Beslutningsprotokol

torsdag den 12. august 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 12. august 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16060, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Planklagenævnet har den 12. maj 2021 truffet afgørelse i klage over at Lokalplan nr. 122 Loddenhøj og Kommuneplantillæg nr. 26. Lokalplanen gav mulighed for etablering af et ny jollehavn ved Loddenhøj, Løjt Land.

   

  Vækstudvalget for Land og By blev på udvalgsmødet den 3. juni 2020 orienteret om Planklagenævnets afgørelse.

   

  Kommunen har fået udarbejdet en juridisk redegørelse, der redegør og belyser hvilke muligheder kommunen har for at agere på baggrund af afgørelsen. Byrådet blev den 24. juni 2021 skriftligt informeret om redegørelsens indhold 

  -         Kommunen kan anfægte afgørelsen (retssag eller genoptagelse hos planklagenævnet)

  -         Retlig lovliggørelse (ny lokalplan eller landzonetilladelse)

  -         Fysisk lovliggørelse (fjerne det der er etableret på land)

   

  Forvaltningen anbefaler, at der ikke anlægges retssag for at anfægte afgørelsen og at Planklagenævnet ikke anmodes om at genoptage sagen.

   

  Redegørelsen belyser, at afgørelsen alene har konsekvenser for det, som kommunen har planlægnings- og myndighedskompetence for. Her bliver det understreget, at kommunen kun kan planlægge på land, og ikke kan planlægge på søterritoriet, hvor Kystdirektoratet har myndighedskompetencen. Det betyder også, at kommunen ikke kan eller må træffe beslutninger om fjernelse af havneanlægget.

   

  Udvalget skal træffe beslutning om kommunen ønsker at lovliggøre anlæg på land, som primært er parkeringspladsen. Dette kan ske ad to veje:

  -         Retlig lovliggørelse (ny lokalplan eller landzonetilladelse)

  -         Fysisk lovliggørelse (fjerne landanlæg i form af parkeringsplads m.v.)

   

  Kommunen bør ud fra et proportionalitetsprincip, som udgangspunkt vælge det mindst indgribende, som er en retlig lovliggørelse. Dette bør dog afvente Kystdirektoratets afgørelse i forhold til, om selve jollehavnen på vand kan få lovliggørelse eller ej. Den beslutning får nemlig indflydelse på, hvordan kommunen eventuelt kan retlig lovliggøre landanlæg som parkeringspladsen.

   

  Såfremt der ligger en beslutning fra Kystdirektoratet inden udvalgsmødet om selve havneanlægget anbefaler forvaltningen, at udvalget tager stilling til kommunens håndtering af landanlæg. Såfremt der ikke ligger en afgørelse fra Kystdirektoratet ved udvalgsmødet, anbefales udvalget at beslutte hvilken løsningsmodel udvalget vil vælge ud fra mulige scenarier for Kystdirektoratets beslutninger.

   

  Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater vil deltage under dagsordenspunktets behandling og redegøre for de juridiske forhold.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at der ikke anmodes om genoptagelse af sagen ved Planklagenævnet,

  at der ikke anlægges et retssag, og

  at der arbejdes videre med en retlig lovliggørelse afhængig af Kystdirektoratets afgørelse og konsekvenserne af denne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  1. at taget til efterretning,

  2. og 3. at godkendt,

  4. at Erwin Andresen (S), Søren Frederiksen (V), Philip Tietje (V) og Jette Julius Kristiansen (O) stemte for.

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) idet de ikke tror på der kan tilvejebringes et retligt lovligt grundlag.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22784, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives der en orientering om det almene boligprojekt Fjordbakkerne, som planlægges på Stegholt i Aabenraa (kort).

   

  På mødet vil de sidste nye skitsetegninger for boligprojektet blive fremvist og der vil blive redegjort for projektets forventede økonomi.

   

  Kommunen skal betale en andel af anskaffelsessummen til boligprojektet, som kommunal grundkapital. For perioden fra 2021 og til 2026 er følgende satser gældende:

   

  • Kommunal grundkapital udgør 8 % af anskaffelsessummen for boliger der er mindre end 90 m2
  • Kommunal grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boliger der er fra 90 m2 og op til 104 m2
  • Kommunal grundkapital udgør 12 % af anskaffelsessummen for boliger der er fra 105 m2 og større

   

  Afhængig af boligstørrelser, så forventes en anskaffelsessum på mellem 121,0 mio. kr. for boliger der er fra 105 m2 og større og 123,0 mio. kr. for boliger der er fra 90 m2 og op til 104 m2. Anskaffelsessummen vil udnytte maksimumsbeløb og for de forventede anskaffelsessummer er der taget udgangspunkt i maksimumsbeløb for 2021. Grundet forventet regulering af maksimumsbeløb for 2022/2023, så forventes anskaffelsessummerne også, at ville have en mindre stigning.

   

  Der arbejdes i forhold til boligstørrelse i to spor. Et hvor boligstørrelserne ligger på mellem 90 m2 og op til 104 m2, og et hvor boligstørrelsen er over 105 m2. Det vil sige, at den kommunale grundkapital for det ene spor udgør 10 % af anskaffelsessummen, mens den for det andet spor udgør 12 %. Det betyder, at den forventede kommunale grundkapital udgør følgende:

   

  • For boliger mellem 90 m2 og op til 104 m2 forventes den kommunale grundkapital at udgøre 12,3 mio. kr.
  • For boliger der er fra 105 m2 og større forventes den kommunale grundkapital at udgøre 14,52 mio. kr.

   

  BoligSyd har indikeret, at der arbejdes ud fra sporet med en boligstørrelse på mellem 90 m2 og 104 m2.

   

  I forhold til den kommunale grundkapital skal nævnes, at der i budget for 2021 er afsat 8,410 mio. kr. til kommunale grundkapital til boligprojekt fjordbakkerne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

   

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

   

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

   

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

   

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

   

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på

  grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling

  og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

   

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By.

   

  Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats tænkes jobcenterets EURES konsulent flyttet til Padborg. Konsulenten vil servicere de lokale virksomheder, både i forhold til rekruttering fra Tyskland, men også ved at arbejde med målrettet rekruttering og opkvalificering af relevant arbejdskraft i samarbejde med jobcenteret. Som en del af fastholdelse af arbejdskraft, vil der også være fokus på at hjælpe medfølgende ægtefæller i job.

   

  Der orienteres om sagen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. august 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af rekrutteringsmanageren forventes en årlig bruttolønomkostning inklusive kontorhold på 0,550 mio. kr. Udgiften foreslås delt ligeligt mellem Jobcenter & Borgerservice og Industrifornyelse Padborg under Vækstudvalget for Land & By med 0,275 mio. kr. årligt til hver. Der foreslås en projektperiode på to år med mulighed for forlængelse.

   

  Det foreslås at disponere 0,550 mio. kr. af anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg, hvor der er en restbevilling på 0,809 mio. kr. for 2021 frigivet til prioritering i Vækstudvalget for Land og By

  Indstilling

  Plan, Teknik & Erhverv indstiller,
  at Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde godkendes, og

  at udgiften til 50% finansiering af en rekrutteringsmanager for 2 år, svarende til en samlet udgift på i alt på 0,550 mio. kr., afholdes af restbevillingen på 0,805 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Udvalget har drøftet sagen og sender den til bemærkning i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25079, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej, Bov var i offentlig høring i 4 uger fra den 21. april til den 19. maj 2021.

   

  Lokalplanen har til formål, at erstatte bestemmelser for delområde II i Lokalplan nr. 1/91 i forhold til bebyggelsens omfang og placering under § 6, og for bebyggelsens ydre fremtræden under § 7. Baggrunden for ændringerne er at forbedre mulighederne for salg af de resterende byggegrunde i området.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler anbefaling fra Museum Sønderjylland om at der foretages en supplerende forundersøgelse på grund af høj risiko for at støde på jordfaste fortidsminder og begrundet i skærpede krav i museumsloven og mange fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Haderslev Stift og Bov Menighedsråd havde ingen bemærkning i forhold til områdets nære beliggenhed til Bov Kirke.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 4. juni 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører kun ændring i lokalplanens redegørelse, idet Museets bemærkninger til arkæologiske forhold indarbejdes.

   

  Byrådet besluttede ved behandlingen af lokalplanforslaget, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget og er efterfølgende ikke blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.057.B udlagt til boligformål.

   

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  En del af Lokalplan nr. 1/91 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 143.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej, Bov vedtages endeligt med de ændringsforslag som indstillet i høringsnotat af 4. juni 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører et grønt ubebygget område syd for boligbebyggelsen langs Lykkevej og ud til Løjt Skolegade.

   

  Udvalget besluttede på mødet den 16. januar 2020 ud fra 4 forskellige løsningsforslag, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2015 på baggrund af en tidligere anmodning om boligbebyggelse i området. Formålet er at kommuneplanlægge et område på i alt 2,6 ha til rekreative formål for at sikre en grøn overgang fra by til det åbne land, samt at give mulighed for etablering af tekniske anlæg i form af regnvandsbassin. Der skal forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget er, at der tilbage 2010 var et ønske om at opføre et enfamiliehus på matr. nr. 64 Løjt. Området ligger i byzone, men uden for kommuneplanrammerne. Kommunen afslog den 28. november 2016 at meddele byggetilladelse med henvisning til planlovens § 12 stk. 3 om forbud mod bebyggelse. Sagen blev påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet ophævede kommunens afgørelse den 27. november 2019. Begrundelsen var at kommunen ikke kan nedlægge forbud efter § 12 stk. 3, når en ejendom ikke er beliggende inden for en kommuneplanramme. Kommunens afgørelse var derfor ikke længere gældende.

   

  Hensigten er således jævnfør udvalgets beslutning den 16. januar 2020, at området med tilstødende naboarealer gennem et kommuneplantillæg udlægges til et rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i det sydlige Løjt Kirkeby. Såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt, kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål og kommunen kan med § 12 stk. 3 i planloven nedlægge forbud mod andre anvendelser som f.eks. boliger. Et grønt område her vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor det aktuelle område udgør en del af en grøn forbindelse mellem byen og det omgivende karakteristiske landskab syd for byen. Der er en tilsvarende bræmme på den vestlige side af byen.

   

  Sideløbende arbejder Arwos på i forbindelse med kloaksepareringen i Løjt Kirkeby at etablere et bassin, der kan optage vand i forbindelse med skybrud og kraftigt regnvand, der arbejdes på at udforme og placere bassinet, så det indpasses nænsomt i området.

   

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal give byens borgere og andre interessenter mulighed for at komme med idéer til, hvad kommuneplantillægget skal indeholde. Et forslag til kommuneplantillæg vil senere fremsendes til godkendelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag for området syd for Lykkevej. Oplægget er dateret 19. maj 2021.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen af ideer og forslag skal fremlægges i mindst 4 uger. Indkaldelsen af idéer og forslag forventes at foregå fra primo september 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indkaldelse af ideer og forslag for et område syd for Lykkevej, Løjt med en høringsfrist på 4 uger godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17938, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har fremsendt ansøgning om planlægning for et solenergianlæg nordvest for Torp.

   

  Vækstudvalget for Land og By har den 3. december 2020 besluttet, at projektet skulle undersøges nærmere, idet der var konflikter med forskellige andre arealinteresser blandt andet råstofinteresser. Undersøgelserne ledte frem til en reduceret afgrænsning. Den 8. april 2021 blev Vækstudvalget for Land og By forelagt en statusredegørelse, hvorefter det besluttedes at indlede planlægningen.

   

  I denne sag skal der godkendes offentlighedsmateriale til første offentlige debat med indkaldelse af ideer og forslag.

   

  Ifølge ansøgningen forventes solenergianlægget at have en effekt på cirka 36 MW svarende til cirka 9.000 husstandes årlige elforbrug. Planområdet udgør samlet cirka 36 ha. Panelerne forventes at få en højde på maks. 4 meter. Planområdet er af en sådan størrelse, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

   

  Planprocessen indledes med en forudgående høring om kommuneplanændringen, det vil sige en indkaldelse af forslag og idéer fra borgere og andre interessenter.

   

  Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. I dette tilfælde handler det specielt om solcelleanlæggets indpasning i landskabet og mulighederne for samtidig at forbedre naturindholdet og den økologiske mangfoldighed i og omkring projektområdet.

   

  Høringsperioden skal minimum vare 2 uger. I dette tilfælde indstilles til, at perioden får en varighed på 3 uger forventelig med start ultimo august. Endvidere indstilles, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden under respekt for eventuelle Covid-19 restriktioner.

   

  Solcelleanlægget er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket betyder, at der eventuelt skal udarbejdes miljøvurderinger af såvel planlægningen som selve projektet. Projektudvikleren har anmodet om, at disse miljøvurderinger foretages. Parallelt med indkaldelsen af ideer og forslag gennemføres derfor en høring om afgrænsning af, hvilke emner miljøvurderingerne skal indeholde.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og uden for kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015-2026. Realisering af solenergianlægget vil derfor kræve et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg samt en lokalplan. Området forbliver i landzone.

   

  Mod vest afgrænses området af et beskyttet vandløb og den vestlige del af området indgår i en i kommuneplanen udpeget økologisk forbindelse mellem søerne og plantagen mod syd og skoven mod nord. Inde i området er der to søer, som er ligeledes er beskyttede.

  Der vil i forbindelse med den detaljerede planlægning blive fastlagt en passende buffer omkring det beskyttede vandløb og de to søer, som skal understøtte den udpegede økologiske forbindelse og dermed sikre den biologiske funktionalitet i området.

   

  Området er beliggende 0,5 km syd for et Natura 2000 område. I den videre planlægning vil der blive gennemført en mere detaljeret undersøgelse af en eventuelt påvirkning herpå. 

   

  Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

   

  Området var tidligere en del af et større råstofinteresseområde, idet der er en ikke detaljeret kortlagt forekomst af rødler. Bygherren har i foråret 2021 foretaget prøvegravninger og dermed dokumenteret, hvor råstofferne findes. Det er denne undersøgelse, der primært har ført til den revidere afgrænsning af forslaget. Region Sydjylland har administrativt taget bygherrens undersøgelse til efterretning og reduceret råstofinteresseområdet. Der er således ikke råstofinteresser inden for det aktuelle projektområde.

   

  Området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. I den videre planlægning vil der blive stillet krav om, at området skal tilbageføres til landbrugsdrift efter endt anvendelse til solenergianlæg.

   

  Overordnet betragtet er solcelleanlægget i overensstemmelse med de interne retningslinjer for solenergianlæg, Vækstudvalget for Land og By vedtog i efteråret 2020, idet hverken jordbrugsmæssige, landskabsmæssige eller grundvands- og drikkevandsinteresserne er til hinder for etablering af solcelleanlægget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag til planlægning for et solenergianlæg nordvest for Torp på baggrund af vedhæftede materiale,

  at debatperioden fastsættes til 3 uger og,

  at der afholdes et borgermøde i forbindelse med debatperioden.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29531, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Vækstudvalget for Land og By tage stilling til en omfordeling af områdefornyelsens anlægsbudget samt til bemyndigelse til lokal Puljegruppe.

   

  Den 29. marts 2017 godkendte Byrådet program og frigav midler til områdefornyelsen i Løjt Kirkeby. Dispositionsforslag og anlægsprogram for tre delprojekter er efterfølgende blevet godkendt i Vækstudvalget for Land og By.

   

  Områdefornyelsen er i den afsluttende fase. Forvaltningen og repræsentanter fra Løjtland Fællesråd har gjort status over den resterende økonomi og fundet behov for omfordeling af midler mellem eksisterende indsatser.

   

  I indsatserne ”Pulje til afprøvning” samt ”Løbende kommunale udgifter” er der overskud, mens der ved de tre andre poster har vist sig øget behov.

  Efter dialog med repræsentanter fra Løjtland Fællesråd ønsker forvaltningen restmidler omprioriteret, således at overskydende midler fra ”løbende kommunale udgifter” samt ”Pulje til afprøvning” konverteres til følgende:

   

  •                                         ”Pulje til små projekter og arrangementer” til lokalt drevne projekter og arrangementer i 2021

  •                                         ”Aktivitetspladsen” til uforudseelige udgifter

  •                                         ”Den historiske bymidte” Til yderligere byforskønnelse og byrumsinventar som blev nedprioriteret ved anlægsstart for at holde sig inden for budgetrammen 

   

  Den endelige omfordeling ses i skema 1.

   

  Normal praksis er, at en uudnyttet anlægsramme tilgår Anlægspuljen (+/- puljen), men henset til at der er tale om et program med mange elementer og med tilhørende prioriteringer i en inddragende borgerproces, samt at der er refusionsmidler bundet op på omfanget af anvendte midler, kan der omdisponeres inden for programmets ramme.

   

  På foreliggende grundlag foreslås en omfordeling af midler fra pulje til afprøvning og fra løbende kommunale udgifter som beskrevet i skema 1

   

  Jævnfør administrationspraksis for områdefornyelsens puljer, som blev vedtaget af Vækstudvalget for Land og By den 7. marts 2019, så kræver det politisk godkendelse, hvis den lokale puljegruppe skal fordele mere end 0,2 mio. kr. om året. Der er mere end 0,2 mio. kr. puljerestmidler som skal anvendes i 2021. Forvaltningen indstiller derfor til at puljegruppen, i samarbejde med forvaltningen, bemyndiges til at fordele den resterende puljesum på 0,23 mio. kr. i 2021.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven

  Økonomi og afledt drift

  Ved byrådsbeslutning den 29. marts 2017 blev der frigivet anlægsmidler Løjt Kirkeby. Byrådet bemyndigede Vækstudvalget for Land og By til løbende at godkende projektet inden for anlægsrammen. Anlægssummen udgør 6,3 mio. kr., og der er endvidere disponeret 0,081 mio. kr. ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet i 2019 og frem til afledt drift finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

   

  De 6,3 mio. kr. udgør et bruttobeløb og omfatter refusionsberettigede anlægsudgifter, totalrådgivning, bygherreudgifter samt udgifter til projektledelse og områdefornyelsesprogram.

  Det samlede områdefornyelsesprojekt udgør 6,3 mio. kr. hvoraf 2,1 mio. kr. er statslig refusion, svarende til 33%.

   

  Der blev 28. november 2018 givet indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. til fondsstøtte til aktivitetspladsen fra Lokale og Anlægsfonden.

   

  Forvaltningens forslag til ny fordeling af budget fremgår af skema 1.

   

  Skema 1: Budget for Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby

   

   

   

  Budget 2017

   

   

  Nyt budget august 2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0 Løbende kommunale udgifter

  0,30 mio. kr.

   

   

  0,07 mio. kr.

  1 Kulturpark

  2,10 mio. kr.

   

   

   

  2 Handelstorvet

  1,80 mio. kr.

   

   

   

  1+2 Den historiske bymidte

   

   

   

  4,15 mio. kr.

  3 Aktivitetspladsen

  1,50 mio. kr.

   

   

  1,76 mio. kr.

  4 Pulje til små projekter /arrangementer

  0,40 mio. kr.

   

   

  0,44 mio. kr.

  5 Pulje til afprøvning

  0,20 mio. kr.

   

   

  0,09 mio. kr.

  I alt

  6,30 mio. kr.

   

   

  6,50 mio. kr.

  Skema 1.

   

  Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 om ny model for afledte driftsudgifter for fremtidige anlæg, vil anlægsprojekters driftsudgifter indgå i puljen på de 0,081 mio. kr. pr. år fremad, som nu er placeret under Teknik- og Miljøudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender den nye fordeling af anlægsbudgettet jf. skema 1,

  at den lokale puljegruppe bemyndiges til at fordele 0,23 mio. kroner i 2021, og

  at forvaltningen bemyndiges til at træffe endelige beslutninger for de restmidler der overføres til anlægsprojekterne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21695, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse af, at anlægsbevilling i 2021 på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i stedet anvendes til færdiggørelse af en række boligbyggemodninger, for hvilke anlægsregnskabet er lukket.

   

  Plan, Teknik & Miljø har gennemgået tidligere byggemodnede områder for manglende færdiggørelser med slidlag, belysning og kantsten. Gennemgangen viser et behov for at færdiggøre flere boligbyggemodninger i 2021 end anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. kan dække, mens der i 2021 ikke er behov for at færdiggøre erhvervsbyggemodninger.

   

  Først og fremmest skal der laves asfaltarbejder på Sejsbjerg i Stubbæk. Stamvejen, som er offentlig vej, henligger med et meget dårligt asfaltbærelag, som helt skal udskiftes. Desuden skal den nyeste boligvej, som er privat fællesvej, have slidlag. Prisoverslag: 0,65 mio. kr.

   

  Tingbjerg i Søgård mangler vejbelysning og asfaltslidlag. Prisoverslag: 0,22 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Lergård på Høje Kolstrup skal have forseglet revner, inden den afleveres til en grundejerforening. Prisoverslag: 0,01 mio. kr.

   

  Abildkær i Felsted skal have udbedret asfaltbærelaget, og der skal udlægges slidlag. Prisoverslag: 0,1 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Ovenstående arbejder, til en samlet udgift på ca. 0,980 mio. kr., bør udføres i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Med budgetvedtagelsen for 2021 er der frigivet et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af boligbyggemodninger samt et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger. Begge bevillinger fremgår af investeringsoversigt 2021-2024 for jordforsyningsområdet under Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at anlægsbevillingen til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i 2021 benyttes til færdiggørelse af boligbyggemodninger som nævnt i sagsfremstillingen, og

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til færdiggørelse af boligbyggemodninger på 0,7 mio. kr., således at det samlede bevilling er på 1,0 mio. kr., finansieret af den afsatte bevilling på 0,7 mio. kr. til erhvervsbyggemodninger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18061, Sagsinitialer: SKNU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opsættelse af en hjertestarter på en toiletbygning i en park ved Stadionvej i Bolderslev, skal der tildeles et vejnavn til adgangsvejen til bygningen og dermed hjertestarteren.

  Der er tale om en lille grusvej, der udgør den egnede tilkørsel for eksempelvis redningskøretøjer til parkens bygninger og hjertestarteren.

   

  Forvaltningen foreslår, efter lokale brugeres ønske, at navngive vejen Markedsskoven.

  Begrundelser herfor er:

   

  • Der findes ikke tilstrækkeligt med ledige husnumre på Stadionvej til at nummerere de eksisterende bygninger i parken uden at ændre eksisterende adresser, hvilket vil medføre gener for de berørte.

   

  • Vejnavnet Markedsskoven afspejler de lokales forhold til parken. Lokale har selv opsat et træskilt ved indgangen til parken med navnet ”Markedsskoven”.

   

  • Parkens nuværende adresse, Vestergade 12, 6392 Bolderslev, lever ikke op til adressebekendtgørelsens bestemmelser om, at det skal være let og entydigt at kunne finde frem til en adresse.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen afholder udgifter til skiltning.

  Høring/udtalelse

  Bolderslev Lokalråd har accepteret det foreslåede vejnavn.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vejen tildeles vejnavnet Markedsskoven.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Status - Grøn pulje
  • Indgivet klage til Planklagenævnet - Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen
  • Indgivet klage til Planklagenævnet - Lokalplan nr. 137 Del af Rødekro bymidte og Kommuneplantillæg nr. 40

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  • Loddenhøj
  • Program for landdistriktskonference
  • Arrangement i Løjt

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  -