Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. august 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen, Keld Thorgard
Bemærkninger: Afbud: Kurt Andresen, Lotte Dalegaard.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 28-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Lotte Dalegaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Sund By Netværket, aktuelle sundhedspolitiske fokusområder i netværket og Vejle Kommunes erfaringer med at udarbejde og implementere en sundhedspolitik. Orienteringen er grundlag for en indledende drøftelse af temaet ”sundhedspolitikker”.

  Uffe Nymark Breum, næstformand for Sund By Netværket og afdelingsleder i Vejle Kommune, giver på mødet en præsentation af:

  • Sund By Netværket:
   - Hvad er formålet med Sund By Netværket?
   - Hvordan arbejder medlemmerne sammen om indsatsområderne?
   - Hvilken værdi får vi ud af at være medlem i Vejle Kommune?
   - Særlige fokusområder bland medlemskommunerne i netværket?

  • Vejle Kommune:

  - Hvad er fokus i sundhedspolitik/sundhedsplan?

  - Hvordan involveres politikerne i de faglige drøftelser?

  - Hvordan arbejdes med at sikre sammenhæng på tværs – administrativt og politisk?

  - Hvordan integreres arbejdet med resiliens på forebyggelsesområdet?

  Forvaltningen har endvidere til inspiration for temadrøftelsen udarbejdet en oversigt over emner i udvalgte kommuners sundhedspolitikker.

  På formandens opfordring opfordres udvalgets medlemmer til overveje mulige dialogpartnere i den kommende politikformuleringsproces.

  Endelig er vedlagt Sundhedsplan 2018 – 2020 med indsatskatalog, der giver et overblik over konkrete sundhedsprojekter/-aktiviteter. Det anbefales at udvalgets medlemmer orienterer sig i selve Sundhedsplanen. Bilag hertil indeholder konkrete projekter til en eventuel uddybende orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at temaet ”Sundhedspolitikker” drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 28-08-2018

  Drøftet.

  Input til dialogpartnere indgår i den videre procesplan.

  Afbud: Kurt Andresen, Lotte Dalegaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til procesplan for udarbejdelse af tværgående sundhedspolitik. Forslaget er udarbejdet på grundlag af input fra opstartsmødet den 12. juni 2018.

  I 2018 er der fokus på inspiration og dialog med politiske temadrøftelser på baggrund af oplæg fra eksterne og interne oplægsholdere. I 2019 er der fokus på dialog, inddragelser og drøftelse af oplæg til ny tværgående sundhedspolitik.

  Der er vedlagt et notat, der samler op på input fra mødet den 12. juni 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til procesplan godkendes som grundlag for det videre arbejde mod en sundhedspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 28-08-2018

  Godkendt.

  Input til procesplan og næste møde indarbejdes.

  Udvalget vil gerne lægge op til et temamøde med byrådet i 1. kvartal 2019.

  Afbud: Kurt Andresen, Lotte Dalegaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 28-08-2018

  Formanden orienterede om mulighed for opkobling til Prepare dagsordenssystem.

  Afbud: Kurt Andresen, Lotte Dalegaard.