Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. december 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen, Keld Thorgard
Bemærkninger: Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal ifølge procesplanen på mødet den 18. december 2018 arbejde med temaet ”Digital sundhed og tværsektorielt samarbejde”. Temaet er et led i udvalgets opbygning af viden og indblik i sundhedsområdet i løbet af 2018, inden udvalget i 2019 skal arbejde konkret med oplæg til en ny sundhedspolitik.

  Som grundlag for drøftelsen om digital sundhed  giver forvaltningen på mødet en introduktion til ”Strategi for Digital sundhed og velfærdsteknologi 2022”, der blev vedtaget af Byrådet den 31. oktober 2018.

  Som grundlag for drøftelsen om tværsektoriel samarbejde giver forvaltningen på mødet en introduktion den politiske del af sundhedsaftalen 2019 – 2022, der er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at temaet ”Digital sundhed og tværsektoriel samarbejde” drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Flere af de eksterne medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget har tilkendegivet, at de gerne holder et oplæg med baggrund i eget arbejdsområde.

  På mødet giver Kim Callesen et oplæg om ”Mental sundhed”, og Jørgen Ravn Storgaard giver et oplæg om ”De pårørendes rolle i sundhedsindsatsen”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  Oplæg om pårørende rolle drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal ifølge procesplanen på mødet den 18. december 2018 have en indledende drøftelser af rammer for oplæg til ny sundhedspolitik.

  Som grundlag for drøftelsen har forvaltningen udarbejdet notatet ’Forskellige tilgange til samt succeskriterier for udformning af en kommunal sundhedspolitik’, der er vedhæftet som bilag.

  I notatet skitseres 3 forskellige tilgange til, hvordan en sundhedspolitik kan struktureres:

  · en forebyggelsespolitisk tilgang

  · en tematisk tilgang og

  · en populationsorienteret tilgang.

  Ydermere redegøres i notatet for en række mulige succeskriterier, der kan opstilles for en kommende sundhedspolitik. Overskrifterne for disse kriterier er:

  · Sundhed på tværs

  · Fokus på borgeren og helhed og sammenhæng

  · Effektfokus og datadrevet arbejde  

  · Succes i samspil og

  · Grundlag for prioritering og omsætning i konkrete indsatser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter tilgang og succeskriterier for den kommende sundhedspolitik

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  Drøftet.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte mulig inddragelse af aktører og sundhedsarenaer, der evt. kan bringes i spil ved en inddragelsesproces.

  De fleste kommuner inddrager borgere, erhvervsliv, uddannelser, patient- og frivillige foreninger samt lokale råd, f.eks. unge-, ældre- og handicapråd.

  Bilagt sagen er en bruttoliste over eksempler på mulige sundhedsarenaer og aktører.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at inddragelse af mulige aktører og sundhedsarenaer drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  Drøftet.

  Der arbejdes videre med konkretisering af aktører og arenaer.

  På næste møde sættes fokus på brugerinddragelse og digital sundhed.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til procesplan for 2019 vedrørende  udarbejdelse af oplæg til tværgående sundhedspolitik.

  I 2018 har der været fokus på inspiration og dialog med politiske temadrøftelser på baggrund af oplæg fra eksterne og interne oplægsholdere. I 2019 vil der være fokus på dialog, inddragelser og drøftelse af oplæg til ny tværgående sundhedspolitik indenfor de godkendte rammer til form og indhold for politikken.

  I forslag til procesplan er der bl.a. lagt op til følgende:

  • Dialogmøde med sundhedsarenaer/aktører i marts 2019.

  • Temamøde for Byrådet i april 2019.

  • Orientering og dialog med fagudvalg i september-oktober 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til procesplan for 2019 godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  På næste møde sættes fokus på input og inspirationsoplæg i udvalget.

  Forvaltningen udarbejder til næste møde skitse til fokusområdet i oplæg til en ny sundhedspolitik.

  Der tages på næste møde stilling til evt. dialogmøde og videre procesplan.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 18-12-2018

  Intet.

  Afbud: Keld Thorgaard. Kim Callesen.