Opgaver for Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget beskæftiger sig med opgaver på social- og sundhedsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • hjemmehjælp og rehabilitering
 • plejecentre/boliger
 • madservice
 • fysisk handicappede og psykisk handicappede
 • udsatteområdet
 • bofællesskaber
 • døgninstitutioner
 • forsorgshjem og krisecentre
 • socialpsykiatri/rådgivning og vejledning
 • væresteder og værksteder
 • aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse
 • brugerstyret personlig assistance
 • ledsagerordning og merudgifter
 • støtte til frivilligt socialt arbejde
 • rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • forebyggende og sundhedsfremmende rammer og tilbud til borgerne
 • forebyggende hjemmebesøg
 • dagcentre og aktivitetstilbud
 • kommunal tandpleje – herunder tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje samt tandregulering
 • sundhedsplejen
 • hjemmesygepleje
 • træning og genoptræning, herunder vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi
 • forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug
 • rådgivning og hjælpemidler
 • samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
 • det nære sundhedsvæsen
 • sundhedsaftaler og kvalitetsudvikling
 • sundhedsplanlægning
 • medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen
 • koordination og opfølgning på kommunens samlede sundhedsøkonomi herunder medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen
 • koordination og opfølgning på kommunens sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
 • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
 • godkender vedtægtsændringer for institutioner mv.
 • afgiver høringssvar
 • kvalitetsstandarder mv. indenfor udvalgets område

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk