Beslutningsprotokol

tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Byrådet afholdt den 24. april 2019 et temamøde om sundhedspolitik. Formålet med temamødet var at give politikerne mulighed for at bidrage til den nye tværgående sundhedspolitiks:
   

   vision og ambitionsniveau 2020-20xx

   mål og retning for sundhedsindsatsen

   politiske forankring og gennemførelse

   

  Temamødet blev afviklet med cafeworkshops, og der er i bilag opsummeret input til de forskellige emner.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at input til vision og mål drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte bud på visionselementer i oplægget til sundhedspolitik og hvilke værdier og principper, der ønskes betonet.

   

  Sundhedspolitikkens vision handler om den ønskede fremtidige tilstand: Hvordan ønsker vi at fremtiden ser ud i forhold til sundheden i Aabenraa Kommune? Formålet med at beskrive, hvor vi ønsker at være om 8-10 år, og på den måde opstille nogle pejlemærker er, at man derigennem sætter en retning for arbejdet med sundhed i Aabenraa Kommune.

   

  Ved at fremhæve visse værdier og principper er det tanken, at disse værdier og principper kan gennemsyre dels selve politikken, dels gennemførelsen af politikken, altså når målsætninger og fokusområder skal omsættes til konkret handling.

   

  Drøftelsen kan tage udgangspunkt i de beskrevne visionselementer og eksempler på slogans samt bud på værdier og principper, der fremgår af vedlagte notat.

   

  Forvaltningen vil på baggrund af input fra Byrådets temamøde den 24. april 2019 samt 17.4-udvalgets drøftelser i denne sag til næste møde i 17.4-udvalget fremlægge et første bud på tekst til afsnit om vision, værdier og principper.

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vision, værdi og principper drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Drøftet.

  Udvalgets input indgår i bearbejdning af forslag til vision, værdier og principper.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte, hvilke målsætninger og hvilke fokusområder, der på baggrund af udfordrings- og mulighedsbilledet i forhold til børn og unges sundhed skal prioriteres i oplægget til sundhedspolitik.

   

  Det er tanken, at de målgruppespecifikke afsnit skal indeholde følgende underafsnit:

   

  • Hvad ser vi? Udfordringer og muligheder
  • Hvad vil vi? Målsætninger
  • Hvad gør vi? Fokusområder.

   

  I vedhæftede notat beskrives udfordringer og mulige målsætninger med udgangspunkt i de forskellige risikofaktorer i KRAM-modellen plus mental sundhed. Skitseringen af muligheds-perspektiver går på tværs af risikofaktorerne.

   

  Beskrivelsen af mulige fokusområder tager udgangspunkt i hvem, det er relevant at samarbejde med om sundhed for børn og unge (aktører) og i hvilke sammenhænge, det er relevant (arenaer).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at målsætninger og fokusområder i forhold til børn og unge drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Drøftet.

   

  Udvalgets input indgår i oplæg til politikformulering vedr. målgruppen børn og unge.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte det kommende dialogmøde, herunder udvalgsmedlemmernes rolle på mødet.

   

  Invitationen til dialogmødet er vedhæftet; den er sendt ud til ca. 95 personer torsdag den 16. maj 2019. Tilmeldingsfristen er den 6. juni 2019. Først efter denne dato ved vi, hvor mange deltagere der kommer og hvordan disse fordeler sig i forhold til hvilke målgrupper, deltagerne især repræsenterer og har interesse for.
   

  Formålet med dialogmødet er at få input fra interessenter og repræsentanter for forskellige målgrupper. Både i forhold til fokusområder og målsætninger i den kommende sundhedspolitik og i forhold til metoder og veje til et succesfuldt samarbejde om at realisere politikkens målsætninger.

   

  Planer for dialogmødet
  Det er tanken at lade workshops foregå i grupper, der er opdelt med særligt fokus på følgende målgrupper: Børn og unge, voksne og seniorer, borgere med eller i risiko for at få kronisk sygdom samt borgere med eller i risiko for at få psykisk sygdom.

   

  Arrangementet indledes med en velkomst ved formanden for 17.4-udvalget samt et rammesættende oplæg ved forvaltningen.

   

  Herefter arbejdes i workshops med udgangspunkt i 2 opgaver:

   

  • Drøft mulige fokusområder og målsætninger for målgruppen og vælg i gruppen 2-3 fokusområder eller målsætninger, som motiveres i plenum
  • Drøft hvordan vi sammen kan lykkes med at realisere den kommende sundhedspolitiks målsætninger og vælg i gruppen 2-3 pointer, som motiveres i plenum.

   

  Efter en pause med kaffe og kage og mulighed for uformelle drøftelser sluttes af med en fælles opsamling på drøftelserne i workshops.

   

  Udvalgsmedlemmernes rolle på mødet

  Det foreslås, at medlemmerne af 17.4-udvalget fordeler sig ud på grupperne, og at det som udgangspunkt er medlemmerne, der har dialogen med deltagerne. Forvaltningen vil være til stede i de enkelte workshops og vil notere input fra drøftelserne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at § 17.4-medlemmernes rolle på dialogmødet drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Grundet et sammenfald af politiske møder den 27. august 2019, foreslås mødedatoen ændret. Således vil der blive indkaldt til møde i § 17, stk. 4 udvalget vedr. tværgående sundhedspolitik som følger:

   

  • Mandag den 26. august 2019 kl. 16:00 i lokale 412 på rådhuset (stueetagen).

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ændringen af mødedatoen godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 21-05-2019

  -