Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested: 425
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af ekstraordinær dagsorden

  Vækstudvalget for Land og By

  tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 15.00

   

  Indstilling

   Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25992, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et nyt forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde med tilhørende miljøvurdering.
   

  Planklagenævnet havde 11. august 2021 hjemvist screeningen af lokalplanforslaget til fornyet behandling, idet nævnet fandt at miljøscreeningen efter miljøvurderingsloven ikke i tilstrækkeligt omfang havde vurderet konsekvenserne af den nærliggende transformatorstation og 60 kV ledning. I afgørelsen havde nævnet desuden vejledende gjort opmærksom på støj fra trafik og påvirkning af nærliggende beskyttet naturområde samt at der i planen skal indsættes vurdering af planens påvirkning af Natura 2000 områder og arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Som følge af hjemvisningen af screeningen til fornyet behandling af miljøscreeningen blev lokalplanen ophævet.
   

  Den oprindelige lokalplan blev vedtaget af byrådet den 17. juni 2020. Det nye planforslag rummer ligeledes 20 byggegrunde til parcelhuse, men der er justeret i mindre omfang i forhold til det oprindelige forslag. Det har blandt andet været nødvendigt at placere et forsinkelsesbassin uden for lokalplanområdet. Der er den 11. maj 2021 meddelt tilladelse til dette bassin og udledningstilladelse herfra, herunder de nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og af Fredningsnævnet i forhold til placeringen i Fladstenfredningen.

   

  Forvaltningen har på baggrund af Planklagenævnets bemærkninger vurderet, at der bør udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.
   

  Miljøvurderingen indeholder vurdering af: Natur; beskyttede arter og naturområder, Befolkning; (levevilkår) trafik, Befolkning; (sundhed) trafikstøj og Befolkning (sundhed) magnetfelter ved højspændingsledning og transformatorstation.
   

  Som følge af miljøvurderingen er der i lokalplanforslaget indarbejdet bestemmelser, som skal sikre at der ikke opføres boliger inden for magnetfeltet omkring transformatorstationen og 60 kV ledningen. Den vejledende afstand er 25 meter. Der er foretaget støjberegning i forhold til nuværende og fremskreven trafikmængde på Stolligvej og Haderslevvej, herunder ved en eventuel nedsættelse af hastigheden på Stolligvej fra 80 km/t til 60 km/t. Kommende trafik fra lokalplanområde nr. 140 er ligeledes indregnet heri. Der er i det nye lokalplanforslag bibeholdt de støjbestemmelser som var i det oprindelige forslag – herunder vilkår om etablering af en støjskærm såfremt de vejledende støjgrænser for trafik ikke kan overholdes. Det gælder for de 4 boliger, der efter lokalplanen kan placeres nærmest Stolligvej. Der er yderligere for disse 4 boliger fastsat bestemmelser om at bebyggelse i 2 etager skal placeres mindst 16 meter fra Stolligvejs vejmidte, hvis de vejledende støjgrænser skal kunne overholdes på facaderne på 1. sal.
   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 115 og tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra oktober /november 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.106.B Boligområde ved Stolligvej i Kommuneplan 2015. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
   

  Som følge af ophævelsen af den oprindelige lokalplan er område igen beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres området til byzone.
   

  Området er beliggende inden for kystnærhedszonen. Der er i planforslaget redegjort for påvirkningen af kystlandskabet.
   

  Området er beliggende i område omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjen blev ophævet efter den endelige vedtagelse af den oprindelige lokalplan nr. 115. Som følge af ophævelsen af lokalplanen er ophævelsen af skovbyggelinjen ikke længere gældende. Der skal søges om ophævelse på ny. De to skovbryn, der udløser skovbyggelinje, ligger i afstand af 115 og 140 meter fra lokalplanområdet. Der er anden bebyggelse omkring Dimen og en større vej Haderslevvej mellem disse og den kommende bebyggelse.

  Området ligger uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Dimen og uden for Fladstenfredningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges offentligt i 4 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-10-2021

  -