Beslutningsprotokol

tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 25-06-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Kurt Andresen, Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og give deres umiddelbare input til vedlagte første udkast til en vision for sundhedspolitikken samt en beskrivelse af værdier og principper.

   

  Udkastet er lavet på baggrund af dels de input, der blev givet på byrådets temamøde, dels de input, der blev givet på det seneste møde i 17.4-udvalget, hvor det blev aftalt, at forvaltningen til nærværende møde skulle udarbejde et første bud på en vision. Det skal understreges, at der er tale om et første udkast, og at der fortsat arbejdes videre.

   

  Udkastet skal ses i sammenhæng med de øvrige afsnit i politikken. I den forbindelse lægges der på mødet op til en drøftelse af en justeret struktur for opbygningen af resten af sundhedspolitikken efter oplæg fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  udkast til vision, værdier og principper drøftes,

   

  at  justeret struktur for opbygning af sundhedspolitikken drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 25-06-2019

  1. at: Drøftet.
  Bemærkninger til vision, værdier og principper indgår i den videre bearbejdning.

   

  2. at: Drøftet.
  Forvaltningen arbejder videre med kombinationen af vision og målgrupper.

   

   

   

  Afbud: Kurt Andresen, Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og give umiddelbare input til vedlagte første udkast til afsnit vedr. børn og unge.

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast på baggrund af input fra byrådets temamøde, og seneste underudvalgsmøde, hvor udfordringer, muligheder, målsætninger og fokusområder for målgruppen børn og unge blev drøftet.


  Afsnittet er foreløbigt struktureret i følgende underafsnit:

  • Det ser vi (udfordringer og muligheder)
  • Det vil vi (målsætninger)
  • Det gør vi (fokusområder)

   

  Det skal understreges, at dette er første udkast, og at der fortsat arbejdes videre på form og indhold for sundhedspolitikken. Det vil først senere i processen blive muligt at danne et samlet overblik over sammenhængen og ”den røde tråd” gennem hele politikken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til afsnit vedr. børn og unge drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 25-06-2019

  Drøftet.

  De faldne bemærkninger indgår i den videre bearbejdning.

  Det dobbelte KRAM indarbejdes.

   

   

   

   

  Afbud: Kurt Andresen, Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte, hvilke målsætninger og hvilke fokusområder, der på baggrund af udfordrings- og mulighedsbilledet i forhold til voksne og ældres sundhed skal prioriteres i oplægget til sundhedspolitik.

   

  Det er tanken, at de målgruppespecifikke afsnit skal indeholde følgende underafsnit:

   

  • Hvad ser vi? Udfordringer og muligheder
  • Hvad vil vi? Målsætninger
  • Hvad gør vi? Fokusområder.

   

  I vedhæftede notat beskrives udfordringer og mulige målsætninger med udgangspunkt i de forskellige risikofaktorer i KRAM-modellen plus mental sundhed. Skitseringen af muligheds-perspektiver går på tværs af risikofaktorerne.

   

  Beskrivelsen af mulige fokusområder tager udgangspunkt i hvem, det er relevant at samarbejde med om sundhed for voksne og ældre (aktører) og i hvilke sammenhænge, det er relevant (arenaer).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at målsætninger og fokusområder i forhold til voksne og ældre drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 25-06-2019

  Drøftet.

  Det dobbelte KRAM og faldne bemærkninger indgår i kommende oplæg til målsætninger og mål for voksen-målgruppen.

   

   

   

  Afbud: Kurt Andresen, Kim Callesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 25-06-2019