Beslutningsprotokol

mandag den 26. august 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  § 17.4-udvalget godkendte på mødet den 26. februar 2019 en procesplan for udvalgets arbejde med en ny sundhedspolitik i 2019. Der er vedhæftet et uddrag af denne procesplan. Det er aftalt med formanden for udvalget, at der gives en status på procesplanen.

   

  På mødet den 21. maj 2019 var der fokus på målgruppen børn og unge. På baggrund af 17.4-udvalgets input vedr. målgruppen, suppleret af input fra temamødet i Byrådet i april, udarbejdede Social & Sundhed et første udkast til afsnit om børn og unge i den kommende sundhedspolitik.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til et afsnit om børn og unge blev det klart for Social & Sundhed, at den oprindeligt planlagte struktur ikke ville fungere optimalt. Derfor blev der påbegyndt overvejelser om alternativer. For en nærmere beskrivelse af disse overvejelser  henvises til punktet ’Revideret udkast til struktur i ny sundhedspolitik’..

   

  På grund af dette er der ikke udarbejdet et udkast til et afsnit i sundhedspolitikken om voksne og ældre, men derimod et notat, der opsamler de input udvalget gav i forhold til målgruppen, således at de kan indgå i det kommende oplæg til sundhedspolitik. Notatet er vedhæftet.

   

  I forhold til procesplanens punkt om ’Orientering i og evt. input fra fagudvalg’, så er dette beskrevet i en særskilt punkt på denne dagsorden.

   

  I forhold til et evt. dialogmøde med sundhedsprofessionelle aktører planlægger Social & Sundhed at sætte drøftelse af input til den kommende sundhedspolitik på dagsordenen i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) på KLU’s møde i september.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at status på procesplanen og orienteringen om, hvad der tages med i det videre arbejde i forhold til voksne og ældre, tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  I kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalget vedr. udarbejdelse af forslag til tværgående sundhedspolitik står bl.a.:  ’Udvalgets formand holder, bistået af Social & Sundhed, øvrige fagudvalg orienteret om fremdrift i udvalgets arbejde’.

   

  På møde den 26. februar 2019 godkendte udvalget et forslag til procesplan 2019 for udarbejdelse af oplæg til tværgående sundhedspolitik, der indeholder aktiviteten ’Orientering i og evt. input fra fagudvalg’ i perioden september – oktober 2019, med angivelse af følgende mødedatoer:

   

  • Social- og Sundhedsudvalget den 4. september
  • Børne- og Uddannelsesudvalget den 17. september
  • Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober
  • Kultur- og Fritidsudvalget den 8. oktober

   

  Det foreslås, at orienteringen i Social- og Sundhedsudvalget flyttes til dette udvalgs møde den 2. oktober 2019, således at der er lidt mere tid til forberedelse efter 17.4-udvalget møde. 

   

  Det forventes, at formanden for 17.4-udvalget sammen med det medlem af 17.4-udvalget, der også er medlem af det respektive fagudvalg, kan give en status på 17.4-udvalgets arbejde.

  Denne status kunne indeholde en beskrivelse af det, udvalget har arbejdet med efter Byrådets temamøde i april, såsom:

   

  • fokus på udfordringer, mulige målsætninger og fokusområder vedr. børn og unge, voksne og ældre, samt borgere i risiko for eller med kronisk sygdom eller psykisk sygdom
  • udkast til vision, værdier og principper
  • udkast til struktur for den tværgående sundhedspolitik.

   

  Endelig kan formanden for 17.4-udvalget og medlemmet give fagudvalgene mulighed for at give input til det videre arbejde med oplægget til sundhedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at at orienteringsprocessen gennemføres som planlagt, idet dog orienteringen i Social- og Sundhedsudvalget flyttes fra den 4. september 2019 til den 2. oktober 2019.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  På møde den 25. juni 2019 drøftede udvalget et første udkast til vision, værdier og principper. Beslutningen blev, at bemærkninger til disse indgår i den videre bearbejdning. 

   

  Der blev givet udtryk for nogle forbehold i forhold til at lade digitalisering og velfærdsteknologi indgå som et af de tre ben i visionen. Det foreslås derfor, at betydningen af digitalisering og velfærdsteknologi, der både rummer udfordringer og muligheder set i forhold til borgernes sundhed, beskrives i et tværgående, indledende afsnit i sundhedspolitikken, fremfor i visionen.

   

  Derudover blev der givet udtryk for et ønske om at styrke fokus på den mentale sundhed, uden dog at glemme at have fokus på forebyggelse i forhold til den fysiske sundhed. Det foreslås derfor, at visionselementet om at forbedre sundhedstilstanden splittes op i to, et med fokus på det fysiske og et med fokus på det mentale.

   

  Endelig blev der givet udtryk for forbehold i forhold til værdierne, der måske kunne støde nogen, herunder de frivillige. Det foreslås derfor, at beskrivelsen af værdierne gøres blødere med en præcisering af, at politikken bygger på ’en tro på og forventning om’, at de gælder.

   

  Tilpasningerne fremgår af vedhæftede reviderede udkast til vision, værdier og principper.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret udkast til vision, værdier og principper drøftes og godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Drøftet og godkendt med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  På møde den 26. februar 2019 drøftede § 17-4-udvalget en foreløbig skitse for den kommende sundhedspolitik og godkendte, at skitsen dannede grundlag for det videre arbejde.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af første udkast til afsnit om børn og unge, der blev behandlet på mødet den 25. juni 2019, opstod i forvaltningen et ønske om at justere den oprindeligt planlagte struktur. Dette ønske skyldtes bl.a.:

   

  En sundhedspolitik, der er struktureret ud fra målgrupper, er i høj risiko for at blive for detaljeorienteret og ikke tilstrækkeligt overordnet. Mål og indsatser for de konkrete målgrupper skal fastlægges i Sundhedsplanen, der godkendes for 2-3 år ad gangen. Sundhedspolitikken skal være retningsanvisende, ikke handlingsanvisende. Der er også risiko for, at de målsætninger og fokusområder, der opstilles om målgrupper i sundhedspolitikken, bliver overlappende i forhold til mål og indsatser i Sundhedsplanen.

   

  Den nye struktur eller ’model’, der lægges op til, er inspireret af Vækststrategien, der har en lang gyldighedsperiode og et underliggende dokument i form af Vækstplanen, der revideres oftere. På samme måde forventes Sundhedspolitikken at have en lang gyldighedsperiode og et hyppigere revideret underliggende dokument i form af Sundhedsplanen.  

   

  Kommissoriet for udarbejdelse af et oplæg til tværgående sundhedspolitik beskriver, at politikken skal have 2 ’ben’; Et vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme (understøtte flere sunde leveår og en sund livsstil) og et vedrørende det sammenhængende sundhedsvæsen (sætte mål og retning for udviklingen af kommunens rolle og opgaveløsning i morgendagens nære og sammenhængende sundhedsvæsen). En målgruppestruktur gør det let at opstille målsætninger for det første ben, men svært for at opstille målsætninger for det andet ben.

   

  Derfor blev der på juni-mødet skitseret nogle overvejelser om en justeret struktur, der blev drøftet kort.

   

  Forslaget til revideret struktur i ny sundhedspolitik er illustreret dels via vedhæftede tegning af model for sundhedspolitikken, dels vedhæftede skitse til indholdsfortegnelse for politikken. Der gøres opmærksom på, at fokuspunkterne under de enkelte spor i tegningen alene skal illustrere mulige eksempler på fokuspunkter, disse ligger ikke fast endnu.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret udkast til struktur drøftes og godkendes som grundlag for det videre arbejde med oplægget til tværgående sundhedspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Drøftet og godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte, hvilke målsætninger og hvilke fokusområder, der på

  baggrund af udfordrings- og mulighedsbilledet i forhold til borgere i risiko for eller med kronisk sygdom eller psykisk sygdom skal prioriteres i oplægget til sundhedspolitik.

   

  Som det fremgår af punkt på dagsorden om revideret udkast til struktur ønsker forvaltningen at strukturere sundhedspolitikken på en anden måde end oprindeligt tænkt, men dette ændrer ikke ved, at der er behov for, at udvalget også forholder sig til de to sidste af de planlagte målgrupper, således at forvaltningen kan få input til det videre arbejde. 

   

  I vedhæftede notat beskrives derfor overordnet omkring udfordringer og udviklingen for de to målgrupper.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at målsætninger og fokusområder i forhold til borgere i risiko for eller med kronisk sygdom eller psykisk sygdom drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 26-08-2019

  Intet at bemærke.