Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger: Afbud: Kurt Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Flere af de eksterne medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget har tilkendegivet, at de gerne holder et oplæg med baggrund i eget arbejdsområde.

  På mødet giver Kim Callesen et oplæg om ”Mental sundhed”, Lotte Dalegaard Pedersen om ”Krav til sundhedspersonalets fremtidige kompetencer – herunder den nye sundhedsforbrugers betydning” og Janne Bonde om ”Frivillige organisationer som en del af løsningen” .

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

  Oplæggene danner inspiration til det videre arbejde – herunder i forhold til kommende dialogmøder m.v.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18831, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Underudvalget skal i denne sag drøfte en foreløbig skitse for den kommende sundhedspolitik i Aabenraa Kommune.

  Skitsen er ikke udtryk for den endelige udformning af sundhedspolitikken, men tænkes anvendt som retningsgivende og rammesættende for underudvalgets arbejde og drøftelser i 2019.

  Skitsen indeholder forslag til strukturering af en række forhold, som underudvalget kan drøfte og tage stilling til i løbet af politikkens udviklingsproces. Dette er eksempelvis formulering af en overordnet vision for sundhedspolitikken og udvælgelse af målgrupper mv.

  Et udkast til skitsen er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at skitsen til kommende sundhedspolitik drøftes,

  at skitsen danner grundlag for det videre arbejde.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  1. at: Drøftet

  2. at: Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18831, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte tilgangen til aktør- og borgerinddragelse i sundhedspolitikkens udviklingsproces.

  Jf. udvalgskommissoriet skal udvalget udøve sin virksomhed i dialog og samskabelse med borgere samt relevante aktører og interessenter. Dette kan opnås gennem forskellige aktiviteter.

  Vedlagt sagen er udkast til forslag for inddragelsesaktiviteter og en bruttoliste over eksempler på mulige sundhedsarenaer- og aktører, der kan søges inddraget.

  Det foreslås i bilaget, at der arrangeres et byrådstemamøde under temaet ”Sundhed på tværs”, et borgerdialogmøde samt iværksættelse af interessentdialog med eksempelvis de praktiserende læger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ønsker,tilgang og forslag til aktør- og borgerinddragelse drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  Drøftet.

  Der planlægges et byrådstemamøde i april 2019. Oplæg til afvikling rundsendes til udvalget forud for mødet.

  Borgerdialogmødet planlægges med afsæt i generelle målgrupper. Invitationsliste rundsendes til evt. kommentering.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18831, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til procesplan for 2019 vedrørende udarbejdelse af oplæg til tværgående sundhedspolitik.

  I 2018 har der været fokus på inspiration og dialog med politiske temadrøftelser på baggrund af oplæg fra eksterne og interne oplægsholdere.

  I 2019 sættes der i forslaget til procesplanen fokus på dialog, inddragelse og drøftelse af det sundhedsmæssige udfordringsbillede med henblik på, at udvalget løbende kan drøfte og godkende delelementer til sundhedspolitikken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til procesplan for 2019 godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  Godkendt.

  Der tages senere stilling til et evt. dialogmøde med sundhedsprofessionelle aktører samt behov for evt. ekstramøde i efteråret.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-02-2019

  Intet at berette.

  Afbud: Kurt Andresen