Opgaver

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beskæftiger sig med opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • koordination og opfølgning på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
 • koordination af indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
 • etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
 • etablering af tilbud om patientrettet forebyggelse
 • sikring af samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
 • sikring opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
 • opfølgning på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler
 • rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
 • afgivelse af høringssvar

Kontaktperson

Tommy German Svendsen, sekretariatsleder
Tlf.: 7376 7141 - tgs@aabenraa.dk