Beslutningsprotokol

torsdag den 2. december 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 2. december 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Der blev rejst et procedureforslag fra Jette Julius Kristiansen (O), om at flytte sag 217 til beslutningssag, ikke godkendt idet 6 stemte imod og for stemte Jette Julius Kristiansen (O).

   

  Godkendt idet sag 208 udgår, sag 205 laves til en orienteringssag.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) stemte i mod med den bemærkning, at hun ønsker at træffe beslutning om kunstværket i passage 9.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu et udkast til høringsudgave af Aabenraa Kommunes mobilitetsplan, som her anbefales udsendt i offentlig høring. Høringsudgaven er vedlagt som bilag.

   

  Nærværende sag fremlægges parallelt i både Teknik- og Miljøudvalget samt i Vækstudvalget for Land og By.

   

  Mobilitetsplanen er udarbejdet på grundlag af to workshops med Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By, samt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (ca. 1000 besvarelser, svarende til ca. 2% af kommunens befolkning) og efter dialog med for eksempel en borgerforening, lægehuse og Seniorrådet.

   

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den sætter fokus på fem overordnede områder, med hver sin vision:

   

  -         Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil

  -         Cyklisme – alle skal cykle

  -         Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer

  -         Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl

  -         Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

   

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

   

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale løsninger, eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.

   

  Den forventede proces inden den endelige godkendelse af planen er herefter en offentlig høringsperiode på 8 uger, til og med januar 2022. Dernæst bearbejdes planen og fremlægges igen for udvalgene i slutningen af februar, hvorefter mobilitetsplanen kan godkendes endeligt i Byrådet i marts 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at høringsudgaven af mobilitetsplanen udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at høringsudgaven sendes i høring i de relevante fagudvalg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8861, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1.15.a Erhvervsområde Nordøst, Tinglev har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 6. oktober 2021 til den 3. november 2021.

   

  Lokalplantillægget har til formål, at imødekomme et ønske om etablering af et solenergianlæg i området. Aabenraa Kommune har vurderet, at et solenergianlæg kan rummes inden for anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 1.15.a, men ønsker at konkretisere anvendelsesmuligheden i nærværende tillæg. Herunder ønskes det, at Aabenraa Kommunes interne retningslinjer for etablering og indretning af solenergianlæg indarbejdes i lokalplanen.

   

  Dette lokalplantillæg ændrer ikke på afgrænsningen af lokalplan 1.15.a eller dennes bestemmelser, men supplerer med bestemmelser, som knytter sig til etablering og udformning af et solenergianlæg i den del af lokalplanområdet, som er omfattet af nærværende tillæg.

   

  Dette lokalplantillæg 1.15.a-1 har derfor til formål at supplere de eksisterende lokalplanbestemmelser, som er fastlagt i lokalplan nr. 1.15.a, med bestemmelser vedrørende etablering og udformning af solenergianlæg inden for det område, som er omfattet af dette tillæg.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 4.1.030.E Bjerndrupvej (ved Industri Øst) udlagt til erhvervsområde. Inden for rammeområdet må der etableres erhverv samt fortsat udbygning inden for industri- og lagervirksomhed samt bebyggelse i tilknytning hertil.

   

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt tre høringssvar. Høringssvarene omhandler vejbyggelinje, reklameskiltning i det åbne land og placering af beplantningsbælter.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 5. november 2021, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen. Høringssvarene medfører mindre tekst- og formuleringsændringer samt ændring i placering af et beplantningsbælte.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 1.15.a-1 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notatet af den 5. november 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25992, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde var fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra 15. oktober 2021 til 12. november 2021. Der var fremlagt en miljøvurdering af planforslaget sammen med dette.
   

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat bygherres ønsker om at udstykke 20 parcelhusgrunde på et cirka 2 ha stort område ved Stolligvej/ Vennersminde.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 4 høringssvar samt ændringsforslag fra bygherre. Høringssvar fra borgere i området omhandlede naturforhold, dyreliv i og ved området, trafikafvikling, vejstøj fra Haderslevvej og indbliksgener. Hovedsagligt går høringssvarene på at man helst ser at lokalplanen ikke vedtages og hvis den vedtages har indsigere forslag til ændringer. Indsigerne ønsker dels tiltag inden for og uden for området i form blandt andet afskærmende beplantning, støjdæmpning af Haderslevvej og overvågning af forholdene ved de kommende regnvandsbassin i det fredede område. Bygherres ændringsforslag omhandler støjvoldens placering i forhold til cykelsti og højden på volden. De fremsendte høringssvar fra offentlige myndigheder giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 22. november 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen. Det indstilles at høringssvarene fra andre myndigheder tages til efterretning. Det indstilles at høringssvarene fra borgere i området ikke imødekommes for så vidt om lokalplanen skal vedtages. Høringssvarene indstilles ikke imødekommet i forhold til yderligere afværgeforanstaltninger, da disse vil skulle gennemføres uden for området – for eksempel forslag om støjskærm langs Haderslevvej. Støjberegningerne viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt inden for lokalplanområdet. Området blev reduceret blandt andet for at reducere indbliksgener, da den forrige plan blev vedtaget – blandt andet så der ikke udstykkes grunde direkte i skel til nabobebyggelsen på Dimen. Det indstilles, at der ikke stilles krav om yderligere afskærmende beplantning, idet denne i givet fald vil skulle placeres uden for lokalplanen. Bygherres bemærkninger indstilles delvist imødekommet.

   

  Planforslaget var miljøvurderet efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen indeholder vurdering af: Natur; beskyttede arter og naturområder, Befolkning; (levevilkår) trafik, Befolkning; (sundhed) trafikstøj og Befolkning (sundhed) magnetfelter ved højspændingsledning og transformatorstation. Nogle bemærkninger retter sig mod miljøvurderingen. Bemærkningerne har ikke givet anledning til at foretage yderligere miljøvurdering af planforslaget. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 13 stk. 2 som indsættes i den endelige lokalplans redegørelse. Den sammenfattede redegørelse skal indeholde hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015. Området må planlægges til boligformål. Området overføres til byzone med den endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med de ændringer som er indstillet indstillingsnotat af 22. november 2021, og
  at sammenfattende redegørelse dateret den 18. november 2021 godkendes og indsættes i lokalplanens redegørelse.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Anbefales godkendt, idet pkt. 8.6 i lokalplanen tilrettes, så hældningen ikke må overstige 1:1 og konsekvensrettes herefter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29539, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2021 har Aabenraa Kommune givet borgere og turister mulighed for at sejle til

  Store Okseø i Flensborg Fjord. Den 2. september 2021 blev Vækstudvalget for Land og By orienteret om erfaringerne med sejlads til Store Okseø.

  Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen vil arbejde videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø.

   

  Erfaringerne med sejladsen i 2021 var overordnet positive med ca. 1200 besøgende. Der var 50 % belægning, men driftsudgifterne viste sig større end forventet.

  På baggrund af erfaringerne fra sejladsen og de økonomiske rammer fremlægger forvaltningen to scenarier for, hvordan tilgængeligheden til øen kan være fremadrettet.

   

  Scenarie 1: Adgang til øen via egne fartøjer uden kommunalt drevet sejlads

  • Den nye bro på øen har forbedret mulighederne for, at borgere selv kan komme til øen i for eksempel kajak eller en mindre båd. Der er mange besøgende på øen i egne fartøjer
  • Mulighed for at fokusere på naturværdierne ved Store Okseø som rekreativ og ren natur ø
  • En ulempe er begrænset tilgængelighed for den brede målgruppe herunder dem uden båd
  • Private aktører har mulighed for udlejning af fartøjer til sejlads på fjorden og til øen
  • Kommunen kan være behjælpelig, såfremt øvrige aktører viser interesse for at tilbyde sejlads til øen efter aftale med Naturstyrelsen
  • Scenariet kræver
   • Afklaring af behov for investering i bedre toiletforhold.

   

  Scenarie 2: Kommunen arbejder for kommunalt drevet sejlads om sommeren til Store Okseø fra Sønderhav

  • Det sikrer øget tilgængelighed til øen for en bred målgruppe jf. Udviklingsperspektiv for Store Okseø
  • Det giver en ekstra seværdighed for lokale og turister ved fjorden og Gendarmstien
  • En ulempe kan være, at øen opleves for overrendt for gæster i forhold til kapaciteten på øen
  • En ulempe er, at der er store driftsudgifter til toiletforhold i forhold til behovet
  • Der er usikkerhed vedrørende de samlede drifts- og anlægsudgifter
  • Scenariet kræver
   • Budgetmidler til anlæg og drift
   • Medarbejderressourcer
   • Investering i anlæg herunder toiletforhold og broforbedringer
   • Forbedret bookingsystem
   • Leverandør der kan og vil byde ind på opgaven
   • Frivilligt engagement til affaldstjek mm.

   

  Store Okseø ejes af Naturstyrelsen, som skal godkende de endelige projektønsker. Naturstyrelsen er fortsat positiv over for sejlads i sommerperioden og giver udtryk for, at det som udgangspunkt hænger sammen med etablering af fast toilet på øen. Naturstyrelsen kan ikke bidrage økonomisk til projektet.

   

  Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen har tidligere drøftet om toiletforholdene på sigt skal forbedres fra det eksisterende muldtoilet til et fast vandskyldstoilet. Der er ikke afsat midler til projektet.

   

  Forvaltningen anser det ikke for realistisk, at der er etableret et toilet inden sommeren 2022, såfremt der er politisk ønske om offentlig sejlads til øen. Det skyldes sagsbehandlingstid for tilladelser samt manglende økonomisk afklaring.

   

  Forvaltningen indstiller til godkendelse af scenarie 1, hvor der ikke arbejdes videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø. Det begrundes med, at der inden for budgettet ikke er finansiering til sejladsen, og projektet kræver en forholdsvis stor anlægs- og driftsudgift for en begrænset anvendelsesperiode om sommeren.

   

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2021, der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for forventede udgifter ved scenarierne.

   

  Scenarie / Post mio. kr.

  Anlæg toilet

  Anlæg bro / bænke mm.

  Årlig drift toilet

  Afhængig af serviceniveau +/- 0,020 mio. kr.

  Årlig drift sejlads

   

  Eksl. billetindtægt

  I alt

  Scenarie 1 – uden toilet

   

   

   

   

  0

  Scenarie 1 – inkl. toilet

  0,540

   

  0,110

   

  0,650

  Scenarie 2

  inkl. toilet

  0,540

  0,077 – 0,143

  0,110

  0,297 – 0,374

  1,024 – 1,167

   

   

   

   

   

   

   

  Scenarierne bygger på overslag, og der er usikkerhed om de reelle udgifter til både anlægsinvesteringer og drift af sejladsen.

   

  I budgetoverslaget er der ikke modregnet billetindtægter. I 2021 var billetindtægten på 50.000 kr. Denne indtægt afhænger af antal gæster, antal afgange samt billetpris.

  Indstilling

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1, at der ingen kommunalt drevet sejlads er til Store Okseø, godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10600, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning fra Genner Bugt Netværk om et midlertidigt likviditetstilskud i cirka 2 ½ år fra 2021 til afslutning af projekt Liv i Genner Bugt medio 2024.

  Projektet har til formål at skabe liv og aktivitet i hele bugten til gavn for beboere, turister og lokale virksomheder. Projektet løber fra marts 2021 til og med 2023.
   

  Økonomiudvalget har den 9. november 2021 vedtaget en mellemfinansierings ordning samt afsat en økonomisk ramme på 0,500 mio.kr. til mellemfinansiering af LAG-projekter og lignende projekter, der modtager tilskud fra statslige landdistriktspuljer, hvor tilskudsmidler først udbetales efter endt afslutning af projektet i Aabenraa Kommune.

  Vækstudvalget for Land og By skal træffe beslutning om et midlertidigt likviditetstilskud til Genner Bugt Netværk.

   

  Genner Bugt Netværks formål er blandt andet at medvirke til at fastholde og udvikle turisterhvervet i Genner Bugt området og samarbejde om at styrke fritidstilbud, kultur og miljø, til glæde for turister og lokalsamfund. Der er repræsentanter fra Genner Lokalråd i bestyrelsen.


  Foreningen søger om et midlertidigt likviditetstilskud, da de ikke kan opnå lån i pengeinstitutter. De har også forgæves undersøgt muligheder for lokal virksomheds-finansiering samt crowdfunding.

   

  Projektet har et totalbudget på 0,457 mio. kr. Det er fuldt finansieret med tilsagn fra:

  • 0,217 mio. kr. LAG
  • 0,240 mio. kr. Landdistriktspuljen, Bolig- og Planstyrelsen

   

  Bevillingen fra LAG sagsbehandles og udbetales først efter realisering af projektet. Dertil kommer at Landdistriktspuljen udbetaler de resterende 20 % af støttebeløbet efter projektets afslutning. Genner Bugt Netværk forventer at tilskuddet kan udbetales senest 6 måneder efter projektets afslutning. Det vil sige senest 1. juli 2024.

   

  Foreningen har derfor behov for mellemfinansiering af projekt Liv i Genner Bugt på i alt 0,265 mio. kr. Beløbet dækker tilskud fra:

  • 0,217 mio. kr. 100 % af det samlede tilskud fra LAG
  • 0,048 mio. kr. 20 % af det samlede tilskud fra Landdistriktspuljen

   

  Foreningen fortæller, at projektet har stor lokal opbakning med 25 virksomheder og en gruppe frivillige, som er klar til at drive projektet fremad.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet kan gennemføres i henhold til projektets tilsagn og kommunen kan få det midlertidige likviditetstilskud refunderet.

   

  Projektet har synergi med Aabenraa Kommunens strategier for området og særligt Kultur og Fritids Helhedsplan for Vandfaciliteter og aktiviteter 2021 - 31, som blandt andet peger på Genner, som et af tre naturcentre.

  Økonomi og afledt drift

  Vækstudvalget for Land og By kan jf. ordningen for mellemfinansiering af landdistriktspuljer træffe beslutning om midlertidigt likviditetstilskud til Genner Bugt Netværk inden for rammerne af ordningen og den årlige ramme på 0,500 mio. kr.

   

  Post (mio.kr.)

  Beløb

  Mellemfinansierings ordning

  0,500

  Genner Bugt Netværk

  0,265

  Rest 2021

  0,235

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at et midlertidigt likviditetstilskud på 0,265 mio. kr. til Genner Bugt Netværk til Projekt Liv i Genner Bugt godkendes,

  at det midlertidige likviditetstilskud på i alt 0,265 mio. kr. finansieres af rammen til mellemfinansierings ordningen, og

  at det midlertidige likviditetstilskud tilbagebetales via en transportaftale, hvor tilskud fra tilskudsgiver udbetales direkte til kommunen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34182, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By understøtter frivilliges initiativer, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Det sker med støtte fra ”Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje” til frivillige projekter. Det er i tråd med Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne og målsætningen om en sund og aktiv kommune i vækststrategien for 2018 – 2030, Sund Vækst.

   

  Udvalget skal træffe beslutning om fordeling af støtte fra puljen for ansøgninger over 0,050 mio. kr.

   

  Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger for et samlet beløb på 0,349 mio. kr.

  • Heraf en over 0,050 mio. kr.
  • Heraf ni under og op til 0,050 mio. kr.

   

  Forvaltningen er bemyndiget til at behandle sager til og med 0,050 mio. kr. Der er nedsat en vurderingsgruppe, som består af formand for Det fælles Udviklingsråd samt tre repræsentanter fra forvaltningen, som varetager opgaven.

   

  Ansøgninger til behandling i Vækstudvalget for Land og By

  Vækstudvalget for Land og By skal tage stilling til én ansøgning på over 0,050 mio. kr. samt en ansøgning fra Borgerforeningen for Bylderup-Bov. Vurderingsudvalget indstiller til, at en ansøger får tildelt tilskud på i alt 0,134 mio. kr.

   

  Ansøgninger til behandling i vurderingsgruppen

  Vurderingsgruppen har behandlet otte ansøgninger på op til 0,050 mio. kr., som de er bemyndiget til. De har bevilliget tilskud til syv ud af otte ansøgninger for et samlet beløb på 0,119 mio. kr. Oversigt er vedlagt til orientering.

   

  Det betyder, at der i denne runde gives et samlet tilskud på 0,254 mio. kr.

   

  Vurderingsgruppen har foretaget en helhedsvurdering af ansøgningerne med udgangspunkt i retningslinjernes kriterier og følgende støttemuligheder:

   

  • Projekter – nye aktiviteter og faciliteter
  • Materialer og udstyr
  • Lokale processer og aktiviteter, som fremmer samarbejde og udvikling
  • Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter

   

  Med afsæt i Handleplan for lokalsamfund skal puljen understøtte følgende indsatsområder:

   

  • Lokale fællesskaber og samarbejder på tværs af for eksempel lokalsamfund og lokale foreninger
  • Bosætning og synlige lokalsamfund
  • Tiltag som engagerer og skaber gode rammer for borgere, særligt unge og tilflyttere
  • Attraktive mødesteder og tilgængelig natur
  • En grøn og bæredygtig lokal udvikling
  • Tiltag som styrker de stedbundne potentialer

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvor det fremgår hvilke vurderinger der ligger til grund for indstillingen.

  Økonomi og afledt drift

  Til udmøntning i puljerunde 2 er der i alt 0,427 mio. kr. heraf 0,177 mio. kr. på anlægsbudgettet Landdistrikternes materialepulje. Samt 0,250 mio. kr. fra Landsbyforskønnelsesmidlerne på anlægsbudgettet, som Vækstudvalget for Land og By prioriterede den 2. september 2021.

   

  Ved bevilliget tilskud i puljerunde 2 på 0,254 mio. kr. er der et samlet restbudget i 2021 på 0,173 mio. kr. til Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Midler er under anlægsbudgettet Landsbyforskønnelsesmidler og søges i bevillingskontrollen overført til 2022.

   

  Vedlagt bilag med oversigt over puljerunder og det samlede budget for Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje under anlæg og drift i 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vurderingsgruppens indstilling til fordeling af tilskud fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Godkendt, idet der herudover gives en yderligere bevilling på 0,032 mio. kr. til borgerforeningen i Bylderup-Bov med afsæt i de arbejder aktivt med ellevilde egne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12421, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Vækstudvalget for Land og By beslutte, hvorledes aktiviteten ’Aabenraa sti app’ fra budget 2021 skal rammesættes.
   

  Budgetforligspartnerne har i budget 2021 tilskyndet til, at der arbejdes videre med formidling og oplysning omkring kommunens cykelruter og stier gennem en Aabenraa sti app og med en opfordring til at prioritere dette gennem samarbejdet i Destination Sønderjylland (pkt. 17).

   

  I de seneste år er der sket en stor stigning i antallet af apps, hjemmesider og kortløsninger til brug for cykelturister, cykelentusiaster med flere, og i dialog med Destination Sønderjylland er følgende apps og websider fremhævet, som brugernes fortrukne valg i forbindelse med ferieplanlægning.
   

  De mest velkendte apps med veludbyggede kortløsninger er: GARMIN, STRAVA, Komoot, Bikemap, Naviki med underkategorien ’Denmark by bike’. Dertil kommer de apps og websider, som turister kan orientere sig i, både før, under og efter et ophold i Sønderjylland. Eksempelvis; Hærvejsapp, Gendarmsti hjemmeside og Destination Sønderjyllands hjemmesider visitsonderjylland og visitaabenraa. De mange apps og websider har forskellige muligheder, alt efter behov. Fordelen ved de velkendte kortløsninger er, at de ikke tager højde for hverken kommune eller landegrænse, at de er skræddersyet til cyklister og/eller turister.

   

  Aabenraa Kommune er i samarbejde med de øvrige Sønderjyske kommuner udvalgt til at deltage som testområde i det landsdækkende projekt Cykelknudenetværk. Knudepunktsystemet skal gøre det nemmere for cykelturister at navigere rundt via et simpelt nummersystem, som sørger for, at de kommer forbi de meste interessante seværdigheder. Samtidig giver det cykelturisten mulighed for, at planlægge egne ruteforløb. For yderligere information om cykelknudenetværket, se Vækstudvalget for Land og Bys beslutningsprotokol fra møde torsdag den 2. september 2021.

   

  Projekt Cykelknudenetværk er i en opstartsfase og Destination Sønderjylland forventer, at der i projektet udvikles en cykelapp til cykelturister. Destination Sønderjylland anbefaler, at de to initiativer samtænkes.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2021-2024 er der ikke afsat midler til opgaven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der ikke udarbejdes en Aabenraa sti app til cykelturister, og

  at indsatsten indgår i projekt Cykelknudenetværk.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36056, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøgt om godkendelse af salg af Boligforeningens afdeling 26, beliggende på Sandved 45 i Aabenraa by, der er en børnehave (Kongehøjens Børnehave).

   

  Interesseret køber er Aabenraa Kommune, der har et ønske om at opføre en ny og mere tidssvarende børnehave på ejendommen. På den baggrund har der været dialog mellem Aabenraa Kommunes forvaltning Børn og Kultur og boligforeningen om, at kommunen ønsker at købe ejendommen af Boligforeningen med henblik på opførelse af en ny og tidssvarende børnehave. Gennem dialogen er der opnået en fælles forståelse af, at ejendommen handles til en salgssum på 1,1 mio. kr.

   

  Ejendommen har en grundværdi på 3,607 mio. kr. pr. vurderingsår 2020, hvilket ville være det, som kommunen skulle betale for ejendommen. For at kunne gennemføre opførelse af en ny børnehave på ejendommen, vil kommunen dog være nødsaget til at nedrive nuværende bygninger på ejendommen. En omkostning, der ud fra kommunens erfaringstal ligger på mellem 1.000 kr./m2 og 2.000 kr./m2, afhængig af adgangsforhold og dermed, hvor besværligt, der er for et nedbrydningsfirma, at komme til og fra ejendommen. Der er derfor aftalt, at kommunen kompenseres med 2,5 mio. kr., som kompensation for nedbrydningsomkostninger for de nuværende bygninger på grunden. Derved ender salgssummen på 1,1 mio. kr.

   

  Salgssummen på 1,1 mio. kr. vil boligforeningen anvende til at nedbringe restgælden i ejendommen og eventuelt overskydende midler vil tilgå boligorganisationens dispositionsfond og derved styrke denne. Restgælden i ejendommen udgør p.t. ca. 1 mio. kr.

   

  En afhændelse af ejendommen kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse.

   

  Hvis et salg bliver godkendt, vil der efterfølgende blive udarbejder købsaftale, så handlen kan berigtiges. Forventet overtagelse af ejendomme vil være pr. 1. januar 2022.

  Lovgrundlag

  Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. §27, at afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Af stk. 2 fremgår endvidere, at indeholder en afdeling almene boliger, vil en afhændelse tillige skulle godkendes af Indenrigs- og boligministeren.

   

  Afdelingen indeholder ikke almene boliger, hvorfor afhændelse alene kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at afhændelse af ejendommen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22030, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligorganisationen Boligsyd har rettet henvendelse til Aabenraa Kommune vedrørende udlodning af overskud i forbindelse med nedlæggelse af den selvejende institution (DSI) ”Ældreboligerne i Lundtoft Kommune”.

   

  BoligSyd er administrator for den selvejende institution, der blev oprettet i den tidligere Lundtoft Kommune. Institutionen bestod af i alt 25 boliger fordelt med 9 ældreboliger i Felsted, 6 i Kliplev og 10 i Bovrup.

   

  Der fulgte en kommunal anvisningsret til boligerne, som socialudvalget i 2018 opsagde, sådan at kommunen ikke længere havde udgifter i forbindelse med dækning af lejetab. Opsigelsen bundede i at det i løbet af nogle år viste sig sværere og sværere at udleje boligerne. Der blev samtidig aftalt en kontrolleret nedlukning af DSI. Alle 25 boliger er nedrevet, og tre grundstykker er overdraget/ solgt til kommunen. Et grundstykke er overdraget /solgt til Boligsyd.

   

  Boligsyd har på vegne af bestyrelsen for DSI indsendt en ansøgning til Aabenraa Kommune, hvor de ansøger om at overskuddet, der estimeres til at udgøre 1,3 mio. kr., fra DSI ved opløsning fordeles ligeligt mellem Bovrup Plejecenter og Hjernecenter Syd i Kliplev.

   

  I Bovrup ønsker DSIs bestyrelse at midlerne kan indgå i plejecenterets henlæggelser til kommende års vedligeholdelsesopgaver. I Kliplev ønsker DSIs bestyrelse at midlerne anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter pålagt Hjernecenterets lejere i forbindelse med krav om etablering af nedsivning af overfladevand.  

   

  Begge institutioner er hjemmehørende i den tidligere Lundtoft Kommune, og DSIs bestyrelse anser det for naturligt at tilgodese institutioner inden for dette geografiske område. En tredje institution i tidligere Lundtoft Kommune, bostedet i Felsted, er ikke tilgodeset, da denne nedlukkes når de nye bygninger i Rødekro på Rhedersborg er færdige.

   

  Plan, Teknik & Miljø bemærker, at en anden mulig omkring fordeling af overskuddet er at lade det komme alle plejecentre og lignende institutioner i kommunen til gode, og ikke blot institutioner inden for den tidligere Lundtoft Kommune. Det vil dog betyde at, den mærkbare effekt for det enkelte plejecenter bliver væsentligt mindre.

   

  Udlodningen af overskud skal ifølge vedtægterne godkendes af kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at midlerne fra nedlæggelse af DSI ”ændreboligerne i Lundtoft Kommune” fordeles ligeligt mellem Bovrup plejecenter og Hjernecenter Syd Kliplev,

  at midlerne til Bovrup plejecenter indgår i henlæggelser til kommende års vedligeholdelsesopgaver, og

  at midlerne til Hjernecenter Syd Kliplev anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter pålagt Hjernecenterets lejere i forbindelse med krav om etablering af nedsivning af overfladevand.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30969, Sagsinitialer: KCAL
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34760, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28227, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om, at Rødekro er blevet udpeget som testby i forbindelse med Bolig- og Planstyrelsens partnerskab for levende bymidter.

   

  Partnerskab for levende bymidter er etableret i august 2020. En af baggrundene for partnerskabet er, at mange danske bymidter oplever en funktionsudtømning blandt andet på grund af affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre. Det foreløbige arbejde i partnerskabet har blandt andet resulteret i udarbejdelsen af en rapport, der formidler de samlede drøftelser og anbefalinger samt en værktøjskasse med inspiration til virkemidler.

   

  For at afprøve anbefalingerne, værktøjerne og indsamle erfaringer har Bolig- og Planstyrelsen på baggrund af indsendte ansøgninger udpeget fem testbyer. De udpegede testbyer skal, i samarbejde med Partnerskab for levende bymidter, tilrettelægge et forløb, hvor kommunen sammen med udvalgte aktører får som mål at udarbejde en fælles udviklingsstrategi for bymidten. De øvrige testbyer er Vojens, Lemvig, Vordingborg og Ringsted.

   

  Der er fra Bolig- og Planstyrelsen lagt op til et relativt kort forløb der forventes afsluttet ultimo 2022. Forvaltningen har opstartsmøde med repræsentanter fra Partnerskabet for levende bymidter primo december 2021 og kan forventeligt præsentere en foreløbig plan for forløbet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er fra Bolig- og Planstyrelsen afsat optil 0,1 mio. kr. pr. testby til aktiviteter og afprøvning, der forventes 50% medfinansiering heraf. Derudover forventer partnerskabet, at der er afsat medarbejdertimer til arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsstrategien og den daglige drift af projektet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om realisering af op til syv kunstværker i forbindelse med Områdefornyelse Nord.

   

  På byrådsmødet den 27. februar 2019 blev Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret godkendt. Planen beskrev blandt andet ønsket om at renovere og opgradere passagerne i Nørreportkvarteret med såvel ny belægning som etablering af kunstværker i passagerne. Efterfølgende har forvaltningen, sammen med Billedkunstrådet, de lokale bydelsambassadører samt eksterne kunstkonsulenter, udarbejdet et oplæg til et kunstprojekt, der omfatter nogle af passagerne i Nørreportkvarteret. Formålet med dette er at skabe oplevelser for beboere og besøgende samt at understøtte Nørreportkvarterets nye identitet som en aktiv oplevelsesgade. Ligeledes er projektet med til, at indarbejde kunst i byens struktur og at binde gågaden sammen med byudviklingsområdet på Kilen og et fremtidigt museumsbyggeri.

   

  Konceptet for kunstprojektet er, at der i Nørreportkvarterets passager realiseres værker af unge danske velrenommerede samtidskunstnere. De udvalgte kunstnere har udarbejdet skitser af deres forslag til værker med henblik på kvalificering gennem Billedkunstrådet og bydelsambassadørerne, fondssøgning, dialog med ejendomsejere med mere.

   

  For at kunne realisere det ambitiøse kunstprojekt er det, ud over den kommunale finansiering afsat i forbindelse med Områdefornyelse Nord, nødvendigt at opnå fondsstøtte for at kunne realisere alle værkerne. Ligesom realiseringen af projektet er afhængig af ejendomsejernes accept.

   

  Forvaltningen har været i kontakt med samtlige ejendomsejere med henblik på, at opnå en forhåndsgodkendelse af kunstværkerne. Forhåndsgodkendelsen giver tilladelse til, at der arbejdes videre med detaljering af det pågældende værk med henblik på efterfølgende realisering. Når værkerne er detailprojekterede og der kan redegøres for detaljer omkring montering, drift med mere, vil ejerne skulle give endelig tilladelse til opsætning af værkerne.

   

  Som en del af projektet er der søgt en række fonde og projektet har blandt andet opnået støtte fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og BHJ-Fonden samt Billedkunstrådet. Der er forskellige bindinger på de tildelte midler. Det har dog ikke været muligt, at opnå tilstrækkelig støtte til at realisere samtlige skitserede værker, ligesom ikke alle ejere har givet godkendelse til det videre arbejde med kunstværkerne.

   

  Det forventes fortsat jf. orienteringen på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 5. oktober 2021, at der kan realiseres op til syv værker, hvorfor der arbejdes videre med dette. Udpegning af de syv passager samt en præsentation af kunstnerne og kunstskitserne fremgår af bilag 1. Projektet tilpasse i takt med, at der opnås fondsfinansiering og ejerne af ejendommene godkender opsætningen af værkerne. Der kan derfor fortsat forekomme ændringer i projektet både i forhold til de endelige kunstværkers udformning såvel som antallet af værker.

   

  Der er i bilag 1 en præsentation af seks kunstnere og værker. Kunstneren der udformer værket til passagen ved det midlertidige byrum er endnu ikke udvalgt og der er derfor ikke udarbejdet en kunstskitse hertil. Det forventes at den syvende kunstner kan udpeges i løbet af vinteren, hvorved værket kan udføres samtidig med de øvrige værker. Værket præsenteres for de respektive udvalg, når skitsen foreligger.

   

  I løber af vinteren igangsættes detaljering og projektering af værkerne, hvorefter der kan indgås bindende aftale med ejendomsejerne om etableringen af værkerne. Det forventes, at værkerne realiseres medio 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Værkerne finansieres delvist fra de afsatte midler til Områdefornyelse Nord, frigivet på byrådsmødet den 27. maj 2020, samt indkomne fondsmidler. Når værkerne er detailprojekteret og de forskellige usikkerheder ift. økonomien og fondssøgningen er afklaret udarbejdes en sag herom samt en anmodning om en indtægts- og anlægsbevilling på fondsmidlerne.

   

  Der er beregnet en forventet afledt drift på kunstværkerne der fordeler sig med løbende årlige udgifter til strøm, generelt renhold med mere. Hvert femte år forventes det, at der kan være udgifter til blandt andet udskiftning af LED-belysning med mere, hvorfor der i gennemsnit for alle syv kunstværker over en 10-årig periode forventes at skulle afsættes 0,029 mio. kr. årligt til drift og vedligehold. Den afledte drift kvalificeres og behandles ligeledes i forbindelse med indtægts- og anlægsbevillingen.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Vækstudvalget for Land og Bys møder indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Orientering og landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden
  • Invitation til Folkemøde på Bornholm fra Landdistrikternes Fællesråd
  • Ansøgning om kommunens godkendelse til at arbejde videre med planerne om etablering at et seniorbofællesskab på 35

   

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  • Orientering om poppelallen

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  -