Beslutningsprotokol

onsdag den 23. juni 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde

  • Vækstudvalget for Land og By

  Onsdag den 23. juni kl. 15.30-16

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 23-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15607, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et lokalplangrundlag for et område ved Vestvejen i Aabenraa. Baggrunden er, at der er fremsendt et ønske om etablering af en mindre idrætshal til padeltennis på matr. nr. 1443 Kolstrup.

   

  Anvendelse til idræts- og fritidsformål er ikke mulig efter gældende Lokalplan M72. Området ligger i delområde C1, der udlægger området til erhvervsformål. Efter nuværende lokalplan M72 er der kun mulighed for idræts- og fritidsformål i delområde B. Her ligger for eksempel et bowlingcenter og Frøforsyningen som rummer fitnesscenter, danseskole m.m. Det har dog ikke været muligt at finde en ejendom til formålet i delområde B. En tidligere klagenævnsafgørelse, hvor kommunen fik hjemvist en meddelt dispensation til et bankocenter i delområde C i samme lokalplan, medfører således at der ikke kan etableres en padeltennishal i delområde C uden en ny lokalplan.
   

  En ny lokalplan der åbner op for idræts- og fritidsformål er ikke i overensstemmelser med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for rammeområde 1.1.030.E. Der skal således udarbejdes kommuneplantillæg såfremt ønsket skal fremmes. Forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af et område eller medfører en ændret afgrænsning af et rammeområde, skal der indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der er udarbejdet et materiale, der kan sendes i høring kort efter udvalgsmødet. Høringsperioden indstilles fastsat til 4 uger.

   

  Der er udarbejdet et udkast til en screeningsafgørelse for planforslagene. På baggrund af det foreløbige screeningsafgørelse vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Den endelige afgørelse træffes dog først når forslag til lokalplan og forslag kommuneplantillæg forelægges for Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.030.E – Erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Området er i dag anvendt til en blanding af lettere erhverv, serviceerhverv og butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper samt idræts- og fritidsformål i mindre områder, dog ikke for det aktuelle planområde.

  Området er omfattet af Lokalplan M72 vedtaget af Aabenraa Byråd i 1992. Området er beliggende byzone. Lokalplan M72 giver mulighed for flere former for erhverv og i mindre omfang idræts- og fritidsformål.

  Den ændrede planlægning af området vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af Natura 2000 områder, naturbeskyttelsesområder eller arter opført EU-Habitatdirektivets bilag IV. Det sidste vurderes dog nærmere inden planforslagene fremsendes til politisk behandling.

  Området ligger inden for den kystnære del af byzonen. Der skal i lokalplanen redegøres for den visuelle påvirkning af kysten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplangrundlaget godkendes, idet er igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg,

  at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger forud for kommuneplantillægget, og

  at bygherre yder teknisk bistand til lokalplanudarbejdelsen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 23-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 23-06-2021

  -