Opgaver

Social- og Seniorudvalget beskæftiger sig med opgaver på social- og seniorområdet.

Social- og Seniorudvalget varetager følgende opgaver:

 • tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 • forebyggende hjemmebesøg
 • midlertidigt husly til husvilde
 • tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
 • tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
 • hjemmehjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • afløsning og aflastning til pårørende
 • bostøtte
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • borgerstyret personlig assistance
 • ledsagelse og kontaktpersonordninger
 • dækning af nødvendige merudgifter
 • stofmisbrugsbehandling
 • aktivitets- og samværstilbud
 • tilbud om beskyttet beskæftigelse
 • tilbud om midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem
 • drift af plejehjem
 • drift af bofællesskaber til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne
 • hjælpemidler og forbrugsgoder
 • køb af invalidebil
 • boligindretning
 • individuel befordring
 • vederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt døende
 • hjælp til sygeplejeartikler og lign. til døende
 • sundhedspleje
 • kommunal tandpleje, herunder børne- og ungetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
 • sygepleje
 • genoptræning efter genoptræningsplan
 • vederlagsfri fysioterapi
 • behandling for alkoholmisbrug
 • lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling
 • støtte til frivilligt socialt arbejde
 • rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område
 • afgivelse af høringssvar

Kontaktperson

Tommy German Svendsen, sekretariatsleder
Tlf.: 7376 7141 - tgs@aabenraa.dk