Beslutningsprotokol

tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger: Afbud: Lotte Dalegaard Pedersen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 22-10-2019

  Godkendt.

   

   

   

  Afbud: Lotte Dalegaard Pedersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Formanden har deltaget på møder i Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at orientere om fremdriften i § 17, stk. 4 udvalgets arbejde og modtage eventuelle input til oplægget til tværgående sundhedspolitik. Orientering af Kultur- og Fritidsudvalget er planlagt til den 26. november 2019.

   

  Formanden har opsummeret følgende fra drøftelserne i fagudvalgene:

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget:

   

  • Drøftelse sf Visionen: Visionen om lighed i sundhed i 2030 er for høj? Vil vi satse højt og risikere ikke at nå målet? Hvis vi sætter visionen på et lavere blus, tager vi så for let på udfordringen?

  • De indsatsområder og planer, som er i gang nu og som de næste år muligvis sættes i vandet, skal vi sikre flugter hinanden, og gennem tværfagligt samarbejde skal vi sikre, at Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen går hånd i hånd.

  • Mere medinddragelse og krav til forældre, så Sundhedspolitikken kommer med ind i hjemmet.

   

  Social- og Sundhedsudvalget:

   

  • Drøftelse om hvordan vi sikrer, at den politiske vision for sundhed hægter sig fast på arbejdsområdernes fokus på sundhed og forgrener sig ud til interessenter / formidlere af den nye Sundhedspolitik.

  • Hvordan knække koden når vi de sidste 12 år ikke er slået igennem med Sundhedspolitikkernes visioner?

  • Ønske om at hvis vi på børn- og ungeområdet skal lykkedes med Sundhedspolitikken, så skal Sundhedspolitikken ind i undervisningen, og barnet / den unge skal være aktivt med for at føle at være en del af politikken og kommunens Vision.

  • Forslag til en APP der omhandler børn / unges mentale trivselsniveau, der kan måle “ hvor de unge er” mentalt og i deres trivsel.

  • Bruge teknologien maksimalt med et konstant fokus på etikken fordi det er der, vi kan møde mange borgere.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget:

   

  • KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge): Hvad gør de i det sundhedsfremmende arbejde med borgerne? Kan dette bruges forbyggende og fremadrettet til de andre målgrupper?

  • Etisk dilemma: drøftet det forbyggende element i en ny Sundhedspolitik, vi skal starte langt før. Vil et forebyggende samarbejde mellem Børn- og Ungeområdet og Jobcenter/ arbejdsmarkedsområdet kunne gøres bedre? Er det praktisk en hindring i det sundheds fremmende arbejde med borgerne, at eksempelvis Jobcenter ikke har indsigt i borgernes levevis/ levestandard fra tidligere?

  • Sundhedspolitikken skal være letforståelig, spiselig at se på og ikke for lang!

  • Når vi skal måle på kommunens indsatser, hvor lang skal varigheden af disse så være?

  • Sikre godt og oplysende samarbejde mellem kommune og region og mellem region og stat.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 22-10-2019

  Taget til efterretning.

   

   

   

  Afbud: Lotte Dalegaard Pedersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  KLU drøftede i sit møde den 24. september 2019, hvad der set fra almen praksis’ perspektiv skal til for, at Aabenraa Kommune har en god sundhedspolitik, leverer en god indsats på sundhedsområdet og er en god samarbejdspartner for almen praksis.

   

  Det var planlagt at drøftelsen skulle struktureres ud fra de 3 spor ’fysisk sundhed’, ’mental sundhed’ og ’samarbejde om sundhed’, men de praktiserende læger ønskede at fokusere på, hvordan man kunne opnå visionselementet lighed i sundhed, der set fra deres synsvinkel især handler om lige adgang til og mulighed for at profitere af sundhedsvæsenets tilbud.

   

  I den forbindelse blev det pointeret, at ikke alle borgere/patienter kan tage ansvar for egen sundhed, uanset at alle ønsker der. De alment praktiserende læger kunne ønske, at kommunen i visse tilfælde kunne være opsøgende og i højere ’tage borgeren ved hånden’.

   

  I forhold til den fysiske sundhed spurgte lægerne bl.a. ind til, om Jobcentret evt. kunne være opsøgende i forhold til arbejdspladser, der producerer mange arbejdsskader og mange langvarige sygemeldinger og fysisk nedslidte medarbejdere.

   

  I forhold til den mentale sundhed og manglen på samme, kunne lægerne ønske, at der var adgang til gratis psykologhjælp for 18-30-årige, og at der både i skolerne og på arbejdspladserne blev investeret tid, kræfter og penge i at styrke fællesskaberne, da manglende gruppetilhørsfølelse og ensomhed vurderes som de væsentligste mistrivselsfaktører.

   

  I forhold til samarbejdet om sundhed pointerede lægerne, at der er behov for en meningsfuld arbejdsdeling i sundhedsvæsenet, at kommunen skal være lettilgængelig også digitalt samt at der kunne være behov for forventningsafstemning mellem almen praksis og kommunens plejehjem, hjemmepleje og sygepleje i forhold til den værdige død.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om KLU’s input til sundhedspolitik tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 22-10-2019

  Taget til efterretning.

   

   

   

  Afbud: Lotte Dalegaard Pedersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte 1. udkast til oplæg til sundhedspolitik og give input til det videre arbejde.

   

  Social & Sundhed har siden 17.4-udvalgets møde den 26. august 2019 arbejdet med følgende:

   

  • justering af fokuspunkter med henblik på at opnå en matrix-model
  • mindre justeringer i afsnittene ’vision’ og ’værdier og principper’
  • udkast til de tværgående afsnit, der i modellen udgør ’Udgangspunkt for sundhed’
  • udkast til afsnit om de 9 fokuspunkter, der fremkommer ved matrix-modellen.

   

  Der er tale om et første udkast, hvorfor der set fra Social & Sundheds synsvinkel stadig er afsnit, der kræver yderligere research og grundigere gennemskrivning.

   

  2. udkast til oplæg til sundhedspolitik drøftes ved udvalgets møde den 17. december 2019, hvorefter oplægget sendes til Social- og Sundhedsudvalgets videre behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  første udkast til oplæg til sundhedspolitik drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 22-10-2019

  Udkast til sundhedspolitik tilrettes udvalgets bemærkninger til form og indhold, og forvaltningen udarbejder et endeligt udkast. 

   

   

   

  Afbud: Lotte Dalegaard Pedersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 22-10-2019