Beslutningsprotokol

torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

   

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

   

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

   

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

   

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

   

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på

  grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling

  og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

   

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By.

   

  Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats tænkes jobcenterets EURES konsulent flyttet til Padborg. Konsulenten vil servicere de lokale virksomheder, både i forhold til rekruttering fra Tyskland, men også ved at arbejde med målrettet rekruttering og opkvalificering af relevant arbejdskraft i samarbejde med jobcenteret. Som en del af fastholdelse af arbejdskraft, vil der også være fokus på at hjælpe medfølgende ægtefæller i job.

   

  Der orienteres om sagen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. august 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af rekrutteringsmanageren forventes en årlig bruttolønomkostning inklusive kontorhold på 0,550 mio. kr. Udgiften foreslås delt ligeligt mellem Jobcenter & Borgerservice og Industrifornyelse Padborg under Vækstudvalget for Land & By med 0,275 mio. kr. årligt til hver. Der foreslås en projektperiode på to år med mulighed for forlængelse.

   

  Det foreslås at disponere 0,550 mio. kr. af anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg, hvor der er en restbevilling på 0,809 mio. kr. for 2021 frigivet til prioritering i Vækstudvalget for Land og By

  Indstilling

  Plan, Teknik & Erhverv indstiller,
  at Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde godkendes, og

  at udgiften til 50% finansiering af en rekrutteringsmanager for 2 år, svarende til en samlet udgift på i alt på 0,550 mio. kr., afholdes af restbevillingen på 0,805 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Udvalget har drøftet sagen og sender den til bemærkning i Teknik- og Miljøudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget havde sagen til bemærkning den 1. september 2021 og besluttede følgende:

   

  Udvalget bakker op om planen, men anbefaler at man ved udmøntning af planen tager højde for forskellige former for forsyning. Og at der kunne indarbejdes et større fokus på udvikling mod mere godstransport via jernbane.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  1. at anbefales godkendt,
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25895, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelse af Cimbria parken Aabenraa, etape II. Det drejer sig om opførelse af to boligblokke beliggende Reberbanen 11-13, 6200 Aabenraa, matrikel 746 Aabenraa.

   

  Der er opført i alt 40 almene boliger, som består af 12 stk. 2 værelses, 20 stk. 3 værelses boliger og 8 stk. 4 værelses boliger.

   

  Byrådet har den 20. september 2017 godkendt skema A, med en anskaffelsessum på 71,937

  mio. kr.

   

  Den 31. oktober 2018 godkendte Byrådet skema B, med en anskaffelsessum på 81,430 mio. kr.

   

  I skema C er anskaffelsessummen 81,673 mio. kr., hvilket er 0,244 mio. kr. mere end godkendt i skema B. Merudgiften skyldes alene indekseringer af entrepriseudgifter, efter gældende regler.

   

  Oversigt over udvikling for skema A-B.C (I mio. kr.)

   

  Anskaffelsessum

  Skema A

  Skema B

  Skema C

   

   

   

   

  Grundudgifter

  12,835

   

  12,835

  12,424

  Entrepriseudgifter

  50,617

   

  60,152

  60,845

  Omkostninger

  7,239

   

  7,187

  7,139

  Gebyrer

  1,246

   

  1,256

  1,266

  Samlet anskaffelsessum

  71,937

  81,430

  81,674

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at stige med 2 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug til 938 kr. pr. m2 pr. år. Forbrug af vand, varme og el forventes forsat at udgøre 109 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Det svarer til en månedlig husleje for 2-rums boliger på 6.642 kr., 3-rums boliger på 8.447 kr.

  og på 8.909 kr. for 4-rums boliger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

  Økonomi og afledt drift

  Den øgede anskaffelsessum har betydning for kommunens grundkapitalindskud og kommunegaranti.

   

  Den samlede anskaffelsessums stigning fra skema B til skema C er 0,244 mio. kr., hvilket medfører øget indskud på grundkapital på ca. 0,026 mio. kr.

   

  Der forventes ikke fuld disponering af de afsatte midler til grundkapitalindskud i 2021, hvor der er et u-disponeret restbudget på 1,877 mio. kr. Merudgiften på 0,026 mio. kr. forslås derfor finansieret af det u-disponerede restbudget.

   

  Der er stillet kommunegaranti for 56,37% af realkreditlån på 71,658 mio. kr. i forbindelse med lånoptagelse efter skema B.

  Da realkreditlåneoptagelsen stiger fra 71,658 mio. kr. ved skema B til 71,873 mio. kr. ved skema C, må forventes en mindre stigning i garantiprocent afledt af øget låneoptag i forbindelse med højere anskaffelsessum. Garantiprocenten kendes dog først endeligt, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Kommunegaranti pr. 31. december 2020 udgør 35,791 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 81,674 mio. kr.,

  at merudgiften på 0,026 mio. kr. til kommunal grundkapital finansieres af restbudgettet til grundkapital indskud for 2021, og

  at forventet stigning af kommunegaranti godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15376, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har på vegne af boligorganisationen selv og det selvejende kollegie (DSK) Klinkbjerg, Søndergade og Nybro fremsendt ansøgning om en fusion mellem de to enheder. Konkret vil det betyde at den selvejende kollegieinstitution opløser sig selv, og indlemmes i boligorganisationen BoligSyd, og herved omdannes til almene boliger – med fortsat status som ungdomsboliger. En fusion får dermed ikke indflydelse på, typen af lejere der kan tilgå boligerne.

   

  DSK Klinkbjerg, Søndergade og Nybro består af tre byggeafsnit alle placeret centralt i Aabenraa by. Tilsammen har kollegiet 40 lejemål.

   

  BoligSyd har boliger placeret i store dele af Aabenraa Kommune. I alt har organisationen 1.920 lejemål, heraf udgør Præsteskoven med 42 lejemål en anden ungdomsafdeling.

   

  Drift og administration af DSK Klinkbjerg, Søndergade og Nybro varetages i forvejen af Boligsyd. Det vurderes derfor ikke at der i forhold til drift og administration vil ske ændringer. Der er ingen ansatte tilknyttet kollegiet, hvorfor der ikke sker medarbejderoverdragelse.

   

  Ved en fusion overtager BoligSyd alle aktiver og forpligtigelser der tilhører kollegiet. Egenkapitalen for de to organisationer lægges sammen til en.

   

  Fordelen ved en fusion mellem de to enheder vurderes at være mest gunstig for kollegiet, idet det for kollegiet vil betyde:

   

  • Bedre økonomisk sikring, via adgang til BoligSyd dispositionsfond. Hermed belastes kollegiet ikke ved forholdsmæssige store tab på lejeledighed eller tab ved fraflytning
  • Momsbesparelse på alle tjenesteydelser – estimeret til ca. 3.000 kr. pr lejemål pr. år
  • Administrativ forenkling i den daglige drift
  • Administrativ forenkling i forhold til regnskabsaflæggelse samt lavere honorar til revision
  • Adgang til BoligSyd hjemmeside i forhold i udlejning
  • Potentiel styrkelse af beboerdemokratiet

   

  BoligSyd og bestyrelsen for DSK Klinkbjerg, Søndergade og Nybro oplyser, at det ikke er indtrykket at kollegiets lejere udviser stor interesse for at være aktive deltagere i det lokale beboerdemokrati. Bestyrelsen består i dag af to personer – en udpeget af Aabenraa Kommune og en fra Campus Aabenraa. I løbet af de seneste 5 år har der ikke været fremmøde eller repræsentation af beboere fra kollegiet til bestyrelsesmøder. BoligSyd vil via en fusion af de to enheder, få bedre mulighed for at arbejde for en styrkelse af et mere aktivt beboerdemokrati.

   

  Sker der godkendelse af fusion fra alle parters side, vil DSK Klinkbjerg, Søndergade og Nybro overføres til BoligSyd som afdeling 50. Det bliver en selvstændig afdeling med mulighed for oprettelse af en afdelingsbestyrelse.

   

  En fusion kræver ud over godkendelse af Aabenraa Kommune, godkendelse fra både kollegiets side og fra BoligSyds øverste myndighed, repræsentantskabet. Herudover skal Landbyggefonden foretage en vurdering af institutionens driftsøkonomi.

   

  BoligSyd og DSK Klinkbjerg, Søndergade og Nybro har tilkendegivet deres tilslutning til fusion mellem de to enheder, og indsendt ansøgning til Aabenraa Kommune. Landsbyggefonden har foretaget en vurdering af driftsøkonomien, og har ingen betænkeligheder omkring en fusion. BoligSyds øverste repræsentantskab har på møde den 25. august 2021 godkendt en fusion.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger §2

   

  Bekendtgørelse nr. 912 af 10-09-2012: Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.

   

  Vejledning om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer –

  VEJ nr. 206 af 16/12/1996

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at en fusion mellem BoligSyd og den selvejende kollegieinstitution: Klinkbjerg, Søndergade og Nybro godkendes, og

  at dato for, hvornår fusion træder i kraft er 1. januar 2022.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26987, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver der indstillet til frigivelse af midler til planlægning og gennemførelse af programfasen for Områdefornyelse i Lyreområdet omfattende Frøslev, Padborg, Bov, Smedeby og Kruså. Områdefornyelsesprogrammet vil tage udgangspunkt: Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg, Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså samt Visioner og Ideer for Padborg Torvecenter. 

   

  I 2018, blev de to udviklingsperspektiver for henholdsvis Frøslev-Padborg og Bov Smedeby og Kruså vedtaget, og der blev efterfølgende afsat 8 mio. kr. til planlægning og gennemførelse i Udviklingspulje Lyreområdet.

   

  Siden starten af 2021, har der været gennemført en proces omkring Visioner og Ideer for Padborg Torvecenter, som ligger i Padborg Stationsby. Selvom de konkrete forslag, primært angår Torvecenteret, har der været drøftelser, såvel som perspektiver på Padborg Stationsby. Visioner og Ideer for Padborg torvecenter er fortsat i proces, og forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.

   

  Forvaltningen vurderer at to udviklingsperspektiver fra 2018, samt Visioner og ideer for Padborg Torvecenter, vil fungere som et godt afsæt for et områdefornyelsesprogram. Forvaltningen har haft flere møder med Bov Lokalråd om mulighederne, og også herfra er der opbakning til at igangsætte en proces.

   

  Hensigten med områdefornyelsesprogrammet er at definere og prioritere mellem en række indsatser i samarbejde med rådgiver og lokale aktører. Dette for at kunne fremlægge et områdefornyelsesprogram, med prioriterede indsatser og økonomi

  Økonomi og afledt drift

  Der blev i forbindelse med udarbejdelse af de to udviklingsperspektiver reserveret 8 mio. kr. i udviklingspulje lyreområdet

   

  Udgifterne for rådgivning, forundersøgelser osv. i programfasen forventes maksimalt at beløbe sig til 0,5 mio. kr. Derudover er der udgifter til administrationsvederlag til planlægningsressourcer på 0,240 mio. kr., som frigives hvert år ved budgetvedtagelsen fra år 2021.

   

  Resten af beløbet søges frigivet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af programmet for områdefornyelsen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at, der gives en anlægsbevilling til Lyreområdet på 8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021-2024, og
  at, der frigives 0,5 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med program.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28227, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om Bolig- og Planstyrelsens partnerskab for levende bymidter samt godkendelse af, at der fremsendes ansøgning om at blive udpeget som testby.

   

  I januar 2020 lancerede regeringen Vækstplan for handel og logistik. Et af initiativerne var oprettelsen af et bredt sammensat partnerskab bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, detailhandelen, interesseorganisationer, ejendomsejerne, foreninger, stat og kommuner. På den baggrund blev Partnerskab for levende bymidter nedsat i august 2020. En anden baggrund for partnerskabet er at mange danske bymidter oplever en funktionsudtømning blandt andet pga. affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre. Det er partnerskabets overordnede vurdering, at bymidterne i de mindre og mellemstore byer må udvikles til, at være multifunktionelle aktivitets- og mødesteder, hvis de skal overleve.

   

  Arbejdet i partnerskabet har blandt andet resulteret i udarbejdelsen af en rapport, der formidler de samlede drøftelser og anbefalinger samt en værktøjskasse med inspiration til virkemidler. For at afprøve anbefalingerne, værktøjerne og indsamle erfaringer har Bolig- og Planstyrelsen åbnet op for at 3-5 byer, med mellem 4.000-20.000 indbyggere, kan blive udpeget som en såkaldt testby. De udpegede testbyer skal, i samarbejde med Partnerskab for levende bymidter, tilrettelægge et forløb, hvor kommunen sammen med udvalgte aktører får som mål at udarbejde en fælles udviklingsstrategi for bymidten.

   

  Der er fra Bolig- og Planstyrelsen lagt op til et relativt kort forløb med ansøgningsfrist i oktober 2021, forventet svar i november 2021, opstart primo 2022 og afslutning ultimo 2022.

   

  Arbejdet med udarbejdelse af program for Områdefornyelse Rødekro er under opstart og tager blandt andet afsæt i udviklingsplanen fra 2016. I udviklingsplanen blev der blandt andet peget på omdannelsen af bymidten som fokusområde såvel som at samle byens funktioner for at skabe et levende bycenter. Både tidsplanen for udarbejdelse af udviklingsstrategien såvel som formålet hermed går godt i spænd med fokus området for Områdefornyelse Rødekro, hvorfor det foreslås at indsende en ansøgning om at Rødekro bliver testby.

   

  Såfremt Rødekro udpeges som testby vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Rødekro Udviklingsråd, Kometbutikkerne og eventuelt andre relevante aktører.

  Økonomi og afledt drift

  Der er fra Bolig- og Planstyrelsen afsat omkring 0,5 mio. kr. til fordeling mellem de 3-5 testbyer til aktiviteter og afprøvning, der forventes 50% medfinansiering heraf. Derudover forventer partnerskabet at der er afsat medarbejdertimer til arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsstrategien og den daglige drift af projektet.

   

  Udarbejdelse af en udviklingsstrategi for Rødekro midtby vil være en naturlig del af arbejdet med områdefornyelsen i Rødekro, hvorfor både medarbejdertimerne såvel som de 50% medfinansiering af de tildelte puljemidler finansieres af de i budget 2022-2025 afsatte midler til Udviklingspulje Rødekro. 

   

  Ifald Rødekro udpeges som testby, forelægges fagudvalget en plan for udarbejdelsen af udviklingsstrategien såvel som anvendelse af midler til aktiviteter og afprøvning til godkendelse forud for igangsætning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at der indsendes en ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen med anmodning om at Rødekro udpeges som testby i forbindelse med Partnerskaber for levende bymidter.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23802, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By understøtter frivilliges initiativer, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Det sker med støtte fra ”Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje” til frivillige projekter. Det er i tråd med Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne og målsætningen om en sund og aktiv kommune i vækststrategien for 2018 – 2030, Sund Vækst.

   

  Udvalget skal træffe beslutning om fordeling af støtte fra puljen for ansøgninger over 0,050 mio. kr.

   

  Der har været en ansøgningsrunde i foråret 2021 i henholdsvis Landdistrikternes materialepulje og Udviklingspulje til lokalsamfund. Den 3. juni 2021 vedtog Vækstudvalget for Land og By de nye ”Retningslinjer for Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje”. Det er disse retningslinjer puljemidlerne tildeles efter.

   

  Forvaltningen har modtaget 14 ansøgninger for et samlet beløb på 0,767 mio. kr.

  -         Heraf fem over 0,050 mio. kr.

  -         Heraf ni under og op til 0,050 mio. kr.

   

  Forvaltningen er bemyndiget til at behandle sager til og med 0,050 mio. kr. Der er nedsat en vurderingsgruppe, som består af formand for Det fælles Udviklingsråd samt tre repræsentanter fra forvaltningen.

   

  Ansøgninger til behandling i Vækstudvalget for Land og By

  Vækstudvalget for Land og By skal tage stilling til fem ansøgninger på over 0,050 mio. kr. Vurderingsudvalget indstiller til, at fire ansøgere får tildelt tilskud på i alt 0,332 mio. kr.

   

  Ansøgninger til behandling i vurderingsgruppen

  Vurderingsgruppen har behandlet ni ansøgninger på op til 0,050 mio. kr., som de er bemyndiget til. De har bevilliget tilskud til otte ud af ni ansøgninger for et samlet beløb på 0,151 mio. kr. Oversigt er vedlagt til orientering.

   

  Det betyder, at der i denne runde gives et samlet tilskud på 0,483 mio. kr.

   

  Vurderingsgruppen har foretaget en helhedsvurdering af ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjernes kriterier og følgende støttemuligheder:

   

  • Projekter – nye aktiviteter og faciliteter
  • Materialer og udstyr
  • Lokale processer og aktiviteter, som fremmer samarbejde og udvikling
  • Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter

   

  Med afsæt i Handleplan for lokalsamfund skal puljen understøtte følgende indsatsområder:

   

  • Lokale fællesskaber og samarbejder på tværs af for eksempel lokalsamfund og lokale foreninger
  • Bosætning og synlige lokalsamfund
  • Tiltag som engagerer og skaber gode rammer for borgere, særligt unge og tilflyttere
  • Attraktive mødesteder og tilgængelig natur
  • En grøn og bæredygtig lokal udvikling
  • Tiltag som styrker de stedbundne potentialer

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvor det fremgår hvilke vurderinger der ligger til grund for indstillingen.

   

  Der er mulighed for at anvende restmidlerne i ny puljerunde.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over puljemidler for Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje anlæg og drift

   

  Post (mio. kr.)

   

  Anlæg

  Drift

  I ALT

  Budget 2021

  Landdistrikternes materialepulje

  0,487

  0,528

  1,015

  Grundtilskudspakke

   

  -0,044

  -0,044

   

   

   

   

   

  Landdistrikternes materialepulje til udmøntning

   

  0,487

   

  0,484

   

  0,971

  Til udmøntning runde 1

   

   

   

  Landdistrikternes materialepulje

   

  -0,309

  -0,309

  Udviklingspulje for lokalsamfund

  -0,030

   

   

   

   

   

   

  Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje

  0,457

  0,175

  0,632

  Til udmøntning runde 2

  -0,309

  -0,175

  -0,483

   

  Restbudget 2021

   

  0,148

   

  0

   

  0,148

   

  Vækstudvalget for Land og By har den 2. september 2021 prioriteret yderligere 0,250 mio. kr. fra Landsbyforskønnelsespuljen på anlægsbudgettet til Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje i 2021.

   

  Det betyder, at der et samlet restbudget for 2021 på 0,398 mio. kr. i Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vurderingsgruppens indstilling til fordeling af tilskud fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27176, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om lokalplanlægning og kommuneplantillæg skal genoptages for et område beliggende på Gamle Tøndervej, Aabenraa.

   

  Lokalplan og kommuneplanlægningen har til formål give mulighed for boligbebyggelse.

   

  April 2019 blev der vedtaget en lokalplan herfor, men efter en påklage til Planklagenævnet, er den ophævet, hvilket fremgår af Vækstudvalget for Land og By den 04. marts 2021

   

  Manglerne i den tidligere lokalplan var hovedsageligt vurderingen af naturindholdet. For at få nærmere redegørelse herfor, er der henover sommeren foretaget undersøgelser af forekomsten af bilag IV-arten stor vandsalamander i den §3-beskyttede sø. Det er vurderet, at arten ikke forekommer på lokaliteten.

   

  Siden den ophævede lokalplan blev udarbejdet er den omkringliggende skov udpeget til Natura2000 område ligesom store dele af statsskovene omkring Aabenraa by. Der er derfor iværksat yderligere undersøgelser af samspillet mellem byvækst og med den omkringliggende skov. Forvaltningen vurderer at lokalplanlægning for boliger kan igangsættes til trods for det nærliggende Natura2000 område, såfremt området indrettes og tilpasses det omgivende miljø.

   

  Efterspørgslen på byggegrunde i Aabenraa er stor. Muligheden for nye udstykninger er begrænset på grund af skove, kyst og fredninger. Forvaltningen vurderer, at såfremt der skal lokalplanlægges til nye boligområder i byranden af Aabenraa by er dette område et af få mulige udviklingsretninger.

   

  I kommende planlægning vil lokalplanen blive tilpasset, og der vil blive lavet en grundig miljøscreening, der tager indeholder vurderinger og beskrivelser af de mangler, der var i forbindelse screeningen til den nu ophævede lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Området ligger landzone og vil med lokalplanens vedtagelse overføres til byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.232.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der etableres etage-, tæt-lav og åben-lav boliger. Offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning. Erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

   

  Byggeriet må etableres i op til to etager og må ikke overstige 8,5m.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplanlægningen for området genoptages, og

  at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for området.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22061, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 2. september 2021 at godkende igangsætning af udarbejdelse af et forslag til lokalplan nr. 151, Lergård boliger.

  Der er fra en bygherre fremsat ønske om at igangsætte planlægning for op til 35 boliger på Lergård 42 syd for Høje Kolstrup Kirke, Aabenraa. Bygherre ønsker at opføre rækkehuse i 1 til 2 plan. Projektønskerne kan ikke rummes inden for eksisterende kommuneplanramme, som blandt andet skal udvides til at kunne udstykke grunde i en grundstørrelse ned til cirka 280 m2 inkl. andel af fælles friarealer.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet i sin hovedstruktur er realisabelt og samlet set er tilpasset det omgivende miljø og passer ind i den overordnede bystruktur for området.

   

  Planprocessen indledes med en forudgående høring om kommuneplanændringen, det vil sige en indkaldelse af forslag og ideer fra borgere og andre interessenter. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. I dette tilfælde omhandler hovedspørgsmålene områdets indretning.

   

  Den forudgående høring forventes afholdt i 4 uger i november.

   

  Når denne idéfase er afsluttet vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, planlagt til udsendelse i offentlig høring i foråret 2022.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag for området ved Lergård 42. Oplægget er dateret 17. september 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanrammeområde 1.1.112.B som udlægger det til boligområde åben-lav eller tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 3 etager og en bygningshøjde på maksimalt 12 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2 for åben-lav bebyggelse og bebyggelsesprocent på maks. 30. Grundstørrelse er min 350 m2 for tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse og bebyggelsesprocent maks. 40.

   

  Området er desuden omfattet af Lokalplan M91 under delområde A, med de bygningsregulerende bestemmelser: Bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse maks. 50. Må kun udstykkes som storparcel eller opdelt i 3 mindre storparceller. Grundstørrelse mindst 700 m2. Etageantal maks. 2 og bebyggelseshøjde maks. 8,5 meter.

   

  Det fremsendte projekt er tæt-lav bebyggelse og er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i gældende Lokalplan M91 og for rammeområde 1.1.112.B.

  Placering af bygninger kan ikke indeholdes i den nuværende lokalplans byggefelter.

  Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på ca. 50 for den ny bebyggelse.

  Ændring af placering af bygninger, bebyggelsesprocent og grundstørrelse ned til cirka 280 m2 inkl. andel af fælles friarealer medfører derfor behov for, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indkaldelse af ideer og forslag for et området ved Lergård 42 med en høringsfrist på 4 uger godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Der er indkaldt idéer og forslag jf. Planlovens §23c fra den 15. juni – 27. juli 2021 forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 og Lokalplan nr. 147 for et større solenergianlæg nord for Fogderup. Samtidig har der været forslag til afgrænsning af miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt i høring. Den 21. juni 2021 blev der afholdt et borgermøde om projektet og den nærværende planlægningsproces. Der er i høringsperioden modtaget 10 høringssvar.

   

  De forslag forvaltningen har modtaget til indhold i miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport kan indarbejdes i vurderinger, herunder påvirkningen på biodiversiteten.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med planlægningen af solenergianlægget, idet der ikke er fremkommet oplysninger eller bemærkninger i høringen, som vil kunne hindre en planlægning. Forvaltningen vurderer at en række forhold skal vurderes nærmere i miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport og at planforslaget vil indeholde bestemmelser, således at en række af de fremsendte forslag i høringssvar imødekommes.

   

  En række borgere har fremsat forslag til hvordan projektets grønne arealer kan anvendes herunder kulturelle løsninger og ønsker til det levende hegn. Disse forslag vil bliver bearbejdet i det videre arbejde.

   

  Der fremlægges høringsnotat, hvor de indkomne høringssvar er resumeret og kommenteret af forvaltningen til orientering for Vækstudvalget for Land og By. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 1.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller, 

  at høringsnotatet tages til efterretning og lægges til grund for det videre arbejde, og

  at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøkonsekvensrapport samt miljøvurdering til solenergianlæg nord for Fogderup.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8549, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Der er indkaldt idéer og forslag jf. Planlovens §23c fra den 15. juni – 27. juli 2021 forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 og Lokalplan nr. 144 for et større solenergianlæg vest for Ravsted. Samtidig har der været forslag til afgrænsning af miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt i høring. Den 28. juni 2021 blev der afholdt et borgermøde om projektet og den nærværende planlægningsproces. Der er modtaget i alt 9 høringssvar i høringsperioden.


  En række borgere foreslår, at der ikke arbejdes videre med planerne. Nogle mener planen er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, til gene for landbrugsinteresserne, landskabet og naturen og indebærer risici for mennesker og dyr.

  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med planlægningen af solenergianlægget idet der ikke er fremkommet oplysninger eller bemærkninger i høringen, som vil kunne hindre planlægningen. Forvaltningen vurderer at en række forhold skal vurderes nærmere i miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport og at planforslaget skal indeholde bestemmelser som i videst muligt omfang tilgodeser høringssvarene.
   

  Der fremlægges høringsnotat, hvor de indkomne høringssvar er resumeret og kommenteret af forvaltningen til orientering for Vækstudvalget for Land og By. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 1.

  Ændring af områdeafgrænsning

  I forbindelse med høringen foreslår bygherren afgræsningen af projektområdet indskrænket. I alt foreslås 18,5 ha udtaget fra den oprindelige afgrænsning. Dette skyldes, at tre mindre arealer ikke skal rumme solceller. Dette medfører, at solcelleanlægget reduceres fra brutto 141 ha til 122,5 ha, hvoraf 110 ha ønskes anvendt til solceller og teknikbygninger. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag 2.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at høringsnotatet tages til efterretning og lægges til grund for det videre arbejde, 
  at den nye arealafgrænsning danner udgangspunkt for det videre arbejde, og
  at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøkonsekvensrapport samt miljøvurdering til en solcellepark vest for Ravsted.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4341, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev i maj 2021 orienteret om en stigning i antal sager i team Byg grundet den store aktivitet i byggeriet og mange ejendomshandler. Det høje aktivitetsniveau generelt i byggebranchen har medført en stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, hvilket blandt andet medførte at flere medarbejdere i teamet fik job i det private. 

   

  Af de 4 byggesagsbehandler-stillinger, som var ledige i foråret, blev én besat pr. 1. august og to pr. 1. september 2021. Den 4. ledige stilling lykkedes det ikke at besætte. Ingen af de nye medarbejdere har erfaringer fra lignende stillinger, hvorfor der i øjeblikket er sat ekstra ressourcer af til oplæring.

   

  Yderligere en byggesagsbehandler har sagt op for at blive selvstændig. De 2 vakante byggesagsbehandlerstillinger er pt. slået op. Vi forventer, at begge stillinger er besat pr. 1. december 2021.

   

  Forvaltningen har iværksat en række tiltag for at imødegå konsekvenser for sagsbehandlingstiderne og serviceniveauet. Fx indskrænket telefontid, så der sikres flest mulige timer til sagsbehandling, rokering af opgaver, ændret prioritering mv. Blandt andet er ansøgte lovliggørelser (hvor der ikke står en håndværker og venter på at komme i gang) efter dialog med lokale ejendomsmæglere nedprioriteret til fordel for andre sagstyper. Desuden har vi entreret med flere eksterne konsulenter. Den 1. oktober starter yderligere et antal konsulenter op.

   

  Trods tiltagene har flere måneder med lavere bemanding, ressourcer anvendt til oplæring og et højt antal sager (særligt første halvdel af året) betydet at antallet af afgørelser (både byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser) er faldet markant.

   

  Og aktuelt er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget til ca. 25 uger.

   

  I de sager, hvor der i 2021 trods alt er truffet afgørelse, overholdes det nationale servicemål i det store hele. Det hænger sammen med, at vi i videst mulig omfang fortsat prioriterer, at straks-sagsbehandle ansøgninger, som tilnærmelsesvis er fyldestgørende på ansøgningstidspunktet, og som overholder lokalplanen og ikke fordrer dispensationer eller tilladelser efter anden lovgivning.

   

  Vi forventer, at tiltagene får mærkbar effekt i løbet af oktober og november, således at sagsbehandlingstiden reduceres markant. Efterhånden som der træffes flere afgørelse i sager, som ikke har været fyldestgørende fra starten, vil andelen af sager, som overholder servicemålet, dog samtidig falde. 

   

  Ligeledes må det forventes, at tilfredsheden med byggesagsbehandling i forbindelse med den månedlige tilfredshedsmåling daler i de kommende måneder. Vi forventer dog at den stiger igen umiddelbart efter sagsbehandlingstiden er nedbragt til et tilfredsstillende niveau.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24297, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på indsatsen Rum for Fælleskab i områdefornyelsen i Kliplev. Rum for Fællesskab er hovedindsatsen i områdefornyelsen i Kliplev, og angår etableringen af et indendørs bytorv, der kan fungere som fælles indgang for et nyt kultur- og medborgerhus samt de eksisterende halfaciliteter.

   

  Siden maj 2021, har Aabenraa Kommune i samarbejde med den lokale styregruppe i Kliplev, under Kliplev Lokalråd, og med bistand fra rådgivere arbejdet med præcisering af et rumprogram for bytorvet og et nyt medborger- og kulturhus i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter. Den lokale styregruppe er blevet enige om et ideoplæg med et rumprogram, som de ønsker at præsentere for Kliplevs beboere, på Lokalrådets arrangement den 6. oktober 2021. 

   

  Kultur og Fritidsafdelingen har i den indledende fase samarbejdet med Plan, Teknik & Miljøforvaltningen for at kvalificere rammer og indhold af projektet.

   

  Anlægsudgiften skønnes at ligge i omegnen af 6-7 mio. kr. i rene anlægsudgifter ekskl. rådgiverbistand. Heraf er alene de ca. 3 mio. kr. midler fra områdefornyelsen. De resterende udgifter søges finansieret via fondsbidrag, hvor de lokale allerede aktivt har kontakt til fonde.

   

  Såfremt der er lokal opbakning vil den næste fase fokusere på undersøgelse af mulige ejer- og driftsformer af bygningen, hvilket vil blive forelagt for både Vækstudvalget for Land og By og Kultur og fritidsudvalget.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø samt Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5682, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om resultatet af den gennemførte detailhandelsanalyse for Aabenraa Kommune.

   

  I foråret 2021 blev der igangsat en detailhandelsanalyse af Aabenraa Kommune som helhed samt en udvidet by- og detailhandelsanalyse med fokus på Rødekro. Detailhandelsanalysen skal blandt andet bruges i det kommende arbejde med kommuneplan revisionen, mens den udvidede analyse for Rødekro sammen med blandt andet udviklingsplanen fra 2016 danner grundlag for udarbejdelsen af programmet for Områdefornyelse Rødekro. 

   

  Vedhæftet i ’Bilag 1 – Sammenfatning af analyse’ er de overordnede konklusioner fra detailhandelsanalysen, mens den samlede analyse er vedhæftet som ’Bilag 2 – Detailhandelsanalyse’. Overordnet konkluderes det, at det går godt i Aabenraa Kommune og at handelslivet generelt har klaret sig godt i forhold til den gamle analyse fra 2012 og landsgennemsnittet. Der er færre detailhandelsbutikker men arealet af tilbageværende butikker er steget, ligeledes er både handelsbalancen samt omsætningen generelt steget.

   

  Vedhæftet som ’Bilag 3 – By- og detailhandelsanalyse’ er den udvidede by- og detailhandelsanalyse for Rødekro. Her er der blandt andet undersøgt, hvad boligbehovet og -udbuddet er, hvordan den demografiske sammensætning ser ud ligesom der er gennemført sammenligninger med byer af komparabel størrelse med beliggenhed tæt på hovedbyen. Der er ikke sammenfattet en præsentation med konklusionerne af analysen, da disse tænkes inddraget i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Rødekro.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26852, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget om igangsætning af et nyt udviklingsforløb for Hærvejen. Et udviklingsforløb, som indledningsvist er igangsat af Hærvejssekretariatet. Økonomiudvalget godkendte den 19. januar 2021 en bevilling til Hærvejssekretariat for 2021. Borgmesteren er medlem af bestyrelsen for Hærvejssekretariatet. Plan, Teknik & Miljø og Destination Sønderjylland deltager i en række arbejdsgrupper.

   

  Hærvejssekretariat har, i en længere periode, været i dialog med Nordea-fonden om udvikling af fyrtårnsoplevelser langs Hærvejen. Udviklings- og ansøgningsprocessen til Nordea-fonden er således sat i gang, og sekretariatet ønsker derfor at skabe et overblik over prioriterede og potentielle fyrtårne langs Hærvejen. I overskriftsform betragter Hærvejssekretariatet et fyrtårn som et større besøgsmål inden for natur eller historie nær Hærvejen. Overblikket skal hjælpe både Hærvejssekretariatet, kommunerne og Nordea-fonden med at blive klogere på den fælles udviklingsramme.

   

  I forlængelse heraf har Aabenraa Kommune udfyldt et spørgeskema om fyrtårne og mindre natur- og historieoplevelser langs Hærvejen. Aabenraa Kommune har peget på Frøslevlejren og det dansk-tyske grænseområde som fyrtårn. Ved at kombinere de to oplevelser forbindes områdets særlige Hærvejsoplevelser (Krummer Weg, Bov og Oldemorstoft) med Frøslevlejren. Ved at synligøre grænseområdet og Frøslevlejren i sammenhæng med Hærvejen øges hele områdets attraktivitet.

   

  Ud over grænseområdet og Frøslevlejren er en række mindre natur- og kulturoplevelser nævnt, som alle er beliggende ved Hærvejen, herunder blandt andet Povls bro, Urnehoved Tingsted, Hærulfstenen (Se bilag for Aabenraa Kommunes svar til Hærvejssekretariatet).

   

  Aabenraa Kommunes svar medtages i en rapport, der bliver delt blandt de deltagende kommuner. Derudover indgår informationen som baggrundsinformation i forbindelse med udviklingen af nye udviklingstiltag for Hærvejen. Hærvejssekretariatet har endvidere indkaldt til fælles møde i november, hvor sekretariatet i samarbejde med kommuner og Nordea-fonden tager det første spadestik til det fælles udviklingsarbejde med fyrtårnene. Aabenraa Kommune arbejder proaktivt med at tiltrække fondsmidler til området.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om status på Områdefornyelse Nord.

   

  På mødet i Byrådet den 26. april 2017 blev programmet for Områdefornyelse Nord godkendt. Efterfølgende er der over flere omgange frigivet midler til realisering af konkrete tiltag. Senest blev der på byrådsmødet den 27. maj 2020 frigivet de resterende midler til realisering af de beskrevne projekter i sagsfremstillingen og vedlagte bilag. Områdefornyelse Nord er en del af realiseringen af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og forventes afsluttet medio 2022.

   

  Senest blev der på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 6. maj 2021 orienteret om status på, hvilke projekter der er helt eller delvist gennemført samt hvilke projekter der forventedes at kunne realiseres inden for anlægsbevillingen.

   

  Følgende projekter, der endnu ikke var igangsat i maj 2021, blev vurderet at kunne gennemføres inde for anlægsbevillingen:

  • Renovering og forskønnelse af tre primære passager
  • Etablering af kunstværker i de fire primære passager
  • Renovering og forskønnelse af parkeringspladsen ved Barkmøllegade
  • Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider

   

  Derudover var der følgende projekter der afventede afklaring af usikkerheder forud for igangsætning:

  • Eventuel renovering og forskønnelse samt etablering af kunstværker i flere passager
  • Renovering af parkeringsplads ved Hotel Europa/Madevej
  • Renovering af yderligere små by- og gaderum

   

  Usikkerheden var blandt andet omfanget af eksterne midler til finansiering af kunstprojektet, ligesom der var elementer i forhold til selve anlægsprojektet som først kunne afklares i forbindelse med detailprojekteringen.

   

  I september 2021 blev der afholdt licitation på renovering af de tre primære passager og parkeringspladsen ved Barkmøllegade. Blandt andet grundet udviklingen i byggebranchen, herunder generel prisstigning på materialer og travlhed blandt entreprenører og håndværkere, har licitationsresultatet været højere end forventet. På den baggrund forventes der derfor ikke at være økonomi til etablering af pulje til renovering af gågadens bagsider. Ligesom igangsætning af renoveringen af parkeringspladsen ved Hotel Europa/Madevej og renovering af yderligere by- og gaderum heller ikke forventes at kunne gennemføres på nuværende tidspunkt. Det giver umiddelbart også bedst mening, at vente med renovering af parkeringspladsen, da vi ikke kender den fremtidige anvendelse af Nørreport samt det afledte parkeringsbehov hertil.

   

  Sideløbende med detailprojekteringer og udbud af anlægsarbejder, er der søgt fondsstøtte til finansiering af kunstprojektet. Der afventes stadig de sidste tilbagemeldinger på fondssøgningen, det forventes dog, at der kan realiseres mellem fire og syv værker der delvist finansieres af fondsmidler. Der forelægges en politisk sag for henholdsvis Vækstudvalget for Land og By samt Kultur og Fritidsudvalget når der er afklaring på status i forhold til fondssøgningen.

   

  Arbejdet med renovering og forskønnelse af de tre primære passager og parkeringspladsen ved Barkmøllegade forventes igangsat primo oktober 2021 og forventes afsluttet i andet kvartal 2022. Områdefornyelse Nord var oprindeligt fastlagt til at skulle afsluttes ultimo april 2022, men Plan- og Boligstyrelsen har godkendt forvaltningens ansøgning om at forlænge fristen for afslutningen til 2023.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 17. september 2021 ophævet Kystdirektoratets afgørelse af 23. september 2020 om tilladelse til placering af syv husbåde i Aabenraa Lystbådehavn i Aabenraa Kommune og hjemviser sagen til fornyet behandling i førsteinstansen. Aabenraa Kommune afventer ny afgørelse fra Kystdirektoratet
  • Status på udviklingstiltag på Dyrskuepladsen
  • Vurdering af planlægningsmæssige muligheder for ejendom ved Sønderballevej

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  -