i alt 13 projekter, og et korrigeret budget på 29,209 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2021 på 0,526 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 13 projekter forventes 11 projekter afsluttet i 2021.

   

  Samtlige bevillinger forventes overholdt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 31. marts 2021 for de enkelte anlæg tages til efterretning, og

   

  at mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Strandpromenaden etape 3, Sydhavn tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  1. at taget til efterretning
  2. godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38459, Sagsinitialer: JHENN

  Sagsfremstilling

  Ejer af Gamle Søstvej 130 har ansøgt om landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af bolig og lade.

   

  Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 2,6 ha, hvoraf ca. 1.500 m2 ligger i byzone og inden for kommuneplanrammen nr. 1.1.036.B (Boligformål). Resten af ejendommen ligger i landzone. På ejendommen er i dag en bolig, som opfylder kravet i Landbrugsloven om, at en landbrugsejendom skal have en ”passende” bolig.

   

  Ejer ønsker at opdele ejendommen i to, således den eksisterende bolig frastykkes (754 m2) og restejendommen derefter forbliver en landbrugsejendom med et mindre areal på ca. 750 m2 beliggende i byzone. Herefter ønsker ejer at opføre en ny bolig på landbrugsejendommen. Ejer har derfor ansøgt om landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at placere en ny bolig i landzone.

   

  Forvaltningen har tidligere tilkendegivet, at udstykning som ønsket er mulig, og at kommunen vil kunne give tilladelse til opførelse af en ny bolig til landbrugsejendommen, såfremt boligen placeres i byzone og inden for kommuneplanrammen, mens de nødvendige driftsbygninger til landbrugsejendommen ville kunne placeres i landzonen.

   

  Hovedreglen i landzonen er, at arealerne skal beskyttes mod spredt og uplanlagt bebyggelse. Der kan således ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen opføres bebyggelse eller ske ændret anvendelse i landzone. Undtaget fra kravet om landzonetilladelse er bl.a. driftsmæssige nødvendige landbrugsbygninger samt ændret anvendelse af eksisterende lovligt opført bebyggelse.

   

  I al planlægning opretholdes en klar afgrænsning mellem by og landområder. Dette understøttes af Planlovens krav om zoneinddeling, hvor udpegning af byzone og sommerhusområder sker ved lokalplanlægning. I byranden bliver lokalplanpligten derfor restriktiv, hvilket praksis i klagenævnet også viser.

   

  Arealer indenfor åbeskyttelseslinjen skal som hovedregel friholdes fra bebyggelse. Bestemmelsen om at friholde åbeskyttelsesarealer for bebyggelse gælder ikke for bl.a. driftsmæssige nødvendige landbrugsbygninger. Desuden er det muligt at dispensere fra åbeskyttelseslinjen, såfremt nyt byggeri placeres ”bag ved” eksisterende byggeri i forhold til åen.

   

  I 2020 har Grundsalgsudvalget imødekommet et ønske fra ejer om at tilkøbe et mindre areal af kommunen for at kunne lave en bedre disponering af arealet for at kunne placere boligbebyggelsen i byzone. Efter tilkøb af dette areal og såfremt udstykning af eksisterende bolig gennemføres vil restejendommen have ca. 750 m2 beliggende i byzone. Det er forvaltningens vurdering, at der på dette areal kan placeres en passende bolig.

   

  Ejer har haft forespurgt Landbrugsstyrelsen, om hvorvidt det er muligt at placere en ny boligbebyggelse til landbrugsejendommen i landzone ud fra den betragtning at der i landbrugsloven stilles krav om en passende bolig. I ejers henvendelse tages der udgangspunkt i at landbrugsejendommens sammenlægges med landbrugsjord placeret i Kassø (således den bliver på ca. 100 ha). Landbrugsstyrelsens oplyser i deres svar, at loven som udgangspunkt forventer bolig placeret i landzone, men at afstanden til arealerne i Kassø overstiger afstandskravet.

   

  Forvaltningen vurderer, at det er muligt, at imødekomme ansøgning om udstykning samt opførelse af ny bolig samt driftsbygninger, dog på vilkår af at boligbebyggelsen placeres i byzone. Det er tilmed forvaltningens vurdering, at dette ikke strider mod landbrugsstyrelsens krav til et passende bolig.

   

  Udstykning samt opførelse af boligbebyggelse i byzone og driftsbygninger i landzone, kræver ikke landzonetilladelse. Det vil kræve en dispensation fra åbeskyttelseslinjen, som dog er mulig, når boligbebyggelsen er placeret i byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til opførelse af bolig i landzone.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24252, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Svinget 1B har søgt om opførelse af en garage til hans biler, trailer og andet materiel i forbindelse med snedker-virksomhed. Garagebygningen er ikke omfattet af en byggeret i Bygningsreglementet og området er ikke lokalplanlagt. Der er derfor foretaget en helhedsvurdering, og udvalget skal tage stilling til om bygningen kan godkendes.

   

  Virksomheden drives fra anden ejendom, og ansøger oplyser, at der ikke vil blive udført snedker- eller andet håndværks- eller værkstedsarbejde på ejendommen.

   

  Bygningen ønskes udført i rødlige mursten med listedækket tagpap på taget. Gadefacade har 2 porte, 2 døre og 1 vindue, østgavl har et mindre vindue og på resten af facader er ingen åbninger. Garagen måler 10 m x 16 m og fremstår udvendig som 1½ etage med en facadehøjde på ca. 4,0 m og totalhøjde til kip på ca. 8,25 m. Indvendig er der ingen etagedæk, og rummet går helt til kip.

   

  Grunden har været ubebygget siden 2004 og garagen ønskes placeret fjernest fra vejen. Afstanden til naboskel er mellem 0,1-3,2 meter og bebyggelsesprocenten er beregnet til 46,5%.

   

  Området er ikke lokalplanlagt og alene omfattet af kommuneplanramme 1.1.020.C, der udlægger området til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser og med byggeri i op til 3 etager med en højde på 12,5 m og max bebyggelsesprocent på 55%.

   

  Området er en ældre udbygget bydel i randen af bycenteret og består primært af ældre villaer og lave etagebygninger med boliger samt en del mindre erhverv. Bygningerne i området varierer fra 1-3 etager med højder på indtil 9,75-12,25 meter og bebyggelsesprocenter på mellem 22-99%. En overvejende andel af bygningerne er beliggende i naboskel. Enkelte bygninger er beliggende som randbebyggelse i vejskel.

   

  Området indgår endvidere i Områdefornyelse Nord. Byggeprojektet strider ikke imod intentionerne og initiativerne i områdefornyelsen.

   

  Der er foretaget 2 partshøringer af ejere og beboere af ejendommene Svinget 1, Svinget 3 og Lavgade 21, 6200 Aabenraa. Første gang i perioden 27. oktober til 11. november 2020, som bl.a. omfattede et byggeri med stålfacader og fladt tag. Projektet revideres herefter i dialog med kommunens bevaringsarkitekt. Anden partshøring gennemføres i perioden 17. februar – 1. marts 2021.

   

  Der er indkommet et samlet høringssvar fra ejerne at de 3 ejendomme, som gør indsigelse mod byggeriet, idet:

  -         en garage til erhverv passer ikke i området med flere bevaringsværdige bygninger

  -         bygningen vil ikke kun blive anvendt som garage og medfører støjgener

  -         garagen er for stor og bebyggelsesprocent er for høj

  -         garagen er for høj og ligger for tæt på skel

  -         garagen giver reducerede lysforhold hos naboer både på udearealer og dagslys i boliger

  -         parkering vil ske foran og ikke i bygningen

  -         anvendelsen vil medføre uhensigtsmæssige trafikale forhold

   

  Høringssvaret er vedlagt som bilag. De bebyggelsesrelaterede bemærkninger i høringsvaret besvares og vurderes i helhedsvurderingen, som også er vedlagt som bilag. Tegninger af byggeriet fremgår af helhedsvurderingen.

   

  Det fremgår blandt andet af helhedsvurderingen, at

   

  -         byggeriets omfang herunder bebyggelsesprocent, afstandsforhold, højde og etageantal svarer til det sædvanlige i området, idet der lægges vægt på, at en overvejende andel af bygninger med tilsvarende højde ligger helt ud i naboskel

   

  -         der er sikret tilstrækkelige lysforhold for nabobebyggelserne, grundet garagens placering på grunden primært vendt mod udeopholdsarealerne og garagens afstand til boligerne

   

  -         nabobebyggelserne er sikret mod indbliksgener, idet garagen ikke anvendes som bolig og ikke har vinduer mod skel

   

  Såfremt der på ejendommen udføres støjende erhverv, vil der kunne ske håndhævelse og håndtering af støjgener via miljøbeskyttelsesloven. Den trafikale påvirkning vil være minimal og indenfor hvad der må kunne forventes. Parkering på grunden uden for garagen strider ikke mod nogen lovgivning.

   

  Forvaltningen vurderer samlet set, at garagen er indenfor hvad der er forventeligt og tåleligt i området, og anbefaler på den baggrund, at der meddeles byggetilladelse til byggeriet.

   

  Der er i bygningsreglementets helhedsvurderinger altid et spillerum, der principielt kunne anvendes til ikke at give byggetilladelse.

  Der foreligger endnu ikke en bred retspraksis på området, men det er forvaltningens vurdering, at de faktuelle forhold i projektet, vurderet i forhold til Bygningsreglementets kriterier, ikke taler for et evt. afslag.

   

  Ønskes en kraftigere styring af fremtidig byggeri i området, kan kommunen beslutte at nedlægge et §14 forbud i henhold til Planloven. Det betyder, at kommunen inden for ét år skal udarbejde forslag til lokalplan, der endeligt afklarer anvendelses- og bebyggelsesmuligheden.

  Lovgrundlag

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt idet Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erik Uldall Hansen (A), Jette Julius Kristiansen (O), Erwin Andresen (S) og Egon Madsen stemte for.

   

  Imod stemte Michael Christensen (F) med den begrundelse at han ønsker boliger i stedet for erhverv i Aabenraa midtby.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8858, Sagsinitialer: MLAU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af lagerhal og tilhørende administration på ejendommen Mejerivej 22, Padborg (fremtidigt Skandinavienvej 7) er der ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 6
  til at udføre øget terrænregulering og etablere jordvolde.

   

  Lokalplan foreskriver i § 8.7, at terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m skal tilpasses bevægelserne i det omkringliggende landskab. Reguleringen skal ske efter en konkret plan, som skal godkendes af kommunen. Det fremgår endvidere af lokalplanen, at området skal sikres en grøn struktur ved, at der langs interne veje og motorvejen udlægges brede grønne bælter, der friholdes for bebyggelse.

   

  Bygherre ønsker at etablere jordvolde langs skel. Jordvoldene udføres i varierende omfang og højde. Den samlede plan for terrænregulering og jordvolde fremgår af bilag 2.

   

  Mod øst (motorvejen) udføres voldanlæg i hele skellets længde. Højden på voldene varierer fra 1,90 meter til 3,30 meter (bilag 2, snit A-A og B-B). Mod syd/vest (ved indkørsel) udføres voldanlæg og større plateau hvor sprinklerreservoir indbygges. Den maximale højde på volde/plateau er 4,0 meter (bilag 2, snit D-D og E-E). I grundens nord-/østlige hjørne udføres vold med maximum højde på 3,80 meter (bilag 2, snit C-C).
   

  Ansøger har fremført følgende begrundelse for dispensationsansøgningen:

  • Ud fra en bæredygtighedsbetragtning skal transport af jord væk fra grunden i videst muligt omfang undgås – nærværende løsning er lig med ingen transport af jord væk fra grunden
  • Bygningskonstruktion for sprinkler og pumpebygning bliver indbygget og integreres i terrænet med tilhørende begrønning og vil dermed ikke fremstå som et ”forstyrrende” element.
  • Voldanlæg vil i sig selv have en forebyggende effekt i forhold til uønsket adgang til grunden – der tænkes her på indbrudsscenarie
  • Voldanlæg vil medvirke og bidrage til at bygningen med dens højde på 15 meter vil virke knap så markant og bedre og mere elegant glider ind og indbygges i de omkringliggende arealer.
  • Voldanlæg tilsås med bevoksning svarende til de frie arealer som de fremstår i dag.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at de større terrænreguleringer kan indpasses i erhvervsområdet, såfremt jordvoldene beplantes, så de naturligt falder ind i landskabet og den grønne struktur dermed sikres. En dispensation vil skabe præcedens for området. Dog vil de ansøgte terrænreguleringer kunne indpasses og forenes med de intentioner, der er for ny forestående lokalplanlægning af området.

  Af hensyn til nabogrundene bør det sikres, at der fra skråningsfod til skel er minimum 0,5 meter, at skråningsanlæg ikke udføres stejlere end 1:2 og at overfladevand holdes på egen grund.

  Lovgrundlag

  Udvalget kan jf. § 19 i Planloven dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, da det vurderes, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget naboorientering jf. Planlovens § 20 af ejer af ejendommen Skandinavienvej 4. De øvrige grunde i lokalplanområdet ejes af Aabenraa Kommune.
  Der er ikke indgået bemærkninger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at der meddeles dispensation til det ansøgte med vilkår om beplantning af jordvolde med egnstypiske planter, afstand fra skråningsfod til skel på minimum 0,5 meter, skråningsanlæg udføres med max hældning på 1:2 og overfladevand holdes på egen grund.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/737, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Padborg Transportcenter har fremsendt en ansøgning om tilskud til udvikling af en brandingsstrategi i samarbejde med et professionelt kommunikationsbureau. Det er hensigten gennem en god kernefortælling at styrke Padborg Transportcenters muligheder for at synliggøre transportcenterets unikke kompetencer, placering og betydning og at tydeliggøre de værdier et transportcenter skaber i samfundet.

   

  Det er hensigten gennem dette arbejde at opbygge professionelle digitale og fysiske redskaber til bedre at trænge igennem i forhold til tiltrækning af dygtige medarbejdere, det brancherelaterede netværk og det erhvervspolitiske netværk. Padborg Transportcenter vil være med til at fremme uddannelse af kompetent arbejdskraft, udvikling af digitale løsninger og bidrage til den grønne omstilling.

   

  I Helhedsplan for Padborg erhvervsområde nævnes det blandt opgaverne, at eksponering af Gatedenmark og Padborg Erhvervsområdes styrkeprofil understøttes og at realisering af planen blandt andet skal medvirke til at markedsføre området.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om et tilskud på 0,204 mio. kr. På anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg er der en restbevilling på 0,809 mio. kr. for 2021 frigivet til prioritering i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen fra Padborg Transportcenter imødekommes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5551, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligorganisationen BoligSyd har henvendt sig med anmodning om, at der for deres afdeling 63 godkendes aftale om fleksible udlejningsregler. Afdeling 63 er beliggende i Padborg og består i alt af 61 lejemål. Aabenraa Kommune har ingen anvisningsret til afdelingens boliger.  

   

  De 61 lejemål i afdeling 63 fordeler sig på følgende adresser:

   

  • Jernbanegade 12 A-D, Padborg (11 lejemål)
  • Jernbanegade 4A-H, 6 A–D, 8 A–D Padborg (16 lejemål)
  • Tjørnevej 6-9 Padborg (18 lejemål)
  • Trækobbel 8 A–C, 10 A–E, Padborg (8 lejemål)
  • Valdemarsgade 7 A–D, 9A-D, Padborg (8 lejemål)

   

  For følgende 24 lejemål ønskes der godkendelse af fleksible udlejningsregler for:

   

  • Valdemarsgade 7A–D + 9A-D. (8 lejemål)
  • Jernbanegade 6 A-D + 8 A-D, samt på (8 lejemål)
  • Trækobbel 8 A-C + 10 A-E (8 lejemål)

   

  Der ønskes en fleksibel udlejningsaftale, så lejemål omfattet heraf udlejes med fortrinsret for lejere, som er over 50 år og som ikke har hjemmeboende børn. Ønsket om at indføre fleksible udlejningsregler for ovenstående lejemål begrundes med at boligerne har relativ kort afstand til indkøb og offentlig transport, samt til ”Valdemars hus”, hvor der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.

   

  Ansøgning fremsendes på baggrund af beslutning truffet på afdelingsmøde i afdelingen, 16. september 2020.

    

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en aftale om fleksibel udlejning med BoligSyd for boliger i afdeling 63 med den begrundelse, at aftalen indgås for at fremme ønsket om at fastholde et godt seniormiljø.

   

  Aftaler om særlige udlejningsregler indgået mellem kommunen og en boligorganisation, kan til enhver tid opsiges af en af parterne.

  Lovgrundlag

  Jævnfør Lov om almene boliger §60, samt Vejledning nr. 12432 af 08/02/2001 om fleksible udlejningsregler, kan der mellem en kommune og en boligorganisation udarbejdes aftale om fleksible udlejningsregler.

   

  Aftale kan indgås for indtil 90 % af de ledige familieboliger i en afdeling. De resterende 10 % skal altid udlejes efter ventelistereglerne. Det vil sige efter anciennitet på ventelisten/ oprykningslisten og med fortrinsret for børnefamilier, ældre og handicappede til visse boliger.

  Er der etableret kommunal anvisningsret til et antal ledige familieboliger efter Lov om almene Boliger §59 stk. 1 eller 2, skal disse boliger fraregnes i det antal boliger, der kan omfattes af en aftale om fleksibel udlejning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at anmodning fleksible udlejningsregler med fortrinsret for lejere over 50 år i afdeling 63 godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Udsat.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt idet Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erik Uldall Hansen (A), Erwin Andresen (S) og Egon Madsen stemte for.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O).

   

  Michael Christensen (F) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7019, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Arealet ved Visøvej i Løjt Kirkeby er lokalplanlagt til boligområde og består af 2 områder som er adskilt af Visøvej. Den vestlige del (matr. nr. 1446e og 1446f) er ved at blive udstykket til 13 parcelhusgrunde og bliver udbudt til salg i maj/juni 2021. Se oversigtskort i bilag 1.

   

  Plan, Teknik & Miljø har fået en henvendelse fra en investor, som ønsker at købe en del af det østlige område af matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby til brug for opførelse af tæt/lav boligbyggeri i form af dobbelthuse til udlejning. Skitse til byggeri og ønsket placering er vedlagt som bilag 2 og 3. På sigt kunne han eventuelt også have interesse for område 1, som grænser op til Bodumvej.

   

  Den for området gældende lokalplan 104 giver mulighed for opførelse af både åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse. Matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby er via lokalplanlagte stiforbindelser opdelt i 3 områder, hvilket fremgår af vedlagte bilag 4, der er kort fra Lokalplan 104.

  Der kan ikke dispenseres fra anlæggelse af disse stiforbindelser, idet det er et af lokalplanens formål, at fastlægge principper for en hensigtsmæssig vej- og stistruktur i området.

   

  Såfremt hele matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby anvendes til tæt lav boligbebyggelse, har det indflydelse på det fremtidige udbud af antallet af parceller i Løjt Kirkeby, hvorfor der kan blive behov for nye arealer i Løjt Kirkeby til åben/lav boligbyggeri.

   

  Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby peger på arealet ved Margrethegårdsvej som næste areal til udstykning af parcelhusgrunde. Se bilag 5.

   

  Der er i bilag 6 vedhæftet en oversigt over de grunde, private og kommunale, der p.t. er til salg i Løjt Kirkeby og Stollig. Herudover kommer de 13 nye grunde ved Visøvej.

   

  Forvaltningen anbefaler, at hele matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby inkl. vejarealet på matr. nr. 1446d Løjt Kirkeby sælges til tæt/lav byggeri.

   

  Sagen skal efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Byrådet for deres stillingtagen og fastsættelse af salgspris.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at hele matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby og vejarealet på matr. nr. 1446d Løjt Kirkeby udbydes offentligt til salg til tæt/lav byggeri.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31422, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 140 for et boligområde ved Dimen.
   

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et lokalplangrundlag som Vækstudvalget for Land og By godkendte 8. april 2021. Lokalplanen skal afløse Lokalplan nr. 056 Boligområde ved Stolligvej, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. marts 2019.
   

  Ejer ønsker at disponere området på en anden måde end i Lokalplan nr. 56. Dels ønskes der udlagt færre grunde, og dels ønskes der større åbne områder omkring bebyggelsen. Med den kommende lokalplan reduceres antallet af boliger fra cirka 90 til 66-68. Ejer ønsker mulighed for, at den vestlige del og også at den østlige del alternativt kan anvendes til tæt lave boliger, for eksempel seniorboliger. I så fald vil der være op til 28 tæt lave boliger og 38 byggegrunde til åben lave boliger eller alternativt 49 tæt lave boliger og 19 åben lave boliger.
   

  Bebyggelsesplanen er udarbejdet ud fra et princip som tre blade i en trekløver i landskabet. De enkelte blade i trekløveren er formet som modificerede ellipser, og giver mulighed for en etapeudbygning. Bebyggelsen er placeret i to rækker i hvert blad og omkring en indre grønning, hvilket sikrer hver eneste grund de bedste muligheder for placering af boligen med udsigt over området. Ved tæt lav bebyggelse er princippet lidt anderledes.
   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger forventeligt fra primo juni 2021.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.106.B Stolligvej. Området må planlægges til boligformål i form af åben lav og tæt lav bebyggelse. Lokalplanen er overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015. Området er i sin helhed beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 56 Boligområde ved Stolligvej. Forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen omfatter samme område. Lokalplan nr. 56 aflyses ved den endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 140. Der kan ikke optages bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i en ny lokalplan. For at opretholde tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning i området bibeholdes § 13.1 i Lokalplan nr. 56 dog, idet denne fastsætter, at bebyggelse ikke må tages i brug før denne er tilsluttet er kollektiv varmeforsyning.
   

  En mindre del af området er omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til den historiske brolagte vejstrækning Dimen. En mindre del af den planlagte bebyggelse ligger inden for beskyttelseslinjen cirka 70 meter fra fortidsmindet. Beskyttelseslinjen kan søges reduceret eller der kan søges om dispensation for de få bygninger, der i planforslaget disponeres med inden for beskyttelseslinjen. Anmodning om reduktion kan først ske efter planforslaget er vedtaget endeligt.

  Området er delvist omfattet af 300 m skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven § 17. Skovbyggelinjen søges reduceret til mellem 30 og 100 meter når lokalplanen er endeligt vedtaget. Det kan kun forventes, at skovbyggelinjen kan ophæves inden for de tre kløverblade, mens skovbyggelinjen fortsat skal gælde uden for disse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen godkendes og sendes i høring i 6 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan nr. 140 og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen Lokalplanforslag nr. 140 Boligområde ved Dimen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3663, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører området ved Vestergade 14 i Rødekro, som tidligere husede Hærvejsskolen i Rødekro, samt områderne der huser Ungdomsklubben og Biblioteket.

   

  Byrådet i Aabenraa Kommune har med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, Handicap-politikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune, prioriteret etableringen af nye fælles fysiske rammer for Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus på Vestergade 14, Rødekro. Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats, i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Den fysiske placering bliver Vestergade 14 i Rødekro, hvor den nu nedlagte Rødekro Skole ligger. En omfattende nedrivning, der dog ikke omfatter bygningen fra 2003, skal skabe plads til de nye fysiske rammer. Inden for området på Vestergade 14 vil der også gives mulighed for at planlægge for etablering af boliger.

   

  Førnævnte funktioner er udgangspunktet for planlægningen, men for at sikre en robust fremtidig planlægning for det øvrige område, ser man hele området som en helhed.

   

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal give byens borgere og andre interessenter mulighed for at komme med idéer til, hvad kommuneplantillægget skal indeholde. Når denne idéfase er afsluttet vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan for området, som efterfølgende fremsendes til godkendelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag for området ved Vestergade 14. Oplægget er dateret 16. april 2021.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal fremlægges i mindst to uger. Indkaldelsen af idéer og forslag forventes at foregå fra medio maj 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indkaldelse af ideer og forslag for ny planlægning af Vestergade 14, Rødekro, med en høringsfrist på to uger godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt idet fristen udsættes 4 uger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37209, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 1-2 udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær har været fremlagt i offentlig høring i 2 uger fra den 3. marts 2021 til den 14. marts 2021.

   

  Tillæg til lokalplan 1-2 giver mulighed for en taghældning på op til 25° for huse med saddeltage. Baggrunden for beslutningen var en ansøgning om mulighed for at opføre et sommerhus med en taghældning på 25o. Lokalplanen giver ligeledes en mindre lempelse i forhold til, at mindre bygninger og bygningsdele kan udføres med fladt tag. Der er præciseret, at det maksimalt tilladte areal til al bebyggelse er på 170 m² på den enkelte grund.
   

  I forbindelse med høringen indkom der 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler ønske om at tilbagerulle opdelingen i område med huse med saddeltag til kun at omfatte det område som i den oprindelige lokalplan nr. 1 var udlagt hertil.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 8. april 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Forvaltningen bemærker at udviklingen i området efter ændringerne i Lokalplan 1-1 stadig er sådan, at der kun opføres huse med ensidig taghældning i det område som oprindeligt var udlagt til ensidig taghældning. Derimod er hustyperne mere blandet i det område som oprindeligt var udlagt til saddeltage. Høringssvaret indstilles ikke imødekommet og medfører ingen ændringer af lokalplanen.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.
   

  Planmæssige forhold

  Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 1-2 opretholdes Lokalplan 1-1 for de bestemmelser, der ikke er ændret med Lokalplan 1-2.
   

  Zoneforholdene ændres ikke.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 1-2 Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13677, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 134 for udvidelse af biogasanlæg på Tågholmvej og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.

   

  Planområdet er cirka 5,2 ha og består i dag af det eksisterende biogasanlæg samt landbrugsjord. Biogasanlægget blev etableret i 2002 og er hen over årene blevet udvidet. I 2019 blev der etableret et opgraderingsanlæg, så der nu afsættes opgraderet biogas af naturgaskvalitet. Biogasanlægget er således med til at reducere udledningen af drivhusgasser og levere grøn energi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025.

   

  Lokalplanen har til formål dels at fastlægge planområdet til teknisk anlæg i form af biogasanlæg og tilhørende faciliteter og dels at etablere afskærmende beplantning samt en jordvold. Derudover tildeles der bonusvirkning for Etape 1 af de to etaper, planen muliggør. Planområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

   

  Det konkrete projekt, der gives en §25-tilladelse til, omfatter en pumpeledning til gylle op til Kassøvej 54 samt etape 1 af udvidelsen. Etape 2 indgår således ikke i miljøkonsekvensrapporten efter ønske fra bygherre. Ønskes en etape 2 etableret senere, skal denne udvidelse screenes med hensyn til påvirkninger på miljøet, og der skal eventuelt udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport.

   

  Både miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport har vurderet påvirkninger på; befolkning, menneskers sundhed, natur, landskab, jordbund, vand, lugt, klima, materielle goder, støj, vibrationer, trafik og ulykkesrisiko. Grundet indarbejdede afværgeforanstaltninger og vilkår i henholdsvis §25-tilladelse og en efterfølgende miljøgodkendelse, vurderes det, at hverken planer eller projekt har en væsentlig negativ indvirkning på ovennævnte miljøforhold.

   

  I løbet af høringen, er der ikke indkommet høringssvar til hverken planer eller miljøvurderinger fra offentligheden eller myndigheder.

   

  I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det derfor, at miljøvurderingen er dækkende for planerne. Heri opsættes et overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges og eventuelt erstattes i de første 5 år efter etablering.

   

  Ligeledes er der heller ikke anledning til ændringer i udkastet til §25-tilladelse, der således også kan vedtages og offentliggøres.

   

  Plan, Teknik & Miljø foreslår på baggrund af denne sag, at forvaltningen fremover bemyndiges til at vedtage planer med tilhørende miljøvurderinger samt udstede §25-tilladelser, såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt,

  at Lokalplan nr. 134 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 134 og i Kommuneplantillæg nr. 37, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt, og

  at Plan, Teknik & Miljø fremover bemyndiges til at vedtage planer med tilhørende miljøvurderinger samt udstede §25-tilladelser, såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 98-1 for sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021. Lokalplanen er et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen.
   

  Sluse og pumpestationen er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa bymidte.

  Formålet med tillæg nr. 1 er at åbne mulighed for at opføre en pumpestation over terræn, idet den oprindelige lokalplan kun gav mulighed for en underjordisk pumpestation. Der vil således kunne opføres en bygning på op til 400 m² og med en højde på op til 12 meter over kote 0,0 m, som kan rumme en pumpestation (snekkeanlæg) og bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning m.v. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform. Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler sikring af fortsat adgang til Aabenraa Havn ved Søndre Havnevej for lange og større laster. Forvaltningen har desuden i høringsperioden drøftet sikring mod uhensigtsmæssig og sikkerhedsfarlig fodgængertrafik fra promenade til havneområdet med Aabenraa Havn. Det er endvidere nødvendigt at justere byggefeltet i mindre omfang som følge af udarbejdelsen af projektet for sluse og pumpestationen.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 14. april 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Det indstilles at høringssvaret imødekommes og der tilføjes i lokalplanbestemmelse om sikring af den fortsatte adgang for lange og større laster. Endvidere tilføjes bestemmelser om sikring mod uhensigtsmæssig fodgængeradgang fra promenaden til havneområdet af hensyn til sikkerheden på erhvervshavnen. Ingen af ændringerne har et sådant omfang, at planforslagene skal fremlægges i fornyet høring.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 98-1 supplerer bestemmelserne Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen, idet der i delområde 6 gives mulighed for en pumpestation over terræn. En mindre del af delområde 3 inddrages i delområde 6. Lokalplan nr. 98 gælder fortsat for de øvrige delområder 1-5 og 7.
   

  Området er byzone. Lokalplantillæggets vedtagelse ændre ikke zoneforholdene.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages endeligt uden ændringer, og

  at lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 14. april 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5182, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Årets Landsby er siden 2008 blevet kåret årligt i Aabenraa Kommune. Kåringen er en del af kommunens Handleplan for lokalsamfund og indsats for at støtte og anerkende det frivillige engagement i kommunens lokalsamfund. Der følger 10.000 kr. med prisen, som kommer det lokale fællesskab til gode.

   

  Forretningsudvalget i Det Fælles Udviklingsråd fremsætter her et forslag til reviderede rammer for Årets Landsby i Aabenraa Kommune. Det sker efter opfordring fra Vækstudvalget for Land og By. Udvalget skal træffe beslutning om rammer og kriterier for Årets Landsby.

   

  Den største ændring i rammerne er mere specifikke kriterier for, hvad kandidaterne til Årets Landsby vurderes efter. Forretningsudvalget ønsker at fastholde den eksisterende procedure for valg af Årets Landsby. De opfordrer til, at kommunen informerer mere om muligheden for at indstille kandidater.

   

  I Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne er der lagt op til temaer for Årets Landsby. I 2021: Bæredygtighed; 2022: Unge; 2023: Aktiviteter i Naturen. Forretningsudvalget anbefaler, at temaerne ikke fastholdes, da det giver en begrænset målgruppe og at flere lokalsamfund først er så småt i gang med indsatser på de områder.

   

  Forretningsudvalget foreslår med baggrund heri følgende rammer:

   

  Formålet med prisen er at hylde og understøtte engagerede borgere og foreninger der arbejder sammen for bæredygtige og attraktive lokalsamfund. Samt at synliggøre landdistrikterne som attraktive steder at bo.

   

  Krav for at komme i betragtning til Årets Landsby er, at landsbyen ligger i Aabenraa Kommune og er organiseret med et lokalråd eller lignende repræsentativ forening.

   

  Kriterier

  De indstillede kandidater bedømmes ud fra en helhedsvurdering af den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier:

  Lokalsamfundets:

  -          overordnede udvikling.

  -          arbejde for bæredygtig udvikling og som et attraktivt lokalsamfund.

  -          fokus på samarbejder fx på tværs af lokalsamfund, foreninger og sektorer.

  -          arbejde med lokalområdets stedbundne kvaliteter og potentialer.

  -          arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber.

  -          arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer.

   

  Procedure for valg af Årets Landsby

  -          Lokale foreninger og enkeltpersoner i det pågældende lokalsamfund kan indstille en kandidat til Årets landsby.

  -          Forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd vurderer kandidaterne med afsæt i kriterierne og nominerer ”Årets Landsby” til Vækstudvalget for Land og By.

  -          Vækstudvalget for Land og By beslutter og kårer Årets Landsby.

   

   

  Tidligere kriterier:

  • at landsbyen afspejler et særligt lokalt engagement eller har gennemført tiltag, der fremmer fællesskabet, trivslen og bosætningen i lokalområdet.
  • at landsbyen har gjort en stor indsats i løbet af det sidste år.
  • at landsbyen er organiseret med et lokalråd eller lignende.

   

  Rammerne er vedlagt i bilag.

   

  Forvaltningen har været med til at revidere rammerne og vurderer, at forslaget er formålstjenligt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Rammer for Årets Landsby i Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9937, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har ikke ydet støtte til nedrivning af faldefærdige bygninger gennem det sidste år. Gennem den budgetterede Landsbyforskønnelsespulje, kan der nu åbnes op for støtte til nedrivninger i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Udvalget skal i denne sag tage stilling til nye retningslinjer for støtte til nedrivning.

   

  Formålet med nedrivningsinitiativet er at understøtte en positiv udvikling i byer på under 4.000 indbyggere og i det åbne land, herunder at fjerne forfaldne og nedslidte bygninger som skæmmer lokalsamfundene, så disse forskønnes.

   

  For at tilgodese de nedrivninger, som giver størst værdi for lokalsamfundene, er der i retningslinjerne indarbejdet prioritering, således at nedrivninger prioriteres hvis bygningen har en synlig og skæmmende beliggenhed, er beliggende inden for et områdefornyelsesområde og nedrives til fordel for et offentligt tilgængeligt byrum.

   

  For at sikre at midlerne gør størst mulig gavn i lokalsamfundene, vil ansøgninger inden for følgende kategorier blive prioriteret først ud fra en samlet konkret vurdering af den samlede effekt af nedrivningen. Nogle ansøgninger kan være omfattet af flere af nedenstående kategorier:

   

  Nedrivning af tomme og forfaldne

  -         boliger med en synlig beliggenhed,

  -         erhvervsbygninger med en synlig beliggenhed,

  -         boliger og erhvervsbygninger, som er beliggende inden for en områdefornyelse,

  -         boliger og erhvervsbygninger, med efterfølgende indretning af offentligt tilgængeligt byrum.

  Hvor der tidligere er givet støtte på 100% lægges der nu op til:

  -         at der ved en almindelig nedrivning ydes støtte på 50% dog maks. 100.000 kr.

  -         at der ved en grøn nedrivning (hvor dele af byggematerialer genanvendes) ydes støtte på 60% maks. 120.000 kr.

  -         at der i sager hvor der efter nedrivning indrettes et offentligt tilgængeligt byrum, kan ydes støtte på op til 100%

   

  Det er fortsat muligt at kommunen opkøber væsentligt nedslidte bygninger med henblik på nedrivning.

   

  Endvidere indstilles det til, at Forvaltningen bemyndiges til at behandle sager på 100.000 kr. i henhold til vedlagte retningslinjer.

  Lovgrundlag

  Retningslinjerne tager udgangspunkt i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at retningslinjer for udmøntning af støtte til nedrivning under landsbyforskønnelsespuljen godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at behandle sager på 100.000 kr. og derunder.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60666, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om status for udarbejdelse af ”Visioner og ideer for udvikling af Padborg Torvecenter”.

   

  Baggrund

  I efteråret 2020 blev der igangsat en dialog med en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Torvecenterets butiksforening, Padborg Shopping. Der blev ligeledes igangsat en dialog med ejendomsejerne i Torvecenteret. På baggrund af dialogen med interessenterne, blev der udarbejdet en analyse af området omkring Padborg Torvecenter, samt et forslag til en strategi og nogle koncepter for udvikling af Padborg Torvecenter. 

   

  Der er efterfølgende holdt flere dialogmøder med arbejdsgruppen og ejendomsejerne samt med formændene for Bov Lokalråd og Lokalforeningen Frøslev-Padborg. På baggrund af denne dialog er strategien for udviklingen af området under bearbejdning, så det kan danne grundlag for et konkret forslag til ”Visioner og ideer for udvikling af Padborg Torvecenter”.

   

  Næste fase i projektet er således udarbejdelse af et forslag til ”Visioner og ideer for udvikling af Padborg Torvecenter” som beskriver konkrete tiltag til udvikling af området. Dette forslag vil blive præsenteret på et større fysisk møde for relevante interessenter og Vækstudvalget for Land og By i løbet af juni, hvis COVID 19 restriktionerne tillader det. Senere vil der blive afholdt et borgermøde forventeligt i september 2021, som vil blive efterfulgt af en periode, hvor materialet sendes i offentlig høring.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til denne visionsplan for Padborg Torvecenter med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af boliger og sundhedscenter i området.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9278, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et område ved Rugkobbel har i en del år været planlagt til erhvervsformål. Da der gennem årene ikke har været erhvervsudvikling i området, vil det være relevant at overveje om området skal kunne anvendes til andre formål. Forvaltningen vil redegøre for områdets bindinger og muligheder på mødet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11254, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har Aabenraa Kommune uddelt Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit i forbindelse med Arkitekturens Dag i oktober.

   

  Formålet med præmieringen er at sætte fokus på god arkitektur og bygningsbevaring i kommunen, og samtidigt hædre arkitekter og bygherrer for deres prioritering af arkitekturen.

   

  I forbindelse med planlægning af dette års bygningspræmiering, ønskes retningslinjerne revideret.

   

  Følgende ændringer foreslås:

  -         At grænsen for ikke SAVE-registrerede bygninger fra før 1950 flyttes til 1960.

  -         At der ikke kun findes en vinder af Bygningsforbedringsprisen, men at der også kan uddeles en rosende omtale i denne kategori.

  -         At en repræsentant for Aabenraa Byhistoriske Forening indtræder i bedømmelsesudvalget i stedet for en repræsentant fra Kulturmiljørådet. 

   

  Herudover er retningslinjerne konsekvensrettet.

   

  Forvaltningen blev på udvalgsmødet den 6. april 2017 bemyndiget til at ændre retningslinjerne, hvorfor der alene orienteres om ændring i retningslinjerne.

   

  Grundet corona blev sidste års præmiering udskudt til i år, hvorfor Arkitekturens Dag nu afholdes i ulige år.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om status for arbejdet med Områdefornyelse Nord.

   

  På mødet i Byrådet den 26. april 2017 blev programmet for Områdefornyelse Nord godkendt. Efterfølgende er der over flere omgange frigivet midler til realisering af konkrete tiltag. Senest er der på mødet i Byrådet den 27. marts 2019 blevet frigivet midler til realisering af Gademanual for Nørreportkvarteret og efterfølgende er der på byrådsmødet den 27. maj 2020 frigivet de resterende midler til realisering af de i sagsfremstillingen og vedlagte bilag beskrevne projekter. Områdefornyelse Nord er en del af realiseringen af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og forventes afsluttet medio 2022.

   

  I maj 2020 godkendte Byrådet, en omfordeling af midlerne i projektet bland andet fordi omdannelsen af H.P. Hanssens Gade afventer de næste etaper af omdannelsen af Gasværksvej, det er således ikke realistisk, at gennemføre dette projekt inden for Områdefornyelsens tidsperspektiv. Midlerne er omfordelt til de øvrige delprojekter, som beskrevet i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

   

  Følgende projekter er siden helt eller delvist gennemført:

  • Renovering af én af de primære passager
  • Forskønnelse af Callesensgade
  • Renovering af små by- og gaderum (Højgade)
  • Nedlæggelse af pulje til events og aktiviteter, og overførelse af restmidler til et nyt bydelssamarbejde, BID.

   

  Følgende arbejder er planlagt til gennemførelse i efteråret og vinteren 2021:

  • Renovering og forskønnelse af tre primære passager
  • Etablering af kunstværker i de fire primære passager
  • Renovering og forskønnelse af parkeringsplads ved Barkmøllegade
  • Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider

   

  Derudover er der følgende projekter, der afventer afklaring af usikkerheder forud for igangsætning:

  • Eventuelt renovering og forskønnelse samt etablering af kunstværker i flere passager
  • Renovering af parkeringsplads ved Hotel Europa/Madevej
  • Renovering af yderligere små by- og gaderum

   

  Usikkerhederne omhandler blandt andet, om der opnås fondsstøtte kunstprojektet i passagerne, priser på anlægsarbejder i forhold til licitationsresultater og lignende.

  Det giver en usikkerhed i forhold til omfanget af øvrige projekter, der kan gennemføres for restbeløbet inden for nuværende budget. Der forelægges en sag om herom senest i efteråret 2021.

   

  I Bilag 1 – Status på Områdefornyelse Nord gives en uddybende status på de igangværende projekter jf. de to ovenstående frigivelsessager.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20744, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på arbejdet med det midlertidige byrum i Nørreportkvarteret samt en opfølgning på borgerinddragelsen.

   

  På mødet i Byrådet den 27. januar 2021 blev der frigivet midler til realisering af et midlertidigt byrum i Nørreportkvarteret. Det midlertidige byrum skal realiseres umiddelbart efter nedrivningen af ejendommene er afsluttet og skal blandt andet være med til, at aktivere området frem mod etablering af et permanent projekt på området. Projektet udspringer af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og det arbejde, der er udført som en del af Områdefornyelse Nord.

   

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 8. april 2021 blev der godkendt en række principper for indretningen af det midlertidige byrum, som det ønskes at arbejde videre med:

  -         Området skal have en overvejende grøn karakter

  -         Der skal etableres en øst-vestgående forbindelse for at afprøve placering, dimensionering med mere af ”Byrumsforbindelsen”, som ønskes etableret permanent senere

  -         Området skal underinddeles i mindre rum og der skal være en form for afskærmning mod H.P. Hanssens Gade og Nørreport

  -         Den eksisterede parkeringsplads skal reetableres med samme antal parkeringspladser som i dag

   

  I uge 16 og 17 har der været offentlighedsperiode, hvor forslaget til det midlertidige byrum er blevet præsenteret og byens brugere har haft mulighed for at komme med en meningstilkendegivelse i forhold til den brug, udtryk og inventar, der skal være i området. På mødet præsenteres resultatet af denne inddragelse for udvalget og relevante elementer indarbejdes efterfølgende i projektforslaget. Det justerede projektforslag forventes forelagt Vækstudvalget for Land og By til endelig godkendelse i juni.


  Vedlagt som bilag 1 er en illustration af den overordnede disponering af området, som er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående principper. Det er ligeledes denne illustration, der ligger til grund for offentlighedsfasen. Resultatet af offentlighedsperioden vil først foreligge efter publicering af dagsorden, derfor vil det blive forelagt på mødet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller.

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34085, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ansøgte i 2019 om partnerskab i projektet Byerne og det stigende havvand under Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet (Kystdirektoratet). Aabenraa og otte andre kommuner blev antaget og parallelt gennemføres nu forskellige

  analyser af de udvalgte byers udfordringer og muligheder. Aabenraa Kommunes projekt omhandler de bynære havnearealer.

   

  Der orienteres ligeledes om sagen på Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2021.

   

  Baggrund og formål

  De bynære havnearealer i Aabenraa ligger lavt og dele af den bagvedliggende by endnu lavere, hvorfor byen er sårbar over for oversvømmelser fra Aabenraa Fjord. Baggrunden og det overordnede formål med projektet er at undersøge hvilke muligheder der er for at ruste Aabenraa by til en udvikling som følge af ændringer i klimaet hvor havvandet ifølge nuværende prognoser vil stige op til 1 m over de næste 100 år og ved ekstreme hændelser kan medføre en stormflod, der er mere end 4 meter over den nuværende normale vandstand.

   

  Projektet arbejder med et tidsperspektiv på 100 år, hvor det bl.a. forudsættes, at anvendelsen på hele eller dele af havnearealerne med tiden kan ændre sig, bl.a. jf. visionerne i Fremtidens Aabenraa og Ejerstrategi for Aabenraa Havn. Det undersøges således. hvordan området og den bagvedliggende by kan udvikles i forskellige retninger og klimasikres på forskellige måder på kort og lang sigt i respekt for landskabet, sammenhængen i byen og den økonomiske og tekniske realiserbarhed.

   

  Metode og produkt

  Der er i projektet ikke lagt op til at der skal tages en beslutning om en bestemt byudvikling og klimasikring. Projektet undersøger alene hvilke byudviklingsscenarier der kan kombineres med hvilke beskyttelsesmetoder, så der opnås en bedre viden om, hvilke kort- og langsigtede løsninger for højvandsbeskyttelse, der vil være mest hensigtsmæssige at implementere i Aabenraa by.

   

  Projektet indeholder i hovedtræk følgende elementer:

   

  •          Fire narrativer for områdets udvikling

  Narrativerne er forfattet retrospektivt i 2121 og beskriver opdigtede debatter, beslutninger, byudviklinger og stormflodshændelser i 2021, 2041 og 2071. Narrativerne fremstiller de dilemmaer og den kompleksitet, der er på området.

   

  •          Mulighedskatalog for højvandsbeskyttelse

  Mulighedskataloget indeholder forskellige typer af højvandsbeskyttelse samt en gennemgang af disses positive og negative sideeffekter. Overordnet er der tre tilgange til beskyttelsen; sikring, tilpasning og tilbagetrækning.

   

  •          Tre scenarier samt et 0-scenarie for byudvikling og klimatilpasning

  Der udarbejdes tre forskellige scenarier for havnearealernes langsigtede arealudvikling samt et 0-scenarie. Hvert scenarie har tre nedslag i tid; 2041, 2071 og 2121. For hvert scenarie er der indlagt højvandsbeskyttelse egnet til den bagvedliggende arealanvendelse, ud fra mulighedskatalogets beskrevne løsninger. 

   

  •          DAPP-analyse af beskyttelsesmulighederne

  Den såkaldte DAPP-metode (Dynamic Adaptive Policy Pathways er adaptiv og peger på hvilke handlinger i forhold til højvandsbeskyttelse, der kan udføres på kort og lang sigt og hvilke handlinger, der kan kombineres. Der opnås derved et diagram, der angiver hvilke løsninger der holder hvilke muligheder åbne, alt imens klimaets udvikling og fremtidens anvendelse af arealerne er usikker, og hvilke der så at sige har et begrænset tidsperspektiv, og derfor – måske – vil medføre behov for helt nye valg på sigt.

   

  •          Kvantitativ og kvalitativ vurdering af scenarierne

  Scenarierne vurderes til slut kvantitativt og kvalitativt. I de kvantitative vurderinger undersøges bl.a. om højvandsbeskyttelsens økonomiske omkostninger kan stå mål med de værdier, den skal beskytte ved forskellige ekstreme hændelser.

  De kvalitative vurderinger omhandler hvilke byudviklingsmæssige fordele og ulemper der er ved de forskellige scenarier. Hvordan passer de ind i den overordnede planlægning, miljøforhold osv.

   

  Resultaterne af projektet forventes fremlagt på udvalgsmødet i september 2021, ligesom der udarbejdes en samlet rapport for projektet.

  Planmæssige forhold

  Projektet knytter sig til Risikostyringsplan 2021-2027 for oversvømmelse, der i øjeblikket er i høring. Projektet er her et tiltag under målet om at udarbejde en samlet strategi for stormflodssikring af Aabenraa by.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Der planlægges indvielse /markering af områdefornyelse-afslutning i Løjt lørdag den 11. september. Arrangementet sker i tilknytning til lokal event og arrangeres i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe. Politisk deltagelse forventes.

   

  • Der er indgivet klage til Planklagenævnet over endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21 og Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”godkend”.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  -