Referat

tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen, Keld Thorgard
Bemærkninger: Afbud: Kim Callesen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  § 17, stk.4 udvalget vedr. tværgående sundhedspolitik er nedsat som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021. Udvalget har til opgave at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik 2020-20xx. Udvalgets oplæg og anbefalinger til Social- og sundhedsudvalget skal foreligge inden udgangen af 2019.

  Udvalgets medlemmer introduceres under dette dagsordenspunkt til udvalgets opgave og rammerne for udvalgets virke, herunder:

  • Velkomst og præsentation
  • Rammer for § 17, stk. 4 udvalgets virke
  • Kommissorium for §17, stk. 4 udvalgets arbejde

  Der lægges på baggrund af ovennævnte introduktion op til en indledende drøftelse af gensidige forventninger til udvalgets arbejde.

  Udvalget skal endvidere godkende forslag til mødekalender for 2018.

  Forslag til mødekalender tager udgangspunkt i kommissoriet, hvoraf fremgår, at der afholdes 4-6 årlige udvalgsmøder. Der lægges op til møder af 2 – 3 timers varighed, med mulighed for at invitere eksterne aktører, fag-/ressourcepersoner til at inspirere udvalget på møderne. Udover de formelle møder vil udvalget kunne afvikle dialogmøder og arrangementer fx med frivillige foreninger og andre aktører m.v.

  Forslag til mødekalender for 2018:

  • Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16.00
  • Tirsdag den 28. august 2018 kl. 16.00
  • Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 16.00
  • Tirsdag den 18. december 2018 kl. 16.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at introduktion og rammer for § 17, stk. 4 udvalget tages til efterretning,

  at forventninger til arbejdet drøftes,

  at forslag til mødekalender for 2018 godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 12-06-2018

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Drøftet.

  3. at: Godkendt. Møderne bookes i kalenderen som udgangspunkt  3 timers møder.

  Afbud: Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en introduktion til Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012 – 2020; herunder baggrund, indhold og erfaringer med politikkens realisering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 12-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18831, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Der gives på mødet en introduktion til sundhedsbegrebet samt et overblik over den generelle sundhedstilstand, kommunens sundhedsopgaver og hvordan der arbejdes med sundhed i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 12-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  §17.4 udvalget skal i denne sag drøfte input til en foreløbig procesplan for udvalgets arbejde i 2018-2019, jf. kommissoriet.

  Der lægges op til en indledende drøftelse med henblik på udarbejdelse af et færdigt udkast til godkendelse på næste møde.

  På næste møde lægges således også op til at indkredse udvalgets fokus og arbejde henimod et oplæg til sundhedspolitik.

  En overordnet skitse til den tidsmæssige procesplan kunne tage udgangspunkt i følgende overskrifter:

  2018: Introduktion og inspiration: herunder inddragelse af eksterne aktører og evt. inspirationstur.

  2019: Dialog og Oplæg til ny tværgående sundhedspolitik: herunder evt. temamøde for Byrådet, workshop med interessenter m.v.

  Som grundlag for udvalgets input til procesplanens nærmere indhold kan tages udgangspunkt i følgende forslag til vinkler og indhold:

  • Hvordan arbejder andre kommuner med sundhedspolitik og sundhedsindsatser?

  • Hvad er lykkedes godt og mindre godt med den nuværende sundhedspolitik?

  • Udfordringer og målgrupper for en ny tværgående sundhedspolitik?

  • Styrket forebyggelse og fælles populationsansvar - hvordan?

  • Sundhed på tværs af kommunens fagudvalg – understøttelse af udvalgenes kerneopgave?

  • Sundhedsarenaer i Aabenraa – aktører og samarbejdspartnere, vi lykkes sammen med?

  • Udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – nye udfordringer og muligheder?

  • ”Sundhed i skyen” – digital sundhed, vækst og nye velfærdsløsninger?

  • Andre input?

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at input til procesplan drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 12-06-2018

  Drøftet.
  Udvalgets reflektioner og idéer indgår i udkast til procesplan, der forelægges på næste møde.

  Afbud: Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 12-06-2018